Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Banie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Protokół Nr III/10 III sesji Rady Gminy Banie odbytej w dniu 29 grudnia 2010 r.

Protokół Nr III/10

III sesji Rady Gminy Banie odbytej w dniu 29 grudnia 2010 r.

w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Baniach w godz. 10.10 – 12.05.

 

Przewodnicząca Rady Gminy Danuta Zawadzka-Zając o godz. 10.10 otworzyła III sesję Rady Gminy Banie. Powitała radnych Rady Gminy Banie, pracowników Urzędu Gminy Banie, na czele z Panią Wójt Gminy Banie Teresą Sadowską, Panie i Panów Sołtysów oraz pozostałych gości.

            Na podstawie listy obecności radnych Przewodnicząca Rady stwierdziła quorum pozwalające na obradowanie i podejmowanie prawomocnych uchwał, gdyż, na ustawowy skład Rady wynoszący 15 radnych, w sesji uczestniczyło 15 radnych.

Listy obecności radnych oraz gości zaproszonych stanowią, odpowiednio, załącznikinr 1 i 2 do niniejszego protokołu.

Radna Marzenna Zajączkowska zgłosiła kandydaturę radnej Małgorzaty Stachniuk na sekretarza obrad. Innych kandydatur nie było. Radna Małgorzata Stachniuk wyraziła zgodę na kandydowanie.

Rada Gminy na stan 15 radnych, w obecności 15 radnych – 15 głosami „za”, przy 0 głosach „przeciw” oraz przy 0 głosach „wstrzymujących się” – powołała radną Małgorzatę Stachniuk.

Nawiązując do porządku obrad, stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszego protokołu, który radni otrzymali na piśmie wraz ze zwołaniem III sesji Rady, Przewodnicząca Rady zapytała czy ktoś chciałby wystąpić z wnioskiem o dokonanie zmian w przedłożonym porządku obrad.

Wniosków w sprawie porządku obrad nie zgłoszono.

Przewodnicząca Rady zarządziła głosowanie nad przyjęciem następującego porządku obrad sesji:

 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie quorum, powołanie sekretarza obrad, przedstawienie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu I i II sesji Rady Gminy.
 3. Informacja Wójta Gminy Banie o pracy w okresie międzysesyjnym i z wykonania uchwał Rady Gminy.
 4. Informacja Przewodniczącego Rady o pracy Rady.
 5. Interpelacje i zapytania radnych.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy i w budżecie gminy na 2010 r. (druk nr 9).
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany planów dochodów i wydatków rachunku dochodów własnych jednostek budżetowych na 2010 r. (druk nr 10).
 8. Uchwalenie budżetu Gminy Banie na 2011 r. (druk nr 7).
 9. Uchwalenie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Banie na lata 2011-2017. (druk nr 8).
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości gminnej (druk nr 11).
 11. Podjęcie uchwały w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Baniach oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania (druk nr 12).
 12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2011 r. (druk nr 13).
 13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na
  2011 r. (druk nr 14).
 14. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy
  w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na 2011 r. (druk nr 15).
 15. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy (druk nr 16).
 16. Podjecie uchwały w sprawie zmian w składzie Komisji do Spraw Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Gminy (druk nr 17)
 17. Podjęcie uchwały w sprawie planu pracy Rady Gminy Banie na 2011 r. (druk nr 18).
 18. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2011 r. (druk nr 19).
 19. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetowo-Gospodarczej
  i do Spraw Socjalnych na 2011 r. (druk nr 20).
 20. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji do Spraw Rolnictwa
  i Ochrony Środowiska na 2011 r. (druk nr 21).
 21. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 22. Wolne wnioski i sprawy różne.
 23. Zakończenie sesji.

W wyniku jawnego głosowania Rada Gminy na stan Rady 15 radnych, w obecności 15 radnych – 15 głosami „za”, przy 0 głosach „przeciw” oraz przy 0 głosach „wstrzymujących się” - przyjęła porządek obrad III sesji Rady.

 

Ad. 1) Otwarcie sesji, stwierdzenie quorum, powołanie sekretarza obrad, przedstawienie porządku obrad.

            jak wyżej

 

Ad. 2) Przyjęcie protokołu I i II sesji Rady.

Przewodnicząca Rady zapytała, kto z radnych jest za przyjęciem protokołu I i II sesji Rady odbytych w dniu 1 grudnia 2010 r.

W wyniku jawnego głosowania Rada Gminy na stan Rady 15 radnych, w obecności 15 radnych – 15 głosami „za”, przy 0 głosach „przeciw” oraz przy 0 głosach „wstrzymujących się” - przyjęła protokół I i II  sesji Rady Gminy Banie, bez zastrzeżeń.

 

Ad. 3) Informacja Wójta Gminy Banie o pracy w okresie międzysesyjnym i z wykonania uchwał.

Wójt poinformowała, żena I sesji Rady Gminy Banie odbytej w dniu 1 grudnia 2010 r. Rada podjęła 5 uchwał. Są to następujące uchwały:

 1. Nr I/1/10 w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Banie;
 2. Nr II/2/10  w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Banie;
 3. Nr I/3/10 w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Gminy;
 4. Nr I/4/10 w sprawie powołania Komisji Budżetowo-Gospodarczej i do Spraw Socjalnych Rady Gminy;
 5. Nr I/5/10 w sprawie powołania Komisji do Spraw Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Gminy.

Na II sesji Rady Gminy Banie odbytej również w dniu 1 grudnia 2010 r. Rada podjęła jedną uchwałę. Jest to uchwała Nr II/6/10 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Banie.

Uchwały przesłano w ustawowym terminie do organów nadzoru tj. do Wojewody Zachodniopomorskiego i Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie.

Następnie Wójt poinformowała, że w okresie sprawozdawczym wydała następujące zarządzenia:

- w sprawie utworzenia Gminnego Biura Spisowego do przeprowadzenia Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2011 r.;

 

- w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się
o awans na stopień nauczyciela mianowanego;

- w sprawie zmiany budżetu gminy na 2010 r. – dwa zarządzenia;

- w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 r. – dwa zarządzenia;

- w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji;

- w sprawie zmian  w budżecie gminy na 2010 r.;

- w sprawie zmiany budżetu gminy na 2010 r.;

- w sprawie zmian  budżecie gminy na 2010 r.

W okresie przedświątecznym odbywały się spotkania wigilijne, opłatkowe. Ośrodek Pomocy Społecznej zorganizował duże spotkanie dla podopiecznych. W Baniewicach było zorganizowane duże spotkanie wigilijne dla całej wsi.

            Przyjechali także goście z Niemiec na spotkania przedświąteczne.

