Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Banie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Protokół Nr XII/2011 XII sesji Rady Gminy Banie odbytej w dniu 22 grudnia 2011 r.

Protokół Nr XII/2011

XII sesji Rady Gminy Banie odbytej w dniu 22 grudnia 2011 r.

w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Baniach w godz. 10.05 – 12.15.

 

Przewodnicząca Rady Gminy Danuta Zawadzka-Zając o godz. 10.05 otworzyła XII sesję Rady Gminy Banie. Powitała radnych Rady Gminy Banie, Panią Wójt Gminy Banie Teresę Sadowską, Pana Sekretarza Gminy Jerzego Zgodę, Panie i Panów Sołtysów, Pana Redaktora Gazety Chojeńskiej oraz pozostałych gości.

Na podstawie listy obecności radnych Przewodnicząca Rady stwierdziła quorum pozwalające na obradowanie i podejmowanie prawomocnych uchwał, gdyż, na ustawowy skład Rady wynoszący 15 radnych, w sesji uczestniczyło 10 radnych.

Listy obecności radnych oraz sołtysów stanowią, odpowiednio, załącznikinr 1 i 2 do niniejszego protokołu.

Przewodnicząca Radyzaproponowała powołanie na sekretarza obrad radną Annę Siwek. Radna Anna Siwek wyraziła zgodę. Innych kandydatur nie zgłoszono.

Przewodnicząca Rady zarządziła głosowanie nad powołaniem radnej Anny Siwek na sekretarza obrad.

Rada Gminy na stan 15 radnych, w obecności 10 radnych – 10 głosami „za”, przy 0 głosach „przeciw” oraz przy 0 głosach „wstrzymujących się”, w głosowaniu jawnym, powołała Wiceprzewodniczącą Rady radną Annę Siwek na sekretarza obrad.

Nawiązując do porządku obrad, stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszego protokołu, który radni otrzymali na piśmie wraz ze zwołaniem XII sesji Rady, Przewodnicząca Rady zaproponowała wprowadzenie do porządku obrad następujących tematów:

- Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2012-2014 (druk nr 112) – po pkt 12., czyli jako punkt 13.,

- Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia nieruchomości (druk nr 113) – jako punkt 19.

Przewodnicząca Radyzapytała czy są uwagi bądź wnioski w sprawie porządku obrad. Uwag ani wniosków nie było.

Przewodnicząca Radyzarządziła głosowanie nad przyjęciem porządku obrad.

W wyniku jawnego głosowania Rada Gminy na stan Rady 15 radnych, w obecności 10 radnych – 10 głosami „za”, przy 0 głosach „przeciw” oraz przy 0 głosach „wstrzymujących się” – przyjęła następujący porządek sesji:

 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie quorum, powołanie sekretarza obrad, przedstawienie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu XI sesji Rady Gminy Banie.
 3. Informacja Wójta Gminy Banie o pracy w okresie międzysesyjnym i z wykonania uchwał Rady Gminy.
 4. Informacja Przewodniczącego Rady o pracy Rady.
 5. Interpelacje i zapytania radnych.
 6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 r. (druk nr 103).
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Banie na lata 2011-2017 (druk nr 104).
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2012 r. (druk nr 101 z autopoprawkami).
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Banie na lata 2011-2017 (druk nr 102 z autopoprawkami).
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki
  i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2012 r. (druk nr 105).
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2012 r. (druk nr 106).
 12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na 2012 r. (druk nr 107).
 13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2012-2014 (druk nr 112).
 14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie planu pracy Rady Gminy Banie na 2012 r. (druk nr 108).
 15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2012 r. (druk nr 109).
 16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetowo-Gospodarczej i do Spraw Socjalnych na 2012 r. (druk nr 110).
 17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji do Spraw Rolnictwa i Ochrony Środowiska na 2012 r. (druk nr 111).
 18. Przedstawienie protokołów Nr 3/2011, Nr 4/2011 i Nr 5/2011 kontroli przeprowadzonych przez Komisję Rewizyjną Rady Gminy Banie.
 19. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia nieruchomości (druk nr 113).
 20. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 21. Wolne wnioski i sprawy różne.
 22. Zakończenie sesji.

 

Ad. 1) Otwarcie sesji, stwierdzenie quorum, powołanie sekretarza obrad, przedstawienie porządku obrad.

            jak wyżej

 

Ad. 2) Przyjęcie protokołu XI sesji Rady.

Przewodnicząca Rady zapytała, kto z radnych jest za przyjęciem protokołu XI sesji Rady odbytej w dniu 7 listopada 2011 r.?

W wyniku jawnego głosowania Rada Gminy na stan Rady 15 radnych, w obecności 9 radnych – 9 głosami „za”, przy 0 głosach „przeciw” oraz przy 0 głosach „wstrzymujących się” - przyjęła protokół XI sesji Rady Gminy Banie, bez zastrzeżeń.

W czasie głosowania nieobecna była radna Marzenna Zajączkowska.

 

Ad. 3) Informacja Wójta Gminy Banie o pracy w okresie międzysesyjnym i z wykonania uchwał.

Wójtzłożyła informację z wykonania uchwał Rady Gminy Banie podjętych na XI sesji Rady Gminy Banie, jak niżej:

Na XI sesji Rady Gminy Banie odbytej w dniu 7 listopada 2011 r. Rada podjęła 13 uchwał. Są to następujące uchwały:

 1. Nr XI/78/2011 w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2011 r.;
 2. Nr XI/79/2011 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Banie na lata 2011-2017;
 3. Nr XI/80/2011 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego;
 4. Nr XI/81/2011 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2012 rok;
 5. Nr XI/82/2011 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych;
 6. Nr XI/83/2011 w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych;
 7. Nr XI/84/2011 w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę;
 8. Nr XI/85/2011 w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Banie
  z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2012;
 9. Nr XI/86/2011 w sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży;
 10. Nr XI/87/2011 w sprawie zbycia nieruchomości w drodze bezprzetargowej;
 11. Nr XI/88/2011 w sprawie zawarcia kolejnych umów dzierżawy nieruchomości gminnych;
 12. Nr XI/89/2011 w sprawie przyjęcia nieruchomości;
 13. Nr XI/90/2011 w sprawie nabycia nieruchomości.

Wszystkie uchwały przesłano w ustawowym terminie do organów nadzoru tj. do Wojewody Zachodniopomorskiego i Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie.

W postępowaniu nadzorczym Kolegium Regionalnej Izby Nadzorczej w Szczecinie stwierdziło nieważność uchwały Nr XI/81/2011 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2012 rok w części objętej przepisem § 2 ust. 1. W przepisie tym wprowadzono zwolnienia od podatku od nieruchomości budynków lub ich części stanowiących własność (współwłasność) gminy wykorzystywanych na potrzeby działalności kulturalnej
w formie świetlic, klubów, domów kultury i bibliotek.

Kolegium Izby uznało, że w przepisie tym wprowadzono zwolnienia o charakterze mieszanym, to jest o charakterze przedmiotowo-podmiotowym, a w myśl art. 7 ust. 3 ustawy
z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych rada gminy może wprowadzić inne zwolnienia przedmiotowe. Pogląd ten zbieżny jest ze stanowiskiem zajmowanym w wyrokach sądów administracyjnych, w myśl którego rada gminy może wprowadzić wyłącznie zwolnienia w podatku od nieruchomości o charakterze przedmiotowym, ale nie o charakterze przedmiotowym czy przedmiotowo-podmiotowym.

W odniesieniu do pozostałych uchwał zastrzeżeń ani nieważności nie stwierdzono.

Uchwały:

 1. Nr XI/80/2011 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego;
 2. Nr XI/81/2011 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2012 rok;
 3. Nr XI/82/2011 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych;
 4. Nr XI/83/2011 w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych

- jako akty prawa miejscowego zostały opublikowane w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Następnie Wójt odczytała sprawozdanie z pracy w okresie międzysesyjnym. Sprawozdanie to stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.

 

O godz. 10.30 na sesję przybył radny Adam Walterowicz. Aktualna liczba radnych biorących udział w sesji wynosiła 11.

 

Ad. 5) Informacja Przewodniczącego Rady o pracy Rady.

