Konsultacje projektu Programu współpracy Gminy Banie z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2012

Zarządzenie Nr 92/2011

Wójta Gminy Banie

z dnia 15 września 2011 r.

 

w sprawie przeprowadzenia konsultacji.

 

            Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późń. zm.) oraz § 6 ust. 1 uchwały
Nr XXXIV/344/10 Rady Gminy Banie z dnia 30 lipca 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego
w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, zarządza się, co następuje:

 

 § 1. Przeprowadzić z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi
w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536, z późń. zm.) konsultacje w celu poznania ich opinii w sprawie projektu Programu współpracy Gminy Banie z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2012, zwany dalej „Programem”. Projekt Programu stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. 1. Konsultacje zostaną przeprowadzone w formie zamieszczenia konsultowanego projektu Programu na stronie internetowej Gminy Banie (www.banie.pl) oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Banie (www.bip.banie.pl– organizacje pozarządowe - program współpracy).

2. Uwagi lub propozycje zmian do projektu Programu mogą być zgłoszone na adres Urzędu Gminy Banie, ul. Skośna 6, lub drogą elektroniczną na adres biurorady@banie.pldo dnia 6 października 2011 r. Wzór formularza zgłaszania uwag lub propozycji zmian określa załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Konsultacje odbędą się w dniach od 16 września 2011 r. do 6 października
2011 r.

§ 4. Osobą odpowiedzialną za przygotowanie i przeprowadzenie konsultacji jest inspektor Anna Myszka.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT  GMINY

Teresa Sadowska 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Kalina Wójcik 15-09-2011 10:58:58
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Kalina Wójcik 12-09-2011
Ostatnia aktualizacja: Kalina Wójcik 15-09-2011 10:58:58