OBWIESZCZENIE

    WÓJT GMINY BANIE                                                                                                                  

                                                                                                                           Banie, dnia 14.04.2011 r.

GK.6220.1.2011

OBWIESZCZENIE

                                                                                               Wójta Gminy Banie

 

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego      (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) w związku z art.74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008  r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. Nr 199, poz.1227 ze zm. )

zawiadamiam
 

że w dniu 14.04.2011 r. zostało wydane postanowienie Wójta Gminy Banie o zawieszeniu postępowania  w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, polegającego na: budowie  farmy wiatrowej „Swobnica" wraz a infrastrukturą towarzyszącą na terenie gminy Banie składającego się z 13 elektrowni wiatrowych  o łącznej mocy nie przekraczającej 40 MW położonych w gminie Banie na terenach ewidencyjnych:  w obrębie Swobnica dz. o nr: 160/2, 153/2, 149, 45/2, 83/5, 744/1,  29/1,  759, do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

W związku z powyższym strony postępowania mogą zapoznać się z przedmiotowym postanowieniem w siedzibie Urzędu Gminy w Baniach  w dniach od poniedziałku do piątku, w godz. 8:00-15:00

Na wydane postanowienie nie służy Stronom zażalenie.

Zawiadomienie bądź doręczenie uznaje się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

                                                                                                                             WÓJT GMINY

                                                                                                                            Teresa Sadowska

 

 

 

                                                                                                             

 

  

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Kalina Wójcik 15-04-2011 09:04:10
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Kalina Wójcik 01-04-2011
Ostatnia aktualizacja: Kalina Wójcik 15-04-2011 09:04:10