Przewodnicząca Radypoinformowała, że w dniu 30 listopada 2011 r. odbyło się wspólne posiedzenie stałych komisji Rady w celu zaopiniowania projektu budżetu gminy Banie na 2012 r. Projekt ten, po naniesieniu autopoprawek przez Panią Wójt, rozpatrywany był również w dniu
20 grudnia 2011 r. na wspólnym posiedzeniu stałych komisji Rady. Na posiedzeniu tym zaopiniowane zostały także projekty uchwał Rady Gminy skierowane pod obrady dzisiejszej sesji.

Ponadto Przewodnicząca Rady poinformowała, że przed sesją otrzymała pismo od mieszkańców miejscowości Baniewice, w którym zwracają się z prośbą o pozostawienie
w wykazie przedsięwzięć na rok 2012 inwestycji pn.: „Remont drogi w Baniewicach (obok leśnictwa) na działce nr 370 obręb Baniewice”. Droga ta w chwili obecnej jest w złym stanie technicznym. Po opadach deszczu tworzą się wielkie kałuże, które utrudniają  mieszkańcom dojście do posesji. Do pisma dołączone są 4 zdjęcia drogi oraz lista z podpisami osób zamieszkałych przy tej drodze.

Przewodnicząca Radyodczytała to pismo. Stanowi ono stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu. Przewodnicząca Rady dodała, że w punkcie, w którym będzie dyskusja nad projektem budżetu gminy, przekaże radnym do obejrzenia, załączone do pisma, zdjęcia drogi w Baniewicach.

 

Ad. 6) Interpelacje i zapytania radnych.

Radna Marzenna Zajączkowska:

 1. czy można byłoby zorganizować na zimę w skrzynkach drewnianych czy plastikowych piach przy naszych przystankach autobusowych, bo piachu nie ma, a na pewno trzeba będzie sypać w czasie zimy?
 2. nie wiem, jaka jest odpowiedź w sprawie usunięcia starych skrzynek pocztowych?

Wójt - pismo w sprawie usunięcia skrzynek pocztowych zostanie wysłane.

Radna Marzenna Zajączkowska (kontynuując powiedziała) - studzienka telekomunikacyjna znajdująca się koło sklepu Pana Dragana jest załamana, w wyniku czego jest dziura. Uszkodzenia powodują ciężkie samochody, stojące na studzienkach. To będzie chyba trzecia wymiana tej studzienki. Proszę, aby przekazać sprawę do Telekomunikacji.

 

Radny Jan Kamiński - mam pytanie do Pani Wójt odnośnie przejęcia działki nr 147
w Lubanowie, to jest na jakim etapie jest jej przejmowanie i czy w ogóle gmina ją przejmie?

 

Radny Grzegorz Dobrowolski:

 1. mam pytanie w sprawie przejęcia budynku po byłej świetlicy wiejskiej w Babinku – prawdopodobnie wpłynęło pismo od Agencji w sprawie tego budynku i chciałbym się dowiedzieć, co wynika z treści tego pisma i jakie mamy realne szanse na wyremontowanie tego budynku?
 2. na ostatnim posiedzeniu komisji prosiłem Panią Wójt, aby zatelefonowała do Pana Arkadiusza Durmy Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami Starostwa Powiatowego w Gryfinie w sprawie remontu jednej czy drugiej drogi w Babinku w celu uzyskania informacji, jak oni ten problem widzą, czy jest szansa wyremontowania, w jakiej kolejności i jakiej drogi?

 

Ad. 6) Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 r. (druk nr 103).

Sekretarz Gminy odczytał projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na
2011 r., stanowiący załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.

Przewodnicząca Rady poinformowała, że projekt uchwały był analizowany przez wszystkie stałe komisje Rady, to jest Komisję Budżetowo – Gospodarczą i do Spraw Socjalnych, Komisję Rewizyjną oraz Komisję do Spraw Rolnictwa i Ochrony Środowiska, na wspólnym posiedzeniu komisji w dniu 20 grudnia 2011 r., i został zaopiniowany pozytywnie.

Przewodnicząca Radyotworzyła dyskusję. Dyskusji nie podjęto.

Przewodnicząca Radyzamknęła dyskusję i zarządziła głosowanie nad przedłożonym projektem uchwały.

W wyniku jawnego głosowania, Rada Gminy na stan Rady 15 radnych, w obecności 11 radnych – 11 głosami „za”, przy 0 głosach „przeciw” oraz przy 0 głosach „wstrzymujących się” – podjęła uchwałę Nr XII/91/2011 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 r., która stanowi załącznik nr 7 doniniejszego protokołu.

Przewodnicząca Radystwierdziła podjęcie w/w uchwały przez Radę Gminy.

 

Ad. 7) Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Banie na lata 2011-2017 (druk nr 104).

Sekretarz Gminy odczytał projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Banie na lata 2011-2017, stanowiący załącznik nr 8 do niniejszego protokołu.

Przewodnicząca Rady poinformowała, że projekt uchwały był analizowany przez wszystkie stałe komisje Rady, to jest Komisję Budżetowo – Gospodarczą i do Spraw Socjalnych, Komisję Rewizyjną oraz Komisję do Spraw Rolnictwa i Ochrony Środowiska, na wspólnym posiedzeniu komisji w dniu 20 grudnia 2011 r., i został zaopiniowany pozytywnie.

Przewodnicząca Radyotworzyła dyskusję. Dyskusji nie podjęto.

Przewodnicząca Radyzamknęła dyskusję i zarządziła głosowanie nad przedłożonym projektem uchwały.

W wyniku jawnego głosowania, Rada Gminy na stan Rady 15 radnych, w obecności 11 radnych – 11 głosami „za”, przy 0 głosach „przeciw” oraz przy 0 głosach „wstrzymujących się” – podjęła uchwałę Nr XII/92/2011 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Banie na lata 2011-2017, która stanowi załącznik nr 9 doniniejszego protokołu.

Przewodnicząca Radystwierdziła podjęcie w/w uchwały przez Radę Gminy.

 

Ad. 8) Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2012 r. (druk nr 101 z autopoprawkami).

Sekretarz Gminy odczytał projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na
2012 r., stanowiący załącznik nr 10 do niniejszego protokołu, z uwzględnieniem autopoprawek zawartych w załączniku nr 11 do niniejszego protokołu. Sekretarz Gminy dodał ponadto: przy planowaniu dochodów własnych na 2012 rok przyjęto założenia, że:

- podatek rolny będzie wyliczony wg ceny żyta 52 zł/1dt,

- podatek od nieruchomości będzie w niektórych pozycjach na poziomie stawek krajowych, natomiast w niektórych pozycjach z niewielkim wzrostem w stosunku do roku ubiegłego,

- podatek od środków transportowych będzie na poziomie stawek z 2011 r.,

- podatek leśny będzie na poziomie stawki krajowej,

- dochody własne realizowane przez urzędy skarbowe (podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej, podatek od spadków i darowizn, podatek od czynności cywilnoprawnych, udziały w podatku dochodowym od osób prawnych) przyjęto na poziomie przewidywanego wykonania w roku 2011,

- dochody z najmu i dzierżawy przyjęto na poziomie przewidywanego wykonania w roku 2011.

Kwoty:

 - subwencji ogólnej w części oświatowej,

 - subwencji ogólnej w części wyrównawczej,

 - dochody z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób 

               fizycznych,

przyjęto na podstawie wstępnych danych przekazanych przez Ministerstwo Finansów.

Kwoty dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej przyjęto na podstawie wstępnych danych przekazanych przez Wojewodę Zachodniopomorskiego i Krajowe Biuro Wyborcze.

Ustalając kwoty wydatków wzięto pod uwagę przede wszystkim konieczność:

- zapewnienia prawidłowego funkcjonowania wszystkich jednostek organizacyjnych gminy (urząd gminy, szkoły, przedszkole, ośrodek pomocy społecznej, biblioteki, ośrodek kultury
i sportu),

- utrzymania zasobów komunalnych,

- zabezpieczenia spłat odsetek z tytułu pożyczek i kredytów,

- zapewnienia dowozu dzieci do szkół,

- utrzymania zieleni, dróg gminnych, cmentarzy komunalnych,

- oświetlenia ulic,

- zapewnienia prawidłowego funkcjonowania gospodarki ściekowej i gospodarki odpadami,

- dokonania opracowań geodezyjnych niezbędnych dla gospodarki nieruchomościami.

