WÓJT GMINY BANIE ogłasza publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki 851 w Baniach

 GN. 6840.40.2011                                                                                  Banie, 21 listopad 2011 r.

 

WÓJT GMINY BANIE

ogłasza publiczny przetarg ustny nieograniczony

 

na sprzedaż nieruchomości rolnej niezabudowanej położonej w Baniach, opisanej w księdze wieczystej nr SZ1Y/00003114/9 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Gryfinie i oznaczonej nr działki gruntu 851 o powierzchni 0,5041 ha obręb Banie 3.

Nieruchomość położona w kompleksie gruntów rolnych. Kształt działki regularny, zbliżony do trapezu, teren płaski; dojazd drogą gruntową śródpolną, uzbrojenia brak. Aktualny użytek gruntowy określony jako RIIIa i RIIIb.

W aktualnym planie zagospodarowania przestrzennego nieruchomość zlokalizowana jest w jednostce elementarnej oznaczone w planie symbolem RP posiadającym zapis: tereny rolne objęte zakazem zabudowy na stały pobyt ludzi.  

Nieruchomość objęta umową dzierżawy zawarta na okres do dnia 31.09.2012 r.

Termin zagospodarowania nieokreślony.

Cena wywoławcza – 10 000 zł

Wadium – 1 000 zł

 

Przetarg odbędzie się w dniu 28 grudnia 2011 r. o godz. 1200w sali posiedzeń Urzędu Gminy Banie.

 

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest dokonanie wpłaty wadium do dnia 22.12.2011 r. (włącznie)na rachunek Urzędu Gminy Banie nr 42 9377 0000 0101 5600 2001 0002 BS Gryfino F/Banie. Za datę wniesienia wadium przyjmuje się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Gminy Banie.

Warunkiem udziału w przetargu będzie okazanie komisji przetargowej dowodu wpłaty wadium oraz:

  • w przypadku osób fizycznych - dowodu tożsamości, a w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej – aktualnego wpisu do ewidencji działalności gospodarczej;

małżonkowie biorą udział w przetargu osobiście lub okazując notarialne pełnomocnictwo małżonka;

  • w przypadku osób prawnych – aktualnego wypisu z organu rejestrowego, pełnomocnictwa do reprezentowania firmy i zgody organów statutowych na nabycie przedmiotowej nieruchomości oraz dowodu tożsamości osoby reprezentującej podmiot. Aktualność wypisu winna być potwierdzona  w KRS w okresie 1 miesiąca przed datą przetargu.

Przetarg będzie ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej, które nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych tj. 100 zł.

Cena ustalona w przetargu stanowić będzie cenę sprzedaży, płatną jednorazowo najpóźniej do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność. W dniu podpisania umowy notarialnej środki finansowe winny znajdować się na rachunku bankowym Urzędu Gminy Banie.

Wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia osobie, która przetarg wygra. W przypadku uchylenia się osoby wygrywającej przetarg od zawarcia umowy, wadium ulega przepadkowi. Pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone w ciągu 3 dni od daty zamknięcia przetargu.

Wszelkie koszty związane ze sprzedażą (w szczególności notarialne, sądowe, geodezyjne) oraz usunięciem z terenu ewentualnych bezumownych użytkowników oraz ewentualnych zanieczyszczeń lub innych rzeczy kolidujących z zagospodarowaniem nieruchomości ponosi nabywca.

Termin zawarcia umowy zostanie ustalony w przeciągu 21 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu.

Dodatkowe informacje dotyczące nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Gminy Banie pok. nr 5 lub pod nr tel. 41-66-353 wewn. 12.

Wójt Gminy Banie zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia przetargu z ważnych przyczyn. 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Kalina Wójcik 24-11-2011 10:12:08
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Kalina Wójcik 29-10-2011
Ostatnia aktualizacja: Kalina Wójcik 24-11-2011 10:12:08