Konkurs PO KL 6.1.1 "Poszukiwanie nowych, skutecznych metod aktywizacji zawodowej i społecznej grup docelowych wymagających szczególnego wsparcia" - projekty innowacyjne

Konkurs PO KL 6.1.1 „Poszukiwanie nowych, skutecznych metod aktywizacji zawodowej i społecznej grup docelowych wymagających szczególnego wsparcia”  - projekty innowacyjne

Termin rozstrzygnięcia konkursu: 30 września 2011 r. godz. 15.00

 

Kto może składać projekt: O dofinansowanie projektu ubiegać się mogą wszystkie podmioty,
z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą
lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych) z zastrzeżeniem podmiotów wykluczonych
z możliwości otrzymania dofinansowania ze środków europejskich. Projektodawcą może być jedynie podmiot posiadający osobowość prawną (urząd może być partnerem).

 

Na co można składać wnioski: realizacja projektów innowacyjnych testujących, które wpisują się w temat „Poszukiwanie nowych, skutecznych metod aktywizacji zawodowej i społecznej grup docelowych wymagających szczególnego wsparcia”.

 1. Przedmiotem konkursu są projekty innowacyjne testujące, które zakładają wypracowanie
  i testowanie nowatorskiego produktu, upowszechnienie jego zastosowania oraz włączenie
  do głównego nurtu polityki; rozwiązania dostarczające narzędzi wykorzystywanych na poziomie lokalnym, regionalnym lub krajowym.
 2. Projekty składane w ramach powyższego tematu powinny testować i upowszechniać nowatorskie, skuteczniejsze rozwiązania w obszarze aktywizacji zawodowej i społecznej tej grupy docelowej, która wymaga szczególnego wsparcia, ze szczególnym uwzględnieniem problemów, które do tej pory nie były w wystarczającym stopniu uwzględnione w polityce państwa.
 3. Wykorzystanie nowych instrumentów w rozwiązywaniu dotychczasowych problemów rynku pracy ma polegać nie tylko na kreowaniu niespotykanych do tej pory narzędzi, metod czy sposobów oddziaływania na te problemy, ale także na przeniesieniu, przeformułowaniu, dostosowaniu i adaptowaniu rozwiązań sprawdzonych w innych krajach, regionach oraz obszarach EFS. Innowacyjność może być osiągnięta również dzięki udoskonalaniu, rozwijaniu dotychczas istniejących, znanych już i stosowanych instrumentów wsparcia.
 4. Projekt innowacyjny może uwzględniać komponent ponadnarodowy, m.in. w zakresie adaptowania rozwiązań wypracowanych w innych krajach lub regionach.
 5. Projekt musi być zgodny z z celami Priorytetu VI tj.:
  • zwiększenie zasięgu Aktywnej Polityki Rynku Państwa;
  • zwiększenie poziomu zatrudnienia wśród osób młodych;
  • zmniejszenie bezrobocia wśród znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku (kobiety, młodzież 16-24, długotrwale bezrobotni, mieszkańcy wsi, itp.) poprzez elastyczne formy zatrudnienia, ułatwienie wejścia na rynek pracy, zwiększenie mobilności zawodowej, itp.);
  • zwiększenie poziomu zatrudnienia u osób starszych.
 6. Projekty innowacyjne testujące muszą być realizowane w dwóch etapach: pierwszy
  to etap przygotowawczy, drugi to etap wdrożenia. Warunkiem przejścia do drugiego etapu projektu jest opracowanie oraz uzyskanie akceptacji „Strategii wdrażania projektu innowacyjnego”
  – szczegółowe opisy etapów projektu znajdują się w Dokumentacji konkursowej ogłoszonego konkursu dostępnej na stronie Wojewódzkiego Urzędu Pracy
  w Szczecinie www.wup.plw zakładce Program Operacyjny Kapitał Ludzki.

 

 

Projekty innowacyjne testujące składane w obecnym konkursie mogą być skierowane do grup docelowych z obszaru województwa zachodniopomorskiego (osób fizycznych, które zamieszkują
na obszarze woj. zachodniopom. w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego):

 • pomijanych lub wykluczanych,
 • dotychczas wspieranych z wykorzystaniem innych (w miejsce dotąd nieskutecznych) metod,
 • dobrze znanych i dotychczas szeroko i aktywnie wpieranych, oferując jedynie modyfikację dotychczasowych form wsparcia.