Przy planowaniu budżetu gminy na 2012 r. uwzględniono spłaty kredytów w wysokości  1.680.000 zł.

Przewodnicząca Rady poinformowała, że projekt uchwały był analizowany przez wszystkie stałe komisje Rady, to jest Komisję Budżetowo – Gospodarczą i do Spraw Socjalnych, Komisję Rewizyjną oraz Komisję do Spraw Rolnictwa i Ochrony Środowiska, na wspólnym posiedzeniu komisji w dniu 20 grudnia 2011 r., i został zaopiniowany pozytywnie z wnioskiem
o zdjęcie zadania pn. „remont drogi w Baniewicach (obok Leśnictwa) na działce Nr 370 Obręb Baniewice” i wprowadzenie zadania pn. „budowa parkingu przy cmentarzu komunalnym
w Swobnicy”. Wniosek ten komisje przyjęły większością głosów.

Przewodnicząca Rady poinformowała, że Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie wydał pozytywną opinię o przedłożonym przez Wójta Gminy Banie projekcie uchwały budżetowej Gminy Banie na 2012 r., wraz z uzasadnieniem, oraz pozytywną opinię w sprawie możliwości sfinansowania zaplanowanego deficytu przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej na 2012 rok. Opinie te zawarte są w uchwale Nr CCLXII/650/2011 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie
z dnia 14 grudnia 2011 r., stanowiącej załącznik nr 12 do niniejszego protokołu.

Przewodnicząca Radyotworzyła dyskusję. W dyskusji głos zabrali:

Wójt– zrobiłam rozeznanie odnośnie parkingu w Swobnicy i mam gorącą prośbę, aby Rada przyjęła do realizacji remont drogi w Baniewicach, bo z parkingiem nie będzie prosta sprawa. Obejrzeliśmy działki i zobaczyliśmy, jak sprawa wygląda. Działka lasu i działka nasza, na szczęście, są to grunty klasy V i w związku z tym niepotrzebne będzie odrolnienie. Nasza działka przy cmentarzu ma ponad hektar. Budowa parkingu może być zrealizowana dwutorowo. Można ogłosić przetarg na wykonanie dokumentacji zakończonej pozwoleniem na budowę. Na budowę parkingu potrzebne będą mapy do celów projektowych. Koszt ich wyniesie minimum 3000 zł. Jeżeli ogłosimy przetarg, to zadanie to może kosztować około 20 do 30 tysięcy złotych i na pewno nie wcześniej niż jesienią, zakończyłoby się to pozwoleniem na budowę. Druga wersja polega na tym, że część robimy sami i wtedy realizacja zadania będzie tańsza, ale niezbędne są mapy do celów projektowych. Na ich otrzymanie potrzeba około trzech miesięcy. Ponadto, na pewno potrzebny będzie operat wodno – prawny, bo wodę z parkingu trzeba będzie odprowadzić.

            Droga w Baniewicach, co widać na zdjęciach, jest bardzo potrzebna. Mieszka tam …

Radna Marzenna Zajączkowska- mieszka tam 20 rodzin.

Wójt– mieszka 20 rodzin. Proszę, aby może tak świątecznie, odpuśćmy sobie, a parkingu też nie odpuścimy. Myślę, że po nowym roku zrobimy dokumentację, a być może na jesieni udałoby się zrobić parking. Najpierw trzeba zrobić dokumentację, operat wodno-prawny i uzyskać pozwolenie na budowę. Proszę, aby Rada tak podeszła do sprawy, może tak świątecznie,
a parkingu nie odpuścimy. Jego budowa będzie przesunięta w czasie.

Radna Marzenna Zajączkowska- mam prośbę, aby Pani Przewodnicząca udzieliła głosu Pani Sołtys Baniewic i przedstawicielom tej miejscowości.

Przewodnicząca Rady– głos może zabrać Pani Sołtys, bo ona reprezentuje mieszkańców.

Radna Anna Siwek– pozwolę sobie nie zgodzić się z Panią Wójt. Po pierwsze uważam, że odwoływanie się do atmosfery świątecznej jest nie na miejscu. Natomiast z doświadczenia wiem, nie tylko ja, że takie oddalanie w czasie, nie wróży nic dobrego i będzie jak z wieloma innymi inwestycjami. Nie kieruję się pobudkami osobistymi, bo jest mi na pewno bliżej stokrotnie do radnej z Baniewic. Uważam, że takich inwestycji jest więcej. Już kilka lat upominamy się pisemnie i słownie o drogę koło dwunastorodzinnych bloków w Lubanowie. Nasze dzieci, jak wracają ze szkoły w taką pogodę, jak dziś, to przychodzą do domu ubłocone do kolan. Chodniki są popsute. Osoby starsze mieszkające w okolicach posesji sołtysa, nie mają jak dojść do domu, bo droga jest kiepskim stanie, a pobocza praktycznie nie ma. Droga koło Pani Przewodniczącej
w taką pogodę, jak dzisiaj i w deszcze, wygląda podobnie tak samo, jak ta na zdjęciach
w Baniewicach. Jest identyczna, a nie wspomnę o miejscowościach, które nie mają w Radzie swoich przedstawicieli, jak na przykład Sosnowo, gdzie ludzie wychodzą z założenia, że tak musi być, a sytuacja jest tam tragiczna. Pozwoliłam sobie pojechać się do Swobnicy, a ponadto miałam tam okazję uczestniczyć w pogrzebie, i osobiście przychyliłabym się do zrobienia porządku przy tym cmentarzu. Natomiast wracając do Lubanowa, to w Lubanowie nie ma sali, a w obydwu tych miejscowościach jest. Nie ma gdzie się zabawić i nie ma też gdzie godnie spocząć po śmierci. Kilka dni temu pochowałam bliską osobę. Nasza kaplica jest w opłakanym stanie. Podobnych rzeczy jest mnóstwo. Z tego co się orientuję, w przeglądzie wsi w powiecie Gryfino, to Baniewice zajęły I miejsce. Wizerunek całej wsi jest naprawdę dobry. Uważam, że wieś ta jest reprezentatywna w gminie Banie i nie tylko, bo, jak się okazuje, i w powiecie Gryfino. Potrzeby są w innych miejscowościach, nie wspominając o Babinku. Państwo z Baniewic przyjechali. Ludzie ze Sosnowa nie przyjadą, bo czują, że nie mają tutaj poparcia, gdyż nie mają nikogo
w Radzie. Ponadto, myślę, że droga w Baniewicach nie jest priorytetową sprawą.

Wójt– to nie jest prawdą, że ludzie z Sosnowa nie mają poparcia.

Radna Anna Siwek– oni uważają, że jak nie mają nikogo w Radzie, to nie mają poparcia. Nie ma radnego z Sosnowa. Natomiast Pani Sołtys często jest nieobecna, a jak jest, to nie za często zabiera głos. Czasami do nas docierają jakieś sygnały. Wiadomo, że my też tam bywamy
i chcemy pamiętać o tych miejscowościach.

Wójt– właśnie, może Wy czasami tam bywacie, bo ja bywam często.

Radny Grzegorz Dobrowolski– ja też zgłaszałem na sesji problem drogi zalanej w Sosnowie.

Radna Anna Siwek– proszę spojrzeć na wykaz przedsięwzięć. O niektórych miejscowościach nie ma tam słowa, a potrzeby są olbrzymie.

