Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Banie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Protokół Nr II/10 II sesji Rady Gminy Banie odbytej w dniu 1 grudnia 2010 r.

Protokół Nr II/10
II sesji Rady Gminy Banie odbytej w dniu 1 grudnia 2010 r.
w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Baniach w godz. 11.50 – 12.30.

Przewodnicząca Rady Gminy Danuta Zawadzka-Zając o godz. 11.50 otworzyła II sesję Rady Gminy Banie i powitała wszystkich zebranych.
Na podstawie listy obecności radnych Przewodnicząca Rady stwierdziła quorum pozwalające na obradowanie i podejmowanie prawomocnych uchwał, gdyż, na ustawowy skład Rady wynoszący 15 radnych, aktualnie w sesji uczestniczyło 15 radnych.
Lista obecności radnych oraz gości zaproszonych stanowią, odpowiednio, załączniki nr 1 i 2 do niniejszego protokołu.
Na wniosek Przewodniczącej Rady, Rada Gminy na stan 15 radnych, w obecności 15 radnych – 15 głosami „za”, przy 0 głosach „przeciw” oraz przy 0 głosach wstrzymujących się” – powołała Wiceprzewodniczącą Rady radną Annę Siwek na sekretarza obrad, która uprzednio wyraziła zgodę na pełnienie tej funkcji.
Przewodnicząca Rady przedstawiła porządek obrad, stanowiący załącznik nr 3 do niniejszego protokołu. Wniosków o zmianę porządku obrad nie zgłoszono.
Porządek obrad II sesji Rady Gminy jest następujący:
1)Otwarcie sesji, stwierdzenie quorum, powołanie sekretarza obrad, przedstawienie porządku obrad.
2)Wręczenie przez Przewodniczącego Gminnej Komisji Wyborczej w Baniach zaświadczenia o wyborze na Wójta Gminy Banie.
3)Złożenie przez Wójta Gminy Banie ślubowania o treści ustalonej w art. 29a ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym.
4)Ustalenie wynagrodzenia dla Wójta Gminy Banie (druk nr 6).
5)Interpelacje i zapytania radnych.
6)Zamknięcie obrad.

Ad. 1) Otwarcie sesji, stwierdzenie quorum, powołanie sekretarza obrad, przedstawienie porządku obrad.
 jak wyżej

Ad. 2) Wręczenie przez Przewodniczącego Gminnej Komisji Wyborczej w Baniach zaświadczenia o wyborze na wójta.
 Przewodnicząca Rady poprosiła Przewodniczącą Gminnej Komisji Wyborczej
w Baniach o wręczenie zaświadczenia nowo wybranemu Wójtowi Gminy Banie.
Stefania Cecylia Pomsta – Przewodnicząca Gminnej Komisji Wyborczej w Baniach wręczyła Pani Teresie Halinie Sadowskiej zaświadczenie o wyborze na Wójta Gminy Banie oraz złożyła życzenia wszystkiego najlepszego w życiu zawodowym i osobistym.

Ad. 3) Złożenie przez Wójta Gminy Banie ślubowania o treści ustalonej w art. 29a ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym.
Teresa Halina Sadowska – Wójt Gminy Banie złożyła wobec Rady Gminy Banie ślubowanie o następującej treści:
„Obejmując Urząd Wójta Gminy Banie, uroczyście ślubuję, że dochowam wierności prawu, a powierzony mi Urząd sprawować będę tylko dla dobra publicznego
i pomyślności mieszkańców gminy. Tak mi dopomóż Bóg.”

Radni Grzegorz Dobrowolski i Tadeusz Kufel w imieniu Rady Gminy Banie pogratulowali Pani Teresie Halinie Sadowskiej wyboru na stanowisko Wójtowi Gminy Banie.

Pani Wójt powiedziała: dziękuję serdecznie za poparcie, jestem wzruszona. Po wyborze, 4 lata temu, nie wiedziałam, co powiedzieć. Teraz wiem. Solennie obiecuję, że nie będzie lżej. Będzie się pracować lepiej, jak tylko można dla dobra gminy i naszej społeczności. Ze wszystkich możliwych źródeł będziemy czerpać pieniądze. Będziemy się starać
o pozyskiwanie dotacji dla dobra gminy. Myślę, że współpraca z Radą będzie układała się, jak do tej pory, zgodnie. Jak były różnice zdań, to były konstruktywne i zawsze udało się rozwiązać każdy problem.

