Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Banie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Protokół Nr VII/2011 VII sesji Rady Gminy Banie odbytej w dniu 16 czerwca 2011 r.

Protokół Nr VII/2011

VII sesji Rady Gminy Banie odbytej w dniu 16 czerwca 2011 r.

w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Baniach w godz. 10.05 – 12.50.

 

Przewodnicząca Rady Gminy Danuta Zawadzka-Zając o godz. 10.05 otworzyła VII sesję Rady Gminy Banie. Powitała radnych Rady Gminy Banie, pracowników Urzędu Gminy Banie, na czele z Panią Wójt Gminy Banie Teresą Sadowską, Panie i Panów Sołtysów oraz pozostałych gości.

            Na podstawie listy obecności radnych Przewodnicząca Rady stwierdziła quorum pozwalające na obradowanie i podejmowanie prawomocnych uchwał, gdyż, na ustawowy skład Rady wynoszący 15 radnych, w sesji uczestniczyło 13 radnych.

Listy obecności radnych oraz gości zaproszonych stanowią, odpowiednio, załącznikinr 1 i 2 do niniejszego protokołu.

Przewodnicząca Rady zaproponowała powołanie na sekretarza obrad radną Annę Siwek. Radna Anna Siwek wyraziła zgodę. Innych kandydatur nie zgłoszono.

Przed przystąpieniem do głosowania Przewodnicząca Rady przekazała następującą uwagę: głosujemy za podniesieniem ręki, co jest wiadomym, ale tak długo, dopóki sekretarz obrad nie policzy wszystkich głosów i oficjalnie nie poda liczby oddanych głosów do protokołu.

Następnie Przewodnicząca Rady zarządziła głosowanie nad powołaniem radnej Anny Siwek na sekretarza obrad.

Rada Gminy na stan 15 radnych, w obecności 13 radnych – 13 głosami „za”, przy 0 głosach „przeciw” oraz przy 0 głosach „wstrzymujących się”, głosowaniu jawnym, powołała Wiceprzewodniczącą Rady radną Annę Siwek na sekretarza obrad.

Pani Wójt zwróciła się z prośbą, aby 5 minut poświęcić na małą uroczystość.

Przewodnicząca Rady wyraziła zgodę.

Panie Małgorzata Śliwka i Anna Grzybowska, nauczycielki ze Szkoły Podstawowej
w Lubanowie, w imieniu własnym i dzieci Szkoły Podstawowej w Lubanowie podziękowały Pani Przewodniczącej Rady za serdeczną pomoc w zorganizowaniu wycieczki do Torunia
i wręczyły kwiaty oraz figurkę żabki.

Nawiązując do porządku obrad, stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszego protokołu, który radni otrzymali na piśmie wraz ze zwołaniem VII sesji Rady, Przewodnicząca Rady zaproponowała włączenie do porządku obrad druku nr 67, to jest punktu o treści: Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia zabezpieczenia spłaty kredytów i pożyczek (druk nr 67), jako punkt 14.

Przewodnicząca Rady zarządziła głosowanie nad powyższym:

W wyniku jawnego głosowania Rada Gminy na stan Rady 15 radnych, w obecności 13 radnych – 13 głosami „za”, przy 0 głosach „przeciw” oraz przy 0 głosach „wstrzymujących się” – wyraziła zgodę na poszerzenie porządku sesji zgodnie propozycją z przedłożoną przez Przewodniczącą Rady.

Wójtpoinformowała, że wpłynęło pismo z Komendy Powiatowej Policji z prośbą o dotację do paliwa do łodzi motorowej, która patrolowałaby nasze jeziora. Wójt zwróciła się z prośbą
o rozpatrzenie tej sprawy, może w ostatnim punkcie porządku obrad.

Przewodnicząca Rady zaproponowała rozpatrzenie wymienionego pisma w punkcie 15., przed odpowiedziami na interpelacje i zapytania radnych.

Przewodnicząca Rady zarządziła głosowanie nad powyższym:

W wyniku jawnego głosowania Rada Gminy na stan Rady 15 radnych, w obecności 12 radnych – 12 głosami „za”, przy 0 głosach „przeciw” oraz przy 0 głosach „wstrzymujących się” – wyraziła zgodę na włączenie do porządku obrad sesji w punkcie 15. rozpatrzenie pisma Komendy Powiatowej Policji w Gryfinie.

W czasie głosowania radna Małgorzata Stachniuk była nieobecna na sali obrad.

Następnie Przewodnicząca Rady zarządziła głosowanie nad przyjęciem porządku obrad sesji, uwzględniającego przyjęte wnioski dotyczące jego rozszerzenia.

W wyniku jawnego głosowania Rada Gminy na stan Rady 15 radnych, w obecności 13 radnych – 13 głosami „za”, przy 0 głosach „przeciw” oraz przy 0 głosach „wstrzymujących się” - przyjęła następujący porządek obrad VII sesji Rady:

 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie quorum, powołanie sekretarza obrad, przedstawienie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu V sesji Rady.
 3. Przyjęcie protokołu VI sesji Rady.
 4. Informacja Wójta Gminy Banie o pracy w okresie międzysesyjnym i z wykonania uchwał Rady Gminy.
 5. Informacja Przewodniczącego Rady o pracy Rady.
 6. Interpelacje i zapytania radnych.
 7. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Banie za 2010 r.
 8. zapoznanie ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Banie za 2010 r. (druk nr 40);
 9. zapoznanie ze sprawozdaniem finansowym Gminy Banie za 2010 r.;
 10. zapoznanie z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Banie;
 11. zapoznanie z informacją o stanie mienia Gminy Banie;
 12. zapoznanie z opiniami Komisji Budżetowo-Gospodarczej i do Spraw Socjalnych oraz Komisji do Spraw Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Gminy;
 13. zapoznanie ze stanowiskiem Komisji Rewizyjnej;
 14. zapoznanie z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o wniosku Komisji Rewizyjnej;
 15. dyskusja;
 16. głosowanie w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Banie za 2010 r. (druk nr 59);
 17. głosowanie w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Banie za rok 2010 (druk nr 60).
 18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Banie na lata 2011-2017 (druk nr 61).
 19. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży (druk nr 62).
 20. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zawarcia kolejnych umów dzierżawy nieruchomości gminnych (druk nr 63).
 21. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez Przedszkole w Baniach (druk nr 64).
 22. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Planu Odnowy Miejscowości Sosnowo (druk nr 65).
 23. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego dotyczącego likwidacji  Portowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej przy ul. Energetyków 2 w Szczecinie (druk nr 66).
 24. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia zabezpieczenia spłaty kredytów
  i pożyczek (druk nr 67).
 25. Rozpatrzenie pisma Komendy Powiatowej Policji w Gryfinie.
 26. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 27. Wolne wnioski i sprawy różne.
 28. Zakończenie sesji.

 

Ad. 1) Otwarcie sesji, stwierdzenie quorum, powołanie sekretarza obrad, przedstawienie porządku obrad.

            jak wyżej

 

Ad. 2) Przyjęcie protokołu V sesji Rady.

Przewodnicząca Rady zapytała, kto z radnych jest za przyjęciem protokołu V sesji Rady odbytej w dniu 7 marca 2011 r.?

W wyniku jawnego głosowania Rada Gminy na stan Rady 15 radnych, w obecności 13 radnych – 13 głosami „za”, przy 0 głosach „przeciw” oraz przy 0 głosach „wstrzymujących się” - przyjęła protokół V sesji Rady Gminy Banie, bez zastrzeżeń.

 

Ad. 3) Przyjęcie protokołu VI sesji Rady.

Przewodnicząca Rady zapytała, kto z radnych jest za przyjęciem protokołu VI sesji Rady odbytej w dniu 29 kwietnia 2011 r.?

W wyniku jawnego głosowania Rada Gminy na stan Rady 15 radnych, w obecności 13 radnych – 13 głosami „za”, przy 0 głosach „przeciw” oraz przy 0 głosach „wstrzymujących się” - przyjęła protokół VI sesji Rady Gminy Banie, bez zastrzeżeń.

           

Ad. 4) Informacja Wójta Gminy Banie o pracy w okresie międzysesyjnym i z wykonania uchwał.

Wójt  poinformowała, że na VI sesji Rady Gminy Banie odbytej w dniu 29 kwietnia 2011 r. Rada podjęła 14 uchwał. Są to następujące uchwały:

 1. Nr VI/37/2011 w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Baniach za rok 2010;
 2. Nr VI/38/2011 w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji „Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2010 rok;
 3. Nr VI/39/2011 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2011 r.;
 4. Nr VI/40/2011 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Banie na lata 2011-2017;
 5. Nr VI/41/2011 w sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży;
 6. Nr VI/42/2011 zmieniająca uchwałę w sprawie przeznaczenia części nieruchomości do sprzedaży;
 7. Nr VI/43/2011 w sprawie obciążenia nieruchomości;
 8. Nr VI/44/2011 zmieniająca uchwałę w sprawie użyczenia nieruchomości;
 9. Nr VI/45/2011 w sprawie zawarcia kolejnych umów dzierżawy nieruchomości gminnych;
 10. Nr VI/46/2011 w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez Przedszkole
  w Baniach;
 11. Nr VI/47/2011 w sprawie wydawania Biuletynu Informacyjnego Gminy Banie;
 12. Nr VI/48/2011 w sprawie zajęcia stanowiska dotyczącego Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gryfinie;
 13. Nr VI/49/2011 w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Baniach;
 14. Nr VI/50/2011 w sprawie zmiany Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2011 rok.

Wszystkie uchwały przesłano w ustawowym terminie do organów nadzoru tj. do Wojewody Zachodniopomorskiego i Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie. Zastrzeżeń nie było. Uchwały wcielono w życie.

 

Na sesję przybył radny Adam Walterowicz. Liczba radnych biorących udział w sesji wynosiła 14.

 

Wójt złożyła sprawozdanie z pracy w okresie międzysesyjnym. Sprawozdanie to stanowi załącznik nr4 do niniejszego protokołu.

