Ogłoszenie o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dotyczącej opracowanego projektu dokumentu "Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Banie na lata 2012-2030" oraz "Prognozy oddziaływania na środowisko projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Banie na lata 2012-2030"

OGŁOSZENIE

WÓJTA GMINY BANIE

 

 

 

o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dotyczącej opracowanego projektu dokumentu „Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Banie na lata 2012-2030” orazPrognozy  oddziaływania na środowisko projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Banie na lata 2012-2030”

 

Na podstawie art. 39 ust. 1 w związku z art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zmianami) Wójt Gminy Banie zawiadamia o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, dotyczącej opracowanego projektu dokumentuProjekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Banie na lata 2012-2030” oraz „Prognozy  oddziaływania na środowisko projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Banie na lata 2012-2030”

 

Z niezbędną dokumentacją sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Banie pokój nr 6 w godzinach pracy urzędu .

 

Zainteresowani mogą składać uwagi i wnioski do wyżej wymienionego  projektu  dokumentu wymagającego udziału społeczeństwa w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

 

Uwagi i wnioski do strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, w tym prognozy oddziaływana na środowisko, należy składać w trybie art. 40 cyt. ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko – w formie pisemnej lub ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Gminy w Baniach, ul. Skośna 6, 74-110 Banie, lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej (bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym) na adres e-mail: urzad@banie.pl, w terminie do dnia 03 października   2012 r.

 

Uwaga lub wniosek powinny zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy oraz przedmiot uwagi lub wniosku.

Powinny również być opatrzone tytułem, ze wskazaniem, że dotyczą strategicznej oceny oddziaływania na środowisko do opracowanego projektu  dokumentu „Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Banie na lata 2012-2030” oraz „Prognozy  oddziaływania na środowisko projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Banie na lata 2012-2030”

 

Przedłożone uwagi i wnioski rozpatrzone zostaną przez Wójta Gminy Banie.

 

                                                                                                           

                                                                                                      WÓJT GMINY

                                                                                                      Teresa Sadowska

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Kalina Wójcik 12-09-2012 08:38:33
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Kalina Wójcik 12-09-2012
Ostatnia aktualizacja: Kalina Wójcik 12-09-2012 08:42:24