Przy okazji wizyty z Niemiec Panowie opowiedzieli o dalszych perypetiach związanych
z budową ścieżki rowerowej, o którą toczony jest bój od trzech lat. W tej chwili sprawa ścieżki  utknęła w Urzędzie Wojewódzkim.

 

Ad. 4) Informacja Przewodniczącego Rady o pracy Rady.

Przewodnicząca Rady poinformowała, że 23 grudnia br. odbyło się wspólne posiedzenie stałych komisji Rady w celu zaopiniowania projektów uchwał skierowanych pod obrady dzisiejszej sesji. Ponadto poinformowała, że wpłynęło pismo od rodziców osób niepełnosprawnych, członków Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym, Koło w Gryfinie, z prośbą o wsparcie finansowe na zakup samochodu do dowozu dzieci na terapię i rehabilitację na warsztaty Terapii Zajęciowej do Gryfina. Środki uzyskane ze sprzedaży starego samochodu nie wystarczą. Potrzebna jest jeszcze kwota około 20.000 zł. Przewodnicząca Rady odczytała to pismo, stanowiące załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.

Na sali obrad obecni byli rodzice, którzy podpisali się pod w/w pismem. Są to: Stanisława Sapińska, Janina Pińczuk, Marianna Kotus.

Przewodnicząca Rady powiedziała, że pismo było analizowane na wspólnym posiedzeniu stałych komisji  w dniu 23 grudnia br. i ustalono, aby sprawę przekazać Komisji Budżetowo-Gospodarczej i do Spraw Socjalnych w celu wypracowania stanowiska. Ponadto Przewodnicząca Rady zwracając się do rodziców przybyłych na sesję zapytała czy chciałby coś dodać w sprawie opisanej w piśmie?

Pani Stanisława Sapińska– powiedziała, że w piśmie zostało wszystko zawarte. Potrzebne są pieniądze, bo brakuje na zakup samochodu. Zdaniem Pani Sapińskiej Gmina mogłaby wspomóc w tej sprawie. Poinformowała także, że Starostwo w Gryfinie przekazało budynek po Straży Granicznej na ul. Szczecińskiej do dyspozycji na rzecz stowarzyszenia. Jest to bardzo duży budynek. W tej chwili rozpoczął się remont. Jak budynek będzie oddany do użytku, to będzie mogła większa liczba osób uczestniczyć w różnych formach terapii. Placówka znajdująca się na ul. Sprzymierzonych jest malutką placówką i nie ma możliwości, aby więcej osób z naszej gminy mogło korzystać z Warsztatów Terapii Zajęciowej. W przyszłości to się zmieni, jak będzie oddany do użytku budynek na ul. Szczecińskiej. Posiada rozeznanie i wie, że w gminie Banie jest wiele osób, które mogłoby korzystać z tej formy terapii zajęciowej. Jak będzie samochód, to więcej osób miałaby możliwość dojechania na zajęcia. Teraz niektórzy z nich nie mając zajęcia, stoją na ulicy, jak na przykład Włodek Kopczyński i wiele innych osób. W Lubanowie jest też dużo osób, które kwalifikują się do tej formy pomocy. Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie wspomaga zawsze Warsztaty Terapii Zajęciowej. W ubiegłym roku przekazał kwotę 100.000 zł na remont placówki na ul. Szczecińskiej. Wiadomo, że nasza gmina nie jest bogata, jak Gryfino, ale chyba jakieś środki powinny się znaleźć.  Dodała, że rodzice liczą na wsparcie ze strony Rady  i Wójta Gminy Banie.

Radna Dorota Szulawa– Przewodnicząca Komisji Budżetowo-Gospodarczej i do Spraw Socjalnych – powiedziała, że Komisja planuje na styczeń spotkanie w przedstawionej sprawie
z przedstawicielem Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym. Dobrze byłyby, aby rodzice byli na tym spotkaniu.

Pani Stanisława Sapińska– nie ma problemu, aby przyjechała Pani Przewodnicząca Stowarzyszenia, ale my jako rodzice jesteśmy zorientowani w sprawie. Wiemy, że jest upatrzony samochód Reno Trafic, trzyletni, za pięćdziesiąt ileś tysięcy złotych. Brakuje 20.000 zł. Na dzień dzisiejszy nasze dzieci dojeżdżają wypożyczonym samochodem, a z powrotem wracają autobusem. Dzienny koszt wypożyczenia samochodu wynosi 150 zł. Jest to bardzo drogo. Za wynajęcie samochodu płacą warsztaty. Zamiast na terapię, to jest na dowóz.

Przewodnicząca Rady- Komisja Budżetowo-Gospodarczej i do Spraw Socjalnych rozpozna sprawę i wtedy zostanie podjęta decyzja przez Radę.

Pani Stanisława Sapińska– czy my jako rodzice będziemy powiadomieni o terminie posiedzenia komisji?

Radna Małgorzata Stachniuk– sprawa wymaga przemyślenia i ewentualnie jakiejś propozycji przesunięcia w budżecie, ale najpierw Komisja chce sprawę bliżej poznać. Mając więcej danych
i analizując budżet, będzie łatwiej zasugerować Radzie ewentualne przesunięcia. Oczywiście Panie będą zawiadomione przez Urząd Gminy i spotkanie będzie na pewno w Urzędzie Gminy.

Pani Stanisława Sapińska– kontaktowałam się z Panią Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie i z PFRON-em. Do tej pory można było pozyskać pieniądze na zakup samochodu z PFRON-u, ale od dwóch lat już taki program nie istnieje. Obecnie PFRON nie refunduje zakupu samochodu. Nie ma więc możliwości, aby PFRON sfinansował zakup samochodu.

Wójt– tak, jak mówiłam Pani Sapińskiej, budżet konstruuje się w październiku. Tak wniosek powinien wpłynąć w październiku. Obecnie, aby znaleźć pieniądze na samochód, to trzeba
z czegoś w budżecie zrezygnować, aby załatwić Wasz wniosek.

Pani Stanisława Sapińska– my nie oczekujemy, że to będzie kwota 20.000 zł. Zadowoli nas mniejsza kwota. W Starostwie również szukamy tych środków.

Radna Małgorzata Stachniuk– nie mniej wymaga to zastanowienia, rozsądnej wyważonej decyzji skąd wziąć te pieniądze.

 

Ad. 5) Interpelacje i zapytania radnych.

Radna Małgorzata Stachniuk – czy wiadomo coś Pani Wójt na temat modernizacji drogi
w kierunku Parnicy do S3 oraz budowy chodników w tejże miejscowości?

Radny Jan Kamiński– mam pytanie odnośnie jeziora w Lubanowie i drogi dojazdowej do tego jeziora przy  budynku remizy. Z tego co wiem, to ta droga zwaliła się i oby nie doszło tam do jakiejś tragedii. Czy coś się robi w tym kierunku? Teraz jak się przejdzie koło jeziora po śniegu, to widać ładnie, gdzie i z jakiej posesji spływają ścieki.