Ponadto Wójt dodała, że planowano wykonanie drogi Kunowo-Swochowo przez las. Odcinek drogi około 1 km jest na działce lasu. Najpierw w porozumieniu z Nadleśnictwem Myślibórz poszliśmy ze spec ustawy, ale Urząd Marszałkowski stwierdził, że do lasów się nie dołoży. Nie otrzymaliśmy dofinansowania do działki przez las, więc droga będzie zrobiona tylko do lasu.

Wójt podziękowała także wszystkim tym, którzy przyczynili się do zorganizowania imprez
z okazji Dnia Dziecka, a w szczególności sołtysom.

Wójt poinformowała również, że w minioną sobotę odbyły się na płycie boiska w Lubanowie powiatowe zawody sportowo-pożarnicze. Nasi strażacy zajęli I miejsce. Impreza była udana. Zwierzchnicy strażaccy  byli zadowoleni, że wszystko odbyło się sprawnie i bez wypadków.
W czasie tej imprezy udzielało się Koło Gospodyń Wiejskich z Lubanowa. Panie wydawały posiłki. Zabawa trwała do białego rana.

 

Ad. 5) Informacja Przewodniczącego Rady o pracy Rady.

Przewodnicząca Rady poinformowała, że w dniu 14 czerwca 2011 r. odbyło się wspólne posiedzenie stałych komisji Rady w celu zaopiniowania projektów uchwał Rady Gminy skierowanych pod obrady dzisiejszej sesji.

 

Ad. 6) Interpelacje i zapytania radnych.

Radna Małgorzata Stachniuk:

 1. pytanie moje dotyczy finansowania przedsięwzięć z funduszy Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Obecnie dzieje się tak, o czym informują mnie koleżanki, że po przedstawieniu programu i akceptacji Pani Kierownik, jest zgoda na finansowanie, ale ktoś kto organizuje to przedsięwzięcie musi założyć z własnej kieszeni, własne pieniądze. Niejednokrotnie są to kwoty niemałe, dochodzące do setek złotych. Czy można byłoby, aby to finansowanie odbywało się na takich zasadach, jak kiedyś to było, to jest na zasadzie zaliczki? W tej chwili otrzymują zwrot wtedy, jak przedstawią faktury.

Wójt – rozumiem o co chodzi.

 1. Na jednej z poprzednich sesji Pani Wójt poinformowała nas o rachunku, jaki gmina otrzymała za oświetlenie części drogi S3. Pani Wójt powiedziała również, że sprawę skieruje prawdopodobnie do sądu. Jak wygląda obecnie ta sprawa?
 2. Czy byłoby możliwe wycięcie barszczu Sosnowskiego na ścieżce prowadzącej do jeziora w Baniewicach od Bań. Ostatnio w Dniu Dziecka szłam tamtędy z młodzieżą i ścieżka ta jest bardzo zarośnięta. Nie można przejść nie dotykając tych roślin. (Mówiąc
  w uproszczeniu jest to za p. Kawczyńskim). Nawet ostatnio było słychać w radiu, że szkody dla organizmu mogą być duże. Zbliża się sezon letni i ruch w tamtą stronę na pewno będzie bardziej intensywny. Moja prośba jest bardzo uzasadniona.

Radna Anna Siwek - wałkuję od jakiegoś czasu tę sprawę, a chodzi o kawałek gruntu, kawałek ziemi, który jeszcze pozostał do wydzierżawienia od Agencji, do wzięcia od Agencji. Jest to grunt przy boisku w Lubanowie. Rozmawialiśmy ostatnio o tym, że można byłoby wystąpić
o niego pod budowę na przykład placu zabaw, jakiejś mniejszej inwestycji, zamiast budowy świetlicy, jak wstępnie planowano. Czy zostały podjęte jakiekolwiek działania bądź będą? Ja sobie zdaję sprawę, że jesteście Państwo zarzuceni masą spraw, nie mniej jednak boję się, że ktoś nam, mówiąc kolokwialnie, zdmuchnie sprzed nosa, ten ostatni kawałek ziemi.

Przewodnicząca Rady:

 1. kiedy będzie podłączona woda do świetlicy wiejskiej znajdującej się na boisku
  w Lubanowie?
 2. mieszkańcy budynków dwunastorodzinnych oczekują od Pani Wójt odpowiedzi na swój wniosek, złożony 2 lata temu, a dotyczący drogi gminnej przez osiedle do lasu.

Radny Mirosław Byzdra:

 1. chciałbym zapytać czy zostały poprawione błędy we wniosku dotyczącym projektu złożonego do Urzędu Marszałkowskiego odnośnie remontu świetlicy w Dłusku Gryfińskim?
 2. odnośnie drogi Kunowo-Swochowo: rozumiem, że Nadleśnictwo nie chciało dołożyć się do remontu tej drogi. Jaki byłby koszt remontu odcinka drogi przez las? Czy nie można byłoby jednak tej drogi przez las zrobić, bo droga będzie trochę wyremontowana, a dalej nie. Moim zdaniem będzie to bez sensu.

Wójt – to nie jest nasz grunt i nie możemy. W tej chwili jest to nie do wykonania, nawet jakby miało dojść do zamiany gruntów. Nadleśnictwo samo nie może podjąć decyzji.

Radny Grzegorz Dobrowolski:

 1. kiedy zostanie poprawione to pobocze, na które na ostatniej sesji zwracałem uwagę, na tej nowo położonej drodze od Pana Kamińskiego do, myślę, Pana Woźniakowskiego. Narzucili gliny i ja myślę, że należałoby ją wybrać, usypać i zagęścić podobnym materiałem, który był kładziony pierwotnie;
 2. jeszcze prośba odnośnie studzienki; jest tam jedna, która odbiera wodę burzową. Tę studzienkę trzeba obrobić w jakimś twardszym materiale, żeby piach tam nie spływał, bo wszystko z piachem wpada do studzienki i później woda przelewa się przez drogę. Kiedy takie kosmetyczne prace będą zakończone?

Radna Dorota Szulawa-  zbliżają się wakacje. Na jednej z Komisji mieliśmy wniosek
o postawienie tablic na plażach niestrzeżonych. Czy coś w tym kierunku było zrobione i czy będą one postawione do wakacji?

Wójt – będą i tak, jak rozmawiałyśmy, będą z podpisem, kto postawił.

Radny Adam Walterowicz - na jednej z naszych komisji zajmowaliśmy się sprawą melioracji, co prawda na dzień dzisiejszy jest sucho, ale na pewno na wiosnę znowu będzie problem. Okazuje się, że na dzień dzisiejszy nie mamy inwentaryzacji naszych istniejących urządzeń melioracyjnych w gminie i w powiecie. Z tego co wiem, to w innych powiatach te inwentaryzacje zostały w miarę możliwości zrobione. Z rozmowy z Panem Gunerką (pracownik Starostwa Powiatowego w Gryfinie) wynika, że nie ma takiej inwentaryzacji. Nie ma i nie ma na to pieniędzy. Moim zdaniem jest to palący problem. Na obecną chwilę część urządzeń jest odkrytych i można byłoby je zinwentaryzować i nanieść na mapy. Na naszą gminę i powiat nie ma w ogóle map.

Radny Jan Kamiński– mam pytanie odnośnie progów zwalniających w miejscowości Lubanowo. Miały być wykonane wiosnę tego roku, w ramach projektu, ale nie były. Pani Wójt zapewniała, że w tym roku na początku będzie to zrealizowane. Czy w tym roku będzie to zrealizowane?

Innych pytań nie było.

 

Ad. 7) Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Gminy Banie za 2010 r. wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Banie za 2010 r.

 

a) zapoznanie ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Banie za 2010 r. (druk nr 40),

Sprawozdanie  z wykonania budżetu Gminy Banie za 2010 r. stanowi załącznik nr5 do niniejszego protokołu.

Przewodnicząca Rady oddała głos Pani Wójt.

Wójt - Przedkładam Państwu sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy  Banie za  2010 rok.

Plan budżetu gminy po zmianach według uchwał Rady Gminy i Zarządzeń Wójta Gminy  na dzień 31 grudnia 2010 roku wyniósł:

 • dochody        –    19.375.135,31 zł,
 • wydatki         –    26.175.735,31 zł.

Wykonanie budżetu za 2010 rok przedstawia się następująco:

 • dochody        –    19.070.890,84 zł,

-     wydatki         –    23.647.727,13 zł.

Z zestawienia wynika, że dochody zostały wykonane w 98,4 % w stosunku do planu rocznego,
a wydatki w 90,3 %.

Zaległości z tytułu dochodów budżetowych na 31 grudnia 2010 roku wyniosły 1.007.226,70 zł, z czego:

-   w  podatku rolnym                                                                                         95.853,78 zł,

-   w podatku od nieruchomości                                                                       101.905,88 zł,

-    w podatku od środków transportowych                                                        20.991,00 zł,

 • w podatku od działalności gosp. opłacanym w formie karty podatkowej     3.370,51 zł,

-   w opłatach mieszkaniowych                                                                        767.856,43 zł,

-   w  pozostałych  dochodach                                                                            17.249,10 zł.

Na skutek obniżenia górnych stawek podatkowych w 2010 roku do gminnego budżetu nie wpłynęły dochody w wysokości 234.089,47 zł, z czego:

- w podatku od nieruchomości                                                               202.976,46 zł

- w podatku od środków transportowych                                                 31.113,01 zł.

 

W 2010 roku spłacono zadłużenia z tytułu kredytów w kwocie 1.220.000 zł.

Zadłużenie z tytułu kredytów i pożyczek na dzień 31 grudnia 2010 roku wyniosło 7.331.893,50 zł, z czego 3.685.338,50 zł na realizację projektów przy udziale środków Unii Europejskiej.

Struktura zadłużenia:

- 660.000,00     kredyt w Banku Ochrony Środowiska w Szczecinie,

- 6.220.000,00      kredyt w Banku ING Bank Śląski w Szczecinie,

- 451.893,50 zł    pożyczka w Banku Gospodarstwa Krajowego w Szczecinie.

