OGŁOSZENIE o naborze na stanowisko trenera do przeprowadzenia zajęć z obsługi komputera

Urząd Gminy Banie w ramach realizowanego projektu pn. „ e-Centra szansą na usamodzielnienie się niepełnosprawnych mieszkańców z terenów wiejskich”

ogłasza nabór na stanowisko trenera do przeprowadzenia zajęć z obsługi komputera.

Projekt jest realizowany przy współpracy z Fundacją Pomocy Matematykom

i Informatykom Niesprawnym Ruchowo w Warszawie.

Wymagania niezbędne jakie powinien spełniać kandydat:

1.      Obywatelstwo polskie

2.      Posiadanie minimum średniego wykształcenia

3.      Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych

4.      Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku trenera do przeprowadzenia zajęć komputerowych

5.      Nie była/był skazana/y prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

6.      Posiadanie odpowiednich kwalifikacji do przeprowadzenia zajęć komputerowych i ich udokumentowanie.

 

Zakres tematyczny:

- obsługa komputerowa i pakietu Office (wybrane programy) na poziomie dostosowanym do potrzeb uczestników ( od podstawowego do średniozaawansowanego poziomu)

- obsługa Internetu

- program GIMP

- projektowanie stron WWW

 

Wymogi dodatkowe :

- umiejętności pracy w zespole

- otwartość na potrzeby, problemy innych

 

Zakres pracy:

Do zadania trenera będzie należało przeprowadzenie 100 godzin szkolenia  komputerowego.

 

Oferty kandydatów powinny zawierać:

1.      Podanie o przyjęcie na stanowisko trenera zajęć komputerowych ( list motywacyjny )

2.      Aktualne CV

3.      Kopię dokumentu tożsamości ( dowód osobisty )

4.      Udokumentowane doświadczenie w prowadzeniu szkoleń w danej dziedzinie.

5.      Kopię dokumentu potwierdzającego umiejętności w danej dziedzinie.

6.      Kopię innych dokumentów poświadczających posiadanie kwalifikacji (kursy, szkolenia).

7.      Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych.

8.      Oświadczenie dotyczące zgody na przetwarzanie danych osobowych o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji Fundacji Pomocy Matematykom i Informatykom Niesprawnym Ruchowo w Warszawie  zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych ( tekst jednolity Dz.U. 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.)”.

 

Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Baniach, ul. Skośna 6 pokój Nr 1 lub pocztą na adres Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej ul. Skośna 6; 74-110 Banie z dopiskiem „Kandydat na trenera zajęć komputerowy”. W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Baniach w terminie do  25 października 2012 r.  do godz. 15:00.

Aplikacje, które wpłyną do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Baniach po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o wynikach będzie umieszczona na stronie internetowej Urzędu Gminy Banie ( www.banie.pl) oraz na tablicy informacyjnej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Baniach ul. Skośna 6.                  

W przypadku niezakwalifikowania mnie do danego etapu rekrutacji dokumenty aplikacyjne proszę odesłać / odbiorę osobiście *

*niewłaściwe skreślić.   

 

Sporządziła

 Aleksandra Mazan

Tel. 914166-324 wew.25

 

Wójt Gminy Banie

Teresa Sadowska

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Kalina Wójcik 17-10-2012 09:29:07
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Kalina Wójcik 17-10-2012
Ostatnia aktualizacja: Kalina Wójcik 17-10-2012 09:29:07