Radny Grzegorz Dobrowolski:

- na komisjach zgłaszałem do odśnieżenia krzyżówkę koło lipy. Ciągniki jeżdżą, ale tylko głównymi drogami na Widuchowę i na Steklno. Natomiast ten łącznik cały czas zostaje nietknięty i zrobiono rondo w formie trójkąta. W tym trójkącie, aby skręcić w prawo jadąc od kościoła, autobus musi się zatrzymać albo zwolnić, bo nie wjedzie. Ostatnio sołtys
z mieszkańcami część odśnieżyli, ale dalej skręcając na Banie, ten trójkąt jest. Ciągnik przejeżdża, ale na powiatową drogę łączącą dwie drogi do Widuchowej i do Steklna – absolutnie nie wjeżdża. Czy to wynika z umowy? Może jest jakaś inna opcja odśnieżania tej drogi?

- mieszkańcy zarzucają, że jedyna gminna droga (koło Pani Pytrowej do Pana Dobrowolskiego Zygmunta)  za kościołem, nie jest odśnieżana, a ubiegłym roku potrafiono odfedrować całą drogę do jednego mieszkańca w Otokach - do Pana Torebki. Mieszkańcy chcą, aby drogę w Babinku do Pana Dobrowolskiego Zygmunta odśnieżyć.

 

Ad. 6) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy  i w budżecie gminy na 2010 r. (druk nr 9).

Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy i w budżecie gminy na 2010 r., stanowiący załącznik nr 5 do niniejszego protokołu, odczytała Skarbnik Gminy Grażyna Nowak.

Przewodnicząca Rady poinformowała, że projekt uchwały był analizowany przez wszystkie stałe komisje Rady, to jest Komisję Budżetowo – Gospodarczą i do Spraw Socjalnych, Komisję Rewizyjną oraz Komisję do Spraw Rolnictwa i Ochrony Środowiska, na wspólnym posiedzeniu komisji w dniu 23 grudnia 2010 r., i został pozytywnie zaopiniowany.

Przewodnicząca Rady otworzyła dyskusję. Dyskusji nie podjęto.

Przewodnicząca Rady zamknęła dyskusję i zarządziła głosowanie nad przedłożonym projektem uchwały.

W wyniku jawnego głosowania, Rada Gminy na stan Rady 15 radnych, w obecności 15 radnych – 15 głosami „za”, przy 0 głosach „przeciw” oraz przy 0 głosach „wstrzymujących się” – podjęła uchwałę Nr III/7/10 w sprawie zmiany budżetu gminy i w budżecie gminy na 2010 r., która stanowi załącznik nr 6 doniniejszego protokołu.

Przewodnicząca Rady stwierdziła podjęcie w/w uchwały przez Radę Gminy.

 

Ad. 7) Podjęcie uchwaływ sprawie zmiany planów dochodów i wydatków rachunku dochodów własnych jednostek budżetowych na 2010 r. (druk nr 10).

Projekt uchwały w sprawie zmiany planów dochodów i wydatków rachunku dochodów własnych jednostek budżetowych na 2010 r., stanowiący załącznik nr 7 do niniejszego protokołu, odczytała Skarbnik Gminy.

Przewodnicząca Rady poinformowała, że projekt uchwały był analizowany przez wszystkie stałe komisje Rady, to jest Komisję Budżetowo – Gospodarczą i do Spraw Socjalnych, Komisję Rewizyjną oraz Komisję do Spraw Rolnictwa i Ochrony Środowiska, na wspólnym posiedzeniu komisji w dniu 23 grudnia 2010 r., i został pozytywnie zaopiniowany.

Przewodnicząca Rady otworzyła dyskusję. Dyskusji nie podjęto.

Przewodnicząca Rady zamknęła dyskusję i zarządziła głosowanie nad przedłożonym projektem uchwały.

W wyniku jawnego głosowania, Rada Gminy na stan Rady 15 radnych, w obecności 15 radnych – 15 głosami „za”, przy 0 głosach „przeciw” oraz przy 0 głosach „wstrzymujących się” – podjęła uchwałę Nr III/8/10 w sprawie zmiany planów dochodów i wydatków rachunku dochodów własnych jednostek budżetowych na 2010 r., która stanowi załącznik nr 8 doniniejszego protokołu.

Przewodnicząca Rady stwierdziła podjęcie w/w uchwały przez Radę Gminy.

 

Ad. 8) Uchwalenie budżetu Gminy Banie na 2011 r. (druk nr 7).

Wójt odczytała projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2011 r., stanowiący załącznik nr 9 do niniejszego protokołu. Ponadto wniosła autopoprawki do projektu budżetu gminy na 2010 r., stanowiące załącznik nr 10 do niniejszego protokołu. Wójt powiedziała, że są to poprawki „kosmetyczne” i dotyczą oznaczenia rozdziałów.

Następnie Wójt odczytała uchwałę Nr CL/524/2010 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 16 grudnia 2010 r. w sprawie wydania opinii
o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej Gminy Banie na 2011 rok, wraz z uzasadnieniem, stanowiącą załącznik nr 11 do niniejszego protokołu.  Uchwała ta stanowi o pozytywnym zaopiniowaniu przedłożonego projektu uchwały budżetowej Gminy Banie na 2011 r.

Przewodnicząca Rady poinformowała, że projekt uchwały był analizowany przez wszystkie stałe komisje Rady, to jest Komisję Budżetowo – Gospodarczą i do Spraw Socjalnych, Komisję Rewizyjną oraz Komisję do Spraw Rolnictwa i Ochrony Środowiska, na wspólnym posiedzeniu komisji w dniu 23 grudnia 2010 r., i został pozytywnie zaopiniowany.

Przewodnicząca Rady otworzyła dyskusję. Dyskusji nie podjęto.

Przewodnicząca Rady zamknęła dyskusję i zarządziła głosowanie nad przedłożonym projektem uchwały.

W wyniku jawnego głosowania, Rada Gminy na stan Rady 15 radnych, w obecności 15 radnych – 15 głosami „za”, przy 0 głosach „przeciw” oraz przy 0 głosach „wstrzymujących się” – podjęła uchwałę Nr III/9/10 w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2011 r., która stanowi załącznik nr 12 doniniejszego protokołu.

Przewodnicząca Rady stwierdziła podjęcie w/w uchwały przez Radę Gminy.

 

Ad. 9) Uchwalenie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Banie na lata 2011-2017 (druk nr 8).

