UCHWAŁA NR XI/85/2011 RADY GMINY BANIE w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Banie z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2012.

UCHWAŁA NR XI/85/2011

RADY GMINY BANIE

z dnia 7 listopada 2011 r.

 

w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Banie z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2012.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679 i Nr 134, poz. 777) i art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 oraz z 2011 r. Nr 112, poz. 654, Nr 149, poz. 887, Nr 205, poz. 1211, Nr 208, poz. 1241 i Nr 209, poz. 1244) Rada Gminy uchwala, co następuje:

 

 

§ 1. Przyjmuje się Program współpracy Gminy Banie z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2012,  stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Banie.

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 r.

 

 

 

 

Załącznik do uchwały Nr XI/85/2011

Rady Gminy Banie z dnia 7 listopada 2011 r.

 

 

Program współpracy Gminy Banie z organizacjami pozarządowymi

oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2012

 

Rozdział 1

Postanowienia ogólne

            § 1. Ilekroć w niniejszym Programie jest mowa o:

 1. Programie – należy przez to rozumieć Program współpracy Gminy Banie z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego;
 2. ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536, z późń. zm.);
 3. organizacjach pozarządowych – należy przez to rozumieć organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy;
 4. dotacji – należy przez to rozumieć dotację w rozumieniu art. 2 pkt 1 ustawy;
 5. Gminie – należy przez to rozumieć Gminę Banie;
 6. Wójcie – należy przez to rozumieć Wójta Gminy Banie.

 

Rozdział 2

Cel główny i cele szczegółowe Programu

            § 2. Celem głównym Programu jest efektywne wykorzystanie społecznej aktywności w zaspokajaniu potrzeb społecznych mieszkańców Gminy oraz wzmocnienie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego poprzez budowanie i umacnianie partnerstwa pomiędzy Gminą a organizacjami pozarządowymi.

            § 3.Celami szczegółowymi Programu są:

 1. zapewnienie efektywnego wykonywania zadań publicznych Gminy poprzez włączenie w ich realizację organizacji pozarządowych;
 2. stworzenie warunków do zwiększenia aktywności społecznej:
 3. racjonalne wykorzystanie publicznych środków finansowych;
 4. otwarcie na innowacyjność i konkurencyjność w wykonywaniu zadań publicznych;
 5. podniesienie efektywności działań w sferze wykonywania zadań publicznych;
 6. umacnianie w świadomości społecznej poczucia odpowiedzialności za swoje otoczenie, wspólnotę lokalną oraz jej tradycje;
 7. integracja podmiotów realizujących zadania publiczne;
 8. wzmocnienie potencjału organizacji oraz rozwój wolontariatu;
 9. prezentacja dorobku organizacji i promowanie ich osiągnięć.

 

Rozdział 3

Zasady współpracy i zakres przedmiotowy

            § 4. Gmina opiera swoją współpracę z organizacjami pozarządowymi na zasadach pomocniczości, suwerenności stron, partnerstwa, efektywności, uczciwej konkurencji
i jawności.

§ 5. Współpraca Gminy z organizacjami pozarządowymi obejmować będzie w 2012 r. następujące obszary:

1) kultura fizyczna, w tym w szczególności:

 1. wspieranie klubów sportowych i stowarzyszeń,
 2. promocja sportu dzieci i młodzieży,
 3. udział w utrzymaniu i wyposażeniu obiektów sportowo – rekreacyjnych,
 4. organizacja pozalekcyjnych zajęć sportowych;

2) ochrona zdrowia, polityka społeczna, w tym w szczególności:

 1. przeciwdziałanie zjawiskom patologii społecznej,
 2. badania profilaktyczne dla mieszkańców gminy;

3) nauka, edukacja, oświata i wychowanie, w tym w szczególności:

 1. działania zapewniające zagospodarowanie wolnego czasu dzieci i młodzieży,
 2. wspieranie działań edukacyjnych przeciwdziałających patologiom,
 3. organizacja zajęć pozaszkolnych, jako rozwój zainteresowań dzieci i młodzieży,
 4. działania kształtujące postawy obywatelskie dzieci i młodzieży;
 5. ochrona środowiska, w tym w szczególności wspieranie zadań i akcji na rzecz edukacji ekologicznej;
 6. integracja europejska, rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami,
  w tym w szczególności:
  1. organizacja współpracy międzynarodowej,
  2. wymiana kulturalna dzieci i młodzieży,
  3. organizacja wspólnych działań, imprez i zawodów sportowych;

6) działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym, rencistów i osób niepełnosprawnych.