Zadłużenie stanowi 38,45 % wykonanych dochodów gminy, natomiast bez zadłużenia na realizację projektów unijnych zadłużenie stanowi 19,12%.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy opracowano na podstawie danych zawartych w sprawozdaniach Rb za 2010 rok, które przedkładane są Ministerstwu Finansów i Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

 

b) zapoznanie ze sprawozdaniem finansowym Gminy Banie za 2010 r.,

Sprawozdanie  finansowe Gminy Banie za 2010 r. stanowi załącznik nr6 do niniejszego protokołu.

Przewodnicząca Radyudzieliła głosu Pani Skarbnik Gminy w celu zapoznania ze sprawozdaniem finansowym Gminy Banie za 2010 r.

Skarbnik GminyGrażyna Nowak – Rada Gminy będzie po raz pierwszy zatwierdzała sprawozdaniem finansowe Gminy Banie. Do tej pory sprawozdanie finansowe było sporządzane, ale nie podlegało zatwierdzeniu przez Radę Gminy. Na sprawozdanie finansowe składają się 4 dokumenty:

- bilans wykonania budżetu gminy,

- łączny bilans jednostki budżetowej,

- rachunek zysków i strat jednostki,

- zestawienie zmian w funduszu jednostki.

Dokumenty te obrazują jaki gmina ma majątek, jakie posiada środki pieniężne, jakie ma zobowiązania i należności. Pokazują również jakie koszty poniosła gmina w danym roku budżetowym i jakie miała przychody budżetowe.

Sprawozdania te były szczegółowo omawiane na posiedzeniach komisji.

c) zapoznanie z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Banie,

Skarbnik Gminy odczytała uchwałę Nr LI/179/2011 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 11 kwietnia 2011 r. w sprawie wydania opinii dotyczącej sprawozdania Wójta Gminy Banie z wykonania budżetu za 2010 r., która stanowi załącznik nr7 do niniejszego protokołu. Uchwała ta stanowi o pozytywnym zaopiniowaniu sprawozdania Wójta Gminy Banie z wykonania budżetu za 2010 r.

 

d) zapoznanie z informacją o stanie mienia Gminy Banie,

Wójtodczytała informację o stanie mienia Gminy Banie na dzień 31 grudnia 2010 r. Informacja ta stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu.

 

e) zapoznanie z opiniami Komisji Budżetowo-Gospodarczej i do Spraw Socjalnych oraz Komisji do Spraw Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Gminy,

Przewodnicząca Komisji Budżetowo-Gospodarczej i do Spraw Socjalnych radna Dorota Szulawaodczytała opinię Komisji w sprawie wykonania budżetu Gminy Banie za
2010 r. Opinia ta stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu. Komisja Budżetowo-Gospodarcza i do Spraw Socjalnych zaopiniowała pozytywnie wykonanie budżetu Gminy Banie za 2010 r.

            Przewodniczący Komisji do Spraw Rolnictwa i Ochrony Środowiska radny Adam Walterowicz odczytał opinię Komisji w sprawie wykonania budżetu Gminy Banie za 2010 r. Opinia ta stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu. Komisja do Spraw Rolnictwa
i Ochrony Środowiska zaopiniowała pozytywnie wykonanie budżetu Gminy Banie za 2010 r.

 

f) zapoznanie ze stanowiskiem Komisji Rewizyjnej,

            Przewodniczący Komisji Rewizyjnej radny Grzegorz Dobrowolski odczytał wniosek Komisji Rewizyjnej z dnia 26 maja 2011 r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Banie absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Banie za rok 2010. Wniosek stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu.

Stanowisko Komisji Rewizyjnej jest następujące:

Komisja Rewizyjna Rady Gminy Banie po rozpatrzeniu:

 1. sprawozdania finansowego Gminy Banie za 2010 r.
 2. sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Banie za 2010 r. wraz z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o tym sprawozdaniu,
 3. informacji  o stanie mienia Gminy Banie,

postanowiła, co następuje:

 1. pozytywnie opiniuje wykonanie budżetu Gminy Banie za 2010 r.,
 2. zwraca się do Rady Gminy Banie z wnioskiem o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Banie z tytułu wykonania budżetu za 2010 r.

 

g) zapoznanie z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o wniosku Komisji Rewizyjnej,

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej radny Grzegorz Dobrowolskiodczytał uchwałę NR LXXXVII/281/2011 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie
z dnia 1 czerwca 2011 w sprawie wydania opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Banie w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Banie z tytułu wykonania budżetu za 2010 rok. Uchwała ta stanowizałącznik nr 12 do niniejszego protokołu. Wniosek Komisji Rewizyjnej został zaopiniowany pozytywnie.

 

h) dyskusja

Przewodnicząca Rady otworzyła dyskusję, w której głos zabrali:

Radna Anna Siwek– mam taką refleksję, która, myślę nasuwa się nie tylko mnie, jeśli chodzi
o zadłużenie z tytułu opłat mieszkaniowych w Gminie Banie. Kwota ta sukcesywnie wzrasta z roku na rok, a na dzień dzisiejszy wynosi niespełna 800 tys. zł. Jakoś mało skuteczne wydają się działania gminy w tym kierunku. Ja się zastanawiam czy nie byłoby celowym i opłacalnym utworzenie jakiejś jednostki, która zajmowałaby się tylko i wyłącznie tą sprawą, to jest odzyskiwaniem tych należności, gdyż są to nasze pieniądze i to niemałe pieniądze, a nam brakuje pieniędzy na takie drobne rzeczy, inwestycje, a ludzie nie płacą i zalegają łącznie niespełna 800.000 zł za to, że mieszkają i korzystają z lokali gminnych. Co roku jest ten sam problem. Niestety kwota nie ma tendencji spadkowej. Tendencja jest wzrostowa i przeraża, zważywszy na wielkość gminy. Kwota zaległości z tego tytułu jest przerażająca.

Wójt – wdrażamy program, że można odrobić zaległości do 10.000 zł, z tym że trzeba spłacać na bieżąco za mieszkanie i media. Nie było wielkiego oddźwięku, żeby ludzie chcieli skorzystać
z tej możliwości. Nie wiem, jak to będzie dalej. Najbardziej przeraża mnie to, jak mieszkańcy podchodzą do tego, to jest w ten sposób, że gminie można nie płacić.

Radna Anna Siwek– dlatego my spodziewamy się jakichś konkretnych działań przez gminę.

Wójt - nie wiem, czy nie zdają sobie sprawy. Ja zawsze podkreślam, że to nie są moje prywatne pieniądze. Są to pieniądze nas wszystkich. Ostatnio wzywana Pani powiedziała: co to za zadłużenie 5000 zł na gminę. Mówię jej, że to nie są moje pieniądze, lecz nas wszystkich, pani podatki też między innymi w to wchodzą. Podjęliśmy też w tej chwili kategoryczne ruchy. Skutek był taki, że za 2 dni spłacono połowę zadłużenia, a do końca miesiąca ma być następna spłata. Tak było przykładowo w odniesieniu do jednego mieszkania. Ma być też wykup tego mieszkania. Próbujemy. Komornik jest nieskuteczny często, bo nie ma
z czego przeprowadzić egzekucji. Gro ludzie jest oburzonych. Często renty i emerytury mają zajęcia komornicze. Gro naszych mieszkańców stać, bo pracują często za granicą. Nic nam to nie daje, my o tym wiemy, a dokumenty są jakie są.

Radny Adam Ciepły– jak zaskutkowałoby wpisanie do Krajowego Rejestru Długów, bo to trochę ludzi mobilizuje, gdyż wtedy nic nie wezmą na raty. Wszystko jest dla nich automatycznie zablokowane. To trochę skutkuje, bo ludzie się tego boją.

Sekretarz Gminy– tak naprawdę to połowa tego zadłużenia jest już przeterminowana i jest do umorzenia i procedury z tym są. Dla osób, które mają największe zadłużenie, rejestr nie ma znaczenia, bo oni są niczym zainteresowani. Do rejestru są kierowani automatycznie, w tym
i przez Ośrodek Pomocy Społecznej. Jest bardzo dużo decyzji od komornika, że zadłużenie jest nieściągalne. Sprawdzamy w rejestrze nieruchomości czy osoba zadłużona nie ma jakiejś nieruchomości, którą można byłoby zająć.

Wójt – wchodzimy na hipotekę.

Radny Adam Ciepły– jedyne rozwiązanie, to mieć dla nich mieszkania tanie w użytkowaniu. Gmina musi postarać się o takie mieszkania.

Radna Anna Siwek– należałoby uświadomić ludziom, że gmina nie jest instytucją charytatywną i nie będzie nikomu sponsorować lokali, w sytuacji gdy dziś wszyscy za wszystko płacą. Wydaje mi się, że jest bezcelowe proszenie, bo to trwa już tyle lat. Potrzebne są jakieś radykalne kroki, zwłaszcza, że są to rodziny, osoby, które w większości, w ponad 90 %, posiadają stałe dochody, prezentując postawę roszczeniową, bo jak gminne to mi się należy. Czas najwyższy, zanim ta kwota dojdzie do miliona, podjąć jakieś radykalne kroki, żeby wzbudzić respekt, obawę o swój byt i czy będę miał jutro gdzie mieszkać.

Sekretarz Gminy– takich obaw te osoby nie mają.

Radna Anna Siwek– no właśnie. Ja się zastanawiam przy tej kwocie, przy obszarze naszej gminy, przy ilości ludności, czy nie byłoby opłacalnym i celowym utworzenie jakiejś jednostki, która zajmowałaby się tylko i wyłącznie tym.

Sekretarz Gminy– my naprawdę przeprowadzamy procedury.

 Radna Anna Siwek – ale skutek przyznacie sami Państwo jest żaden.

Wójt – ale jeśli komornik nie ściągnie, to my nic nie możemy zrobić.

Radna Anna Siwek– w ubiegłym roku dług ten wynosił 670.000 zł, a w tym roku prawie 770.000 zł.

Sekretarz Gminy– jest to dług papierowy.

Wójt – wzrosły też koszty utrzymania.

Radna Anna Siwek– wzrosły i te koszty są tylko przedstawiane w zaległościach z tytułu opłat.

Radny Adam Ciepły– dlatego powinno się znaleźć im takie mieszkania, gdzie musieliby sobie sami napalić i sami za wszystko płacić.