Skarbnik Gminy odczytałaprojekt uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Banie na lata 2011-2017, stanowiący załącznik nr 13 do niniejszego protokołu.

Przewodnicząca Rady poinformowała, że projekt uchwały był analizowany przez wszystkie stałe komisje Rady, to jest Komisję Budżetowo – Gospodarczą i do Spraw Socjalnych, Komisję Rewizyjną oraz Komisję do Spraw Rolnictwa i Ochrony Środowiska, na wspólnym posiedzeniu komisji w dniu 23 grudnia 2010 r., i został pozytywnie zaopiniowany.

Ponadto Przewodnicząca Rady zapoznała z uchwałą Nr CL/526/2010 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 16 grudnia 2010 r.
w sprawie wydania opinii o przedłożonym projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Banie. Uchwała stanowi o pozytywnym zaopiniowaniu przedłożonego projektu uchwały. Wymieniona uchwała stanowi załącznik nr 14 do niniejszego protokołu.

Przewodnicząca Rady otworzyła dyskusję. W dyskusji głos zabrali:

Radna Małgorzata Stachniuk – mam pytanie odnośnie wykazu przedsięwzięć na 2011 r., zawartego w załączniku nr 3 do przedłożonego projektu uchwały Rady Gminy Banie. W punkcie 10 tego wykazu są zaplanowane pieniądze na dokumentację dotyczącą modernizacji budynku Przedszkola w Baniach. Na czym będzie polegała modernizacja budynku przedszkola?

Wójt – chciałabym całością objąć dół przedszkola, to jest chodzi o remont sali na dole.
W planach jest połączenie przedszkola z budynkiem gospodarczym.

Radna Małgorzata Stachniuk – czyli powiększenie przedszkola?

Wójt – tak.

Radna Małgorzata Stachniuk – wykonanie dokumentacji planowane jest na 2011 r.,  a kiedy udałoby się wykonać modernizację?

Wójt – chcielibyśmy, jak najprędzej.

Radna Małgorzata Stachniuk – w 2011 r. jest to niemożliwe. Czy będziemy szukali na modernizację przedszkola źródeł finansowania poza budżetem gminy?

Wójt – cały czas szukamy takich projektów, ale jest trudno.

Innych wypowiedzi nie było.

Przewodnicząca Rady zamknęła dyskusję i zarządziła głosowanie nad przedłożonym projektem uchwały.

W wyniku jawnego głosowania, Rada Gminy na stan Rady 15 radnych, w obecności 15 radnych – 15 głosami „za”, przy 0 głosach „przeciw” oraz przy 0 głosach „wstrzymujących się” – podjęła uchwałę Nr III/10/10 w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Banie na lata 2011-2017, która stanowi załącznik nr 15 doniniejszego protokołu.

Przewodnicząca Rady stwierdziła podjęcie w/w uchwały przez Radę Gminy.

 

Ad. 10) Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości gminnej (druk nr 11).

Projekt uchwaływ sprawie zawarcia kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości gminnej, wraz z uzasadnieniem, stanowiący załącznik nr 16 do niniejszego protokołu, odczytała Wójt.

Projekt uchwały stanowi o wyrażeniu zgody na zawarcie na okres do 5 lat kolejnej umowy dzierżawy części nieruchomości gminnej o powierzchni 0,0116 ha, oznaczonej nr działki gruntu 328 obrębu geodezyjnego Banie 1, z dotychczasowym dzierżawcą – Zofią Maj.

Przewodnicząca Rady poinformowała, że projekt uchwały był analizowany przez wszystkie stałe komisje Rady, to jest Komisję Budżetowo – Gospodarczą i do Spraw Socjalnych, Komisję Rewizyjną oraz Komisję do Spraw Rolnictwa i Ochrony Środowiska, na wspólnym posiedzeniu komisji w dniu 23 grudnia 2010 r., i został pozytywnie zaopiniowany.

Przewodnicząca Rady otworzyła dyskusję. Dyskusji nie podjęto.

Przewodnicząca Rady zamknęła dyskusję i zarządziła głosowanie nad przedłożonym projektem uchwały.

W wyniku jawnego głosowania, Rada Gminy na stan Rady 15 radnych, w obecności 15 radnych – 15 głosami „za”, przy 0 głosach „przeciw” oraz przy 0 głosach „wstrzymujących się” – podjęła uchwałę Nr III/11/10 w sprawie zawarcia kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości gminnej, która stanowi załącznik nr 17 doniniejszego protokołu.

Przewodnicząca Rady stwierdziła podjęcie w/w uchwały przez Radę Gminy.

 

Ad. 11) Podjęcie uchwały w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Baniach oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania (druk nr 12).

Projekt uchwaływ sprawie w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Baniach oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania, stanowiący załącznik nr 18 do niniejszego protokołu, odczytał Sekretarz Gminy Jerzy Zgoda.

Przewodnicząca Rady poinformowała, że projekt uchwały był analizowany przez wszystkie stałe komisje Rady, to jest Komisję Budżetowo – Gospodarczą i do Spraw Socjalnych, Komisję Rewizyjną oraz Komisję do Spraw Rolnictwa i Ochrony Środowiska, na wspólnym posiedzeniu komisji w dniu 23 grudnia 2010 r., i został pozytywnie zaopiniowany.

Przewodnicząca Rady otworzyła dyskusję. Dyskusji nie podjęto.

Przewodnicząca Rady zamknęła dyskusję i zarządziła głosowanie nad przedłożonym projektem uchwały.

W wyniku jawnego głosowania, Rada Gminy na stan Rady 15 radnych, w obecności 15 radnych – 15 głosami „za”, przy 0 głosach „przeciw” oraz przy 0 głosach „wstrzymujących się” – podjęła uchwałę Nr III/12/10 w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Baniach oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania, która stanowi załącznik nr 19 doniniejszego protokołu.

Przewodnicząca Rady stwierdziła podjęcie w/w uchwały przez Radę Gminy.

 

Ad. 12) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2011 r. (druk nr 13).

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2011 r., stanowiący załącznik nr 20 do niniejszego protokołu, odczytał Sekretarz Gminy.

Przewodnicząca Rady poinformowała, że projekt uchwały był analizowany przez wszystkie stałe komisje Rady, to jest Komisję Budżetowo – Gospodarczą i do Spraw Socjalnych, Komisję Rewizyjną oraz Komisję do Spraw Rolnictwa i Ochrony Środowiska, na wspólnym posiedzeniu komisji w dniu 23 grudnia 2010 r., i został pozytywnie zaopiniowany.

Dodała, iż na sali obrad jest Pani Kierownik Elżbieta Rozpondek i odpowie na zadane pytania.

Przewodnicząca Rady otworzyła dyskusję. Dyskusji nie podjęto.

