OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Banie dot. sieci wodociągowej

WÓJT GMINY BANIE

 

Banie, dnia 18.12.2012 r.

GK.6733.1.2012

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. nr 80, poz. 717 z 2003 r. ) zawiadamiam, że w dniu 11.01.2012 na wniosek Pana Zenona Urbasia zamieszkałego w Lubanowie 55/2 zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia zmiany lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji: budowa sieci wodociągowej w raz z przyłączami na działkach nr 322, 321, 199/4, 199/7, 199/8, 199/9, 199/10, 199/11, 199/14 w obrębie geodezyjnym Lubanowo.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy, wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Baniach oraz na tablicy ogłoszeń sołectwa Lubanowo.
Z wnioskiem dotyczącym tej sprawy można zapoznać się w Urzędzie Gminy w Baniach, pokój nr 6, od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 14:00 oraz zgłosić ewentualne uwagi i zastrzeżenia.

 

Zgodnie z art. 49 K.p.a. zawiadomienie poprzez obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

 

 

 

WÓJT GMINY

Teresa Sadowska

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Kalina Wójcik 19-12-2012 08:51:12
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Kalina Wójcik 19-12-2012
Ostatnia aktualizacja: Kalina Wójcik 19-12-2012 08:51:12