Ad. 4) Ustalenie wynagrodzenia Wójta Gminy Banie (druk nr 6)
Sekretarz Gminy - Jerzy Zgoda powiedział, że  czynności z zakresu prawa pracy wobec Wójta związane z nawiązaniem i rozwiązaniem stosunku pracy wykonuje przewodniczący rady gminy, a pozostałe czynności – wyznaczona przez wójta osoba lub sekretarz gminy. Ze względu na to, że Pani Wójt czynności te powierzyła Sekretarzowi Gminy, zdecydował o skierowaniu pod obrady Rady Gminy projektu uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Pani Wójt. Pani Wójt pracuje 4 lata. Efekty w pracy można było zauważyć po wyniku wyborów, bo otrzymała prawie 80% zaufania społecznego. Jest to wynik najwyższy w powiecie. Świadczy to o bardzo dobrej pracy na rzecz społeczności. Propozycja nowej wysokości wynagrodzenia mieści się w ramach obowiązujących przepisów. Wysokość ta porównywalna jest z wysokością wynagrodzeń wójtów i burmistrzów w naszym powiecie.
Sekretarz Gminy Jerzy Zgoda odczytał projekt uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Banie, stanowiący załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.
Projekt uchwały stanowi o ustaleniu miesięcznego wynagrodzenie Wójta Gminy Banie w następującej wysokości:
1) wynagrodzenie zasadnicze w wysokości        5.600,00 zł;
2) 19 % dodatku za wysługę lat w wysokości       1.064,00 zł;
który z dniem 01 lipca 2011 r. wzrośnie do 20 %
3) dodatek funkcyjny w wysokości               1.700,00 zł;
4) dodatek specjalny w wysokości 20 % naliczany od wynagrodzenia
 zasadniczego i dodatku funkcyjnego łącznie w wysokości     1.460,00 zł.
Traci moc uchwała Nr XXVIII/291/09 Rady Gminy Banie z dnia 12 listopada 2009 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Banie oraz uchwała Nr XXIX/296/09 Rady Gminy Banie z dnia 29 grudnia 2009 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Banie.
Sekretarz Gminy dodał, że proponowane wynagrodzenie nie jest najwyższe, jakie może być.
Przewodnicząca Rady otworzyła dyskusję.
Radny Adam Ciepły – jaki jest przedział płacowy wynagrodzenia zasadniczego?
Sekretarz Gminy – przedział jest do 5900 zł.
Radna Małgorzata Stachniuk – jest to przedział od 4200 do 5900 zł.
Innych pytań nie było. Przewodnicząca Rady zamknęła dyskusję i zarządziła głosowanie nad przedłożonym projektem uchwały.
W wyniku jawnego głosowania, Rada Gminy na stan Rady 15 radnych, w obecności 15 radnych – 15 głosami „za”, przy 0 głosach „przeciw” oraz przy 0 głosach „wstrzymujących się” – podjęła uchwałę Nr II/6/10 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Banie, która stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.
Przewodnicząca Rady stwierdziła podjęcie w/w uchwały przez Radę Gminy.

