Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Banie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Protokół Nr I/10 I sesji Rady Gminy Banie odbytej w dniu 1 grudnia 2010 r. w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Baniach.

 

Protokół Nr I/10
I sesji Rady Gminy Banie odbytej w dniu 1 grudnia 2010 r.
w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Baniach.

Otwarcia I sesji nowo wybranej Rady Gminy Banie o godz. 10:00 dokonał najstarszy wiekiem radny – radna Danuta Zawadzka-Zając. Otwierając sesję Rady powiedziała, że przypadł jej zaszczyt prowadzenia sesji do czasu wyboru Przewodniczącego Rady. Powitała radnych, nowo wybranego Wójta – Panią Teresę Sadowską, Pana Sekretarza Gminy Jerzego Zgodę, będącego radnym Rady Powiatu w Gryfinie, Panią Skarbnik Gminy Grażynę Nowak, Panie i Panów Sołtysów oraz pozostałych gości. Powitała także Pana Arkadiusza Augustyniaka Dyrektora Zespołu Szkół w Baniach, będącego również radnym Rady Powiatu w Gryfinie.

Ad. 1) Otwarcie I sesji Rady Gminy Banie.
 jak wyżej

Ad. 2) Wręczenie przez Przewodniczącego Gminnej Komisji Wyborczej w Baniach zaświadczeń o wyborze na radnego.
Przewodnicząca Gminnej Komisji Wyborczej w Baniach Pani Stefania Cecylia Pomsta wręczyła radnym zaświadczenia o wyborze na radnego Gminy Banie, gratulując wyboru i składając życzenia wszelkiej pomyślności.

Ad. 3) Złożenie ślubowania przez radnych.
Przewodnicząca obrad poinformowała, że przed przystąpieniem do wykonywania mandatu radni składają ślubowanie. Ślubowanie radnych odbywa się w ten sposób, że po odczytaniu roty wywołani kolejno radni wypowiadają słowo „Ślubuję”. Ślubowanie może być złożone z dodaniem zdania: „Tak mi dopomóż Bóg”. Przewodnicząca obrad odczytała rotę ślubowania radnych:
 „Wierny Konstytucji i prawu Rzeczypospolitej Polskiej, ślubuję uroczyście obowiązki radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro mojej gminy i jej mieszkańców.”
Najmłodszy wiekiem radny Andrzej Kejs wyczytywał kolejno z imienia i nazwiska radnych Rady Gminy Banie, którzy wypowiadali słowo „ślubuję”.
Najmłodszego wiekiem radnego wyczytała Przewodnicząca obrad radna Danuta Zawadzka -Zając.
 Ślubowanie złożyli wszyscy wybrani radni Rady Gminy Banie, w liczbie 15, to jest:
1)Mirosław Byzdra
2)Adam Ciepły
3)Grzegorz Dobrowolski
4)Jan Kamiński
5)Andrzej Kejs
6)Tadeusz Kufel
7)Zbigniew Madejczyk
8)Sylwester Senda
9)Anna Siwek
10)Małgorzata Stachniuk
11)Dorota Szulawa
12)Lidia Tumłowska
13)Adam Walterowicz
14)Marzenna Zajączkowska
15)Danuta Zawadzka-Zając
Podczas odczytywania roty i składania ślubowania wszyscy obecni na sali stali.
Przewodnicząca obrad pogratulowała radnym i stwierdziła, że radni, którzy złożyli ślubowanie, objęli mandat radnego Gminy Banie.