Radna Anna Siwek– generalnie podwyżki, które są robione to mają tylko i wyłącznie wpływ na wielkość tego zadłużenia.

Radny Adam Ciepły– trzeba zacząć robić tak, jak zrobiło Gryfino. Zaczęli przenosić do Górnowa i sprawa sama się rozwiązała. Chodzi o rozwiązanie na podobnej zasadzie. Nie chodzi o miejscowość tylko o mieszkania, że sami muszą sobie napalić. Inaczej jest, jak ktoś sam musi kupić węgiel. Jak nie kupi to ma zimno.

Wójt– nawet jakby chciało się im pomóc, to zawsze mówię, że jeśli Państwo nie płacicie przez lata, to nawet nie ma podstawy. Takie osoby mówią, że jak już nie płaciłam rok, dwa, to już tak dalej idzie.

Radna Anna Siwek– mam jeszcze pytanie, czy zdarza się, że gmina podejmuje jakieś czynności związane z remontowaniem lokali, tych których najemcy są zadłużeni, to jest chodzi o naprawę dachu, wymianę okien?

Wójt– czasami tak było, a dotyczyło to wymiany okien. Odbywało się to tak, że ktoś na swój koszt wymieniał okna i cena okien, bez robocizny, odejmowana była od zaległości.

 Sekretarz Gminy – był też przypadek, że trzeba  było zabezpieczyć dach, bo lało się. Trzeba tak robić, aby zabezpieczyć budynek, bez względu na to czy ktoś płaci, czy nie. W lokalu absolutnie nic się nie robi, chyba że piec jest do przestawienia czy są jakieś inne rzeczy zagrażające
i stwierdza to kominiarz. Wtedy musimy to zrobić.

Innych wypowiedzi nie było.

Przewodnicząca Radyzamknęła dyskusję.

 

i) głosowanie w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Banie za 2010 r. wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Banie za 2010 r. (druk nr 59);

 

Przewodnicząca Radyodczytała projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Banie za 2010 r. wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Banie za 2010 r., stanowiący załącznik nr 13 do niniejszego protokołu.

Przewodnicząca Rady poinformowała, że projekt uchwały był analizowany przez wszystkie stałe komisje Rady, to jest Komisję Budżetowo – Gospodarczą i do Spraw Socjalnych, Komisję Rewizyjną oraz Komisję do Spraw Rolnictwa i Ochrony Środowiska, na wspólnym posiedzeniu komisji w dniu 14 czerwca 2011 r., i został pozytywnie zaopiniowany.

Przewodnicząca Radyzarządziła głosowanie nad przedłożonym projektem uchwały.

 

W wyniku jawnego głosowania, na stan Rady 15 radnych, Rada Gminy w obecności 14 radnych – 14 głosami „za”, przy 0 głosach „przeciw” oraz przy 0 głosach „wstrzymujących się” – podjęła uchwałę Nr VII/51/2011 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Banie za 2010 r. wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Banie za 2010 r.,która stanowi załącznik nr 14 doniniejszego protokołu.

Przewodnicząca Rady stwierdziła podjęcie w/w uchwały przez Radę Gminy.

 

j) głosowanie w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Banie za rok 2010 (druk nr 60).

 

Przewodnicząca Radyodczytała projekt uchwały w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Banie za rok 2010, stanowiący załącznik nr 15 do niniejszego protokołu.

Przewodnicząca Rady poinformowała, że projekt uchwały był analizowany przez wszystkie stałe komisje Rady, to jest Komisję Budżetowo – Gospodarczą i do Spraw Socjalnych, Komisję Rewizyjną oraz Komisję do Spraw Rolnictwa i Ochrony Środowiska, na wspólnym posiedzeniu komisji w dniu 14 czerwca 2011 r., i został pozytywnie zaopiniowany.

Przewodnicząca Radyzarządziła głosowanie nad przedłożonym projektem uchwały.

 

W wyniku jawnego głosowania, na stan Rady 15 radnych, Rada Gminy w obecności 14 radnych – 14 głosami „za”, przy 0 głosach „przeciw” oraz przy 0 głosach „wstrzymujących się” – podjęła uchwałę Nr VII/52/2011 w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Banie za rok 2010,która stanowi załącznik nr 16 doniniejszego protokołu.

Przewodnicząca Rady stwierdziła podjęcie w/w uchwały przez Radę Gminy.

 Po głosowaniu Wójt powiedziała, że dziękuje bardzo za udzielone absolutorium, co przyjęte zostało oklaskami.

 

Przewodnicząca Rady zarządziła przerwę, która trwała od 11.20 do 11.40. Po przerwie wznowiła obrady.

 

Ad. 8) Rozpatrzenie projektu uchwały sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Banie na lata 2011-2017 (druk nr 61).

Wójt odczytała projekt uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej gminy Banie na lata 2011-2017, stanowiący załącznik nr 17 do niniejszego protokołu. Dodała także, iż w załączniku do projektu uchwały pn. Wykaz przedsięwzięć na 2011, punkt 25 powinien brzmieć: Remont szatni sportowej w Baniach i w Babinku oraz wykonanie ogrodzenia boiska sportowego w Babinku.

Przewodnicząca Rady poinformowała, że projekt uchwały był analizowany przez wszystkie stałe komisje Rady, to jest Komisję Budżetowo – Gospodarczą i do Spraw Socjalnych, Komisję Rewizyjną oraz Komisję do Spraw Rolnictwa i Ochrony Środowiska, na wspólnym posiedzeniu komisji w dniu 14 czerwca 2011 r., i został pozytywnie zaopiniowany.

Przewodnicząca Rady otworzyła dyskusję. Dyskusji nie podjęto.

Przewodnicząca Rady zamknęła dyskusję i zarządziła głosowanie nad przedłożonym projektem uchwały.

W wyniku jawnego głosowania, Rada Gminy na stan Rady 15 radnych, w obecności 14 radnych – 14 głosami „za”, przy 0 głosach „przeciw” oraz przy 0 głosach „wstrzymujących się” – podjęła uchwałę Nr VII/53/2011 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Banie na lata 2011-2017, która stanowi załącznik nr 18 doniniejszego protokołu.

Przewodnicząca Rady stwierdziła podjęcie w/w uchwały przez Radę Gminy.

 

Ad. 9) Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży (druk nr 62).

Wójt odczytała projekt uchwały w sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży, stanowiący załącznik nr 19 do niniejszego protokołu. Projekt tej uchwały stanowi o wyrażeniu zgody na sprzedaż nieruchomości o powierzchni 0,03 ha położonej w Swobnicy i oznaczonej
w ewidencji gruntów nr działki 442 obręb Swobnica.

Przewodnicząca Rady poinformowała, że projekt uchwały był analizowany przez wszystkie stałe komisje Rady, to jest Komisję Budżetowo – Gospodarczą i do Spraw Socjalnych, Komisję Rewizyjną oraz Komisję do Spraw Rolnictwa i Ochrony Środowiska, na wspólnym posiedzeniu komisji w dniu 14 czerwca 2011 r., i został pozytywnie zaopiniowany.

Przewodnicząca Rady otworzyła dyskusję. Dyskusji nie podjęto.

Przewodnicząca Rady zamknęła dyskusję i zarządziła głosowanie nad przedłożonym projektem uchwały.

W wyniku jawnego głosowania, Rada Gminy na stan Rady 15 radnych, w obecności 14 radnych – 14 głosami „za”, przy 0 głosach „przeciw” oraz przy 0 głosach „wstrzymujących się” – podjęła uchwałę Nr VII/54/2011 w sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży, która stanowi załącznik nr 20 doniniejszego protokołu.

Przewodnicząca Rady stwierdziła podjęcie w/w uchwały przez Radę Gminy.

 

Ad. 10) Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zawarcia kolejnych umów dzierżawy nieruchomości gminnych (druk nr 63).

 

Wójt odczytała projekt uchwały w sprawie zawarcia kolejnych umów dzierżawy nieruchomości gminnych, stanowiący załącznik nr 21 do niniejszego protokołu. Projekt uchwały stanowi o wyrażeniu zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy nieruchomości gminnych
z niżej wymienionymi osobami dotychczas je dzierżawiącymi:

 

L.p

Nazwisko i imię dzierżawcy

Przedmiot dzierżawy

Dzierżawa  na okres

obręb

Nr działki gruntu

Powierzchnia gruntu 

Przeznaczenie

1

Józef Wnuk

Kunowo

83/1

0,5197 ha

uprawy rolne

do 3 lat

2

Edward Pancyk

Swobnica

 568

1,13 ha

uprawy rolne

do 3 lat

3

Joanna Czerniakowska

Banie 1

część 248

202 m2

uprawy ogrodowe

czas nieoznaczony

 

 

Przewodnicząca Rady poinformowała, że projekt uchwały był analizowany przez wszystkie stałe komisje Rady, to jest Komisję Budżetowo – Gospodarczą i do Spraw Socjalnych, Komisję Rewizyjną oraz Komisję do Spraw Rolnictwa i Ochrony Środowiska, na wspólnym posiedzeniu komisji w dniu 14 czerwca 2011 r., i został pozytywnie zaopiniowany.

Przewodnicząca Rady otworzyła dyskusję. Dyskusji nie podjęto.

Przewodnicząca Rady zamknęła dyskusję i zarządziła głosowanie nad przedłożonym projektem uchwały.

W wyniku jawnego głosowania, Rada Gminy na stan Rady 15 radnych, w obecności 14 radnych – 14 głosami „za”, przy 0 głosach „przeciw” oraz przy 0 głosach „wstrzymujących się” – podjęła uchwałę Nr VII/55/2011 w sprawie zawarcia kolejnych umów dzierżawy nieruchomości gminnych, która stanowi załącznik nr 22 doniniejszego protokołu.

Przewodnicząca Rady stwierdziła podjęcie w/w uchwały przez Radę Gminy.

 

Ad. 11) Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia opłat za  świadczenia udzielane przez Przedszkole w Baniach (druk nr 64).

Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia opłat za  świadczenia udzielane przez Przedszkole w Baniach, stanowiący załącznik nr 23 do niniejszego protokołu, odczytał Sekretarz Gminy Jerzy Zgoda. Dodał także, iż na poprzedniej sesji Rady Gminy podjęta była uchwała w sprawie ustalenia opłat za  świadczenia udzielane przez Przedszkole w Baniach. Nadzór prawny Wojewody zwrócił uwagę na to, że ustalone stawki za nieodebranie dziecka
z przedszkola nie mają uzasadnienia i są za wysokie. Uchwała nie została uchylona, ale trzeba dokonać jej autopoprawki. Stawki muszą być takie, jak za każdą rozpoczętą godzinę dodatkowego pobytu. Pozostałe sprawy Pani dyrektor będzie mogła uregulować swoim zarządzeniem. Katalog zajęć dodatkowych w § 3 jest uzupełniony o 3 punkty, tak jak nadzór Wojewody nam sugerował. Pozostałe paragrafy uchwały są niezmienione.

Przewodnicząca Rady poinformowała, że projekt uchwały był analizowany przez wszystkie stałe komisje Rady, to jest Komisję Budżetowo – Gospodarczą i do Spraw Socjalnych, Komisję Rewizyjną oraz Komisję do Spraw Rolnictwa i Ochrony Środowiska, na wspólnym posiedzeniu komisji w dniu 14 czerwca 2011 r., i został pozytywnie zaopiniowany.

Przewodnicząca Rady otworzyła dyskusję. Dyskusji nie podjęto.

Przewodnicząca Rady zamknęła dyskusję i zarządziła głosowanie nad przedłożonym projektem uchwały.

W wyniku jawnego głosowania, Rada Gminy na stan Rady 15 radnych, w obecności 14 radnych – 14 głosami „za”, przy 0 głosach „przeciw” oraz przy 0 głosach „wstrzymujących się” – podjęła uchwałę Nr VII/56/2011 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia opłat za  świadczenia udzielane przez Przedszkole w Baniach, która stanowi załącznik nr 24 doniniejszego protokołu.

Przewodnicząca Rady stwierdziła podjęcie w/w uchwały przez Radę Gminy.

 

Ad. 12) Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Planu Odnowy Miejscowości Sosnowo (druk nr 65).

Projekt uchwały w sprawie zmiany Planu Odnowy Miejscowości Sosnowo, stanowiący załącznik nr 25 do niniejszego protokołu, odczytał Sekretarz Gminy. Zmiana dotyczy projektu nr 4 pt. Odnowa zabytkowego kościoła w Sosnowie. Sekretarz Gminy dodał, że wykonana jest dokumentacja techniczna i jest zgoda konserwatora.

Przewodnicząca Rady poinformowała, że projekt uchwały był analizowany przez wszystkie stałe komisje Rady, to jest Komisję Budżetowo – Gospodarczą i do Spraw Socjalnych, Komisję Rewizyjną oraz Komisję do Spraw Rolnictwa i Ochrony Środowiska, na wspólnym posiedzeniu komisji w dniu 14 czerwca 2011 r., i został pozytywnie zaopiniowany.

Przewodnicząca Rady otworzyła dyskusję. Dyskusji nie podjęto.

Przewodnicząca Rady zamknęła dyskusję i zarządziła głosowanie nad przedłożonym projektem uchwały.

W wyniku jawnego głosowania, Rada Gminy na stan Rady 15 radnych, w obecności 14 radnych – 14 głosami „za”, przy 0 głosach „przeciw” oraz przy 0 głosach „wstrzymujących się” – podjęła uchwałę Nr VII/57/2011 w sprawie zmiany Planu Odnowy Miejscowości Sosnowo, która stanowi załącznik nr 26 doniniejszego protokołu.

Przewodnicząca Rady stwierdziła podjęcie w/w uchwały przez Radę Gminy.

 

Ad. 13) Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego dotyczącego likwidacji Portowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej przy ul. Energetyków 2
w Szczecinie (druk nr 66).

Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego dotyczącego likwidacji Portowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej przy ul. Energetyków 2 w Szczecinie, stanowiący załącznik nr 27 do niniejszego protokołu, odczytał Sekretarz Gminy.

Przewodnicząca Rady poinformowała, że projekt uchwały był analizowany przez wszystkie stałe komisje Rady, to jest Komisję Budżetowo – Gospodarczą i do Spraw Socjalnych, Komisję Rewizyjną oraz Komisję do Spraw Rolnictwa i Ochrony Środowiska, na wspólnym posiedzeniu komisji w dniu 14 czerwca 2011 r., i został pozytywnie zaopiniowany.

Przewodnicząca Rady otworzyła dyskusję. Dyskusji nie podjęto.

Przewodnicząca Rady zamknęła dyskusję i zarządziła głosowanie nad przedłożonym projektem uchwały.

W wyniku jawnego głosowania, Rada Gminy na stan Rady 15 radnych, w obecności 14 radnych – 13 głosami „za”, przy 0 głosach „przeciw” oraz przy 1 głosie „wstrzymującym się” – podjęła uchwałę Nr VII/58/2011 w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego dotyczącego likwidacji Portowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej przy ul. Energetyków 2 w Szczecinie, która stanowi załącznik nr 28 doniniejszego protokołu.

Przewodnicząca Rady stwierdziła podjęcie w/w uchwały przez Radę Gminy.

 

Ad. 14) Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia zabezpieczenia spłaty kredytów i pożyczek (druk nr 67).

Projekt uchwały w sprawie ustalenia zabezpieczenia spłaty kredytów i pożyczek, stanowiący załącznik nr 29 do niniejszego protokołu, odczytała Skarbnik Gminy. Projekt uchwały stanowi o ustaleniu zabezpieczenia spłaty kredytów i pożyczek na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Banie i spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów
i pożyczek w 2011 r. w formie weksla in blanco.

Przewodnicząca Rady poinformowała, że projekt uchwały był analizowany przez wszystkie stałe komisje Rady, to jest Komisję Budżetowo – Gospodarczą i do Spraw Socjalnych, Komisję Rewizyjną oraz Komisję do Spraw Rolnictwa i Ochrony Środowiska, na wspólnym posiedzeniu komisji w dniu 14 czerwca 2011 r., i został pozytywnie zaopiniowany.

Przewodnicząca Rady otworzyła dyskusję. Dyskusji nie podjęto.

Przewodnicząca Rady zamknęła dyskusję i zarządziła głosowanie nad przedłożonym projektem uchwały.

W wyniku jawnego głosowania, Rada Gminy na stan Rady 15 radnych, w obecności 14 radnych – 14 głosami „za”, przy 0 głosach „przeciw” oraz przy 0 głosach „wstrzymujących się” – podjęła uchwałę Nr VII/59/2011 w sprawie ustalenia zabezpieczenia spłaty kredytów i pożyczek, która stanowi załącznik nr 30 doniniejszego protokołu.

Przewodnicząca Rady stwierdziła podjęcie w/w uchwały przez Radę Gminy.

 

Ad. 15) Rozpatrzenie pisma Komendy Powiatowej Policji w Gryfinie.

Wójt odczytała pismo z Komendy Powiatowej Policji w Gryfinie, podpisane przez Komendanta Powiatowego Policji Pana Andrzeja Stechnija. W związku z trudną sytuacją finansową Komendy Powiatowej Policji w Gryfinie Pan Komendant zwrócił się do Pani Wójt
z wnioskiem o wsparcie finansowe w kwocie 4.000 zł na zakup materiałów pędnych do radiowozów i łodzi będących na stanie Posterunku Policji w Baniach, w celu zabezpieczenia letniego sezonu wypoczynkowego na terenie Gminy Banie. Nadzór prewencyjny nad wszystkimi akwenami wodnymi ma na celu zagwarantowanie bezpiecznego wypoczynku mieszkańcom
i turystom w tych miejscach. Pismo stanowi załącznik nr 31 do niniejszego protokołu.

Przewodnicząca Rady powiedziała, że zanim rozpoczniemy dyskusję, jest zasadnicze pytanie do Pani Skarbnik, czy znalazłaby jakieś pieniądze, gdyby Rada zdecydowała o dofinansowaniu, bo po co dyskutować, jak nie ma pieniędzy. Następnie poinformowała, że Pani Skarbnik tak bardzo cicho powiedziała: ciężko będzie.

Przewodnicząca Radyotworzyła dyskusję, w której głos zabrali:

Radny Adam Walterowicz– cel słuszny, jeśli wygospodarujemy pieniądze to nie ma problemu.

Wójt – jest rezerwa Wójta, ale stanowisko Rady jest jak najbardziej potrzebne.

Radny Grzegorz Dobrowolski– nasza gmina jest też w trudnej i ciężkiej sytuacji. W zasadzie nie mamy możliwości prosić nikogo o jakieś dofinansowanie na realizację zadań takich nie mocno finansowych. Mając na uwadze to, że gmina jest mała, nie stać nas za każdym razem dofinansowywać jakieś dodatkowe wydatki. Wiadomo, że Policja planuje sobie budżet. Jest okres wakacyjny. Są wzmożone patrole i kontrole, więc w budżecie u siebie musi takie środki zabezpieczyć. Wydaje mi się, że nie jesteśmy gminą bogatą, żeby tak sobie wydawać nasze wspólne pieniądze, a służba wiadomo jest państwowa, tak więc do Państwa proszę się zwracać.

Radny Mirosław Byzdra– może jakiś kompromis, może połowę tej sumy sfinansujemy, chociaż częściowo.

Radny Grzegorz Dobrowolski– Pani Przewodnicząca Rady zadała pytanie Pani  Skarbnik, czy jesteśmy w stanie. Skoro nie jesteśmy, więc … .

Radny Mirosław Byzdra– ale może chociaż połowę tej sumy.

Radny Grzegorz Dobrowolski– daliśmy na samochód.

Radny Mirosław Byzdra– to też jest nasza sprawa. Chodzi o nasze dzieci.

Radny Grzegorz Dobrowolski– to nie jest stowarzyszenie. To jest instytucja państwowa, która ma zabezpieczenie państwowe.

