Konkurs PO KL 7.2.1 "Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym" nr 2/7.2.1/11

Konkurs PO KL 7.2.1 „Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych
wykluczeniem społecznym”  nr 2/7.2.1/11

Termin rozstrzygnięcia konkursu: 29 lipca 2011 r. godz. 15.00

 

Kto może składać projekt: O dofinansowanie projektu ubiegać się mogą wszystkie podmioty,
z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą
lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych) z zastrzeżeniem podmiotów wykluczonych
z możliwości otrzymania dofinansowania ze środków europejskich. Projektodawcą może być jedynie podmiot posiadający osobowość prawną (urząd może być partnerem).

 

Na co można składać wnioski:Wsparciem mogą zostać objęte następujące typy projektów:

 • Kursy i szkolenia umożliwiające nabycie, podniesienie lub zmianę kwalifikacji i kompetencji zawodowych (1);
 • Staże, subsydiowane zatrudnienie i zajęcia reintegracji zawodowej u pracodawcy (2);
 • Poradnictwo psychologiczne, psychospołeczne lub zawodowe, prowadzące do integracji społecznej i zawodowej (3);
 • Rozwój nowych form i metod wsparcia indywidualnego i środowiskowego na rzecz integracji zawodowej i społecznej (w tym np. środowiskowej pracy socjalnej, centrów aktywizacji lokalnej, animacji lokalnej, streetworkingu, coachingu, treningu pracy) (4);
 • Rozwój usług społecznych przezwyciężających indywidualne bariery w integracji społecznej w tym w powrocie na rynek pracy (5);
 • Rozwijanie umiejętności i kompetencji społecznych, niezbędnych na rynku pracy (6);
 • Wsparcie tworzenia i działalności środowiskowych instytucji aktywizujących osoby niepełnosprawne w tym zaburzone psychicznie (7);
 • Promocja i wsparcie wolontariatu, w zakresie integracji osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym (8);
 • Wsparcie dla tworzenia i funkcjonowania pozaszkolnych form integracji społecznej młodzieży (świetlice środowiskowe w tym z programem socjoterapeutycznym, kluby środowiskowe) połączonych z realizacją działań w zakresie reintegracji zawodowej i społecznej (9).

 

Projekty muszą być skierowane bezpośrednio do następujących grup odbiorców:

 1. osoby niezatrudnione[1], w wieku aktywności zawodowej (15 - 64 lata), zagrożone wykluczeniem społecznym z co najmniej jednego powodu spośród wskazanych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tj. pomocy społecznej udziela się osobom i rodzinom
  w szczególności z powodu: ubóstwa; sieroctwa; bezdomności; bezrobocia; niepełnosprawności; długotrwałej lub ciężkiej choroby; przemocy w rodzinie; potrzeby ochrony macierzyństwa
  lub wielodzietności; bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych; braku umiejętności w przystosowaniu do życia młodzieży opuszczającej placówki opiekuńczo-wychowawcze; trudności w integracji osób, które otrzymały status uchodźcy; trudności
  w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego; alkoholizmu lub narkomanii; zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej; klęski żywiołowej lub ekologicznej.
 2. otoczenie osób wykluczonych społecznie (w zakresie typów projektów nr 3, 5, 8, 9 lub wsparcia towarzyszącego)
 3. instytucje pomocy i integracji społecznej i ich pracownicy lub wolontariusze (w zakresie typu projektów nr 8)

 

