Obwieszczenie Wójta Gminy Banie w sprawie odstąpienia od przeprowadzenia

Banie, dnia 10.12.2012 r.

WÓJT GMINY BANIE                                                                                                                                       

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Banie

o odstąpieniu od sporządzania strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Banie na lata 2012-2032 r.”

 

Na podstawie art. 48 ust. 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.)

informuję

o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Banie na lata 2012-2032”, (zwanego dalej Programem)

Zgodnie z art.57 pkt 2 i art. 58 pkt 2 , w związku z art. 48 ust. 1 i 2 w/w ustawy wystąpiono do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie  oraz Zachodniopomorskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Szczecinie z wnioskiem o zajęcie stanowiska w sprawie odstąpienia od obowiązku przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu Programu.

Zachodniopomorski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Szczecinie wyraził zgodę na odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu Programu.

( pismo znak: NNZ.9022.1.32.2012 z dnia 09 listopada 2012 r.)

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Szczecinie również wyraził zgodę na odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu Programu stwierdzając, że nie spowoduje on znaczącego oddziaływania na środowisko, w związku z czym nie ma zastosowania art.46 pkt 2 i 3 oraz art. 48 w/w ustawy dotyczącej konieczności przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko

( pismo znak: WOOŚ-OSZP.410.206.2012.KM z dnia 05 grudnia 2012 r.)

Program jest zgodny z założeniami zamieszczonymi w „Programie oczyszczania kraju z azbestu na lata 2009-2032”

Po uzyskaniu pozytywnych opinii RDOŚ i PWIS oraz stwierdzeniu, że nie zachodzą przesłanki do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko wzięłam pod uwagę fakt, że projekt „Programu...” dotyczy obszaru w granicach jednej gminy

W związku z powyższym, w świetle art.48 ust. 2 w/w ustawy odstępuję od sporządzania strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Banie na lata 2011-2032r.”

Informację o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Banie na lata 2012-2032” umieszczono na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy i na stronie internetowej www.bip.banie.pl

 

WÓJT GMINY

Teresa Sadowska

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Kalina Wójcik 10-12-2012 10:24:06
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Kalina Wójcik 10-12-2012
Ostatnia aktualizacja: Kalina Wójcik 10-12-2012 10:24:06