 

Rozdział 4

Formy współpracy

§ 6. Współpraca Gminy z organizacjami pozarządowymi odbywa się w szczególności w formach:

 1. zlecania organizacjom pozarządowym realizację zadań publicznych na zasadach określonych w ustawie, które może mieć formy:
  1. powierzenia wykonywania zadań publicznych, wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie ich realizacji, lub
  2. wspierania wykonywania zadań publicznych, wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji;
 2. wzajemnego informowania się o planowanych kierunkach działalności;
 3. konsultowania z organizacjami pozarządowymi, projektów aktów prawa miejscowego
  w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji;
 4. konsultowania projektów aktów normatywnych dotyczących sfery zadań publicznych, o której mowa w art. 4 ustawy, z radą działalności pożytku publicznego, w przypadku jej utworzenia;
 5. tworzenia, w miarę potrzeb, wspólnych zespołów o charakterze doradczym
  i inicjatywnym, złożonych z przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz przedstawicieli właściwych organów Gminy wraz z określeniem przedmiotu ich działania;
 6. promocji działalności organizacji pozarządowych;
 7. użyczania bądź wynajmowania, na preferencyjnych warunkach, lokali na spotkania organizacji pozarządowych;
 8. organizowania szkoleń, konferencji, forum wymiany doświadczeń w celu podniesienia sprawności funkcjonowania organizacji pozarządowych.

 

Rozdział 5

Priorytetowe zadania publiczne

§ 7. Współpraca Gminy z organizacjami pozarządowymi dotyczy wyłącznie realizacji zadań określonych w art. 4 ust. 1 ustawy, w zakresie odpowiadającym zadaniom własnym gminy.

§ 8.Jako zadania publiczne priorytetowe Gminy na 2012 r. określa się zadania
z zakresu:

 1. wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, w tym w szczególności:
 2. organizowanie współzawodnictwa sportowego w zakresie piłki nożnej
  w miejscowościach: Babinek, Banie, Lubanowo i Swobnica,
 3. organizowanie współzawodnictwa sportowego w zakresie piłki siatkowej kobiet
  i mężczyzn,
 4. organizowanie zajęć, zawodów i imprez sportowo-rekreacyjnych w zakresie:

- lekkoatletyki,

- biegów masowych,

- nauki pływania,

- piłki ręcznej,

- piłki halowej,

- tenisa stołowego,

- wędkarstwa,

- rozgrywek szachowych;

d) organizowanie zajęć w zakresie sportów strzeleckich;

 1. turystyki i krajoznawstwa, w tym w szczególności w zakresie wspierania aktywnych form spędzania wolnego czasu – organizowanie rajdów rowerowych, pieszych i innych promujących Gminę.

 

Rozdział 6

Okres realizacji i sposób realizacji Programu

            § 9. 1. Program będzie realizowany od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r.

            2. Termin realizacji poszczególnych zadań określony będzie w warunkach konkursu ofert na realizację zadań Gminy w 2012 roku.

 

            § 10. Podmiotami uczestniczącymi w realizacji Programu są:

 1. Rada Gminy Banie – w zakresie wyznaczania kierunków działań i współpracy Gminy
  z organizacjami pozarządowymi oraz określania wysokości środków przeznaczonych na realizację zadań publicznych przez te organizacje;
 2. Wójt - w zakresie bieżącej współpracy z organizacjami pozarządowymi,
  a w szczególności:
  1. ogłaszanie otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych,
  2. wybierania najkorzystniejszych ofert realizacji zadań publicznych na podstawie rekomendacji Komisji Konkursowej;

3) organizacje pozarządowe;

 1. Gminna Rada Działalności Pożytku Publicznego, w przypadku jej powołania.

 

Rozdział 7

Wysokość środków przeznaczonych na realizację Programu

§ 11. 1. W roku 2012 na realizację zadań publicznych objętych niniejszym Programem przeznacza się kwotę w wysokości co najmniej 130.000 zł.

2. Powyższe środki zabezpieczone zostaną w budżecie Gminy na 2012 rok.

 

Rozdział 8

Sposób oceny realizacji Programu

      § 12. 1. Miernikami efektywności realizacji Programu w danym roku będą informacje dotyczące w szczególności:

 1. liczby ogłoszonych otwartych konkursów ofert;
 2. liczby złożonych ofert w otwartych konkursach ofert;
 3. liczba wybranych ofert  w otwartych konkursach ofert;
 4. liczby zawartych umów na realizację zadania publicznego;
 5. liczby organizacji pozarządowych korzystających z dotacji;
 6. wysokości kwot udzielonych w poszczególnych obszarach zadaniowych;
 7. liczby beneficjentów biorących udział w realizowanym zadaniu publicznym;
 8. wysokości środków finansowych przeznaczonych przez organizacje pozarządowe na realizację zadań publicznych;
 9. wysokości środków finansowych przeznaczonych na realizację Programu.