Kryteria wyboru projektów

kryteria dostępu – wszystkie obowiązkowe do spełnienia

 • Minimalna wartość projektu wynosi 500 tyś. zł.
 • Okres projektu nie jest krótszy niż 36 miesięcy, a wskaźnik efektywności zatrudnieniowej dla jego uczestników mierzony na zakończenie projektu wynosi co najmniej 20 %
 • Projekt przewiduje realizację łącznie co najmniej 3 typów projektu, w odniesieniu do każdego uczestnika projektu, gwarantujących kompleksowość wsparcia.
 • Projekt kierowany jest do grup docelowych z obszaru województwa zachodniopomorskiego (osoby fizyczne, w wieku aktywności zawodowej, które uczą się, pracują lub zamieszkują one
  na obszarze województwa zachodniopomorskiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego,
  w przypadku innych podmiotów posiadają one jednostkę organizacyjną na obszarze województwa zachodniopomorskiego.
 • Projektodawca złożył nie więcej niż dwa wnioski o dofinansowanie w ramach danego konkursu.
 • Beneficjent w okresie trwania projektu prowadzi biuro projektu na terenie województwa zachodniopomorskiego, z możliwością udostępnienia pełnej dokumentacji wdrażanego projektu oraz zapewniające uczestnikom możliwość osobistego kontaktu z kadrą projektu.
 • Projektodawca lub partner posiada, a dzień złożenia wniosku, o najmniej roczne doświadczenie
  w prowadzeniu działalności w obszarze merytorycznym, którego dotyczy projekt.

Ogólne kryteria horyzontalne – wszystkie obowiązkowe do spełnienia

 • zgodność z właściwymi politykami i zasadami wspólnotowymi (w tym: polityką równych szans, zasadą równości szans kobiet i mężczyzn i koncepcją zrównoważonego rozwoju) oraz prawodawstwem wspólnotowym; Wnioskodawca powinien zwrócić szczególną uwagę na to, czy projekt jest zgodny z zasadą równości szans kobiet i mężczyzn, gdyż zgodnie z zapisami PO KL każdy wniosek o dofinansowanie projektu powinien zawierać analizę sytuacji kobiet i mężczyzn, niezależnie od tego czy wsparcie kierowane jest do osób czy do instytucji.
 • zgodność z prawodawstwem krajowym;
 • zgodność ze Szczegółowym Opisem Priorytetów PO KL.

Szczegółowe kryteria strategiczne – kryteria dodatkowe za których spełnienie można uzyskać dodatkowe punkty

 1. Wsparcie kierowane jest w 100 % do osób zagrożonych wykluczeniem społecznym zamieszkujących powiaty: drawski lub świdwiński lub białogardzki lub sławieński lub gminy znajdujące się w załączniku nr 6 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego. (stosuje się do typu/typów projektów nr 1-9); Waga punktowa
  – 20 pkt
 2. Gminy o szczególnie niekorzystnej sytuacji społeczno – ekonomicznej to gminy w których  wskaźnik bezrobocia jest powyżej 150% średniej dla woj. zachodniopomorskiego (2007 r. – 13,95%) oraz  dochód własny budżetów gmin na 1 mieszkańca wynosi poniżej 75% średniej dla województwa zachodniopomorskiego (2007 r. – 1118,53 PLN), wyszczególnione
  w załączniku nr 6 RPO WZ.
 3. Grupę docelową w projekcie stanowią, w 100% osoby, które ukończyły 50 rok życia (stosuje się do typu/typów projektów nr 1-9); Waga punktowa – 20 pkt

 

 

 

Szczegółowe informacje nt. ogłoszonego konkursu znajdują się na stronie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie www.wup.pl w zakładce Program Operacyjny Kapitał Ludzki / Konkursy PO KL / 2011

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 [1]W ramach PO KL jako osoby niezatrudnione rozumie się: osoby w wieku 15–64 pozostające bez zatrudnienia (w tym osoby niepełnosprawne bez względu na fakt pobierania świadczeń rentowych) oraz osoby w wieku 15–64 zatrudnione lub wykonujące inne prace zarobkowe, których dochód nie przekracza kryterium dochodowego na osobę w rodzinie określonego w ustawie
o pomocy społecznej 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Kalina Wójcik 18-07-2011 14:16:57
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Kalina Wójcik 12-07-2011
Ostatnia aktualizacja: Kalina Wójcik 18-07-2011 14:25:42