Przewodnicząca Rady zamknęła dyskusję i zarządziła głosowanie nad przedłożonym projektem uchwały.

W wyniku jawnego głosowania, Rada Gminy na stan Rady 15 radnych, w obecności 15 radnych – 15 głosami „za”, przy 0 głosach „przeciw” oraz przy 0 głosach „wstrzymujących się” – podjęła uchwałę Nr III/13/10 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2011 r.,
która stanowi załącznik nr 21 doniniejszego protokołu.

Przewodnicząca Rady stwierdziła podjęcie w/w uchwały przez Radę Gminy.

 

Ad. 13) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2011 r. (druk nr 14).

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2011 r., stanowiący załącznik nr 22 do niniejszego protokołu, odczytała Wójt.

Przewodnicząca Rady poinformowała, że projekt uchwały był analizowany przez wszystkie stałe komisje Rady, to jest Komisję Budżetowo – Gospodarczą i do Spraw Socjalnych, Komisję Rewizyjną oraz Komisję do Spraw Rolnictwa i Ochrony Środowiska, na wspólnym posiedzeniu komisji w dniu 23 grudnia 2010 r., i został pozytywnie zaopiniowany.

Przewodnicząca Rady otworzyła dyskusję. Dyskusji nie podjęto.

Przewodnicząca Rady zamknęła dyskusję i zarządziła głosowanie nad przedłożonym projektem uchwały.

W wyniku jawnego głosowania, Rada Gminy na stan Rady 15 radnych, w obecności 15 radnych – 15 głosami „za”, przy 0 głosach „przeciw” oraz przy 0 głosach „wstrzymujących się” – podjęła uchwałę Nr II/14/10 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2011 r., która stanowi załącznik nr 23 doniniejszego protokołu.

Przewodnicząca Rady stwierdziła podjęcie w/w uchwały przez Radę Gminy.

 

Ad. 14) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na 2011 r. (druk nr 15).

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Ochrony Ofiar Przemocy na 2011 r., stanowiący załącznik nr 24 do niniejszego protokołu, odczytała Wójt.

Przewodnicząca Rady poinformowała, że projekt uchwały był analizowany przez wszystkie stałe komisje Rady, to jest Komisję Budżetowo – Gospodarczą i do Spraw Socjalnych, Komisję Rewizyjną oraz Komisję do Spraw Rolnictwa i Ochrony Środowiska, na wspólnym posiedzeniu komisji w dniu 23 grudnia 2010 r., i został pozytywnie zaopiniowany.

Przewodnicząca Rady otworzyła dyskusję. Dyskusji nie podjęto.

Przewodnicząca Rady zamknęła dyskusję i zarządziła głosowanie nad przedłożonym projektem uchwały.

W wyniku jawnego głosowania, Rada Gminy na stan Rady 15 radnych, w obecności 15 radnych – 15 głosami „za”, przy 0 głosach „przeciw” oraz przy 0 głosach „wstrzymujących się” – podjęła uchwałę Nr III/15/10 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Ochrony Ofiar Przemocy
w Rodzinie na 2011 r.,
która stanowi załącznik nr 25 doniniejszego protokołu.

Przewodnicząca Rady stwierdziła podjęcie w/w uchwały przez Radę Gminy.

 

Przewodnicząca Rady zarządziła przerwę, która trwała od 11.00 do 11.20. Po przerwie wznowiła obrady.

 

Ad. 15) Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy  (druk nr 16).

Projekt uchwaływ sprawie zmian w składzie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy, stanowiący załącznik nr 26 do niniejszego protokołu, odczytała Przewodnicząca Rady. Zmiana w składzie Komisji polega na odwołaniu radnej Anny Siwek, a powołaniu w skład Komisji radnej Lidii Tumłowskiej.

Przewodnicząca Rady zapytała radną Lidię Tumłowską czy wyraża zgodę na pracę
w Komisji Rewizyjnej? Odpowiedź brzmiała: tak.

Przewodnicząca Rady poinformowała, że projekt uchwały był analizowany przez wszystkie stałe komisje Rady, to jest Komisję Budżetowo – Gospodarczą i do Spraw Socjalnych, Komisję Rewizyjną oraz Komisję do Spraw Rolnictwa i Ochrony Środowiska, na wspólnym posiedzeniu komisji w dniu 23 grudnia 2010 r., i został pozytywnie zaopiniowany.

Przewodnicząca Rady otworzyła dyskusję. Dyskusji nie podjęto.

Przewodnicząca Rady zamknęła dyskusję i zarządziła głosowanie nad przedłożonym projektem uchwały.

W wyniku jawnego głosowania, Rada Gminy na stan Rady 15 radnych, w obecności 15 radnych – 15 głosami „za”, przy 0 głosach „przeciw” oraz przy 0 głosach „wstrzymujących się” – podjęła uchwałę Nr III/16/10 w sprawie zmian w składzie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy, która stanowi załącznik nr 27 doniniejszego protokołu.

Przewodnicząca Rady stwierdziła podjęcie w/w uchwały przez Radę Gminy.

 

Ad. 16) Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Komisji do Spraw Rolnictwa
i Ochrony Środowiska Rady Gminy (druk nr 17).

Projekt uchwaływ sprawie zmian w składzie Komisji do Spraw Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Gminy, stanowiący załącznik nr 28 do niniejszego protokołu, odczytała Przewodnicząca Rady. Zmiana w składzie Komisji polega na odwołaniu radnej Lidii Tumłowskiej, a powołaniu w skład Komisji radnej Anny Siwek.

Przewodnicząca Rady zapytała radną Annę Siwek czy wyraża zgodę na pracę w Komisji do Spraw Rolnictwa i Ochrony Środowiska? Odpowiedź brzmiała: tak.

Przewodnicząca Rady poinformowała, że projekt uchwały był analizowany przez wszystkie stałe komisje Rady, to jest Komisję Budżetowo – Gospodarczą i do Spraw Socjalnych, Komisję Rewizyjną oraz Komisję do Spraw Rolnictwa i Ochrony Środowiska, na wspólnym posiedzeniu komisji w dniu 23 grudnia 2010 r., i został pozytywnie zaopiniowany.

Przewodnicząca Rady otworzyła dyskusję. Dyskusji nie podjęto.

Przewodnicząca Rady zamknęła dyskusję i zarządziła głosowanie nad przedłożonym projektem uchwały.

W wyniku jawnego głosowania, Rada Gminy na stan Rady 15 radnych, w obecności 15 radnych – 15 głosami „za”, przy 0 głosach „przeciw” oraz przy 0 głosach „wstrzymujących się” – podjęła uchwałę Nr III/17/10 w sprawie zmian w składzie Komisji do Spraw Rolnictwa
i Ochrony Środowiska Rady Gminy,
która stanowi załącznik nr 29 doniniejszego protokołu.

