Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Banie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Konkurs PO KL 6.1.1 "Poszukiwanie nowych, skutecznych metod aktywizacji zawodowej i społecznej grup docelowych wymagających szczególnego wsparcia" - projekty innowacyjne

Konkurs PO KL 6.1.1 „Poszukiwanie nowych, skutecznych metod aktywizacji zawodowej i społecznej grup docelowych wymagających szczególnego wsparcia”  - projekty innowacyjne

Termin rozstrzygnięcia konkursu: 30 września 2011 r. godz. 15.00

 

Kto może składać projekt: O dofinansowanie projektu ubiegać się mogą wszystkie podmioty,
z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą
lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych) z zastrzeżeniem podmiotów wykluczonych
z możliwości otrzymania dofinansowania ze środków europejskich. Projektodawcą może być jedynie podmiot posiadający osobowość prawną (urząd może być partnerem).

 

Na co można składać wnioski: realizacja projektów innowacyjnych testujących, które wpisują się w temat „Poszukiwanie nowych, skutecznych metod aktywizacji zawodowej i społecznej grup docelowych wymagających szczególnego wsparcia”.

 1. Przedmiotem konkursu są projekty innowacyjne testujące, które zakładają wypracowanie
  i testowanie nowatorskiego produktu, upowszechnienie jego zastosowania oraz włączenie
  do głównego nurtu polityki; rozwiązania dostarczające narzędzi wykorzystywanych na poziomie lokalnym, regionalnym lub krajowym.
 2. Projekty składane w ramach powyższego tematu powinny testować i upowszechniać nowatorskie, skuteczniejsze rozwiązania w obszarze aktywizacji zawodowej i społecznej tej grupy docelowej, która wymaga szczególnego wsparcia, ze szczególnym uwzględnieniem problemów, które do tej pory nie były w wystarczającym stopniu uwzględnione w polityce państwa.
 3. Wykorzystanie nowych instrumentów w rozwiązywaniu dotychczasowych problemów rynku pracy ma polegać nie tylko na kreowaniu niespotykanych do tej pory narzędzi, metod czy sposobów oddziaływania na te problemy, ale także na przeniesieniu, przeformułowaniu, dostosowaniu i adaptowaniu rozwiązań sprawdzonych w innych krajach, regionach oraz obszarach EFS. Innowacyjność może być osiągnięta również dzięki udoskonalaniu, rozwijaniu dotychczas istniejących, znanych już i stosowanych instrumentów wsparcia.
 4. Projekt innowacyjny może uwzględniać komponent ponadnarodowy, m.in. w zakresie adaptowania rozwiązań wypracowanych w innych krajach lub regionach.
 5. Projekt musi być zgodny z z celami Priorytetu VI tj.:
  • zwiększenie zasięgu Aktywnej Polityki Rynku Państwa;
  • zwiększenie poziomu zatrudnienia wśród osób młodych;
  • zmniejszenie bezrobocia wśród znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku (kobiety, młodzież 16-24, długotrwale bezrobotni, mieszkańcy wsi, itp.) poprzez elastyczne formy zatrudnienia, ułatwienie wejścia na rynek pracy, zwiększenie mobilności zawodowej, itp.);
  • zwiększenie poziomu zatrudnienia u osób starszych.
 6. Projekty innowacyjne testujące muszą być realizowane w dwóch etapach: pierwszy
  to etap przygotowawczy, drugi to etap wdrożenia. Warunkiem przejścia do drugiego etapu projektu jest opracowanie oraz uzyskanie akceptacji „Strategii wdrażania projektu innowacyjnego”
  – szczegółowe opisy etapów projektu znajdują się w Dokumentacji konkursowej ogłoszonego konkursu dostępnej na stronie Wojewódzkiego Urzędu Pracy
  w Szczecinie www.wup.plw zakładce Program Operacyjny Kapitał Ludzki.

 

 

Projekty innowacyjne testujące składane w obecnym konkursie mogą być skierowane do grup docelowych z obszaru województwa zachodniopomorskiego (osób fizycznych, które zamieszkują
na obszarze woj. zachodniopom. w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego):

 • pomijanych lub wykluczanych,
 • dotychczas wspieranych z wykorzystaniem innych (w miejsce dotąd nieskutecznych) metod,
 • dobrze znanych i dotychczas szeroko i aktywnie wpieranych, oferując jedynie modyfikację dotychczasowych form wsparcia.

