Ogłoszenie o pierwszym publicznym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Rożnowie

 GN. 6840.3.2011                                                                                                              Banie, 23 maj 2011 r.

 

WÓJT GMINY BANIE

ogłasza pierwszy publiczny przetarg ustny nieograniczony

 

na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Rożnowie, opisanej w księdze wieczystej nr SZ1Y/00045527/3 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Gryfinie i oznaczonej nr działki gruntu 11/12 o powierzchni 0,6566 ha obręb Rożnowo.

Nieruchomość położona jest na obrzeżu miejscowości Rożnowo, w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej i przemysłowej (gorzelnia).

Kształt działki regularny, zbliżony do prostokąta; teren z lekkim spadkiem w kierunku wschodnim. Część terenu okresowo podtapiana.

Działka nieuzbrojona; możliwe włączenie do istniejącej sieci elektroenergetycznej i wodociągowej.

Dojazd do nieruchomości drogami gminnymi gruntowymi oraz   częściowo drogą gruntową leśną

Nieruchomość nie jest objęta aktualnym planem zagospodarowania przestrzennego. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy zakłada wykorzystanie działki jako tereny rolnicze. W ewidencji gruntów użytek gruntowy określony jest jako PsIV.

Nieruchomość wolna od obciążeń.

Termin zagospodarowania nieokreślony.

Cena wywoławcza – 16 200 zł

Wadium – 1 600 zł

Przetarg odbędzie się w dniu 28 czerwca 2011 r. o godz. 1100w sali posiedzeń Urzędu Gminy Banie.

 

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest dokonanie wpłaty wadium do dnia 21.06.2011 r. (włącznie)na rachunek Urzędu Gminy Banie nr 42 9377 0000 0101 5600 2001 0002 BS Gryfino F/Banie. Za datę wniesienia wadium przyjmuje się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Gminy Banie.

Warunkiem udziału w przetargu będzie okazanie komisji przetargowej dowodu wpłaty wadium oraz:

  • w przypadku osób fizycznych - dowodu tożsamości, a w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej – aktualnego wpisu do ewidencji działalności gospodarczej;

małżonkowie biorą udział w przetargu osobiście lub okazując pełnomocnictwo małżonka;

  • w przypadku osób prawnych – aktualnego wypisu z organu rejestrowego, pełnomocnictwa do reprezentowania firmy i zgody organów statutowych na nabycie przedmiotowej nieruchomości oraz dowodu tożsamości osoby reprezentującej podmiot. Aktualność wypisu winna być potwierdzona w KRS w okresie 1 miesiąca przed datą przetargu.

Przetarg będzie ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej, które nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych tj. 170zł.

Cena ustalona w przetargu stanowić będzie cenę sprzedaży, płatną jednorazowo najpóźniej do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność. W dniu podpisania umowy notarialnej środki finansowe winny znajdować się na rachunku bankowym Urzędu Gminy Banie.

Wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia osobie, która przetarg wygra. W przypadku uchylenia się osoby wygrywającej przetarg od zawarcia umowy, wadium ulega przepadkowi. Pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone w ciągu 3 dni od daty zamknięcia lub odwołania, unieważnienia lub zakończenia wynikiem negatywnym przetargu.

Informacje dodatkowe:

  1. Uczestnicy przetargu przed przystąpieniem do przetargu składają oświadczenie, że zapoznali się ze stanem nieruchomości oraz warunkami przetargu.
  2. Wszelkie koszty związane ze sprzedażą (w szczególności notarialne, sądowe, geodezyjne) oraz usunięciem z terenu ewentualnych bezumownych użytkowników oraz ewentualnych zanieczyszczeń lub innych rzeczy kolidujących z zagospodarowaniem nieruchomości ponosi nabywca.
  3. Termin zawarcia umowy sprzedaży lub umowy warunkowej zostanie ustalony w przeciągu 21 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu.

Dodatkowe informacje dotyczące nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Gminy Banie pok. nr 5 lub pod nr tel. 41-66-353 wewn. 12.

Wójt Gminy Banie zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia przetargu z ważnych przyczyn.

 

Wójt Gminy

                                                                                                                        Teresa Sadowska 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Kalina Wójcik 26-05-2011 13:44:54
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Kalina Wójcik 11-05-2011
Ostatnia aktualizacja: Kalina Wójcik 26-05-2011 13:44:54