Radny Mirosław Byzdra– takich dróg, jak w Baniewicach jest wiele w innych miejscowościach, również w Dłusku Gryfińskim, gdzie na przykład za moją posesją mieszkają dwie osoby niepełnosprawne. Jedna jest na wózku, a druga chodzi o kulach. Na drodze jest gorsza woda, niż widoczna na zdjęciach Baniewic. To nie jest jakiś nasz wymysł, że chcemy komuś coś zabrać. Droga w Baniewicach jest w kiepskim stanie i trzeba się z tym zgodzić. Trzeba uświadomić mieszkańcom o co chodzi, bo nie wiem czy Pani radna z Baniewic powiedziała mieszkańcom Baniewic o co dokładnie chodzi. Chodzi o to, że działka, która jest przy cmentarzu w Swobnicy ma zostać zalesiona w tym roku i nie będzie miejsca na postawienie samochodu przy cmentarzu. W ogóle nie będzie żadnego przejścia i gdy będzie pogrzeb czy jakaś inna uroczystość na cmentarzu nie będzie gdzie postawić auta. Nie chcemy Wam zrobić na złość. Trzeba dojść do jakiegoś kompromisu. Wydaje mi się, że budowa parkingu przy cmentarzu
w Swobnicy jest bardziej potrzebna i służyć będzie społeczeństwu trzech sołectw. Myślę, że przyjemniej będzie podjechać pod cmentarz, gdy będzie można godnie wysiąść z auta. Natomiast, jeżeli chodzi o drogę w Baniewicach, to mówiłem, aby zrobić ją może w przyszłym roku. Nie mówiłem by jej w ogóle nie robić, tylko że teraz parking jest bardziej potrzebny.
W związku z tym zwracam się z apelem do radnych, aby poparli budowę parkingu.

Radny Grzegorz Dobrowolski– patrząc na wykaz przedsięwzięć i planowane inwestycje
w mojej miejscowości (Babinek), z mojego punktu widzenia, to muszę powiedzieć, że do zadowolonych osób nie należę. Planowane przedsięwzięcia na 2012 r. są naszym wspólnym dziełem. Chwała i mądrość, że potrafimy zrobić tyle, na ile nasz budżet pozwala. Natomiast na plan remontów czy zadań wpłynęła obniżka podatku rolnego. Mam prośbę, aby nie zmieniać
w planie przedsięwzięć na 2012 r. żadnego zapisu, bo nie sztuką jest zabrać jednemu, a dać innemu. Natomiast, tak jak powiedziała Pani Wójt, wypracujmy kompromis. Proponuję obecny zapis w sprawie drogi pozostawić bez zmiany, natomiast, w trakcie roku, gdy po przetargach zostanie wygospodarowana jakaś kwota, wprowadzić zadanie dotyczące budowy parkingu. Może przeciągnie się w czasie, ale, na co ja jestem dowodem, w poprzedniej kadencji Rady, było zapewnienie, że droga będzie zrobiona i została zrobiona. Chciałem wówczas złożyć wniosek, ale Pani Wójt prosiła, aby poczekać do rezultatów pierwszych przetargów. Po przetargach powstały oszczędności i drogę zrobiono. Myślę, że zapis o remoncie drogi w Baniewicach powinien zostać bez zmiany. Przykro byłoby, gdyby ktoś za trzy miesiące wpadł na pomysł, aby zabrać mi czy koledze zadanie na rzecz innego zadania. Plan nie jest sztywny i w ciągu roku mogą być dokonywane zmiany.

Radny Mirosław Byzdra– jesteśmy po rozmowie z Panią Wójt i ten parking, który ma zostać wybudowany na działce gminnej, może to być tylko parking doraźny.

Wójt– tak rozmawialiśmy, ale nie można budować doraźnego parkingu.

Radny Mirosław Byzdra-  chodzi o to, aby utwardzić drogę dojazdową do parkingu i utwardzić parking. Tylko o to chodzi. Rozmawialiśmy też, aby z czasem odkupić działkę od Nadleśnictwa. W sprawie tej trzeba działać w tym roku. Wiemy, że ciężko jest cokolwiek załatwić
w Nadleśnictwie. Wykup takiej działki może trwać 4 czy 5 lat nawet. Jeżeli działkę zalesią w tym roku i ją ogrodzą, to w ogóle nie będzie dostępu do głównej bramy wjazdowej.

Wójt – mamy, bo tam jest nasza droga.

Radny Mirosław Byzdra– ale jest to tylko dwa lub dwa i pół metra. Jeżeli działka lasu zostanie ogrodzona, to nie będzie miejsca na postawienie samochodu.

Radna Lidia Tumłowska– mam propozycję, aby gmina może wystąpiła do Lasów o wykup tej działki. Jeżeli będą jakieś szanse, że Las nam sprzeda, to podjąć odpowiednie kroki.

Radny Mirosław Byzdra- dlatego musimy zabezpieczyć środki ewentualnie na budowę, bo jeżeli Lasy Państwowe nie zgodzą się na sprzedaż, to musimy zrobić parking we własnym zakresie. Parking musi być przy cmentarzu czy na działce lasu, czy na naszej działce. Parking jest bardzo potrzebny. Nikt nie chce robić przykrości mieszkańcom Baniewic. Może
w przyszłorocznym budżecie będą pieniądze i droga w Baniewicach będzie zrobiona. Nikt nie twierdzi, że nie trzeba zrobić tej drogi. W mojej miejscowości są trzy drogi, co może potwierdzić Pani Sołtys i powiedzieć, jaką ma drogę dojazdową do domu. Jest to dojazd w błocie. Taka jest prawda. Takich dróg jest kilkadziesiąt w naszej gminie. Myślę, że pilniejszym zadaniem jest wykonanie parkingu i w związku z tym zabezpieczenie środków na to zadanie ewentualnie na wykup działki od Nadleśnictwa, niż droga. Rozumiem rozgoryczenie mieszkańców. Wszyscy borykamy się z takimi kłopotami na bieżąco. Czekali kilkanaście lat i myślę, że mogą jeszcze rok poczekać. Apeluję do radnych, aby przychylili się do wniosku przyjętego na komisji.

Sołtys Sołectwa Baniewice Anna Sakowicz- drogą reprezentacyjną Baniewic jest tylko główna droga w Baniewicach. Droga ta została zrobiona niedawno i jest od dwóch lat. Nie jest żadnym argumentem fakt, że w innych miejscowościach są również takie drogi. Zdaję sobie sprawę, że tak jest. To jest argument, ale według czego? To my nie możemy mieć tej drogi zrobionej, bo
w innych miejscowościach są złe drogi?

Radna Anna Siwek– nie, według tego, że w ostatnich czasach w Baniewicach realizuje się dość dużo inwestycji. Społeczeństwo naszej gminy zauważyło, że naprawdę w Baniewicach dużo się robi. Różnie sobie to tłumaczą, w tym nawet osobistymi pobudkami.

Sołtys Sołectwa Baniewice Anna Sakowicz– to trzeba się cieszyć.

Radna Anna Siwek– cieszę się bardzo.

Sołtys Sołectwa Baniewice Anna Sakowicz– skoro w Baniewiach tak dużo było zrobione, to chciałabym wiedzieć z jakich środków? Czy z budżetu gminnego?

Radny Grzegorz Dobrowolski - częściowo tak

Radna Anna Siwek – zawsze musi być wkład własny gminy.

Sołtys Sołectwa Baniewice Anna Sakowicz– chcę dodać, że droga, o której remont  wnioskują mieszkańcy Baniewic, jest drogą do placu zabaw. Drogą tą chodzą dzieci i przewracają się, taplają w wodzie. Ponadto 60.000 zł na pewno nie jest ogromną kwotą. Czy potrzeba 60.000 zł na  parking przy cmentarzu? Parking jest bardzo potrzebny, bo jeździmy tam trzy razy dziennie,
w przeciwieństwie do domu, z którego tylko raz w roku się wychodzi. Jeśli to są takie argumenty, które zdaniem Państwa wystarczają, aby tej drogi nie powinno być, to dziękuję bardzo.

Radny ZbigniewMadejczyk – nikt nie powiedział, że drogi nie powinno być i nikt nie zakłada, że całe 60.000 zł będzie kosztować parking. Chodzi o to, aby zapisać zadanie. Od zeszłego roku mówi się o parkingu, że zastanowimy się, że zrobimy coś. Zgłaszałem w zeszłym roku, żeby naprawić kawałek ogrodzenia. Rok czasu minęło i nie znalazło się parę złotych na kupienie 3 metrów siatki, nie mówiąc o pełnym ogrodzeniu. Zasadnym jest zmiana zadania na budowę parkingu przy cmentarzu.

Wójt - jeżeli Panią Radną uraziłam powołując się na świąteczną atmosferę, to przepraszam. Nie chciałam tego zrobić.