Ad. 5) Interpelacje i zapytania radnych.
Zgłoszono następujące interpelacje, zapytania i wnioski, na które odpowiedziano, jak niżej:
Radny Adam Ciepły – czy w obecnej kadencji będzie stanowisko zastępcy wójta? Czy będą jakieś zmiany?
Wójt – nie przewiduję żadnych zmian. Jest ciężko, jeżeli chodzi o wyjazdy. Czasami trzeba być w jednym czasie w dwóch miejscach, ale dajemy sobie radę.
Radny Adam Walterowicz – czy będzie coś zrobione w sprawie lodowiska we wsi Parnica, aby nie doszło do nieszczęścia?
Wójt – jest to droga wojewódzka i zrobiono to, co my możemy zrobić, to znaczy rano pracownicy pojechali i posypali piachem z solą. Będziemy, i Policja także, wnioskować do Zarządu Dróg Wojewódzkich o zajęcie się tą drogą.
Radny Adam Walterowicz – coś trzeba zrobić z dziurą w drodze w Parnicy. Trzeba też postawić barierkę i oznakować dziurę w drodze, bo jak zrobi się ograniczenie, to będzie trwało bardzo długo.
Wójt – parę dróg tak trzeba było zamknąć. Ta dziura jest na drodze prawie przez pół wsi. Rozmawialiśmy z Panem Komendantem i już wczoraj podjął działania w tej sprawie. Na tą chwilę jest tam posypane. Trzeba też powiedzieć, że wszyscy ludzie wylewają wodę z piwnic na drogę i robi się ślizgawka. Tak jest też w Piaskowie.
Radna Lidia Tumłowska – jest wielka dziura przy drodze Banie-Dłużyna. Prawdopodobnie wykopał ją Duńczyk. Dokopał się do studzienki. Znajduje się ona obok krzaków. Sypią tam też śmieci. Studzienka jest odkryta i jest bardzo duży dół. Jest niebezpiecznie.
Radna Marzenna Zajączkowska -  czy sala wiejska w Baniewicach może być ogrzewana, chociaż trochę.
Sekretarz Gminy – tam jest automatyczne uregulowanie, jak temperatura spadnie, to włącza się ogrzewanie.
Radny Adam Ciepły – w świetlicy w Piasecznie jest problem, bo przecieka. Jest już wilgoć
i komputery zaczynają się psuć. Trzeba coś zrobić z dachem.
Radna Anna Siwek – zgłaszałam problem ciężarówek, które przejeżdżają przez Lubanowo. Pan Sekretarz Gminy miał się skontaktować z winowajcą. Czy może Pan udzielić odpowiedzi w tej sprawie?
 Sekretarz Gminy – Pan Szydełko kontaktował się z Zarządem Dróg. Trzeba zrobić reorganizację ruchu, aby ciężarówki nie mogły tam jeździć.
Radna Anna Siwek – w mieszkaniach, które są najbliżej drogi, po której jeżdżą tiry, na skutek wstrząsów spowodowanych jadącymi trami, robią się szczeliny, spadają połacie tynku. Dziennie jeździ kilkanaście, a nawet kilkadziesiąt ciężarówek.
Sekretarz Gminy – to jest droga publiczna i póki nie ma zakazu wszyscy mogą jeździć. Można zrobić objazd.
Radny Tadeusz Kufel – czy przewidziane jest w gminie Banie uaktualnienie numeracji budynków, bo jest dużo nowych budynków i czasami ktoś godzinę czasu szuka jakiegoś numeru?
Sekretarz Gminy – aktualizacji i wymiany wymagają tablice z nazwami ulic, bo na niektórych ulicach ich brakuje. Natomiast każdy właściciel budynku powinien mieć na budynku numer. Nie nadaje sie numeracji od nowa, bo to są olbrzymie koszty dla ludności. Nadaje się numery z literkami np. a, b, c itd. Każdy indywidualnie jest zobowiązany umieścić tabliczkę z numerem na budynku.
Radny Grzegorz Dobrowolski – czy jest jakaś możliwość wyegzekwowania od Francuza
w Babinku subordynacji w sprawie wywozu płodów rolnych. Wywóz ten odbywał się drogą od Lubanowa do Babinka, przy wiklinach. Droga ta po wywozie wygląda gorzej, jak polna. Na pobocze też nie można zjechać, bo są na nich jak gdyby stalagmity. W zasadzie wywóz płodów rolnych zakończył się, ale dlaczego w odpowiednim czasie drogi nie oczyścił? Jak przyjdzie odwilż, to na drodze i poboczu będzie błoto. On mówi, że płaci podatki i jego to nie obchodzi, ale my wszyscy płacimy podatki. Czy jest jakaś możliwość, aby drogę zrekultywować albo chociaż pobocza doprowadzić do pierwotnego stanu, bo nie ma gdzie zjechać, gdyż dziury. Drogi w naszym terenie, to on niszczy. Z panem Durmą rozmawiali
w sprawie drogi do szkoły, gdzie też deklarował doprowadzenie tej drogi do pierwotnego stanu, ale okazuje się, że tam nic nie zrobił. Może powinno się zgłosić to do Zarządu Dróg Powiatowych, bo to jest ich droga.
Sekretarz Gminy – drogi są publiczne i muszą być dostępne. Jak nawiezie na drogę ziemi
z pola na kołach, to ma obowiązek posprzątania drogi, ale tego nie robi. Za to można go ukarać mandatem.