Radna Anna Siwek– ale boryka się z problemami finansowymi, jak każdy, a cel naprawdę słuszny i nie chciałabym, abyśmy po okresie wakacyjnym, letnim zadawali sobie pytanie, czy gdyby była prewencja, czy gdyby pojawiła się motorówka czy radiowóz na plaży czy przy plaży, to można byłoby zapobiec jakiemuś wypadkowi. Mam nadzieję, że nie będzie takiej sytuacji. Myślę, że jakikolwiek odzew z naszej strony będzie jak najbardziej mile  widziany. Ja nie mówię, że musi być kwota 4.000 zł, bo jest to kwota znaczna, zważywszy na to, że brakuje nam na takie lokalne sprawy, też ważne.

Radny Grzegorz Dobrowolski– jeśli można zapytać Panią Wójt, jakie my mamy w gminie Banie własne czy na własnym utrzymaniu kąpieliska, które są kąpieliskami legalnymi?

Wójt– Panie radny, Pan Komendant prosi o środki na zabezpieczenie kąpielisk strzeżonych
i niestrzeżonych.

Radna Dorota Szulawa– a najwięcej osób jest  na niestrzeżonych.

Radny Grzegorz Dobrowolski– właśnie. Obowiązkiem gminy jest postawić na miejscu niestrzeżonym tablicę „zakaz kąpieli”, a nie przyzwalać.

Radna Dorota Szulawa– prosiliśmy o to, ale i tak będą kąpiele.

Radna Anna Siwek– obowiązek obowiązkiem, ale realia są inne  i będą się tam kapać. Może większy skutek niż postawienie takich tablic przyniesie patrol Policji, który się tam czasem pojawi znienacka.

Radny Adam Walterowicz– Szanowni Radni, Szanowni Państwo. Inne gminy mają straż gminną. My nie mamy. Korzystamy z pomocy Policji i w niektórych sytuacjach reagują na nasze wnioski. Myślę, że nasza Policja pomaga nam. Myślę, że lepiej korzystać z istniejącej Policji niż tworzyć, tak, jak inne gminy, nowe służby. Przeznaczają potężne środki, aby stworzyć straż gminną. Myślę, że lepiej podjąć współpracę  i trochę inaczej podejść do tej sytuacji.

Sekretarz Gminy– tak naprawdę to chyba nie chodzi o kąpieliska, ale i wokół, bo mamy wzmożony ruch turystyczny. To co się dzieje wokół, też jest istotne.

Radny Adam Ciepły– czy te pieniądze będą na pewno przeznaczone na kontrole u nas?

Radny Grzegorz Dobrowolski– na pewno nie. Nie ma takiej gwarancji.

Wójt– ja nie mam takiej pewności, jak pan radny, że na pewno nie. Możemy zawarunkować.

Radny Adam Ciepły– jeżeli przekażemy pieniądze, a patrole i kontrole, będą dalej takie, jakie są, czyli te pieniądze nie wpłyną na częstotliwość tych kontroli. Jeżeliby wpłynęły, to ma jakiś sens.

Przewodnicząca Rady – korzystając z obecności Pana Kierownika Posterunku Policji
w Baniach, poprosimy o przedstawienie swojego stanowiska w tej sprawie.

Pan Bogumił Prostak Kierownik Posterunku Policji w Baniach-  przychodząc na sesję rozmawiałem z Panem Komendantem  Komendy Powiatowej Policji w Gryfinie o piśmie, które skierował do Pani Wójt. Gdyby te pieniądze były przeznaczone na funkcjonowanie łodzi motorowej, która miałaby pływać po naszych akwenach, to za tę kwotę 4000 zł moglibyśmy zakupić około 800 litrów benzyny. Ta łódź płaskodenna, która pływałaby tu u  nas, spala około 8 litrów na 1 motogodzinę, czyli 4000 zł wystarczy na 100 motogodzin. Biorąc pod uwagę to, że na jedną służbę wychodzi po 5 motogodzin, to byłoby to na 20 służb. Padła propozycja od Pana radnego Mirosława Byzdry, aby dać połowę tej kwoty. Pan Komendant nie stoi kategorycznie na stanowisku, że musi być kwota 4000 zł . Może być 2000 zł czy 3000 zł. Jest to w Państwa gestii. My jako Policja naprawdę nie mamy pieniędzy. Od tygodnia czasu nie funkcjonuje faks, ponieważ nie ma papieru do faksu. Tak wygląda sytuacja. Prośba Pana Komendanta i moja jest
o pozytywne rozpatrzenie pisma, które Pan Komendant skierował do Państwa.

 Przewodnicząca Rady – oczekuję konkretnej propozycji.

Sekretarz Gminy– jeżeli mógłbym wypowiedzieć się w sprawie technicznej, bo następna sesja ma być po okresie wakacyjnym, chyba że zostanie zwołana sesja nadzwyczajna. Dzisiaj można podjąć uchwałę, a jej wersja papierowa zostanie sporządzona po sesji.

Pan Bogumił Prostak Kierownik Posterunku Policji w Baniach– na okres tych wakacji, miesiąc lipiec i sierpień, dostaniemy z Gryfina samochód  terenowy, którym można dojechać na plaże niestrzeżone, w miejsca, gdzie samochodem Stilo nie można dojechać.

Wójt– z dyskusji nasuwa się pytanie, jaka jest pewność, że te pieniądze zostaną przeznaczone na naszą gminę?

Pan Bogumił Prostak Kierownik Posterunku Policji w Baniach –trudno mi powiedzieć, jak one będą przekazane, czy na konto Komendy Wojewódzkiej, a później zostaną przydzielone do dyspozycji Komendy Powiatowej Policji w Gryfinie. W tej chwili nie potrafię odpowiedzieć.

Wójt– kto, jak nie Policja jest godna zaufania. Dla mnie jest to niepodważalne.

Radna Małgorzata Stachniuk– pierwszy wniosek: przekażmy taką kwotę, o jaką wnioskują, to jest 4000 zł.

Innych propozycji nie zgłoszono.

Przewodnicząca Radymówiąc, że nie ma innego wniosku, zarządziła głosowanie, pytając kto jest za tym, aby przeznaczyć 4000 zł na dofinansowanie zakupu paliwa do radiowozu i łodzi motorowej, będących na stanie Posterunku Policji w Baniach, w celu poprawy bezpieczeństwa na terenach wodnych i obszarach pobliskich w Gminie Banie?

W wyniku jawnego głosowania, Rada Gminy na stan Rady 15 radnych, w obecności 14 radnych – 12 głosami „za”, przy 1 głosie „przeciw” oraz przy 1 głosie „wstrzymującym się” – wyraziła zgodę na dofinansowanie w kwocie 4000 zł na w/w cel, podejmując uchwałę Nr VII/60/2011
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 r.,
która stanowi załącznik nr 32 doniniejszego protokołu.

Wójt– myślę, że  gdy przyjdą wakacje, to w porozumieniu z Panem Komendantem, może tak być, że ktoś z radnych wsiadłby też do tej łodzi, bo miejsca będą.

Pan Bogumił Prostak Kierownik Posterunku Policji w Baniach – zapraszamy Państwa serdecznie, żebyście Państwo zobaczyli, jak pełnimy służbę i jak wygląda praca w Policji. Zapraszam Pana radnego Dobrowolskiego serdecznie.

Wójt– jaka jest w tej chwili obsada na naszym Posterunku Policji?

Pan Bogumił Prostak Kierownik Posterunku Policji w Baniach – w tej chwili mamy pięć etatów, czyli kierownik plus czterech policjantów, w tym dwóch dzielnicowych, jeden patrolowiec i jeden dochodzeniowiec. Aktualnie mamy stan jeden plus trzy, bo brakuje policjanta, który prowadziłby dochodzenia.

Wójt–myślę, że dojdzie do tego, abyśmy gdzieś pojechali patrolować. Trzeba się porozumieć, aby zapewnić bezpieczeństwo, bo faktycznie widok Policji działa.

Radna Małgorzata Stachniuk– mam pytanie do Pana Kierownika poza kwotą na paliwo. Mówił Pan, że nie mają Państwo pieniędzy, nawet na faks. Czy alkomaty są na stanie Policji?

Pan Bogumił Prostak Kierownik Posterunku Policji w Baniach – aktualnie na stanie Policji mamy alkosensor. To nie jest alkomat, bo alkomat spełnia inną funkcję. Alkometr jest urządzeniem stacjonarnym. W tej chwili posiadamy na stanie alkosensor. To jest przenośne urządzenie, które można wziąć do radiowozu i użyć w każdej chwili.

Radna Małgorzata Stachniuk– nie mierzy poziomu.

Pan Bogumił Prostak Kierownik Posterunku Policji w Baniach – mierzy poziom elektronicznie, jak i alkotest i tak, jak alkometr, ale przez naszą Prokuraturę w Gryfinie nie jest uznawany jako dowód w sprawie. My takie wstępne badanie alkosensorem przeprowadzamy. Jeżeli badanie wykaże, że ktoś jest po użyciu alkoholu, to wtedy jedziemy do Gryfina, gdzie dana osoba poddawana jest badaniu na alkometrze.

Radna Małgorzata Stachniuk– pytam dlatego, bo poinformowano mnie, że pewnego dnia została wezwana Policja do kontroli młodzieży, co do której istniało domniemane, że spożywa alkohol. Były tam widoczne skrzynki alkoholu. Podobno przyjechali panowie policjanci, stwierdzili, że w tej chwili alkohol nie jest spożywany, ale nawet nie pokuszono się o to, żeby sprawdzić, czy młodzież spożywała alkohol, czy nie. Była to na pewno młodzież nieletnia.

Pan Bogumił Prostak Kierownik Posterunku Policji w Baniach – trudno mi jest odpowiedzieć na to pytanie, bo alkosensor, który mamy na stanie, w tym tygodniu wrócił z legalizacji. Przez okres miesiąca nie dysponowaliśmy żadnym urządzeniem. Któregoś dnia maja mieliśmy wypadek (nieletniego motorowerem) na ulicy Sportowej i też nie mieliśmy żadnego urządzenia. Dopiero po czynnościach musieliśmy jechać do Gryfina, a nieletni został przebadany w szpitalu na Wojciecha w Szczecinie. Odnośnie tej sprawy, to sobie zapiszę, którego to dnia było
i sprawdzę.