Radna Anna Siwek– nie uraziła mnie Pani.

Wójt– Szanowni Państwo, obejmując Urząd Wójta 5 lat temu nie zdawałam sobie sprawy, że mamy w ruinie szkoły i mnóstwo innych spraw. Kiedyś padały różne zarzuty i później myśląc o tym, przypomniałam sobie, co zostało wykonane. Na przykład została zrobiona droga
w Tywicy oraz wiele innych dróg. Bez mała w każdej miejscowości jest coś realizowane. Pan Madejczyk ma pretensje o 3 metry siatki, ale zrobiono drogę i trumny w drodze na cmentarz nie podskakują, jak było wcześniej. Jest droga asfaltowa i wybudowano kaplicę. Dobrze byłoby pomyśleć o włączeniu się w działania i samemu coś zrobić. Cały czas coś się robi. Cokolwiek się robi, to zawsze jakieś są niespodzianki w postaci złych map, czy złych granic. Wyprostowanie nieprawidłowości trwa. Ciągle są jakieś zalecenia Sanepidu czy Straży Pożarnej. Ostatnio są zalecenia odnośnie hydrantów w przedszkolu. Nie myśleliśmy o budowie nowego przedszkola, ale wychodzi na to, że trzeba się zastanowić czy budować nowe przedszkole czy przebudowywać stare. Cały czas czekamy na dokumentacje. Wiadomym jest wszystkim, że jeżeli cokolwiek się udaje, to nawet nie pytam. Na cmentarzu w Lubanowie jest chodnik. Jest i w innym miejscu. Czekamy czasami na jakieś projekty. Cały czas pracujemy. Wszystko trwa, jak na przykład ścieżki rowerowe. Dopiero w czwartym roku sprawa ruszyła. Inna sprawa. Place zabaw teraz są w każdej miejscowości. Staramy się, ale wiele rzeczy nie zależy od nas. Cały czas chodzimy przy Parnicy. Nie wiem skąd wzięło się przekonanie, że droga w Parnicy nie będzie robiona. Ja mam zapewnienia, że będzie. Mówiłam, że jeżeli tak nie będzie, to jestem gotowa sama stanąć
z mieszkańcami i zablokować S3. Cały czas sporządzane są dokumentacje. Wiele rzeczy chcemy zrobić, ale nie stać nas na realizowanie zadań wyłącznie ze środków własnych. Cały czas szukamy programów pomocowych. W całej gminie ciągle jest coś robione. Co ma powiedzieć Górnowo, ale teraz udało się i wspólnie z Powiatem zrobimy tam drogę. Tam też chodzą dzieci
i droga jest potrzebna. W czasie opadów rodzice przynoszą dzieci na przystanek do autobusu szkolnego. Zgadam się, że jest cała masa dróg do remontu, ale trzeba remontować po kolei, bo nie da się wszystkiego od razu zrobić.

Radny Adam Walterowicz–  uważam, że w minionej kadencji Rady Gminy bardzo dużo zrobiono w gminie Banie, w tym i w Parnicy. Potrzeby są nadal, ale nie wystarcza środków na realizację wszystkich potrzeb. Trzeba więc zdecydować, co w pierwszej kolejności wykonać. Jeżeli w Swobnicy droga będzie zamknięta i nie będzie miejsca na samochody, to trzeba natychmiast sprawę załatwić. Jeżeli jest możliwość wykonania jednej i drugiej inwestycji, to trzeba je zrobić. Pani Wójt wie, czy jest taka możliwość i może zaproponować rozstrzygnięcie sporu, żeby nie mówiono, iż jednemu zabrano i dano drugiemu. Dobrzy byłoby, aby była możliwość wykonania obu inwestycji. Parking przy cmentarzu musi być. Jest to rzecz oczywista. Czy jest możliwość, aby zapisać obie inwestycje?

 Radna Anna Siwek– my rozumiemy i widzimy inwestycje, które są wykonywane w gminie. Prawie w każdej miejscowości jest coś robione. Natomiast teraz nie będziemy się licytować co jest ważne, a co ważniejsze. Proponuję zarządzić przerwę, aby mieć chwilę czasu na zastanowienie się we własnym sumieniu co jest ważniejsze i pilniejsze, a po przerwie zarządzić głosowanie. Pani Wójt nie uraziła mnie absolutnie, tylko uważam, że argument świąt nie jest dobrym argumentem w tej kwestii, bo nie chodzi o obecną atmosferę, tylko o problemy istniejące od lat w tych miejscach, o których mówimy. W tym momencie odkładamy na bok swoje problemy i rozmawiamy o tych dwóch rzeczach. Osobiście uważam, że obie są ważne, a co jest ważne czy ważniejsze, to każdy powinien sam zdecydować.

Sekretarz Gminy– podstawowym zadaniem gminy jest tworzenie i przygotowanie infrastruktury w zakresie wody, kanalizacji i dróg. Jest to rzecz podstawowa, którą musimy zapewnić dla mieszkańców. Nie jest też tak, że jeżeli działka leśna będzie ogrodzona, to nie będzie dojazdu do cmentarza. Są tam dwie drogi i z każdej drogi i każdym pojazdem można wjechać na cmentarz. Na działkę gminną, którą można przeznaczyć na budowę parkingu, potrzebna jest pełna dokumentacja. Nie można sobie ot tak wjechać i zrobić. To wymaga przygotowań, czyli musi być zrobiona mapa do celów projektowych i rozplanowana dokumentacja. Ze środków bieżących w tym roku na cele związane z mapami i przygotowaniem nieruchomości do sprzedaży czy zagospodarowania są środki i myślę, że ze środków tych można byłoby zrobić podstawową dokumentację. Natomiast w wyniku przeprowadzonych zamówień publicznych nie ma faktycznie roku, nie ma budżetu, żebyśmy w maju czy czerwcu nie wprowadzali nowych zadań, koniecznych do realizacji.  W każdym roku tak jest. Nie ma przeszkód, jeżeli będą oszczędności, by wprowadzić nowe zadanie. Natomiast, co pamiętam, sprawa drogi w Baniewicach podnoszona jest co najmniej od trzech lat. Cały czas mówi się, że potrzebny jest remont tej drogi. Podczas budowy drogi głównej, były tam składowane materiały
i droga została zniszczona przez firmę. Droga nie została do końca naprawiona. Jest tam nie tylko 20 mieszkańców, ale jest i plac zabaw, i jedyne boisko. Jedna i druga inwestycja są potrzebne,
z tym że przy Swobnicy zastanowiłbym się czy bardziej nie jest potrzebna alejka przez cmentarz niż parking. Jest to rzecz dyskusyjna. Dobrze byłoby zrobić i jedno, i drugie. Myślę, że jest szansa, abyśmy przygotowali dokumentację pod budowę i wykonali drogę. Jeżeli chodzi o wystąpienie do Nadleśnictwa o przejęcie działki, to nie jest tak, że w ciągu miesiąca czy roku sprawa będzie załatwiona. Rzadko zdarza się, żeby komukolwiek udało się przejąć działkę od Nadleśnictwa. Łatwiej jest kupić grunt od osoby prywatnej. Przy cmentarzu są grunty osób prywatnych i może będzie można dojść do porozumienia.

Wójt– nasza działka  ma ponad hektar, ale uważam, że lokalizacja parkingu z drugiej strony byłaby lepsza.

Radny Zbigniew Madejczyk– ze względu na przesunięcie płotu droga przy cmentarzu została zwężona w projekcie i jeżeli samochody zaczną zatrzymywać się na asfalcie, to nie będzie przejazdu. Jak zaczniemy grodzić, to ja też mogę swoją posesję ogrodzić przy samej drodze. Zobaczymy wtedy, gdzie jest granica, ale nie o to chodzi. Wszyscy otwieramy oczy, jak kogoś
z nas coś dosięgnie. Jak komuś przyjdzie uczestniczyć w pogrzebie osoby bliskiej, to dopiero wtedy widzimy problemy. Musimy spojrzeć wcześniej. Sprawę parkingu zgłaszałem ileś sesji wcześniej. Zgłosiłem problem z chwilą, gdy jako sąsiad działki zostałem poinformowany się, że Nadleśnictwo wystąpiło o zalesienie. Mówiłem, że będzie problem, jak Nadleśnictwo zalesi i nie będzie miejsca parkingowego. Co wtedy? Wtedy mieszkańcy Dłuska czy Baniewic, nie mówiąc o Swobnicy, będą musieli występować do Powiatu, żeby zatrzymywać się na drodze powiatowej.  To nie jest pięć czy dziesięć samochodów. My nie mówimy, że droga w Baniewicach jest niepotrzebna. Sytuacja zmusiła, aby pomyśleć i spojrzeć z innej strony.