Ad. 4) Stwierdzenie quorum, ustalenie porządku obrad, powołanie sekretarza obrad.
Przewodnicząca obrad powiedziała, że ustawowy skład Rady wynosi 15 radnych. Na podstawie listy obecności radnych stwierdziła, że w sesji uczestniczy 15 radnych, co stanowi quorum, przy którym Rada może obradować i podejmować prawomocne uchwały.
Lista obecności radnych oraz gości zaproszonych stanowią załączniki nr 1 i 2 do niniejszego protokołu.
Przewodnicząca obrad powołując się na porządek obrad, stanowiący załącznik nr 3 do niniejszego protokołu, który radni otrzymali wraz ze zwołaniem sesji, powiedziała, że zachodzi potrzeba zmiany porządku obrad.  Nowy porządek obrad, stanowiący załącznik nr 4 do niniejszego protokołu, radni otrzymali przed sesją Rady. Przewodnicząca obrad poprosiła Pana Sekretarza Gminy o wyjaśnienie powodu zmiany porządku obrad, który poinformował, iż we wtorek (30.11.2010 r.) wpłynęły dodatkowe wyjaśnienia Państwowej Komisji Wyborczej w sprawie składania ślubowania przez wójtów, burmistrzów, prezydentów miast, w wyniku których zaszła konieczność zwołania dwóch sesji. W opinii Państwowej Komisji Wyborczej ślubowanie wójtów, burmistrzów, prezydentów miast odbywa się na sesji rady zwołanej przez przewodniczącego rady nowej kadencji. Jest to opinia. Nie jest to przepis prawny, ale tak sugerują zrobić, aby dochować ducha ustawy. W świetle tych wyjaśnień musi się odbyć druga sesja rady, zwołana przez przewodniczącego rady obecnej kadencji. Dlatego proponujemy, aby dzisiaj odbyła się druga sesja rady, na której odbędzie się ślubowanie Pani Wójt. Jutro upływa termin, w którym to ślubowanie musi być złożone.
Przewodnicząca obrad odczytała proponowany porządek obrad:
1)Otwarcie I sesji Rady Gminy Banie.
2)Wręczenie przez Przewodniczącego Gminnej Komisji Wyborczej w Baniach zaświadczeń o wyborze na radnego.
3)Złożenie przez  radnych ślubowania o treści ustalonej w art. 23a. ust. 1 ustawy
o samorządzie gminnym.
4)Stwierdzenie quorum, ustalenie porządku obrad, powołanie sekretarza obrad.
5)Wybór Przewodniczącego Rady Gminy Banie (druk nr 1).
a)zgłaszanie kandydatów,
b)powołanie Komisji Skrutacyjnej,
c)przeprowadzenie głosowania,
d)ogłoszenie wyniku głosowania.
6)Wybór Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Banie (druk nr 2).
a)zgłaszanie kandydatów,
b)powołanie Komisji Skrutacyjnej,
c)przeprowadzenie głosowania,
d)ogłoszenie wyniku głosowania.
7)Powołanie stałych komisji Rady Gminy Banie:
a)Komisji Rewizyjnej (druk nr 3),
b)Komisji Budżetowo-Gospodarczej i do Spraw Socjalnych (druk nr 4),
c)Komisji do Spraw Rolnictwa i Ochrony Środowiska (druk nr 5).
8)Interpelacje i zapytania radnych.
9)Zwołanie II sesji Rady Gminy Banie
10)Zamknięcie obrad.

Wniosków o zmianę porządku sesji nie zgłoszono. Proponowany porządek sesji został przyjęty przez Radę Gminy, na stan Rady 15 radnych, w obecności 15 radnych – 15 głosami „za”, przy 0 głosach „przeciw” oraz przy 0 głosach „wstrzymujących się”.
Radna Marzenna Zajączkowska zgłosiła na sekretarza obrad kandydaturę radnej Lidii Tumłowskiej, która wyraziła zgodę na pełnienie tej funkcji. Innych propozycji nie było.
Rada Gminy na stan 15 radnych, w obecności 15 radnych – 15 głosami „za”, przy 0 głosach „przeciw” oraz przy 0 głosach „wstrzymujących się” – powołała radną Lidię Tumłowską na sekretarza obrad.