 

Projekty innowacyjne składane w obecnym konkursie mogą dotyczyć problemu, który:

 • dotychczas był nierozpoznany lub niedostrzeżony,
 • jest już rozpoznany lecz brak jest narzędzi interwencji,
 • jest już rozpoznany, a stosowane narzędzia interwencji są niewystarczające, nieodpowiednie lub nieskuteczne.

 

W zakresie formy wsparcia projekty innowacyjne składane w obecnym konkursie mogą:

 • zakładać wypracowanie nowatorskich metod działania, innowacyjnych instrumentów i narzędzi,
 • proponować znane, sprawdzone metody wobec innych grup niż te, które dotychczas były objęte daną metodą,
 • doskonalić dotychczasowe metody, wprowadzając do nich korekty, stosując je wobec tych samych co dotychczas grup.

 

Innowacyjność projektu definiowana w kontekście zaprezentowanych powyżej aspektów, podlega ocenie - będzie ona tym wyższa, im bardziej dyskryminowanej/ego grupy/problemu projekt będzie dotyczył lub im bardziej nowatorskie rozwiązania powstaną w wyniku jego realizacji.

 

Kryteria wyboru projektów

kryteria dostępu – wszystkie obowiązkowe do spełnienia

 • Minimalna wartość projektu wynosi 500 tysięcy złotych.
 • Okres realizacji projektu nie przekracza 48 miesięcy.
 • Projekt jest skierowany do grup docelowych z obszaru województwa zachodniopomorskiego (osób fizycznych, które zamieszkują na obszarze woj.  zachodniopomorskiego).
 • Projektodawca pochodzi z kraju członkowskiego Unii Europejskiej, natomiast w okresie realizacji projektu prowadzi biuro projektu  na terenie województwa zachodniopomorskiego
  z możliwością udostępnienia pełnej dokumentacji wdrażanego projektu oraz zapewniające uczestnikom projektu możliwość osobistego kontaktu z kadrą projektu.

 

Ogólne kryteria horyzontalne – wszystkie obowiązkowe do spełnienia

 • zgodność z właściwymi politykami i zasadami wspólnotowymi (w tym: polityką równych szans, zasadą równości szans kobiet i mężczyzn i koncepcją zrównoważonego rozwoju) oraz prawodawstwem wspólnotowym; Wnioskodawca powinien zwrócić szczególną uwagę na to, czy projekt jest zgodny z zasadą równości szans kobiet i mężczyzn, gdyż zgodnie z zapisami PO KL każdy wniosek o dofinansowanie projektu powinien zawierać analizę sytuacji kobiet i mężczyzn, niezależnie od tego czy wsparcie kierowane jest do osób czy do instytucji.
 • zgodność z prawodawstwem krajowym;
 • zgodność ze Szczegółowym Opisem Priorytetów PO KL.

 

Szczegółowe kryteria strategiczne – kryteria dodatkowe za których spełnienie można uzyskać dodatkowe punkty przy ocenie wniosku

 • Realizacja projektu z komponentem ponadnarodowym zaplanowanym do realizacji na etapie opracowania wniosku o dofinansowanie realizacji projektu. Waga punktowa – 20 pkt
 • Projekt zakłada wypracowanie rozwiązań ukierunkowanych na rozwiązania problemów jednej
  z następujących grup wymagających szczególnego wsparcia :
  • osób w wieku 15-24 lata,
  • osób w wieku 50-64 lata,
  • osób niepełnosprawnych,
  • kobiet w szczególności powracających na rynek pracy po przerwie związanej
   z urodzeniem wychowaniem dziecka.

Waga punktowa – 20 pkt

 

Szczegółowe informacje nt. ogłoszonego konkursu znajdują się na stronie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie www.wup.pl w zakładce Program Operacyjny Kapitał Ludzki / Konkursy PO KL / 2011

  

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Kalina Wójcik 18-07-2011 14:18:14
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Kalina Wójcik 12-07-2011
Ostatnia aktualizacja: Kalina Wójcik 18-07-2011 14:18:14