Ogłoszenie o 2-gim przetargu- tereny rekreacyjne B3UT

GN.6840.13.2012                                                                                                                                                                                                               Banie, 14 czerwiec 2012 r.

WÓJT GMINY BANIE

ogłasza  drugie przetargi ustne nieograniczone

 

na sprzedaż niżej wymienionych działek gruntu położonych w obrębie Banie 5 w sąsiedztwie jeziora Dłużec,opisanych w księdze wieczystej nr SZ1Y/00026447/9 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Gryfinie.

 

Lp

Nr działki gruntu

Powierzchnia     

w m2

Opis nieruchomości

Cena wywoławcza  w zł       

Wadium w zł

 
 
 

1

1294/140

0,1605

działki położone w bliskiej odległości od jeziora Dłużec, w sąsiedztwie działek o podobnym przeznaczeniu; kształt regularny, teren ze skłonem w kierunku jeziora; teren niezagospodarowany porośnięty roślinnością trawiastą i chwastami; uzbrojenia brak; dojazd z drogi gruntowej.

20 000

2 000

 

2

1294/141

0,1037

13 000

1 300

 

3

1294/142

0,1044

13 000

1 300

 

4

1294/143

0,1043

13 000

1 300

 

5

1294/144

0,1040

13 000

1 300

 

6

1294/145

0,1040

13 000

1 300

 

7

1294/146

0,1039

13 000

1 300

 

8

1294/147

0,1039

13 000

1 300

 

9

1294/148

0,1038

13 000

1 300

 

 

Nieruchomości są położone na terenie objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego uchwalonym uchwałą Rady Gminy Banie Nr XXVIII/288/09 z dnia 12.11.2009 r. (Dz. Urz. Woj. Zachodniopom. z 2010 r., Nr 1, poz.1) w terenie elementarnym o symbolu B3UT – tereny zabudowy rekreacji indywidualnej. Szczegółowe warunki zagospodarowania nieruchomością są zamieszczone w ustaleniach w.w. planu, z którymi można zapoznać się w pok. nr 6 Urzędu Gminy Banie oraz na stronie internetowej www.bip.banie.pl

Nieruchomości są wolne od obciążeń. Termin zagospodarowania nieoznaczony.

 

Przetargi odbędą się w dniu 20 lipca 2012 r. o godz. 1000 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Banie i będą prowadzone odrębnie na każdą działkę, w podanej wyżej kolejności.

 

Do ceny sprzedaży netto ustalonej w wyniku przetargu zostanie doliczony podatek VAT wg obowiązującej stawki 23%. Cena sprzedaży brutto płatna jest w całości najpóźniej do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność. W dniu podpisania umowy notarialnej środki finansowe winny znajdować się na rachunku bankowym Urzędu Gminy Banie.

Wadium należy wnieść do dnia 13.07.2012 r. (włącznie)na rachunek Urzędu Gminy Banie nr 42 9377 0000 0101 5600 2001 0002 BS Gryfino F/Banie, na każdą działkę odrębnie.

Za datę wniesienia wadium przyjmuje się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Gminy Banie.

Warunkiem udziału w przetargu będzie okazanie komisji przetargowej dowodu wpłaty wadium oraz:

-          w przypadku osób fizycznych - dowodu tożsamości, a w przypadku prowadzenia działalności  gospodarczej – aktualnego wpisu do ewidencji działalności gospodarczej; małżonkowie biorą udział w przetargu osobiście lub okazując pełnomocnictwo małżonka;

-          w przypadku osób prawnych – aktualnego wypisu z rejestru, właściwych pełnomocnictw, zgody organów statutowych na nabycie przedmiotowej nieruchomości oraz dowodu tożsamości osoby reprezentującej podmiot. Aktualność wypisu z rejestru powinna być potwierdzona w sądzie w okresie 3 miesięcy przed terminem przetargu.

Przetargi będą ważne bez względu na liczbę uczestników, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej, które nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

 

Wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia osobie, która przetarg wygra. Pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone w przeciągu 3 dni od daty zamknięcia przetargu.

W przypadku uchylenia się osoby wygrywającej przetarg od zawarcia umowy, wadium ulega przepadkowi.

 

Wszelkie koszty związane ze sprzedażą (w szczególności notarialne, sądowe, geodezyjne) oraz usunięciem z terenu ewentualnych bezumownych użytkowników oraz ewentualnych zanieczyszczeń lub innych rzeczy kolidujących z zagospodarowaniem nieruchomości ponosi nabywca. W przypadku konieczności realizacji uzbrojenia technicznego niezbędnego dla zamierzonej inwestycji, nabywca zobowiązany będzie do powyższego na własny koszt.

Przed przystąpieniem do przetargu uczestnicy składają oświadczenie, że zapoznali się ze stanem nieruchomości oraz warunkami przetargu i przyjmują je bez zastrzeżeń.

Termin zawarcia umowy zostanie ustalony w przeciągu 21 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu.

 

Pierwsze przetargi zostały przeprowadzone w dniu 27.04.2012 r.

Dodatkowe informacje dotyczące nieruchomości można uzyskać na stronie internetowej www.bip.banie.pl zakładka „Tereny rekreacyjne przeznaczone do sprzedaży” oraz w Urzędzie Gminy Banie pok. nr 5 i 6 lub pod nr tel. 41-66-353 wewn. 12 i 37.

Wójt Gminy Banie zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia przetargu z ważnych przyczyn.

 

                                                                                                           Wójt Gminy

Teresa Sadowska

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Kalina Wójcik 20-06-2012 13:06:36
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Kalina Wójcik 20-06-2012
Ostatnia aktualizacja: Kalina Wójcik 20-06-2012 13:06:36