Ad. 5) Wybór Przewodniczącego Rady Gminy Banie (druk nr 1).
 Została zgłoszona jedna kandydatura na funkcję Przewodniczącego Rady Gminy Banie, to jest kandydatura radnej Danuty Zawadzkiej-Zając
Kandydaturę radnej Danuty Zawadzkiej-Zając zgłosiła radna Anna Siwek. Prezentując sylwetkę radnej Danuty Zawadzkiej-Zając powiedziała, iż chyba wszyscy ją znają. Jeśli ktoś nie miał okazji jej znać wcześniej, to przez minione 4 lata miał możliwość poznania jej bliżej. Powiedziała, że jest osobą kompetentną, rzetelną, uczciwą, swoją pracą przyczyniła się do tego, że wszystkie nasze obrady Rady przebiegały bez większych zakłóceń. Jest osobą bardzo zaangażowaną w sprawy gminy Banie. Dysponuje dużą ilością wolnego czasu, co też nie jest bez znaczenia w tym przypadku. Ponadto, co może nie jest istotne na sali obrad, ale dla nas osób, które działają  w swoich miejscowościach, nie bez znaczenia jest fakt, iż Pani Danuta Zawadzka-Zając przekazuje swoje diety za miesiące lipiec i sierpień na cele społeczne, wspomagając lokalne przedsięwzięcia.
Radna Danuta Zawadzka-Zając wyraziła zgodę na kandydowanie.
Innych kandydatur nie zgłoszono.
W związku z tym, iż wybór Przewodniczącego Rady odbywa się w głosowaniu tajnym Rada Gminy powołała trzyosobową Komisję Skrutacyjną w następującym składzie:
1)radny Grzegorz Dobrowolski, którego zgłosiła radna Lidia Tumłowska,
2)radna Małgorzata Stachniuk, którą zgłosiła radna Marzenna Zajączkowska,
3)radny Adam Ciepły, którego zgłosiła radna Anna Siwek.
Zgłoszeni kandydaci do Komisji Skrutacyjnej wyrazili zgodę na pracę w tej komisji.
Każdy z poszczególnych członków Komisji Skrutacyjnej został powołany w oddzielnym głosowaniu. I tak:
- radny Grzegorz Dobrowolski – został powołany jednogłośnie - to jest  15 głosami „za”, przy 0 głosach „przeciw” oraz przy 0 głosach „wstrzymujących się”;
- radna Małgorzata Stachniuk - została powołana - 14 głosami „za”, przy 0 głosach „przeciw” oraz przy 1 głosie „wstrzymującym się”;
- radny Adam Ciepły- został powołany 14 głosami „za”, przy 0 głosach „przeciw” oraz przy 1 głosie „wstrzymującym się”.
 Po powołaniu Komisji Skrutacyjnej Przewodnicząca obrad ogłosiła przerwę na czas potrzebny na ukonstytuowanie się Komisji Skrutacyjnej i przygotowanie kart do głosowania dla wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Banie.
 Po kilkunastominutowej przerwie Przewodnicząca obrad wznowiła obrady i oddała głos Komisji Skrutacyjnej. Członek Komisji Skrutacyjnej – radny Adam Ciepły poinformował o sposobie głosowania mówiąc, że radny oddaje głos wpisując znak „X”
w kratce przy wybranej odpowiedzi. Za głosy ważne uważa się te, które oddano „za”, „przeciw” oraz „wstrzymuję się”. Warunkiem ważności głosu jest postawienie znaku „X” 
w wybranej kratce.
Członek Komisji Skrutacyjnej radny Grzegorz Dobrowolski pokazał radnym, że urna jest pusta. Następnie odbyło się głosowanie. Wyczytywani kolejno radni otrzymywali kartę do głosowania, podchodzili do stołu zapewniającego tajność głosowania i dokonywali aktu głosowania.
Po głosowaniu Przewodnicząca obrad zarządziła przerwę na czas potrzebny Komisji Skrutacyjnej do ustalenia wyników głosowania.
 Po przerwie Przewodnicząca obrad wznowiła obrady i oddała głos Komisji Skrutacyjnej.  Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej – radna Małgorzata Stachniuk odczytała protokół Komisji, który stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.
Karty do głosowania w liczbie 15 sztuk stanowią załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.
Kandydat Danuta Zawadzka-Zając otrzymała następującą liczbę głosów:
a)za – 15
b)przeciw – 0
c)wstrzymuję się –0.
Głosowało 15 radnych. Minimalna liczba głosów konieczna dla dokonania wyboru, to jest bezwzględna większość głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu Rady, wynosi 8. Radna Danuta Zawadzka-Zając  otrzymała wymaganą liczbę głosów.
 Wynik głosowania został przyjęty oklaskami.
Radna Danuta Zawadzka-Zając podziękowała za powierzenie zaszczytnej funkcji, jaką jest funkcja Przewodniczącego Rady. Obiecała, że będzie pracowała rzetelnie, sumiennie, wyrażając nadzieję, że przy wspólnie z radnymi będą dbali o rozwój gminy Banie.
Następnie Przewodnicząca obrad poinformowała, że w procesie wyborów dokonywanych na funkcje przewodniczącego rady i wiceprzewodniczącego rady są dwa akty. Pierwszy z nich realizuje się w głosowaniu tajnym przez oddanie głosów na kandydatów,
a następnie ogłoszenie wyników przez Komisję Skrutacyjną. Jest to akt podstawowy
i decydujący o wyborze, natomiast jego uzewnętrznienie następuje w formie uchwały Rady Gminy, stwierdzającej wybór na jedną z powyższych funkcji, mającej charakter wyłącznie deklaratoryjny. Uchwała ta ma charakter czysto formalny i podejmowana jest w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów. Każdy radny, który nie kwestionuje procedury wyboru ma obowiązek głosować za uchwałą stwierdzająca wybór, nawet, jeżeli w głosowaniu tajnym opowiadał się przeciw wybranej kandydaturze.
Następnie przeczytała projekt uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Banie, stanowiący załącznik nr 7 do niniejszego protokołu, i zarządziła glosowanie nad tym projektem uchwały.
W wyniku jawnego głosowania, Rada Gminy na stan Rady 15 radnych, w obecności 15 radnych – 15 głosami „za”, przy 0 głosach „przeciw” oraz przy 0 głosach „wstrzymujących się” – podjęła uchwałę Nr I/1/10 w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Banie, która stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu.
 Radny Grzegorz Dobrowolski w imieniu całej Rady Gminy Banie pogratulował Pani  Danucie Zawadzkiej-Zając wyboru na Przewodniczącą Rady i wręczył bukiet kwiatów.