Radny Mirosław Byzdra- Panie Sekretarzu, wysuwa Pan argument, że na parking trzeba zrobić dokumentację itd. Myślę, że do budowy drogi też potrzebna będzie dokumentacja, pozwolenie
i tak samo procedura będzie trwała długo. To nie jest argument, że na parking potrzebna jest dokumentacja. Na drogę też potrzebna jest dokumentacja. Jeżeli zagwarantujemy środki na parking, to będziemy pewni, że zostanie zrobiony. Natomiast, jeżeli zostaną wypracowane jakieś oszczędności, a mamy dużo inwestycji i może oszczędności będą, to wtedy pierwsze oszczędności przeznaczymy na drogę do Baniewic.

Wójt – na remont drogi nie jest potrzebne pozwolenie na budowę. Remont drogi wykonuje się na zgłoszenie. Na budowę parkingu potrzebna jest pełna dokumentacja i pozwolenie na budowę. Na remont drogi też potrzebna jest dokumentacja, ale w uproszczonym zakresie. Jestem i za remontem drogi i za budową parkingu.

 

Przewodnicząca Rady zarządziła przerwę, która trwała od 11.25 do 11.40. Po przerwie wznowiła obrady.

 

 Przewodnicząca Rady – uważam, że dyskusji nie powinniśmy kontynuować. Jak już informowałam, na posiedzeniu wspólnym komisji przyjęto wniosek o zdjęcie zadania pn. „remont drogi w Baniewicach (obok Leśnictwa) na działce Nr 370 Obręb Baniewice”
i wprowadzenie zadania pn. „budowa parkingu przy cmentarzu komunalnym w Swobnicy”. To było na komisji i dzisiaj też powinien taki wniosek być zgłoszony.

Radny Mirosław Byzdra– składam wniosek o zdjęcie zadania pn. „remont drogi
w Baniewicach (obok Leśnictwa) na działce Nr 370 Obręb Baniewice” i wprowadzenie zadania pn. „budowa parkingu przy cmentarzu komunalnym w Swobnicy”.

Przewodnicząca Rady zarządziła głosowanie nad wnioskiem o zdjęcie zadania pn. „remont drogi w Baniewicach (obok Leśnictwa) na działce Nr 370 Obręb Baniewice”.

W wyniku jawnego głosowania, Rada Gminy na stan Rady 15 radnych, w obecności 11 radnych – 7 głosami „za”, przy 4 głosach „przeciw” oraz przy 0 głosach „wstrzymujących się” – przyjęła powyższy wniosek.

Następnie Przewodnicząca Rady zarządziła głosowanie nad wnioskiem o wprowadzenie zadania pn. „budowa parkingu przy cmentarzu komunalnym w Swobnicy”.

W wyniku jawnego głosowania, Rada Gminy na stan Rady 15 radnych, w obecności 11 radnych – 7 głosami „za”, przy 4 głosach „przeciw” oraz przy 0 głosach „wstrzymujących się” – przyjęła powyższy wniosek.

Innych wniosków dotyczących  budżetu gminy na 2012 r. nie było.

 

Przewodnicząca Radyzarządziła głosowanie nad przedłożonym projektem uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2012 r., z uwzględnieniem przyjętego wniosku.

W wyniku jawnego głosowania, Rada Gminy na stan Rady 15 radnych, w obecności 11 radnych – 7 głosami „za”, przy  głosach „przeciw” oraz przy 4 głosach „wstrzymujących się” – podjęła uchwałę Nr XII/93/2011 w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2012 r., która stanowi załącznik nr 13 doniniejszego protokołu.

Przewodnicząca Radystwierdziła podjęcie w/w uchwały przez Radę Gminy.

 

Ad. 9) Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Banie na lata 2011-2017 (druk nr 102 z autopoprawkami).

Sekretarz Gminy odczytał projekt uchwały w sprawie uchwalenia  wieloletniej prognozy finansowej Gminy Banie na lata 2011-2017, stanowiący załącznik nr 14 do niniejszego protokołu, z uwzględnieniem autopoprawek zawartych w załączniku nr 11 i w załączniku nr 15 do niniejszego protokołu.

            Przewodnicząca Rady poinformowała, że projekt uchwały był analizowany przez wszystkie stałe komisje Rady, to jest Komisję Budżetowo – Gospodarczą i do Spraw Socjalnych, Komisję Rewizyjną oraz Komisję do Spraw Rolnictwa i Ochrony Środowiska, na wspólnym posiedzeniu komisji w dniu 20 grudnia 2011 r., i został pozytywnie zaopiniowany.

Przewodnicząca Rady poinformowała, że Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie wydał pozytywną opinię o przedłożonym przez Wójta Gminy Banie projekcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Banie na lata 2012-2017. Opinia ta zawarta jest w uchwale Nr CCLXII/651/2011 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 14 grudnia 2011 r., stanowiąca załącznik nr 16 do niniejszego protokołu.

Przewodnicząca Radyotworzyła dyskusję. Dyskusji nie podjęto.

Przewodnicząca Radyzamknęła dyskusję i zarządziła głosowanie nad przedłożonym projektem uchwały.

W wyniku jawnego głosowania, Rada Gminy na stan Rady 15 radnych, w obecności 11 radnych – 11 głosami „za”, przy 0 głosach „przeciw” oraz przy 0 głosach „wstrzymujących się” – podjęła uchwałę Nr XII/94/2011 w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Banie na lata 2011-2017, która stanowi załącznik nr 17 doniniejszego protokołu.

Przewodnicząca Radystwierdziła podjęcie w/w uchwały przez Radę Gminy.

 

Ad. 10) Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 212 rok (druk nr 105).

Sekretarz Gminy odczytał projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania problemów Alkoholowych na 2012 rok, stanowiący załącznik nr 18 do niniejszego protokołu.

            Przewodnicząca Rady poinformowała, że projekt uchwały był analizowany przez wszystkie stałe komisje Rady, to jest Komisję Budżetowo – Gospodarczą i do Spraw Socjalnych, Komisję Rewizyjną oraz Komisję do Spraw Rolnictwa i Ochrony Środowiska, na wspólnym posiedzeniu komisji w dniu 20 grudnia 2011 r., i został pozytywnie zaopiniowany.

Przewodnicząca Radyotworzyła dyskusję. Dyskusji nie podjęto.

Przewodnicząca Radyzamknęła dyskusję i zarządziła głosowanie nad przedłożonym projektem uchwały.

W wyniku jawnego głosowania, Rada Gminy na stan Rady 15 radnych, w obecności 11 radnych – 11 głosami „za”, przy 0 głosach „przeciw” oraz przy 0 głosach „wstrzymujących się” – podjęła uchwałę Nr XII/95/2011 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2012 rok,
która stanowi załącznik nr 19 doniniejszego protokołu.

Przewodnicząca Radystwierdziła podjęcie w/w uchwały przez Radę Gminy.

 

Ad. 11) Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2012 rok (druk nr 106).

Sekretarz Gminy odczytał projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2012 rok, stanowiący załącznik nr 20 do niniejszego protokołu.

            Przewodnicząca Rady poinformowała, że projekt uchwały był analizowany przez wszystkie stałe komisje Rady, to jest Komisję Budżetowo – Gospodarczą i do Spraw Socjalnych, Komisję Rewizyjną oraz Komisję do Spraw Rolnictwa i Ochrony Środowiska, na wspólnym posiedzeniu komisji w dniu 20 grudnia 2011 r., i został pozytywnie zaopiniowany.

Przewodnicząca Radyotworzyła dyskusję. Dyskusji nie podjęto.