Radna Małgorzata Stachniuk– w tej chwili nie jestem w stanie podać dnia. Musiałabym skonsultować to z osobą, która mi o tym opowiadała. Sądzono, że ktoś alkohol spożywał. Przyjeżdża Policja  i w zasadzie nie jest w stanie sprawdzić tego faktu, czyli tak naprawdę ten przyjazd był pozbawiony sensu. Młodzież na koniec, podobno, tylko pomachała policjantom. Policjanci rozłożyli ręce.

Pan Bogumił Prostak Kierownik Posterunku Policji w Baniach – proszę, aby powiedzieć kiedy to było, a ja sprawdzę kto miał służbę.

Radny Grzegorz Dobrowolski– w nawiązaniu do wypowiedzi Pana Kierownika, żebym przyjechał i zobaczył, jak wygląda praca w Policji: otóż 2 lata temu organizowaliśmy w Babinku festyn, zresztą coroczny, i w tym roku również będzie organizowany. Było zgłoszenie interwencyjne, aby Policja przyjechała, bo przyjechały osoby z zewnątrz z jakimiś sztachetami, bejsbolami. Dzwonił sołtys, dzwoniłem ja, musiałem drugi raz dzwonić. Nie można było się dodzwonić. Jak już uniosłem się emocjami, zacząłem troszeczkę agresywniej rozmawiać
z dyżurnym, okazało się, że wtedy przyjechała i Straż Graniczna, i Policja, i Pan Kierownik. Wszyscy w jednym miejscu koło sklepu, natomiast nie w miejscu, gdzie było zdarzenie. Powiedziano mi, że oni jako Policja nie są od zabezpieczania imprezy. Ja mówiłem, że nie prosiłem o zabezpieczenie imprezy, tylko o interwencję. Jak już tak wszystko poszło w eter, to
w poniedziałek Komendant Powiatowy Policji przysłał pismo, aby skontrolować zasadność tego festynu, czy była akcyza, czy była koncesja na sprzedaż alkoholu. Zamiast pomóc w społecznych akcjach, bo robiliśmy to w zasadzie społecznie, jako działacze, to jest sołtys, rada sołecka i ja jako radny, to Policja znalazła powód, aby znaleźć przyczynę do ukarania. Jeżeli tak się współpracuje z samorządem, z nami, to tylko pogratulować. Tak się nie powinno robić. Wydaje mi się, że w takim wydaniu, nie powinna być służba Policji.

Radna Anna Siwek– to było z boku jakby tego głównego tematu. Wracając do tej kwoty 4000 zł, bo  o to chodzi, a nie o to, żeby teraz obrzucać się jakimiś oskarżeniami. Są to kwestie do wyjaśnienia w innym pewnie miejscu i w innym czasie. Natomiast, jeśli chodzi o kwestię 4000 zł, to myślę, że Państwo podzielą moje zdanie, iż bezpieczeństwo naszych dzieci i naszych bliskich jest bezcenne. Nie jest to kwota aż taka olbrzymia do wygospodarowania i na tym powinniśmy zakończyć. Wierzymy głęboko i pokładamy nadzieję, że będą wykorzystane odpowiednio i że być może uda się zapobiec jakiemuś nieszczęściu. Na tym zakończyłabym temat tej dotacji dla Policji.

Przewodnicząca Rady – kończymy na tym dyskusję i przechodzimy do następnego punktu.

 

Ad. 16) Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

Wójt– udzieliła odpowiedzi na interpelacje i zapytania, jak niżej:

 

- odpowiedź na pytanie radnej Małgorzaty Stachniuk:

Wójt – nie można w tej chwili zaliczkować, musielibyśmy podjąć uchwałę o zaliczkowaniu przez nauczycieli korzystających z tego funduszu; w tej chwili jest to niemożliwe,

Radna Małgorzata Stachniuk – nauczyciele nie korzystają z tego funduszu, lecz dzieci.

Wójt – tak dzieci.

Radna Małgorzata Stachniuk – jak rozmawiałyśmy w kuluarach, jest możliwa płatność przelewem.

Wójt – tak, natomiast jeżeli chodzi o oświetlenie S3, to zajmuje się tym nasza kancelaria prawna. Prawdę mówiąc, to nie wiem, jak to wygląda na dzień dzisiejszy. Co rusz dochodzą jakby nowe fakty.
Z gazety wiem, że droga S3 została jakby oficjalnie otwarta  chyba 3 grudnia ubiegłego roku. Więc obciążanie nas za ten rok za energię uznajemy bezzasadne. Do tej pory nie otrzymaliśmy ani jednej faktury za energię. Wiemy też, że S3 tak do końca nie została odebrana. Jest tam wiele usterek. Jest nie odebrana. Myślę, że mamy tu duże pole manewru.

Radny Adam Walterowicz – kiedyś świeciły się wszystkie, a teraz na naszej stronie świecą się chyba trzy lampy.

Wójt – ja myślę, że oni też sobie zdali sprawę, że to nie będzie tak prosto.

Radny Adam Walterowicz – w Kozielicach Wójt nie ma takich problemów.

Wójt – rozmawiałam z Wójtem, że z solniczki, która tam stoi, ma podatek od nieruchomości
i ten podatek równoważy koszty oświetlenia. Rozmawiałam z kolegami. Jedni w sądzie I instancji wygrali sprawę, inni poszli w układy, że na przykład Generalna Dyrekcja anulowała im zadłużenie za ubiegły rok, ale zobowiązali się płacić w tym roku. My nawet jakbyśmy chcieli płacić, to nie wiemy za co i komu.

Radna Małgorzata Stachniuk – w tej chwili jest to w martwym punkcie.

Wójt – tak. Trzyma na tym rękę kancelaria prawna. Jeżeli chodzi o wycięcie barszczu, to trzeba byłoby sprawić takie kosmiczne kombinezony. Faktycznie jest wielki, bo wczoraj odbieraliśmy tam rowy.

Radna Małgorzata Stachniuk – kiedy udałoby się to zrobić. Czy jeszcze w tym miesiącu? Czy to jest kosztowne?

Wójt – nie wiem. Trzeba iść z kosiarką i trzeba się dobrze zabezpieczyć, bo to parzący. Randap nie przynosi skutku. Non stop trzeba to wycinać. Mogę obiecać, że jak najprędzej wyślę ludzi. Trzeba ich zabezpieczyć i wysłać. Trzeba iść z kosą.

Sekretarz Gminy – kosy i siekierki potrzebne.

Wójt – tak siekierki. Mogę obiecać, że jak najprędzej.

 

- odpowiedź na pytanie Przewodniczącej Rady Gminy:

Wójt – w tym roku nie ma pieniędzy na tę drogę w Lubanowie. Sprawdzimy po sesji, bo najpierw proponowaliśmy, że się przebijemy pod drogą. Potem okazało się, że pan z boku dzieli działki i będzie doprowadzał media. Nie wiem na jakim to etapie. Muszę sprawdzić. Myślimy, że do niego się podłączymy.

 

- odpowiedź na pytanie radnego Mirosława Byzdry:

Wójt:

- jeżeli otrzymujemy poprawki, a z reguły najpierw przesyłane są faksem, dopóki drogą pocztową wpłyną, to poprawki już wieziemy albo są wysyłane, tak że to robione jest natychmiastowo.

- jeżeli chodzi o drogę – to z Panem Nadleśniczym z Gryfina ustaliliśmy, że idziemy ze spec ustawy i tak poszliśmy, ale Urząd Marszałkowski z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych nie dał nam dofinansowania do tego kawałka drogi przez las, a my na swój koszt nie możemy tego zrobić. Rozmawiałam z Panem Nadleśniczym, z którym bardzo dobrze się współpracuje, ale on nie jest władny wydać decyzji, że tę działkę przeznacza pod drogę. Sprawa musi się oprzeć
o Warszawę. Takie sprawy załatwia się nie w miesiąc, lecz trzeba lat.

Radny Mirosław Byzdra – czy jest sens robienia drogi, a później zostawić kawałek, ona dalej nie będzie przejezdna. Zdajemy sobie sprawę, że dalej będzie nieprzejezdna.

Wójt – ta droga była do zrobienia cały czas i jest droga to na dojazdy do pól. Granica gminy kończy się w lesie, pod koniec. My zapewniamy rolnikom drogę do pól na terenie naszej gminy. Jak chcą jechać na teren gminy Bielice, to trudno, muszą pokonać drogę przez las.

Radny Adam Ciepły – może zrobić wspólnie z gminą Bielice i z lasem. Wtedy koszty podzielone byłyby na trzy strony.

 

- odpowiedź na pytanie radnego Grzegorza Dobrowolskiego:

Wójt – myślę, że w tym roku nie da rady tego zrobić. Nie wiem kogo tam wysłać, żeby to dobrze zrobić.

Sekretarz Gminy – po przeglądzie gwarancyjnym to zrobimy.

Radny Grzegorz Dobrowolski – chodzi jeszcze o pytanie zadane na komisji. Pani Wójt miała zadzwonić do Zarządu Powiatowego Dróg.

Wójt – może Pan radny powiatowy dowie się, czy Powiat planuje zrobić drogę przez Babinek?

Sekretarz Gminy – zorientuję się.

 

- odpowiedź na pytanie radnej Doroty Szulawy:

Wójt – myślę, że do wakacji tablice zostaną postawione.

 

- odpowiedź na pytanie radnego Adama Walterowicza:

Wójt - sprawa inwentaryzacji rowów melioracyjnych – mamy taką inwentaryzację, mapki są.

Sekretarz Gminy – pozyskaliśmy ze Szczecina z melioracji i są ponanoszone na czerwono zmiany, które oni mają zaewidencjonowane. Pokrywają się w większości. Na cały obszar gminy praktycznie są. Są to mapy, które były zabrane z melioracji z Pyrzyc. Nie ma chyba tylko jednego obrębu, a reszta map jest i naniesione są poprawki na bieżąco, te które były robione, to są na tych mapach. Mapy są u Pani Kamieniorz i u Pani Śliwowskiej. Tam, gdzie melioracja odbiera roboty, to nanosi na bieżąco.