Przewodnicząca obrad dalej prowadziła obrady sesji jako Przewodnicząca Rady.

Ad. 6) Wybór Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Banie (druk nr 2).
Zgłoszone zostały dwie kandydatury na funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Banie, to jest:
1) radnej Anny Siwek,
2) radnej Małgorzaty Stachniuk.
Kandydaturę radnej Anny Siwek zgłosił radny Tadeusz Kufel. Prezentując jej sylwetkę powiedział, że przez 4 lata dała się poznać jako osoba godna zaufania, dodając iż jest odpowiednim kandydatem na Wiceprzewodniczącą Rady.
Radna Anna Siwek wyraziła zgodę na kandydowanie.
Kandydaturę radnej Małgorzaty Stachniuk zgłosił radny Sylwester Senda. Powiedział, że radny Małgorzata Stachniuk była już radną, więc zna specyfikę pracy w Radzie. Jest osobą kompetentną i na pewno będzie dobrze wywiązywała się z obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady.
Radna Małgorzata Stachniuk wyraziła zgodę na kandydowanie.
Innych kandydatur nie zgłoszono.
Rada Gminy w obecności 15 radnych – jednogłośnie zamknęła dwuosobową listę kandydatów na Przewodniczącego Rady.
W związku z tym, iż wybór Przewodniczącego Rady odbywa się w głosowaniu tajnym Rada Gminy wybrała trzyosobową Komisję Skrutacyjną. Radni jednogłośnie zaakceptowali propozycję radnego Tadeusza Kufla, aby Komisja Skrutacyjna pracowała w takim samym składzie, jak poprzednio, za wyjątkiem radnej Małgorzaty Stachniuk, która kandyduje. Na jej miejsce zaproponowano radnego Jana Kamińskiego. Kandydaturę tę zgłosiła radna Marzenna Zajączkowska.
Zgłoszeni kandydaci do Komisji Skrutacyjnej wyrazili zgodę na pracę w komisji.
Rada Gminy na stan Rady 15 radnych, w obecności 15 radnych – 15 głosami „za”, przy 0 głosach „przeciw” oraz przy 0 głosach „wstrzymujących się” – powołała Komisję Skrutacyjną w następującym składzie:
1) radny Grzegorz Dobrowolski,
2) radny Adam Ciepły,
3) radny Jan Kamiński.
 Po powołaniu Komisji Skrutacyjnej Przewodnicząca Rady ogłosiła przerwę na czas potrzebny na ukonstytuowanie się Komisji Skrutacyjnej i przygotowanie kart do głosowania dla wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Banie.
 Po parominutowej przerwie Przewodnicząca Rady wznowiła obrady i oddała głos Komisji Skrutacyjnej. Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej – radny Grzegorz Dobrowolski poinformował o sposobie głosowania mówiąc, że radny oddaje głos wpisując znak „X”
w kratce przy wybranej odpowiedzi. Za głosy ważne uważa się te, które oddano „za”, „przeciw” oraz „wstrzymuję się”. Warunkiem ważności głosu jest postawienie znaku „X”
w wybranej kratce tylko przy jednym nazwisku.
Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej radny Grzegorz Dobrowolski pokazał radnym, że urna jest pusta. Następnie odbyło się głosowanie. Wyczytywani kolejno radni otrzymywali kartę do głosowania, podchodzili do stołu zapewniającego tajność głosowania i dokonywali aktu głosowania.
