Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Banie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Konkurs PO KL 7.2.1 "Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym" nr 2/7.2.1/11

Konkurs PO KL 7.2.1 „Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych
wykluczeniem społecznym”  nr 2/7.2.1/11

Termin rozstrzygnięcia konkursu: 29 lipca 2011 r. godz. 15.00

 

Kto może składać projekt: O dofinansowanie projektu ubiegać się mogą wszystkie podmioty,
z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą
lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych) z zastrzeżeniem podmiotów wykluczonych
z możliwości otrzymania dofinansowania ze środków europejskich. Projektodawcą może być jedynie podmiot posiadający osobowość prawną (urząd może być partnerem).

 

Na co można składać wnioski:Wsparciem mogą zostać objęte następujące typy projektów:

 • Kursy i szkolenia umożliwiające nabycie, podniesienie lub zmianę kwalifikacji i kompetencji zawodowych (1);
 • Staże, subsydiowane zatrudnienie i zajęcia reintegracji zawodowej u pracodawcy (2);
 • Poradnictwo psychologiczne, psychospołeczne lub zawodowe, prowadzące do integracji społecznej i zawodowej (3);
 • Rozwój nowych form i metod wsparcia indywidualnego i środowiskowego na rzecz integracji zawodowej i społecznej (w tym np. środowiskowej pracy socjalnej, centrów aktywizacji lokalnej, animacji lokalnej, streetworkingu, coachingu, treningu pracy) (4);
 • Rozwój usług społecznych przezwyciężających indywidualne bariery w integracji społecznej w tym w powrocie na rynek pracy (5);
 • Rozwijanie umiejętności i kompetencji społecznych, niezbędnych na rynku pracy (6);
 • Wsparcie tworzenia i działalności środowiskowych instytucji aktywizujących osoby niepełnosprawne w tym zaburzone psychicznie (7);
 • Promocja i wsparcie wolontariatu, w zakresie integracji osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym (8);
 • Wsparcie dla tworzenia i funkcjonowania pozaszkolnych form integracji społecznej młodzieży (świetlice środowiskowe w tym z programem socjoterapeutycznym, kluby środowiskowe) połączonych z realizacją działań w zakresie reintegracji zawodowej i społecznej (9).

 

Projekty muszą być skierowane bezpośrednio do następujących grup odbiorców:

 1. osoby niezatrudnione[1], w wieku aktywności zawodowej (15 - 64 lata), zagrożone wykluczeniem społecznym z co najmniej jednego powodu spośród wskazanych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tj. pomocy społecznej udziela się osobom i rodzinom
  w szczególności z powodu: ubóstwa; sieroctwa; bezdomności; bezrobocia; niepełnosprawności; długotrwałej lub ciężkiej choroby; przemocy w rodzinie; potrzeby ochrony macierzyństwa
  lub wielodzietności; bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych; braku umiejętności w przystosowaniu do życia młodzieży opuszczającej placówki opiekuńczo-wychowawcze; trudności w integracji osób, które otrzymały status uchodźcy; trudności
  w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego; alkoholizmu lub narkomanii; zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej; klęski żywiołowej lub ekologicznej.
 2. otoczenie osób wykluczonych społecznie (w zakresie typów projektów nr 3, 5, 8, 9 lub wsparcia towarzyszącego)
 3. instytucje pomocy i integracji społecznej i ich pracownicy lub wolontariusze (w zakresie typu projektów nr 8)

 