 

Projekty innowacyjne składane w obecnym konkursie mogą dotyczyć problemu, który:

 • dotychczas był nierozpoznany lub niedostrzeżony,
 • jest już rozpoznany lecz brak jest narzędzi interwencji,
 • jest już rozpoznany, a stosowane narzędzia interwencji są niewystarczające, nieodpowiednie lub nieskuteczne.

 

W zakresie formy wsparcia projekty innowacyjne składane w obecnym konkursie mogą:

 • zakładać wypracowanie nowatorskich metod działania, innowacyjnych instrumentów i narzędzi,
 • proponować znane, sprawdzone metody wobec innych grup niż te, które dotychczas były objęte daną metodą,
 • doskonalić dotychczasowe metody, wprowadzając do nich korekty, stosując je wobec tych samych co dotychczas grup.

 

Innowacyjność projektu definiowana w kontekście zaprezentowanych powyżej aspektów, podlega ocenie - będzie ona tym wyższa, im bardziej dyskryminowanej/ego grupy/problemu projekt będzie dotyczył lub im bardziej nowatorskie rozwiązania powstaną w wyniku jego realizacji.

 

Kryteria wyboru projektów

kryteria dostępu – wszystkie obowiązkowe do spełnienia

 • Minimalna wartość projektu wynosi 500 tysięcy złotych.
 • Okres realizacji projektu nie przekracza 48 miesięcy.
 • Projekt jest skierowany do grup docelowych z obszaru województwa zachodniopomorskiego (osób fizycznych, które zamieszkują na obszarze woj.  zachodniopomorskiego).
 • Projektodawca pochodzi z kraju członkowskiego Unii Europejskiej, natomiast w okresie realizacji projektu prowadzi biuro projektu  na terenie województwa zachodniopomorskiego
  z możliwością udostępnienia pełnej dokumentacji wdrażanego projektu oraz zapewniające uczestnikom projektu możliwość osobistego kontaktu z kadrą projektu.

 

Ogólne kryteria horyzontalne – wszystkie obowiązkowe do spełnienia

 • zgodność z właściwymi politykami i zasadami wspólnotowymi (w tym: polityką równych szans, zasadą równości szans kobiet i mężczyzn i koncepcją zrównoważonego rozwoju) oraz prawodawstwem wspólnotowym; Wnioskodawca powinien zwrócić szczególną uwagę na to, czy projekt jest zgodny z zasadą równości szans kobiet i mężczyzn, gdyż zgodnie z zapisami PO KL każdy wniosek o dofinansowanie projektu powinien zawierać analizę sytuacji kobiet i mężczyzn, niezależnie od tego czy wsparcie kierowane jest do osób czy do instytucji.
 • zgodność z prawodawstwem krajowym;
 • zgodność ze Szczegółowym Opisem Priorytetów PO KL.

 

Szczegółowe kryteria strategiczne – kryteria dodatkowe za których spełnienie można uzyskać dodatkowe punkty przy ocenie wniosku

 • Realizacja projektu z komponentem ponadnarodowym zaplanowanym do realizacji na etapie opracowania wniosku o dofinansowanie realizacji projektu. Waga punktowa – 20 pkt
 • Projekt zakłada wypracowanie rozwiązań ukierunkowanych na rozwiązania problemów jednej
  z następujących grup wymagających szczególnego wsparcia :
  • osób w wieku 15-24 lata,
  • osób w wieku 50-64 lata,
  • osób niepełnosprawnych,
  • kobiet w szczególności powracających na rynek pracy po przerwie związanej
   z urodzeniem wychowaniem dziecka.

Waga punktowa – 20 pkt

 

Szczegółowe informacje nt. ogłoszonego konkursu znajdują się na stronie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie www.wup.pl w zakładce Program Operacyjny Kapitał Ludzki / Konkursy PO KL / 2011

  

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Kalina Wójcik 18-07-2011 14:18:14
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Kalina Wójcik 12-07-2011
Ostatnia aktualizacja: Kalina Wójcik 18-07-2011 14:18:14