Przewodnicząca Radyzamknęła dyskusję i zarządziła głosowanie nad przedłożonym projektem uchwały.

W wyniku jawnego głosowania, Rada Gminy na stan Rady 15 radnych, w obecności 11 radnych – 11 głosami „za”, przy 0 głosach „przeciw” oraz przy 0 głosach „wstrzymujących się” – podjęła uchwałę Nr XII/96/2011 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 212 rok, która stanowi załącznik nr 21 doniniejszego protokołu.

Przewodnicząca Radystwierdziła podjęcie w/w uchwały przez Radę Gminy.

 

Ad. 12) Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na 2012  r. (druk nr 107).

Sekretarz Gminy odczytał projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na 2012  r., stanowiący załącznik nr 22 do niniejszego protokołu.

            Przewodnicząca Rady poinformowała, że projekt uchwały był analizowany przez wszystkie stałe komisje Rady, to jest Komisję Budżetowo – Gospodarczą i do Spraw Socjalnych, Komisję Rewizyjną oraz Komisję do Spraw Rolnictwa i Ochrony Środowiska, na wspólnym posiedzeniu komisji w dniu 20 grudnia 2011 r., i został pozytywnie zaopiniowany.

Przewodnicząca Radyotworzyła dyskusję. Dyskusji nie podjęto.

Przewodnicząca Radyzamknęła dyskusję i zarządziła głosowanie nad przedłożonym projektem uchwały.

W wyniku jawnego głosowania, Rada Gminy na stan Rady 15 radnych, w obecności 11 radnych – 11 głosami „za”, przy 0 głosach „przeciw” oraz przy 0 głosach „wstrzymujących się” – podjęła uchwałę Nr XII/97/2011 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na 2012  r., która stanowi załącznik nr 23 doniniejszego protokołu.

Przewodnicząca Radystwierdziła podjęcie w/w uchwały przez Radę Gminy.

 

Ad. 13) Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2012-2014 (druk nr 112).

Sekretarz Gminy odczytał projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2012-2014, stanowiący załącznik nr 24 do niniejszego protokołu.

            Przewodnicząca Rady poinformowała, że projekt uchwały był analizowany przez wszystkie stałe komisje Rady, to jest Komisję Budżetowo – Gospodarczą i do Spraw Socjalnych, Komisję Rewizyjną oraz Komisję do Spraw Rolnictwa i Ochrony Środowiska, na wspólnym posiedzeniu komisji w dniu 20 grudnia 2011 r., i został pozytywnie zaopiniowany.

Przewodnicząca Radyotworzyła dyskusję. Dyskusji nie podjęto.

Przewodnicząca Radyzamknęła dyskusję i zarządziła głosowanie nad przedłożonym projektem uchwały.

W wyniku jawnego głosowania, Rada Gminy na stan Rady 15 radnych, w obecności 11 radnych – 11 głosami „za”, przy 0 głosach „przeciw” oraz przy 0 głosach „wstrzymujących się” – podjęła uchwałę Nr XII/98/2011 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2012-2014 rok, która stanowi załącznik nr 25 doniniejszego protokołu.

Przewodnicząca Radystwierdziła podjęcie w/w uchwały przez Radę Gminy.

 

Ad. 14) Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie planu pracy Rady Gminy Banie na
2012 r. (druk nr 108).

Przewodnicząca Rady odczytała projekt uchwały w sprawie planu pracy Rady Gminy Banie na 2012 r., stanowiący załącznik nr 26 do niniejszego protokołu.

            Przewodnicząca Rady poinformowała, że projekt uchwały był analizowany przez wszystkie stałe komisje Rady, to jest Komisję Budżetowo – Gospodarczą i do Spraw Socjalnych, Komisję Rewizyjną oraz Komisję do Spraw Rolnictwa i Ochrony Środowiska, na wspólnym posiedzeniu komisji w dniu 20 grudnia 2011 r., i został pozytywnie zaopiniowany.

Przewodnicząca Radyotworzyła dyskusję. Dyskusji nie podjęto.

Przewodnicząca Radyzamknęła dyskusję i zarządziła głosowanie nad przedłożonym projektem uchwały.

W wyniku jawnego głosowania, Rada Gminy na stan Rady 15 radnych, w obecności 11 radnych – 11 głosami „za”, przy 0 głosach „przeciw” oraz przy 0 głosach „wstrzymujących się” – podjęła uchwałę Nr XII/99/2011 w sprawie planu pracy Rady Gminy Banie na 2012 r., która stanowi załącznik nr 27 doniniejszego protokołu.

Przewodnicząca Radystwierdziła podjęcie w/w uchwały przez Radę Gminy.

 

Ad. 15) Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2012 r. (druk nr 109).

Przewodnicząca Rady odczytała projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2012 r., stanowiący załącznik nr 28 do niniejszego protokołu.

            Przewodnicząca Rady poinformowała, że projekt uchwały był analizowany przez wszystkie stałe komisje Rady, to jest Komisję Budżetowo – Gospodarczą i do Spraw Socjalnych, Komisję Rewizyjną oraz Komisję do Spraw Rolnictwa i Ochrony Środowiska, na wspólnym posiedzeniu komisji w dniu 20 grudnia 2011 r., i został pozytywnie zaopiniowany.

Przewodnicząca Radyotworzyła dyskusję. Dyskusji nie podjęto.

Przewodnicząca Radyzamknęła dyskusję i zarządziła głosowanie nad przedłożonym projektem uchwały.

W wyniku jawnego głosowania, Rada Gminy na stan Rady 15 radnych, w obecności 11 radnych – 11 głosami „za”, przy 0 głosach „przeciw” oraz przy 0 głosach „wstrzymujących się” – podjęła uchwałę Nr XII/100/2011 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na
2012 r.,
która stanowi załącznik nr 29 doniniejszego protokołu.

Przewodnicząca Radystwierdziła podjęcie w/w uchwały przez Radę Gminy.

 

Ad. 16) Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetowo-Gospodarczej i do Spraw Socjalnych na 2012 r. (druk nr 110).

Przewodnicząca Rady odczytała projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy KomisjiBudżetowo-Gospodarczej i do Spraw Socjalnychna 2012 r., stanowiący załącznik nr 30 do niniejszego protokołu.

            Przewodnicząca Rady poinformowała, że projekt uchwały był analizowany przez wszystkie stałe komisje Rady, to jest Komisję Budżetowo – Gospodarczą i do Spraw Socjalnych, Komisję Rewizyjną oraz Komisję do Spraw Rolnictwa i Ochrony Środowiska, na wspólnym posiedzeniu komisji w dniu 20 grudnia 2011 r., i został pozytywnie zaopiniowany.

Przewodnicząca Radyotworzyła dyskusję. Dyskusji nie podjęto.

Przewodnicząca Radyzamknęła dyskusję i zarządziła głosowanie nad przedłożonym projektem uchwały.

W wyniku jawnego głosowania, Rada Gminy na stan Rady 15 radnych, w obecności 11 radnych – 11 głosami „za”, przy 0 głosach „przeciw” oraz przy 0 głosach „wstrzymujących się” – podjęła uchwałę Nr XII/101/2011 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetowo-Gospodarczej i do Spraw Socjalnych na 2012 r., która stanowi załącznik nr 31 doniniejszego protokołu.

Przewodnicząca Radystwierdziła podjęcie w/w uchwały przez Radę Gminy.

 

Ad. 17) Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Spraw Rolnictwa i Ochrony Środowiska na 2012 r. (druk nr 111).

Przewodnicząca Rady odczytała projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji do Spraw Rolnictwa i Ochrony Środowiska na 2012 r., stanowiący załącznik nr 32 do niniejszego protokołu.

            Przewodnicząca Rady poinformowała, że projekt uchwały był analizowany przez wszystkie stałe komisje Rady, to jest Komisję Budżetowo – Gospodarczą i do Spraw Socjalnych, Komisję Rewizyjną oraz Komisję do Spraw Rolnictwa i Ochrony Środowiska, na wspólnym posiedzeniu komisji w dniu 20 grudnia 2011 r., i został pozytywnie zaopiniowany.