Przewodnicząca Rady stwierdziła podjęcie w/w uchwały przez Radę Gminy.

 

Ad. 17) Podjęcie uchwały w sprawie planu pracy Rady Gminy Banie na 2011 r. (druk nr 18).

Projekt uchwaływ sprawie planu pracy Rady Gminy Banie na 2011 r., stanowiący załącznik nr 30 do niniejszego protokołu, odczytała Przewodnicząca Rady.

Przewodnicząca Rady poinformowała, że projekt uchwały był analizowany przez wszystkie stałe komisje Rady, to jest Komisję Budżetowo – Gospodarczą i do Spraw Socjalnych, Komisję Rewizyjną oraz Komisję do Spraw Rolnictwa i Ochrony Środowiska, na wspólnym posiedzeniu komisji w dniu 23 grudnia 2010 r., i został pozytywnie zaopiniowany.

Przewodnicząca Rady otworzyła dyskusję. Dyskusji nie podjęto.

Przewodnicząca Rady zamknęła dyskusję i zarządziła głosowanie nad przedłożonym projektem uchwały.

W wyniku jawnego głosowania, Rada Gminy na stan Rady 15 radnych, w obecności 15 radnych – 15 głosami „za”, przy 0 głosach „przeciw” oraz przy 0 głosach „wstrzymujących się” – podjęła uchwałę Nr III/18/10 w sprawie planu pracy Rady Gminy Banie na 2010 r., która stanowi załącznik nr 31 doniniejszego protokołu.

Przewodnicząca Rady stwierdziła podjęcie w/w uchwały przez Radę Gminy.

 

Ad. 18) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2011 r. (druk nr 19).

Projekt uchwaływ sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2011 r., stanowiący załącznik nr 32 do niniejszego protokołu, odczytała Przewodnicząca Rady.

Przewodnicząca Rady poinformowała, że projekt uchwały był analizowany przez wszystkie stałe komisje Rady, to jest Komisję Budżetowo – Gospodarczą i do Spraw Socjalnych, Komisję Rewizyjną oraz Komisję do Spraw Rolnictwa i Ochrony Środowiska, na wspólnym posiedzeniu komisji w dniu 23 grudnia 2010 r., i został pozytywnie zaopiniowany.

Przewodnicząca Rady otworzyła dyskusję. Dyskusji nie podjęto.

Przewodnicząca Rady zamknęła dyskusję i zarządziła głosowanie nad przedłożonym projektem uchwały.

W wyniku jawnego głosowania, Rada Gminy na stan Rady 15 radnych, w obecności 15 radnych – 15 głosami „za”, przy 0 głosach „przeciw” oraz przy 0 głosach „wstrzymujących się” – podjęła uchwałę Nr III/19/10 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na
2011 r.,
która stanowi załącznik nr 33 doniniejszego protokołu.

Przewodnicząca Rady stwierdziła podjęcie w/w uchwały przez Radę Gminy.

 

Ad. 19) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetowo-Gospodarczej i do Spraw Socjalnych na 2011 r. (druk nr 20).

Projekt uchwaływ sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetowo-Gospodarczej i do Spraw Socjalnych na 2011 r., stanowiący załącznik nr 34 do niniejszego protokołu, odczytała Przewodnicząca Rady.

Przewodnicząca Rady poinformowała, że projekt uchwały był analizowany przez wszystkie stałe komisje Rady, to jest Komisję Budżetowo – Gospodarczą i do Spraw Socjalnych, Komisję Rewizyjną oraz Komisję do Spraw Rolnictwa i Ochrony Środowiska, na wspólnym posiedzeniu komisji w dniu 23 grudnia 2010 r., i został pozytywnie zaopiniowany.

Przewodnicząca Rady otworzyła dyskusję. Dyskusji nie podjęto.

Przewodnicząca Rady zamknęła dyskusję i zarządziła głosowanie nad przedłożonym projektem uchwały.

W wyniku jawnego głosowania, Rada Gminy na stan Rady 15 radnych, w obecności 15 radnych – 15 głosami „za”, przy 0 głosach „przeciw” oraz przy 0 głosach „wstrzymujących się”” – podjęła uchwałę Nr XXIX/308/09 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetowo-Gospodarczej i do Spraw Socjalnych na 2011 r., która stanowi załącznik nr 35 doniniejszego protokołu.

Przewodnicząca Rady stwierdziła podjęcie w/w uchwały przez Radę Gminy.

 

Ad. 20) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji do Spraw Rolnictwa i Ochrony Środowiska na 2010 r. (druk nr 21).

Projekt uchwaływ sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji do Spraw Rolnictwa
i Ochrony Środowiska na 2011 r., stanowiący załącznik nr 36 do niniejszego protokołu, odczytała Przewodnicząca Rady.

Przewodnicząca Rady poinformowała, że projekt uchwały był analizowany przez wszystkie stałe komisje Rady, to jest Komisję Budżetowo – Gospodarczą i do Spraw Socjalnych, Komisję Rewizyjną oraz Komisję do Spraw Rolnictwa i Ochrony Środowiska, na wspólnym posiedzeniu komisji w dniu 23 grudnia 2010 r., i został pozytywnie zaopiniowany.

Przewodnicząca Rady otworzyła dyskusję. W dyskusji głos zabrali:

Radny Grzegorz Dobrowolski– na czym będzie polegała analiza stanu melioracji na terenie gminy? Temat ten zaplanowany jest 7 razy. Czy jest jakiś wymóg w tej sprawie?

Radny Adam Walterowicz – Przewodniczący Komisji do Spraw Rolnictwa i Ochrony Środowiska– na początek zaprosimy przedstawiciela z Powiatu na temat melioracji. Nie trzeba dużo patrzeć, bo wiadomo, jak jest na naszym terenie. Ile jest wody, to każdy z nas wie i jaki jest stan melioracji na naszym terenie – też. Będziemy się starali problem ten rozwiązać przy pomocy jakichś wniosków. Tak samo jeśli chodzi o gospodarkę wodno-ściekową. Na naszym terenie
w tym roku jest bardzo dużo podtopień. Będziemy się starać podejść do tematu całościowo.

Innych pytań nie było.

Przewodnicząca Rady zamknęła dyskusję i zarządziła głosowanie nad przedłożonym projektem uchwały.

W wyniku jawnego głosowania, Rada Gminy na stan Rady 15 radnych, w obecności 15 radnych – 15 głosami „za”, przy 0 głosach „przeciw” oraz przy 0 głosach „wstrzymujących się” – podjęła uchwałę Nr III/21/0 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji do Spraw Rolnictwa
i Ochrony Środowiska  na 2011 r.,
która stanowi załącznik nr 37 doniniejszego protokołu.