Po głosowaniu Przewodnicząca Rady zarządziła przerwę na czas potrzebny Komisji Skrutacyjnej do ustalenia wyników głosowania.
 Po parominutowej przerwie Przewodnicząca obrad wznowiła obrady i oddała głos Komisji Skrutacyjnej.  Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej – radny Grzegorz Dobrowolski odczytał protokół tej Komisji, który stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu.
Karty do głosowania w liczbie 15 sztuk stanowią załącznik nr 10 do niniejszego protokołu.
Poszczególni kandydaci otrzymali następującą liczbę głosów:
1) Anna Siwek
a)za – 11
b)przeciw – 0
c)wstrzymuję się – 0
2) Małgorzata Stachniuk
a)za – 3
b)przeciw – 0
c)wstrzymuję się – 0.
Głosowało 15 radnych. 1 głos był nieważny. Minimalna liczba głosów konieczna dla dokonania wyboru, to jest bezwzględna większość głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu Rady, wynosi 8. Wymaganą liczbę głosów uzyskała radna Anna Siwek.
 Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej pogratulował radnej wyboru na Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Banie.
Następnie Przewodnicząca Rady przeczytała projekt uchwały w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Banie, stanowiący załącznik nr 11 do niniejszego protokołu, i zarządziła głosowanie nad tym projektem uchwały.
W wyniku jawnego głosowania, Rada Gminy na stan Rady 15 radnych, w obecności 15 radnych – 15 głosami „za”, przy 0 głosach „przeciw” oraz przy 0 głosach „wstrzymujących się” – podjęła uchwałę Nr I/2/10 w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Banie, która stanowi załącznik nr 12 do niniejszego protokołu.

Ad. 7) Powołanie stałych komisji Rady Gminy Banie.
Przewodnicząca Rady poinformowała, że zgodnie z § 55 Statutu Gminy Banie stałymi komisji Rady są:
1)Komisja Rewizyjna,
2)Komisja Budżetowo – Gospodarcza i do Spraw Socjalnych,
3)Komisja do Spraw Rolnictwa i Ochrony Środowiska.
W skład każdej komisji wchodzi 5 radnych. Radni zadeklarowali chęć pracy w określonej komisji Rady. Przedstawia się to następująco:
- chęć pracy w Komisji Rewizyjnej zadeklarowali radni: Marzenna Zajączkowska, Grzegorz Dobrowolski, Jan Kamiński, Andrzej Kejs, Anna Siwek;
- chęć pracy w Komisji Budżetowo-Gospodarczej i do Spraw Socjalnych zadeklarowali radni: Marzenna Zajączkowska, Małgorzata Stachniuk, Sylwester Senda, Adam Ciepły, Dorota Szulawa;
- chęć pracy w Komisji do Spraw Rolnictwa i Ochrony Środowiska zadeklarowali radni: Adam Walterowicz, Mirosław Byzdra, Tadeusz Kufel, Zbigniew Madejczyk, Lidia Tumłowska.
Przewodniczących komisji wybiera Rada Gminy, a w przypadku Komisji Rewizyjnej, również Zastępcę Przewodniczącego.
 Komisje zostały powołane w ten sposób, że najpierw głosowano w sprawie powołania przewodniczącego komisji, a w przypadku Komisji Rewizyjnej – zastępcy przewodniczącego, a w dalszej kolejności pozostałych członków Komisji.

