OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY BANIE

WÓJT GMINY BANIE                                                                                                                          

                                                                                                                 Banie, dnia 19.09.2012 r.

GK.6220.4.2012

 

      OBWIESZCZENIE

 Wójta Gminy Banie

 

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 ze zmianami) w związku z art.74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. Nr 199, poz.1227 ze zm. )

 

zawiadamiam

że w dniu 19.09.2012 r zostało wydane postanowienie Wójta Gminy Banie o zawieszeniu postępowania  w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, polegającego na budowie  farmy wiatrowej w rejonie m. Banie wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą składającej się z 5 elektrowni wiatrowych o łącznej mocy nie przekraczającej 25 MW do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

W związku z powyższym strony postępowania mogą zapoznać się z przedmiotowym postanowieniem w siedzibie Urzędu Gminy w Baniach  w dniach od poniedziałku do piątku, w godz. 8:00-15:00

Na wydane postanowienie nie służy Stronom zażalenie.

Zawiadomienie bądź doręczenie uznaje się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

                                                                                                            WÓJT GMINY

                                                                                                           Teresa Sadowska

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Kalina Wójcik 19-09-2012 14:37:15
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Kalina Wójcik 19-09-2012
Ostatnia aktualizacja: Kalina Wójcik 19-09-2012 14:38:26