Przewodnicząca Rady stwierdziła podjęcie w/w uchwały przez Radę Gminy.

 

Ad. 21) Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

Wójt– udzieliła odpowiedzi na interpelacje i zapytania, jak niżej:

Odpowiedź udzielona radnej Małgorzacie Stachniuk– rozmowy toczą się w Pyrzycach. Byłam kilka razy w sprawie drogi w Parnicy. Inwestycja jest obiecana na 2011 r., z tym że zaczynam mieć obiekcje widząc, jak Rząd tnie inwestycje drogowe. Nie wiem, co z tego wyjdzie, ale cały czas chodzę koło tego. Teraz zimą nie zadzieramy, nie krzyczymy. Jadę i grzecznie rozmawiam, aby się nie narażać, bo to też czasami działa w drugą stronę. Mam nadzieję na pozytywne załatwienie, oni też, ale co z tego wyjdzie nie wiadomo.

Radny Adam Walterowicz– to zależy przede wszystkim od sejmiku, od jego decyzji.

Wójt – Pan Wicemarszałek Wojciech Dróżdż jest przychylny gminie, ale w tej chwili nie mamy znajomego radnego sejmiku. Liczę na PSL, że nam pomoże.

Odpowiedź udzielona radnemu Janowi Kamińskiemu– w sprawie jeziora i w sprawie zapadliny w drodze – muszę przejrzeć papiery w tej sprawie. Jak byśmy zatkali, to wysadzi.

Odpowiedź udzielona radnemu Grzegorzowi Dobrowolskiemu - sprawa  jest już załatwiona,

- w sprawie odśnieżania dróg – jest kłopot, bo nasz pracownik pojedzie, odśnieży,
z województwa inny jedzie, poprawi i śnieg wtłacza z powrotem na chodnik i zasypuje przystanki.

Radny Grzegorz Dobrowolski– ale, jeżeli jest krzyżówka, to nie rozumiem dlaczego nie można zepchnąć śnieg na pobocze.

Wójt– rozmawialiśmy z panem Ziętkiem w sprawie odśnieżania przy drogach wojewódzkich, parkingów, przed wspólnotami. Przed domami mało kto z obywateli bierze się za łopaty
i odśnieża.

Radny Grzegorz Dobrowolski– największe pretensje były w pierwszy dzień świąt, bo ksiądz nie dojechał na mszę i pani sołtys z Zaborza powiedziała „macie takiego radnego, macie sołtysa, niech dzwoni”.

Wójt– w Kunowie był ten sam problem. Dopiero o około godziny 14. zaczęło się odśnieżanie.

Radny Jan Kamiński– czy dostanę odpowiedź na swoje pytanie na następną sesję?

Wójt– tak.

 

Ad. 22) Wolne wnioski i sprawy różne.

Radny Adam Walterowicz– co ze spuszczaniem wody z autostrady S3?.

Sekretarz Gminy– wyjaśniamy tę sprawę.

Stefania Białko Sołtys Sołectwa Dłusko Gryfińskie– do kogo należy połowa drogi z Dłuska do Rowu? Tam jest wieczny problem. Nasza część drogi jest odśnieżana, a dalej nie można przejechać. Stało po 7 samochodów. Do kogo ta droga należy?

Sekretarz Gminy– to jest już Powiat Myśliborski.

Wójt– prosiłam Pana Szydełkę, żeby to wyjaśnił.

Radny Mirosław Byzdra– w tej chwili droga jest przejezdna, bo wczoraj tam jechałem, ale przed świętami było ciężko. Część drogi jest odśnieżana, a dalej nie. Wczoraj jechałem tą drogą do Myśliborza. Droga jest odśnieżona.

Radny Tadeusz Kufel:

- czy istnieje możliwość zapłaty Pani Sołtys Tywicy za sprzątanie świetlicy? Pani sołtys społecznie otwiera tę świetlicę, udziela się społecznie. Jak dzieci posprzątają, to wiemy, jedno lepiej, drugie gorzej,

- czy przewidziane są jakieś prace związane z utwardzeniem dróg bocznych np. od ulicy Sportowej, tam, gdzie są zakończone budowy nowych osiedli, tam, gdzie mieszka pani dyrektor przedszkola. Jest tam też niepełnosprawna pani, która potrzebowałaby drogi utwardzonej, żeby wyjść na powietrze,

- druga droga, ta od pana Bladosza, gdzie mieszka także pan Miętki, to co mi wiadomo, bo nie będę mówił o swojej drodze, ale u mnie najpierw trzeba zrobić kanalizację do nowych budynków. Proszę, aby w pierwszej kolejności pomyśleć o możliwości utwardzenia dróg tam, gdzie są zakończone budowy i nie będzie następnych. Proszę o odpowiedź w najbliższym czasie.

Jan Ryszard Storski Sołtys Sołectwa Baniewice:

- do kogo należy odśnieżanie w Baniewicach na rondzie, tam gdzie był przystanek autobusowy. Jest tam teraz bardzo dużo śniegu. Wysiadający z autobusu wchodzą w śnieg po kolana,

- w gminie jest pług do odśnieżania, dobrze byłoby, aby przejechał drogą na osiedle
w Baniewicach, bo trzeba lepiej odśnieżyć tę drogę, gdyż ktoś tam odśnieża, ale robi tylko wąziutką ścieżkę, tak że samochody nie mogą się minąć,

- czy można byłoby załatwić przez Urząd Gminy parę kręgów na przepust na drodze na szerokość 4 metrów. Kręgi potrzebne są na drogę, która niedawno była odnowiona i gdzie przez rów przepływa woda. Nie można tam przejść. Jest to za ogrodami w Baniewicach, od Pana Plesiniaka do Pani Kardaszewskiej. Jak będą kręgi, to sami zrobimy.

Wójt– kręgi są.

Jan Ryszard Storski Sołtys Sołectwa Baniewice– muszą być kręgi 80.

Sekretarz Gminy– to są.

Wójt– rondo jest na drodze wojewódzkiej i chodnik też jest w pasie drogi  wojewódzkiej. Pas drogi wojewódzkiej należy do Zarządu Dróg Wojewódzkich.

Radna Marzenna Zajączkowska – tam społecznie odśnieżają Pani Danuta Ostrowska i Pani Anna Sakowicz.

Radny Tadeusz Kufel– kiedyś za dobrych czasów to sołtysi odśnieżali przystanek za darmo.

Radny Sylwester Senda– czy fotoradar w Tywicy działa? Czy jest gotowy do podłączenia?

Wójt – w tej chwili nie wiemy czy będzie zlikwidowany.

Radny Sylwester Senda– atrapy mają być zlikwidowane.