Kryteria wyboru projektów

kryteria dostępu – wszystkie obowiązkowe do spełnienia

 • Minimalna wartość projektu wynosi 500 tyś. zł.
 • Okres projektu nie jest krótszy niż 36 miesięcy, a wskaźnik efektywności zatrudnieniowej dla jego uczestników mierzony na zakończenie projektu wynosi co najmniej 20 %
 • Projekt przewiduje realizację łącznie co najmniej 3 typów projektu, w odniesieniu do każdego uczestnika projektu, gwarantujących kompleksowość wsparcia.
 • Projekt kierowany jest do grup docelowych z obszaru województwa zachodniopomorskiego (osoby fizyczne, w wieku aktywności zawodowej, które uczą się, pracują lub zamieszkują one
  na obszarze województwa zachodniopomorskiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego,
  w przypadku innych podmiotów posiadają one jednostkę organizacyjną na obszarze województwa zachodniopomorskiego.
 • Projektodawca złożył nie więcej niż dwa wnioski o dofinansowanie w ramach danego konkursu.
 • Beneficjent w okresie trwania projektu prowadzi biuro projektu na terenie województwa zachodniopomorskiego, z możliwością udostępnienia pełnej dokumentacji wdrażanego projektu oraz zapewniające uczestnikom możliwość osobistego kontaktu z kadrą projektu.
 • Projektodawca lub partner posiada, a dzień złożenia wniosku, o najmniej roczne doświadczenie
  w prowadzeniu działalności w obszarze merytorycznym, którego dotyczy projekt.

Ogólne kryteria horyzontalne – wszystkie obowiązkowe do spełnienia

 • zgodność z właściwymi politykami i zasadami wspólnotowymi (w tym: polityką równych szans, zasadą równości szans kobiet i mężczyzn i koncepcją zrównoważonego rozwoju) oraz prawodawstwem wspólnotowym; Wnioskodawca powinien zwrócić szczególną uwagę na to, czy projekt jest zgodny z zasadą równości szans kobiet i mężczyzn, gdyż zgodnie z zapisami PO KL każdy wniosek o dofinansowanie projektu powinien zawierać analizę sytuacji kobiet i mężczyzn, niezależnie od tego czy wsparcie kierowane jest do osób czy do instytucji.
 • zgodność z prawodawstwem krajowym;
 • zgodność ze Szczegółowym Opisem Priorytetów PO KL.

Szczegółowe kryteria strategiczne – kryteria dodatkowe za których spełnienie można uzyskać dodatkowe punkty

 1. Wsparcie kierowane jest w 100 % do osób zagrożonych wykluczeniem społecznym zamieszkujących powiaty: drawski lub świdwiński lub białogardzki lub sławieński lub gminy znajdujące się w załączniku nr 6 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego. (stosuje się do typu/typów projektów nr 1-9); Waga punktowa
  – 20 pkt
 2. Gminy o szczególnie niekorzystnej sytuacji społeczno – ekonomicznej to gminy w których  wskaźnik bezrobocia jest powyżej 150% średniej dla woj. zachodniopomorskiego (2007 r. – 13,95%) oraz  dochód własny budżetów gmin na 1 mieszkańca wynosi poniżej 75% średniej dla województwa zachodniopomorskiego (2007 r. – 1118,53 PLN), wyszczególnione
  w załączniku nr 6 RPO WZ.
 3. Grupę docelową w projekcie stanowią, w 100% osoby, które ukończyły 50 rok życia (stosuje się do typu/typów projektów nr 1-9); Waga punktowa – 20 pkt

 

 

 

Szczegółowe informacje nt. ogłoszonego konkursu znajdują się na stronie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie www.wup.pl w zakładce Program Operacyjny Kapitał Ludzki / Konkursy PO KL / 2011

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 [1]W ramach PO KL jako osoby niezatrudnione rozumie się: osoby w wieku 15–64 pozostające bez zatrudnienia (w tym osoby niepełnosprawne bez względu na fakt pobierania świadczeń rentowych) oraz osoby w wieku 15–64 zatrudnione lub wykonujące inne prace zarobkowe, których dochód nie przekracza kryterium dochodowego na osobę w rodzinie określonego w ustawie
o pomocy społecznej 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Kalina Wójcik 18-07-2011 14:16:57
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Kalina Wójcik 12-07-2011
Ostatnia aktualizacja: Kalina Wójcik 18-07-2011 14:25:42