O B W I E S Z C Z E N I E

WÓJT GMINY BANIE                                                                                                                

                                                                                                                Banie 26.09.2011 r.

GK.6733.2.2011

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

Na podstawie art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz.U. Nr 80 z 2003 r. poz. 717 z późniejszymi zmianami) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (jednolity tekst Dz.U. z 2000r, Nr 98, poz. 1071)

zawiadamiam,

że w toku prowadzonego postępowania administracyjnego na wniosek Pana Krzysztofa Parysa działającego w imieniu Gminy Banie w sprawie umorzenia postępowania administracyjnego o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dotyczącej budowy przyłącza wodociągowego i instalacji zewnętrznej wodociągowej do kontenera zaplecza boiska sportowego na nieruchomościach położonych w Lubanowie nr ewid. gruntów  323/113, 323/115, 321 i 198/2.  wydano w dniu 22.09.2011 r. decyzję o umorzeniu przedmiotowego postępowania.

W związku  powyższym informuję, że w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia, zainteresowani mogą zapoznać się  w Urzędzie Gminy w Baniach     ( pokój nr 6) z w/w dokumentami i decyzją. Od decyzji służy stronom tego postępowania prawo wniesienia odwołania ww. terminie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie, ul. Wały Chrobrego 4, za pośrednictwem Wójta Gminy Banie.

 

                                                                                                                WÓJT GMINY

                                                                                                              Teresa Sadowska 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Kalina Wójcik 26-09-2011 11:39:37
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Kalina Wójcik 26-09-2011
Ostatnia aktualizacja: Kalina Wójcik 26-09-2011 11:39:37