a) powołanie Komisji Rewizyjnej (druk nr 3)
Na przewodniczącego Komisji Rewizyjnej zgłoszono następujące kandydatury:
1)radnego Grzegorza Dobrowolskiego, którego zgłosiła radna Marzenna Zajączkowska,
1)radnego Jana Kamińskiego, którego zgłosił radny Adam Ciepły.
Radny Grzegorz Dobrowolski wyraził zgodę na kandydowanie. Radny Jan Kamiński nie wyraził zgody na kandydowanie.
Innych kandydatur nie było.
Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie kandydaturę radnego Grzegorza Dobrowolskiego na Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.
Rada Gminy na stan Rady 15 radnych, w obecności 15 radnych – 15 głosami „za”, przy 0 głosach „przeciw” oraz przy 0 głosach „wstrzymujących się” – opowiedziała się za powołaniem radnego Grzegorza Dobrowolskiego na Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.

Radna Marzenna Zajączkowska zgłosiła kandydaturę radnego Jana Kamińskiego na Zastępcę Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej. Radny Jan Kamiński wyraził zgodę na kandydowanie. Innych kandydatur nie zgłoszono.
Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie kandydaturę radnego Jana Kamińskiego na Zastępcę Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.
Rada Gminy na stan Rady 15 radnych, w obecności 15 radnych – 14 głosami „za”, przy 0 głosach „przeciw” oraz przy 1 głosie „wstrzymującym się” – opowiedziała się za powołaniem radnego Jana Kamińskiego na Zastępcę Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.

Następnie Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie powołanie w skład Komisji Rewizyjnej następujących radnych: Anna Siwek, Marzenna Zajączkowska, Andrzej Kejs, po uprzednim wyrażeniu przez nich zgody na kandydowanie.
Rada Gminy na stan Rady 15 radnych, w obecności 15 radnych – 15 głosami „za”, przy 0 głosach „przeciw” oraz przy 0 głosach „wstrzymujących się” – opowiedziała się za powołaniem wymienionych radnych w skład Komisji Rewizyjnej.

Przewodnicząca Rady odczytała projekt uchwały w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Gminy, stanowiący załącznik nr 13 do niniejszego protokołu, z uwzględnieniem wyników głosowania dotyczącego składu osobowego, i zarządziła głosowanie nad tym projektem uchwały.

W wyniku jawnego głosowania, Rada Gminy na stan Rady 15 radnych, w obecności 15 radnych – 15 głosami „za”, przy 0 głosach „przeciw” oraz przy 0 głosach „wstrzymujących się” – podjęła uchwałę Nr I/3/10 w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej, która stanowi załącznik nr 14 do niniejszego protokołu.

a) powołanie Komisji Budżetowo-Gospodarczej i do Spraw Socjalnych (druk nr 4)
Na Przewodniczącą Komisji Budżetowo-Gospodarczej i do Spraw Socjalnych zgłoszono kandydaturę radnej Doroty Szulawy. Zgłoszenia dokonała radna Marzenna Zajączkowska.
Innych kandydatur nie było.
Radna Dorota Szulawa wyraziła zgodę na kandydowanie.
Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie kandydaturę radnej Doroty Szulawy na Przewodniczącą Komisji Budżetowo-Gospodarczej i do Spraw Socjalnych.
Rada Gminy na stan Rady 15 radnych, w obecności 15 radnych – 14 głosami „za”, przy 0 głosach „przeciw” oraz przy 1 głosie „wstrzymującym się” – opowiedziała się za powołaniem radnej Doroty Szulawy na Przewodniczącą Komisji Budżetowo-Gospodarczej i do Spraw Socjalnych.
Następnie Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie powołanie w skład Komisji Budżetowo-Gospodarczej i do Spraw Socjalnych następujących radnych: Marzenna Zajączkowska, Małgorzata Stachniuk, Sylwester Senda, Adam Ciepły, po uprzednim wyrażeniu przez nich zgody na kandydowanie.