2. Wójt nie później niż do dnia 30 kwietnia 2013 roku, przedłoży Radzie Gminy Banie sprawozdanie z realizacji Programu.

 

Rozdział 9

Informacja o sposobie tworzenia Programu oraz o przebiegu konsultacji

§ 13.1. Projekt Programu był przedmiotem konsultacji z organizacjami pozarządowymi. Konsultacje przeprowadzono w sposób określony w uchwale Nr XXXIV/344/10 Rady Gminy Banie z dnia 30 lipca 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego
w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

2. W dniu 15 września 2011 r. zaproszono organizacje pozarządowe do konsultacji projektu Programu, który zamieszczono na stronie internetowej Gminy oraz
w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Banie. Konsultacje odbyły się
w dniach od 16 września 2011 r. do 6 października 2011 r. Nie zgłoszono żadnych uwag ani propozycji zmian.

 

Rozdział 10

Tryb powoływania i zasady działania komisji konkursowych
do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert

            § 14. 1. W celu przeprowadzenia otwartych konkursów ofert Wójt powołuje komisję konkursową,zwaną dalej „komisją”, do opiniowania ofert złożonych w otwartych konkursach ofert, wyznaczając przewodniczącego, jego zastępcę i sekretarza komisji konkursowej.

          2. W skład komisji wchodzą:

 1. przedstawiciele Wójta;
 2. przedstawiciele organizacji pozarządowych, z wyłączeniem osób reprezentujących organizacje pozarządowe biorące udział w konkursie.

            3. W pracach komisji mogą uczestniczyć także, z głosem doradczym, osoby posiadające specjalistyczną wiedzę w dziedzinie obejmującej zakres zadań publicznych, których konkurs dotyczy.

            4. Przedstawiciele organizacji pozarządowych są wybrani spośród osób zgłoszonych przez organizacje pozarządowe na zaproszenie Wójta do udziału w pracy komisji.

            § 15. 1. Ustala się następujące zasady działania komisjido opiniowania ofert
w otwartych konkursach ofert:

 1. komisja pracuje w składzie osobowym powołanym zarządzeniem Wójta, w obecności co najmniej połowy składu komisji;
 2. pracami komisji kieruje, zwołuje jej posiedzenia i im przewodniczy przewodniczący komisji;
 3. w razie nieobecności przewodniczącego komisji jego obowiązki pełni zastępca przewodniczącego komisji;
 4. w pracach komisji nie mogą brać udziału osoby pozostające z oferentami w takich relacjach, które mogą powodować wątpliwości co do bezstronności podczas oceniania ofert;
 5. każdy członek komisji przed rozpoczęciem jej działalności zobowiązany jest do złożenia pisemnego oświadczenia w sprawie, w której mowa w pkt 4;
 6. z tytułu pracy w komisji jej członkom nie przysługuje wynagrodzenie i zwrot kosztów podróży.

            2. Komisja dokonuje oceny ofert pod względem merytorycznym, z uwzględnieniem kryteriów określonych w treści ogłoszenia konkursowego, wypracowuje stanowisko
i przedstawia je Wójtowi w formie protokołu, w którym ocenianym ofertom przypisuje ilość punktów i proponowaną do przyznania kwotę dotacji.

            3. Ostatecznego wyboru najkorzystniejszych ofert i określenia wysokości kwoty przyznanej dotacji dokonuje Wójt.

 

Rozdział 11

Postanowienia końcowe

§ 16. 1. Wójt z własnej inicjatywy lub na wniosek organizacji pozarządowej może
w drodze zarządzenia wskazać inne niż określone w § 8 priorytetowe zadania publiczne, które wymagają wsparcia lub powierzenia.

            2. Program ma charakter otwarty. Istnieje możliwość uwzględnienia nowych form współpracy i doskonalenia tych, które już zostały określone.

 

 

 

 

Uzasadnienie

 

Zgodnie z art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, Rada Gminy uchwala, po konsultacjach z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, program współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.

Konsultacje zostały przeprowadzone w sposób określony w uchwale Nr XXXIV/344/10 Rady Gminy Banie z dnia 30 lipca 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi
i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

W dniu 15 września 2011 r. zaproszono organizacje pozarządowe i inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego do konsultacji projektu Programu, który zamieszczono na stronie internetowej Gminy oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Banie. Konsultacje odbyły się w dniach od 16 września 2011 r. do 6 października 2011 r. Zainteresowani mogli zgłaszać uwagi i propozycje zmian dotyczące projektu programu współpracy drogą pocztową lub elektroniczną w terminie do dnia 6 października 2011 r. Nie zgłoszono żadnych uwag ani propozycji zmian.

Roczny program współpracy uchwala się do dnia 30 listopada roku poprzedzającego okres obowiązywania.

 

Sporządziła: Anna Myszka 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Kalina Wójcik 05-01-2012 14:34:21
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Kalina Wójcik 04-01-2012
Ostatnia aktualizacja: Kalina Wójcik 05-01-2012 14:34:21