Przewodnicząca Radyotworzyła dyskusję. W dyskusji głos zabrał:

Radny Mirosław Byzdra– członek Komisji do Spraw Rolnictwa i Ochrony Środowiska –
w imieniu tejże Komisji zgłosił autopoprawkę do planu pracy. Autopoprawka polega na dodaniu do planu pracy na miesiąc marzec 2012 do tematu: „Analiza stanu melioracji na terenie gminy Banie – posiedzenie wyjazdowe” wyrazów „i kanalizacji”, po wyrazie „melioracji”.

Po zmianie temat brzmi:

„Analiza stanu melioracji i kanalizacji na terenie gminy Banie – posiedzenie wyjazdowe”.

Innych wypowiedzi nie było.

Przewodnicząca Radyzamknęła dyskusję i zarządziła głosowanie nad przedłożonym projektem uchwały z uwzględnieniem zgłoszonej autopoprawki.

W wyniku jawnego głosowania, Rada Gminy na stan Rady 15 radnych, w obecności 11 radnych – 11 głosami „za”, przy 0 głosach „przeciw” oraz przy 0 głosach „wstrzymujących się” – podjęła uchwałę Nr XII/102/2011 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Spraw Rolnictwa
i Ochrony Środowiska na 2012 r.,
która stanowi załącznik nr 33 doniniejszego protokołu.

Przewodnicząca Radystwierdziła podjęcie w/w uchwały przez Radę Gminy.

 

Ad. 18) Przedstawienie protokołów Nr 3/2011, Nr 4/2011 i Nr 5/2011 kontroli przeprowadzonych przez Komisję Rewizyjną Rady Gminy Banie.

            Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Banie radny Grzegorz Dobrowolski odczytał kolejno protokoły Nr 3/2011, Nr 4/2011 i Nr 5/2011 kontroli przeprowadzonych przez Komisję Rewizyjną Rady Gminy Banie. Protokoły te stanowią załączniki odpowiednionr 34, 35 i 36 do niniejszego protokołu.

            Pytań do przedstawionych protokołów nie było.

 

Ad. 19) Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia nieruchomości (druk nr 113).

Sekretarz Gminy zreferował projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia nieruchomości, stanowiący załącznik nr 37 do niniejszego protokołu. Projekt uchwały stanowi o zmianie brzmienia § 1 uchwały Nr XI/89/2011 Rady Gminy Banie z dnia 7 listopada 2011 r. w sprawie przyjęcia nieruchomości na następujące brzmienie:

„Wyraża się zgodę na przyjęcie od Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej im. Mikołaja Kopernika w Górnowie w likwidacji niżej wymienionych nieruchomości położonych w Górowie, opisanych w księgach wieczystych nr:

 1. SZ1Y/00000552/0 – prowadzonej dla nieruchomości rolnej niezabudowanej oznaczonej nr działek gruntu 39 o powierzchni 5,11 ha, 68 o powierzchni 0,42 ha, 91 o powierzchni 2,34 ha obręb Górnowo,
 2. SZ1Y/00008759/7 – prowadzonej dla niezabudowanej działki gruntu nr 114 o powierzchni 0,57 ha obręb Górnowo,
 3. SZ1Y/00006576/6 – prowadzonej dla niezabudowanej działki gruntu nr 119 o powierzchni 0,33 ha obręb Górnowo,
 4. SZ1Y/00006578/0 – prowadzonej dla nieruchomości rolnej niezabudowanej oznaczonej numerami działek gruntu 12/1 o powierzchni 8,8453 ha, 12/2 o powierzchni 14,91 ha, 25
  o powierzchni 20,09 ha i nr 36 o powierzchni 8,24 ha obrębu Górnowo, której RSP
  w Górnowie jest współwłaścicielem w udziale do 1/6 części,
 5. SZ1Y/00006577/3 - prowadzonej dla nieruchomości zabudowanej oznaczonej nr działki gruntu 118 o pow. 0,38 ha obrębu Górnowo i nr porządkowym Górnowo 21, której RSP
  w Górnowie jest współwłaścicielem w udziale do ½ części,
 6. SZ1Y/00001815/9 – prowadzonej dla nieruchomości zabudowanej oznaczonej nr działki gruntu 115 o powierzchni 0,36 ha obręb Górnowo i numerami porządkowymi Górnowo 17
  i 19, której RSP w Górnowie jest współwłaścicielem w udziale do ½ części.”.

         Zmiana uchwały Nr XI/89/2011 z dnia 7 listopada 2011 r. jest konieczne, gdyż w uchwale tej błędnie została określona księga wieczysta dla działki nr 114 o powierzchni 0,57 ha obręb Górnowo. Działka nie jest opisana w KW nr SZ1Y/0000552/0, lecz prowadzona jest dla niej odrębna księga wieczysta nr SZ1Y/00008759/7.

 

Przewodnicząca Radypoinformowała, że przedstawiony projekt uchwały nie był opiniowany przez stałe komisje Rady, ponieważ wpłynął przed bieżącą sesją Rady.

Przewodnicząca Radyotworzyła dyskusję. W dyskusji głos zabrał:

Radny Adam Ciepły– jest to sprawa techniczna.

Innych wypowiedzi nie było.

Przewodnicząca Radyzamknęła dyskusję i zarządziła głosowanie nad przedłożonym projektem uchwały.

W wyniku jawnego głosowania, Rada Gminy na stan Rady 15 radnych, w obecności 11 radnych – 11 głosami „za”, przy 0 głosach „przeciw” oraz przy 0 głosach „wstrzymujących się” – podjęła uchwałę Nr XII/103/2011 w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia nieruchomości, która stanowi załącznik nr 38 doniniejszego protokołu.

Przewodnicząca Radystwierdziła podjęcie w/w uchwały przez Radę Gminy.

 

Ad. 21) Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

Wójt udzieliła następujących odpowiedzi:

 

- odpowiedź udzielona na pytania radnej Marzenny Zajączkowskiej:

- do Poczty Polskiej zostanie wysłane pismo w sprawie usunięcia skrzynek pocztowych,

- skrzynka na piasek kosztuje 250 zł i w tej chwili nie ma pieniędzy na taki zakup, chyba że piach zostanie wysypany luzem,

 

- odpowiedź udzielona na pytania radnego Jana Kamińskiego:

- w sprawie działki nr 147 w Lubanowie – potrzebny jest plan zagospodarowania przestrzennego żeby zmienić jej przeznaczenie. Obecnie jest to działka rolna.

 

Radna Anna Siwek – a co z naszymi planami wybudowania tam placu zabaw i zrobienia boiska?

Wójt – czy tam miało być boisko?

Radna Anna Siwek – miał być plac zabaw i coś do gry w piłkę siatkową. Wstępnie planowano, aby stanęła świetlica wiejska.

Wójt – ja to jeszcze sprawdzę.

Radny Jan Kamiński – było pismo Rady Sołeckiej z Lubanowa do Pani Wójt, na które było odpowiedzi.

 

- odpowiedź udzielona na pytania radnego Grzegorza Dobrowolskiego:

- czytał Pan pismo od Agencji w sprawie świetlicy wiejskiej w Babinku, jesteśmy w trakcie negocjacji,

- jeżeli chodzi o remont dróg w Babinku, to Pan Arkadiusz Durma Naczelnik Wydziału Zarządzania Drogami Starostwa Powiatowego w Gryfinie odnośnie drogi przy parku powiedział, że nie. Zaproponował drogę do szkoły i po naszej stronie ma być sporządzenie wstępnego kosztorysu i dokumentacji. W tej chwili nie wiemy o jakich kosztach mówimy. Jeżeli będziemy wiedzieli, to Powiat może się coś dołoży do remontu tej drogi.

 

Ad. 21) Zapytania i wolne wnioski

Nie było

 

Ad. 22) Zakończenie sesji.

            Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodnicząca Rady o godz. 12.15 zamknęła XII sesję Rady Gminy Banie.

Liczba załączników do protokołu – 38.

Protokołowała:                                                                      Przewodniczyła:

Inspektor Anna Myszka                    Przewodnicząca Rady Gminy – Danuta Zawadzka-Zając 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Kalina Wójcik 13-03-2012 14:49:03
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Kalina Wójcik 13-03-2012
Ostatnia aktualizacja: Kalina Wójcik 13-03-2012 14:49:03