Wójt– cały czas sprawa podłączenia jest po stronie energetyki. Jestem za tym, aby fotoradar tam był, ale energetyka działa, jak działa. To jest już chyba drugi czy trzeci rok.

Sekretarz Gminy– będzie podłączony na pewno. Po 1 stycznia będzie wiadomo.

Radna Marzenna Zajączkowska– w sprawie odśnieżania drogi w stronę jeziora
w Baniewicach: pracownik Urzędu Gminy, który odśnieża tę drogę, to odśnieża tylko jedną stronę, a z powrotem cofa się na wstecznym biegu. Tak nie powinno się odśnieżać. Wiem, że jedzie się w jedną stronę i w drugą. Teraz spycha śnieg przed domem Sakowiczów i nie ma tam gdzie zaparkować czy nawrócić samochodem. Odśnieżanie, to niby taki śmieszny, ale problem. Jak można odśnieżać jadąc tylko w jedną stronę, a z powrotem jechać tyłem do samej krzyżówki. Dlaczego nie można dwóch stron drogi odśnieżyć. Robi tylko ścieżkę. Myślę, że to trochę nie tak, żeby jechać na wstecznym, na pusto, tylko po to żeby komuś śnieg pod sam dom zepchnąć, jakby nie można było zrobić inaczej zrobić.

Wójt– jak cofa, to przecież nie ciągnie śniegu.

Radna Marzenna Zajączkowska– nie ciągnie, ale spycha w jedno miejsce.

Sekretarz Gminy– zależy od tego, jaki ciągnik jedzie. Nasz pług nie jest duży.

Radna Marzenna Zajączkowska– jakby odśnieżane było od początku, to byłoby inaczej, bo za każdym razem jest lżej. Gdy śniegu jest dużo, nawarstwia się, to później, tak jest. Powrót jest poprzez cofanie. Obecnie nie ma szans, aby na tej drodze samochody się wyminęły.

Wójt – śniegu jest dużo.

Radny Mirosław Byzdra– chciałbym przypomnieć o potrzebie odśnieżenia dachu na sali
w Dłusku Gryfińskim. Śniegu jest bardzo dużo, bo znowu napadało.

Sekretarz Gminy– odśnieżają po kolei.

Radny Adam Walterowicz – chciałbym się zwrócić z prośbą o założenie w Parnicy ograniczenia prędkości do 30 km, tak jak jest w Rokitach. Tam woda tak samo wypływa
i zalewa, jak u nas. Jest to ten sam problem.

Radna Małgorzata Stachniuk - Pani Wójt chodziłoby mi o zdyscyplinowanie właścicieli psów, bo śnieg pokazuje psie nieczystości. Wzdłuż ścieżki łączącej osiedle z centrum miasta widać, jak dużo jest kup psich, a przecież obowiązkiem właściciela jest sprzątać po psie. Znam jedną osobę, która to robi. Być może takich osób jest więcej. Czy w tym celu nie moglibyśmy zorganizować jakiejś akcji. Panowie i Panie z Komisji do Spraw Ochrony Środowiska mieliby pole do popisu. Może można byłoby na początek rozdawać czy dać możliwość zakupu łopatek i torebek na psie kupy. To jest naprawdę skandaliczne, to co pokazuje śnieg.

Wójt – z tego co wiem to nigdzie takie kąciki dla psów nie przyjęły się.

Radna Małgorzata Stachniuk – kąciki nie, ja mówię o sprzątaniu kup.

Wójt – tak, ale trzeba je też wyrzucić do odpowiedniego pojemnika. Można spróbować zakupić takie pojemniki na psie odchody, postawić je i może wtedy byłaby jakaś dyscyplina.

Radna Małgorzata Stachniuk – ten problem dotyka nie tylko Bań. Właściciele psów uważają, że to jest normalne, bo pies musi gdzieś kupę zrobić. Oczywiście, ale trzeba starać się abyśmy byli bardziej cywilizowani. Śnieg pokazał, jak duży jest problem.

Wójt – w parku też jest z tym problem.

Stanisław Sztoban Sołtys Sołectwa Piaseczno – u nas w Piasecznie od posesji państwa Binkowskich wypływała woda i to na drodze przed samym zakrętem. Mam prośbę do Pani Wójt, aby to miejsce oznakować na przykład znakiem „wyboje” albo wprowadzić ograniczenie prędkości do 30 km.

Wójt –  zaraz zadzwonię do Pyrzyc w tej sprawie i w sprawie Parnicy, bo te drogi podlegają pod Rejon Dróg Wojewódzkich w Pyrzycach.

Stanisław Sztoban Sołtys Sołectwa Piaseczno – na drodze z Piaseczna do Górnowa trzeba zrobić zatoczki, bo samochody nie mogą się wyminąć. Wczoraj i dzisiaj wyciągałem samochody ze śniegu.

Radna Marzenna Zajączkowska(zwracając się do Przewodniczącego Komisji do Spraw Rolnictwa i Ochrony Środowiska – radnego Adama Walterowicza) – czy na wiosnę byłaby taka możliwość i  nakazać rolnikom, aby oczyszczali swoje rowy, bo będzie wiosna i wszyscy będziemy mieli wodę w piwnicach. Woda będzie też wylewała się na drogi i ulice. Czy jakaś taka informacja byłaby możliwa? Kiedyś każdy czyścił rowy. Czy Wy jako komisja moglibyście przekazać to rolnikom?

Radny Adam Walterowicz – prawo wodne przewiduje, że każdy właściciel gruntów, na których znajdują się urządzenia melioracyjne ma obowiązek dbania o utrzymanie ich w należytym stanie. Z Powiatu wysyłane są pisma do rolników informujące ich, że mają obowiązek czyścić rowy. Tylko jest tak, że jeden czyści, a pozostali nie i jest problem. Problem ten trzeba będzie rozwiązać.

Innych wniosków i spraw nie zgłoszono.

            Z okazji zbliżającego się Nowego Roku Przewodnicząca Rady złożyła wszystkiego najlepszego.

Wójt życzyła szampańskiej zabawy Sylwestrowej i wszelkiej pomyślności w Nowym Roku.

 

Ad. 23) Zakończenie sesji.

            Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodnicząca Rady o godz. 12.05 zamknęła III sesję Rady Gminy Banie.

Liczba załączników do protokołu – 37.

Protokołowała:                                                                      Przewodniczyła:

Inspektor Anna Myszka                    Przewodnicząca Rady Gminy – Danuta Zawadzka-Zając

  

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Kalina Wójcik 31-03-2011 11:02:28
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Kalina Wójcik 31-03-2011
Ostatnia aktualizacja: Kalina Wójcik 04-04-2011 12:16:16