Wójt – drogi nie rozjeździł, tylko zdewastował pobocze.
Radny Grzegorz Dobrowolski – tak, ale i na asfalt nawiózł błota. Jak będzie odwilż, to zrobi się ślizgawka. Są także bardzo duże dziury.
Wójt – rozmawiałam dzisiaj z Panem Starostą Gryfińskim, bo wczoraj na sesji nasz radny Powiatu wystąpił w sprawie dróg powiatowych, i Pan Starosta powiedział, że będzie współpracował w sprawie naprawy tych dróg.
Radny Grzegorz Dobrowolski – dobrze byłoby, aby odcinek od Steklna do Lubanowa do krzyżówki, do głównej drogi wyremontować w podziale kosztów na trzy podmioty, Gmina Banie, Gmina Gryfino i Starostwo Powiatowe, jako właściciel drogi.
Radny Adam Walterowicz – czy ktoś nadzoruje spuszczanie wody z zastoisk z drogi S-3, bo spuszczają wodę bez oczyszczania? Na wodzie tej są plamy oleju. Wodę jest spuszczana bez oczyszczenia bezpośrednio do ujęć wody i może być tragedia, jak to trafi do jezior. Powinien to ktoś nadzorować.
Radna Anna Siwek – czy jest realna szansa na to, aby odcinek drogi od szkoły w Lubanowie zamknąć dla ruchu samochodów i autobusów?
Wójt – nie można zamknąć, bo to jest droga publiczna.
Radna Anna Siwek – to jest trakt polny.
Wójt – jakby to nie nazwać, to już są protesty z samego Lubanowa.
Radna Anna Siwek – domyślam się, że od gospodarzy, którzy mają alternatywę, a chodzi
o bezpieczeństwo dzieci. Jest to droga, która co jakiś czas jest utwardzana i po pewnym czasie wygląda coraz gorzej. Autobusy tamtędy jeżdżą niepotrzebnie, zamiast przejechać asfaltem
i koło szkoły zawrócić, bo jest tam miejsce. Ta droga powinna być zostawiona w spokoju
i wtedy byłaby bezpieczniejsza i w lepszym stanie.
Wójt – myślę, że po uporządkowaniu całego tam terenu, jeszcze raz podejdziemy do tego tematu.
Radny Mirosław Byzdra – chciałabym zgłosić, że droga z Dłuska do Rowu zapada się. Ponadto na pewno wiele razy była zgłaszana droga powiatowa z Dłuska do Swobnicy. Na zakręcie tej drogi pod górę są bardzo duże dziury. W związku z tym samochody zjeżdżają na lewą stronę. Autobus wożący dzieci do szkoły również zjeżdża na lewą stronę, bo po prawej stronie jest bardzo duża dziura. Jest to pod górą i nie widać, jak jedzie samochód z naprzeciwka. Może naprawdę dojść do tragedii. Wiem, że było to zgłaszane do Powiatu, ale brak reakcji. Naprawa drogi w tym miejscu jest najpilniejszą sprawą. Trzeba chociaż doraźnie załatać tam dziurę.
Wójt – wrzucono trochę asfaltu, ale to wszystko mało.
Radny Mirosław Byzdra – wrzucono nie w te dziury, co trzeba.
Wójt – oni, jak pojechali to stwierdzili, że nie wiedzą, bo wszystkie dziury trzeba załatać.
Radny Mirosław Byzdra – niech przyjadą do mnie i ja powiem, o którą dziurę chodzi. Dziur jest wiele, ale najpilniejsza do załatania jest dziura znajdująca się na zakręcie pod górką, gdzie wszystkie samochody zjeżdżają na lewą stronę i nie widzą samochodów nadjeżdżających ze Swobnicy i kiedyś będzie tragedia, bo może dojść do czołowego zderzenia. Ci co nie wiedzą, to zaliczają dziury i zawieszenie jest do kasacji.
Sołtys Sołectwa Dłusko Gryfińskie Stefania Białko – na drodze w stronę Myśliborza zrobił się lej.
Wójt – tam wczoraj chyba był ktoś z Powiatu. Kto tam wstawił gałąź?
Sołtys Sołectwa Dłusko Gryfińskie Stefania Białko – my postawiliśmy, aby ktoś nie wpadł. Nikogo chyba nie było z Powiatu. Na tej drodze na Myślibórz trzeba wstawić jakiś znak ostrzegawczy.
Sołtys Sołectwa Sosnowo Małgorzata Wojtyła – w Sosnowie przed przystankiem na wysokości posesji Państwa Romanowskich jest taka sama ślizgawka, jak w Parnicy.
W Lubanowie na drodze zaraz za domem Pana Sołtysa, zjeżdżając ostrym zakrętem w dół,
w miejscu, gdzie w ubiegłym roku była gruba warstwa lodu, teraz znowu zaczyna robić się lód. Są to dwa miejsca, gdzie można się nieźle poślizgać.

Ad. 6) Zamknięcie obrad.
 Wobec wyczerpania porządku obrad, Przewodnicząca Rady o godzinie 12:30 zamknęła II sesję Rady.
Liczba załączników – 5.
Protokołowała:                                                                             Przewodniczył:
Inspektor Anna Myszka                               Przewodniczący Rady Gminy – Danuta Zawadzka-Zając 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Kalina Wójcik 26-01-2011 07:38:52
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Kalina Wójcik 21-01-2011
Ostatnia aktualizacja: Kalina Wójcik 26-01-2011 07:38:52