Ogłoszenie o drugim przetargu na sprzedaż działki nr 11/12 w Rożnowie

 GN. 6840.3.2011                                                                                    Banie, 8 sierpnia 2011 r.

 

WÓJT GMINY BANIE

ogłasza drugi publiczny przetarg ustny nieograniczony

 

na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Rożnowie, opisanej w księdze wieczystej nr SZ1Y/00045527/3 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Gryfinie i oznaczonej nr działki gruntu 11/12 o powierzchni 0,6566 ha obręb Rożnowo.

Nieruchomość położona jest na obrzeżu miejscowości Rożnowo, w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej i przemysłowej (gorzelnia). Kształt działki regularny, zbliżony do prostokąta;  teren z lekkim spadkiem w kierunku wschodnim. Część terenu okresowo podtapiana.

Działka nieuzbrojona; możliwe włączenie do istniejącej sieci elektroenergetycznej i wodociągowej.

Dojazd do nieruchomości drogami gminnymi gruntowymi oraz   częściowo drogą gruntową leśną

Nieruchomość nie jest objęta aktualnym planem zagospodarowania przestrzennego. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy zakłada wykorzystanie działki jako tereny rolnicze. W ewidencji gruntów użytek gruntowy określony jest jako PsIV.

Nieruchomość wolna od obciążeń.

Termin zagospodarowania nieokreślony.

Cena wywoławcza – 10 000 zł

Wadium – 1 000 zł

Przetarg odbędzie się w dniu 14 września 2011 r. o godz. 1200w sali posiedzeń Urzędu Gminy Banie.

 

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest dokonanie wpłaty wadium do dnia 8.09.2011 r. (włącznie)na rachunek Urzędu Gminy Banie nr 42 9377 0000 0101 5600 2001 0002 BS Gryfino F/Banie.

Za datę wniesienia wadium przyjmuje się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Gminy Banie.

Warunkiem udziału w przetargu będzie okazanie komisji przetargowej dowodu wpłaty wadium oraz:

  • w przypadku osób fizycznych - dowodu tożsamości, a w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej – aktualnego wpisu do ewidencji działalności gospodarczej;

małżonkowie biorą udział w przetargu osobiście lub okazując notarialne pełnomocnictwo małżonka;

  • w przypadku osób prawnych – aktualnego wypisu z organu rejestrowego, pełnomocnictwa do reprezentowania firmy i zgody organów statutowych na nabycie przedmiotowej nieruchomości oraz dowodu tożsamości osoby reprezentującej podmiot. Aktualność wypisu winna być potwierdzona  w KRS w okresie 1 miesiąca przed datą przetargu.

Przetarg będzie ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej, które nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych tj. 100zł.

Cena ustalona w przetargu stanowić będzie cenę sprzedaży, płatną jednorazowo najpóźniej do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność. W dniu podpisania umowy notarialnej środki finansowe winny znajdować się na rachunku bankowym Urzędu Gminy Banie.

Wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia osobie, która przetarg wygra. W przypadku uchylenia się osoby wygrywającej przetarg od zawarcia umowy, wadium ulega przepadkowi. Pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone w ciągu 3 dni od daty zamknięcia lub odwołania, unieważnienia lub zakończenia wynikiem negatywnym przetargu.

Wszelkie koszty związane ze sprzedażą (w szczególności notarialne, sądowe, geodezyjne) oraz usunięciem z terenu ewentualnych bezumownych użytkowników oraz ewentualnych zanieczyszczeń lub innych rzeczy kolidujących z zagospodarowaniem nieruchomości ponosi nabywca.

Termin zawarcia umowy zostanie ustalony w przeciągu 21 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu.

Dodatkowe informacje dotyczące nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Gminy Banie pok. nr 5 lub pod nr tel. 41-66-353 wewn. 12.

Pierwszy przetarg na przedmiotową nieruchomość odbył się 28.06.2011 r.

Wójt Gminy Banie zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia przetargu z ważnych przyczyn. 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Kalina Wójcik 11-08-2011 08:06:02
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Kalina Wójcik 29-07-2011
Ostatnia aktualizacja: Kalina Wójcik 11-08-2011 08:06:02