Ogłoszenie o przystąpieniu do opracowania projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Banie na lata 2012-2030

OGŁOSZENIE

WÓJTA GMINY BANIE

 

 

o przystąpieniu do opracowania projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Banie na lata 2012-2030

 

 

 

 

Działając zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 11, art. 29, art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. – o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 z późniejszymi zmianami), podaje się do publicznej wiadomości informacje o przystąpieniu do opracowania projektów dokumentu

 

• projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energie elektryczna i paliwa gazowe   

  dla Gminy Banie na lata 2012-2030 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

 

Z w/w projektem można zapoznać się w Urzędzie Gminy Banie pokój 6 (w godz. 700 – 1500).

 

Zgodnie z art. 40 ustawy z dnia 3 października 2008 r. – o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, uwagi i wnioski do w/w projektów dokumentów mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. Nr 130, poz. 1450, z późn. zm.).

 

Uwagi i wnioski należy składać do Urzędu gminy w Baniach, pokój 6 (w godz. 700 – 1500) w terminie od dnia 13.09.2012 r. do dnia 03 .10. 2012 r.. Uwagi i wnioski złożone po upływie w/w terminu zostaną pozostawione bez rozpatrzenia. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Banie.

 

 

 

 

                                                                                                          WÓJT GMINY

                                                                                                           Teresa Sadowska

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Kalina Wójcik 12-09-2012 08:34:38
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Kalina Wójcik 12-09-2012
Ostatnia aktualizacja: Kalina Wójcik 12-09-2012 08:34:38