 

- odpowiedź na pytanie radnego Jana Kamińskiego:

Wójt - mogę obiecać Panie radny Kamiński, że do końca wiosny tego roku progi będą.

 

 

Ad. 17)  Zapytania i wolne wnioski

Przewodnicząca Rady zwracając się do zgłaszającej chęć zabrania głosu Pani Sołtys Baniewic, powiedziała: w pierwszej kolejności głos zabierają radni, a sołtysi mogą zabrać głos, ale nie muszą.

Radny Grzegorz Dobrowolski – mam pytanie do Pani Dyrektor Przedszkola odnośnie uchwały, którą Rada podjęła. Jakby miała wyglądać sytuacja, jeżeli chodzi o pozostanie dzieci z przyczyn przez nich niezawinionych, bo dojeżdżają autobusem i przyjeżdża później, a dzieci muszą czekać.

Wójt – chodzi o sytuację, gdy dzieci nie będą odbierane.

Dyrektor Przedszkola – jak sam Pan radny powiedział, z przyczyn niezawinionych przez dzieci nie będą pobierane opłaty.

Radny Grzegorz Dobrowolski – to chciałem usłyszeć, dziękuję bardzo.

Radny Adam Walterowicz – swego czasu zajmowaliśmy się sprawą oczyszczalni. Coś trzeba
z oczyszczalniami zrobić. Na niektórych wioskach jest nieprzyjemny zapach. Na naszą komisję poprosiłem przedstawicieli firmy Carbotech. Oferowali się, że zrobią nam wszystko za darmo, bez naszych środków. Daję to pod przemyślenie, czy jest taka możliwość żeby zająć się oczyszczalniami, które funkcjonują i nie funkcjonują na naszym terenie?

Wójt – jeżeli chodzi o likwidację zapachu?

Radny Adam Walterowicz – nie, w ogóle o budowę oczyszczalni ścieków, bo wiadomo, że
w Piasecznie nie ma, w Dłusku nie, w Dłużynie są resztki imhoffa, podobnie w Kunowie. Mieszkańcy pytają, czy jest w ogóle możliwość wybudowania oczyszczalni ścieków. Firma Carbotech wybuduje za własne środki.

Wójt – tak, ale ile potem będą mieszkańcy płacić za wodę i za ścieki?

Radny Adam Walterowicz – to wszystko trzeba ustalić.

Wójt – w tej chwili mamy za wodę 3,22 zł i chyba 4 złote z czymś za ścieki. Obecnie jest ogromne zadłużenia za ścieki, bo ludzie nie płacą. I za wodę również.  Nie sądzę, żeby firma wybudowała i nie chciała zabezpieczenia z gminy, żeby gmina wzięła na siebie odpowiedzialność za niezapłacone ścieki.

Radny Adam Walterowicz – ja to rozumiem, ale chodzi o dyskusję na ten temat, jaka jest możliwość? Jakiej formy zabezpieczenia oni żądają? Nie chodzi o konkretne decyzje, ale trzeba się nad tym zastanowić.

Wójt – dzisiaj jest firma, która pojechała na imhoff do Lubanowa i zrobią nam bezpłatnie opracowanie na wpuszczenie mikroorganizmów, które oczyszczają ścieki. Opracują nam to bezpłatnie, ale ile trzeba zapłacić za mikroorganizmy, to nie wiem w tej chwili.  Zobaczymy, jak to będzie. Mamy pozwolenie na budowę kanalizacji w pięciu miejscowościach: na dokończenie Bań, na Tywice, Babinek, Lubanowo. Nie ma gdzie złożyć projektów, a sama gmina nie podejmie się budowy kanalizacji za własne pieniądze, bo nas nie stać. Mają być gdzieś pieniądze w POIŚ. Temat próbuje tam rozpoznać Związek Gmin. Nam samym zawsze brakuje jakichś wskaźników w przeliczeniu ścieków na jednego mieszkańca, a ponadto nie ma gdzie złożyć projektów. Mamy pozwolenie na budowę chyba od dwóch lat i podejrzewam, że zaraz się przeterminuje. To jest jedna sprawa, ale tak jak było na przykładzie Lubanowa. Ktoś zawiadomił Wydział Ochrony Środowiska i trzeba było zareagować. Zapadła się droga w Lubanowie.
W związku z tym mieszkańcy Lubanowa, którzy byli włączeni ze swoimi ściekami do tej burzówki, otrzymali pisma, żeby w ciągu trzech miesięcy wybudowali szamba przydomowe. Nie ma gdzie złożyć projektów. Wiem, że radni jeździli, że mieszkańcy jeździli do Pana Marszałka
i Pan Marszałek dzwonił do mnie, obiecał pomóc, bo podobno gdzieś jeszcze jakieś pieniądze mają, to może jeszcze by się udało, ale to nie może być tak, że mieszkańcy nie wiedzą. Muszą wiedzieć, owszem gmina powinna wykonywać i rozbudowywać sieć kanalizacyjną, ale nie może być tak, żeby każdy sobie puszczał, jak chce. Od lat mamy skargi, o czym dobrze wiadomo, na puszczanie ścieków do jeziora w Lubanowie. W tej chwili, jak ta jezdnia się zapadła i gdy ludzie pracowali, to nikt nawet nie raczył przykręcić i wszyscy, jak na złość puszczali ścieki. Nie można mówić, że ja nie wiem. Tak kupiłem od PGR-u i mnie nic nie obchodzi. Przez 30 lat już chyba można było zarobić na niepłaceniu za ścieki tyle, że jest na szambo. Z tego co wiemy, bo się orientujemy, że tam gdzie poszło niezabezpieczone partnerstwo, to ludzie płacą po 20 zł i więcej za metr sześcienny ścieków.

Radna Marzenna Zajączkowska – kto będzie montował telewizor w świetlicy wiejskiej
w Baniewicach?

Wójt – nie wiem kto będzie montował.

Radna Marzenna Zajączkowska – bo to jest taka odpowiedzialność, gdyż jakby się coś stało, to któryś z panów będzie odpowiadał za to.

Wójt – zapytam Panią Wójcik, która jest odpowiedzialna za te projekty. Zapytam czy
w projekcie  był montaż i jak to ma być.

Radna Marzenna Zajączkowska – czy antena do tego telewizora będzie, czy musimy sami ją kupić, bo wiem, że anteny nie ma.

Wójt – nie wiem.

Radna Zbigniew Madejczyk – chciałbym wrócić do kanału Baniewice. Pan Tomaszewski ma zlecone poprawienie tam przepustu pod drogą. Okazało się, że jest to urządzenie melioracji szczegółowej. W związku z tym, czy to urządzenie będzie przez powiat realizowane?

Wójt – nie wiem.

Radna Zbigniew Madejczyk – sam przepust jest zrobiony, ale dalej kanał jest urządzeniem melioracji szczegółowej. Pan Tomaszewski cały czas uważał, że to jest kanał Baniewice,
a okazało się, że niby nie.

Radny Grzegorz Dobrowolski – chciałbym oznajmić, o czym niektórzy już wiedzą, a niektórzy się dowiedzą, że drużyna piłki nożnej Klub Sportowy „Ogniwo” Babinek awansowała do wyższej ligi, do ligi okręgowej. W związku z tym, jako przedstawiciel grupy społecznej, lokalnej, chciałbym pogratulować i podziękować zawodnikom, których tu nie ma, ale należałoby w moim imieniu to zrobić, za ciężki trud włożony w osiągnięcie tego celu i życzyć im sukcesów
w zdobywaniu dalszych wyników w lidze okręgowej. Chciałbym podziękować wszystkim tym, którzy przyczynili się do tego sukcesu, bo wiadomo, że drużyna bardzo się starała. Ostatni raz byliśmy w lidze okręgowej 18 lat temu.

Na sali rozległy się brawa.

Wójt – mamy na sali Pana Prezesa Klubu „Ogniwo” Babinek. Brawa dla Niego. Mam nadzieję, że 2 lipca zjawimy się w Babinku.

Pan Bogumił Prostak - Prezes Zarządu Klubu „Ogniwo” Babinek – osobne zaproszenie jeszcze do Państwa wyślę, ale już zapraszam, bo 2 lipca organizuję oficjalne zakończenie sezonu.

Sołtys Sołectwa Baniewice Anna Sakowicz - zwracając się do Pani Przewodniczącej Rady:jest mi bardzo przykro, że Pani mnie tak potraktowała.

Przewodnicząca Rady – zawsze była taka zasada.

Sołtys Sołectwa Baniewice Anna Sakowicz – to może nie byłam w tej kwestii przeszkolona. Chcę zgłosić następującą sprawę: na placu zabaw był układany polbruk, ale nie jest wykończony. Nie ma krawężnika i po zimie bądź po deszczach polbruk może się rozejść. Ponadto z jednej strony są nie wypełnione kostki i chodnik może być rozbierany przez wandali.

Sołtys Sołectwa Kunowo Katarzyna Kreft – proszę o odnowienie (pomalowanie) pasów – przejście dla pieszych - na drodze w Kunowie. Jest to w dwóch miejscach koło przystanku autobusowego.

Radny Mirosław Byzdra – (zwracając się do Pani Skarbnik Gminy) były zaplanowane środki na melioracje. Co zostało wykonane w ramach tych środków? Ile wydano tych środków i ile jest jeszcze do wykorzystania?

Skarbnik Gminy – wykorzystanie nie jest duże. Sprawdzę  po sesji i dokładnie odpowiem.

 

Ad. 18) Zakończenie sesji.

            Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodnicząca Rady o godz. 12.50 zamknęła VII sesję Rady Gminy Banie.

Liczba załączników do protokołu – 32.

Protokołowała:                                                                      Przewodniczyła:

Inspektor Anna Myszka                    Przewodnicząca Rady Gminy – Danuta Zawadzka-Zając 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Kalina Wójcik 26-09-2011 10:38:38
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Kalina Wójcik 26-09-2011
Ostatnia aktualizacja: Kalina Wójcik 26-09-2011 10:38:38