Rada Gminy na stan Rady 15 radnych, w obecności 15 radnych – 15 głosami „za”, przy 0 głosach „przeciw” oraz przy 0 głosach „wstrzymujących się” – opowiedziała się za powołaniem wymienionych radnych w skład Komisji Budżetowo-Gospodarczej i do Spraw Socjalnych.

Przewodnicząca Rady odczytała projekt uchwały w sprawie powołania Komisji Budżetowo-Gospodarczej i do Spraw Socjalnych Rady Gminy, stanowiący załącznik nr 15 do niniejszego protokołu, z uwzględnieniem wyników głosowania dotyczącego składu osobowego,
i zarządziła głosowanie nad tym projektem uchwały.

W wyniku jawnego głosowania, Rada Gminy na stan Rady 15 radnych, w obecności 15 radnych – 15 głosami „za”, przy 0 głosach „przeciw” oraz przy 0 głosach „wstrzymujących się” – podjęła uchwałę Nr I/4/10 w sprawie powołania Komisji Budżetowo-Gospodarczej i do Spraw Socjalnych Rady Gminy, która stanowi załącznik nr 16 do niniejszego protokołu.

a) powołanie Komisji do Spraw Rolnictwa i Ochrony Środowiska (druk nr 5)
Na Przewodniczącego Komisji do Spraw Rolnictwa i Ochrony Środowiska zgłoszono kandydaturę radnego Adama Walterowicza. Zgłoszenia dokonał radny Tadeusz Kufel.
Innych kandydatur nie było.
Radny Adam Walterowicz wyraził zgodę na kandydowanie.
Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie kandydaturę radnego Adama Walterowicza na Przewodniczącego Komisji do Spraw Rolnictwa i Ochrony Środowiska.
Rada Gminy na stan Rady 15 radnych, w obecności 15 radnych – 14 głosami „za”, przy 0 głosach „przeciw” oraz przy 1 głosie „wstrzymującym się” – opowiedziała się za powołaniem radnego Adama Walterowicza na Przewodniczącego Komisji do Spraw Rolnictwa i Ochrony Środowiska.

Następnie Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie powołanie w skład Komisji do Spraw Rolnictwa i Ochrony Środowiska następujących radnych: Zbigniew Madejczyk Mirosław Byzdra, Tadeusz Kufel, Lidia Tumłowska, po uprzednim wyrażeniu przez nich zgody na kandydowanie.
Rada Gminy na stan Rady 15 radnych, w obecności 15 radnych – 15 głosami „za”, przy 0 głosach „przeciw” oraz przy 0 głosach „wstrzymujących się” – opowiedziała się za powołaniem wymienionych radnych w skład Komisji do Spraw Rolnictwa i Ochrony Środowiska.

Przewodnicząca Rady odczytała projekt uchwały w sprawie powołania Komisji do Spraw Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Gminy, stanowiący załącznik nr 17 do niniejszego protokołu, z uwzględnieniem wyników głosowania dotyczącego składu osobowego,
i zarządziła głosowanie nad tym projektem uchwały.

W wyniku jawnego głosowania, Rada Gminy na stan Rady 15 radnych, w obecności 15 radnych – 15 głosami „za”, przy 0 głosach „przeciw” oraz przy 0 głosach „wstrzymujących się” – podjęła uchwałę Nr I/5/10 w sprawie powołania Komisji do Spraw Rolnictwa
i Ochrony Środowiska Rady Gminy, która stanowi załącznik nr 18 do niniejszego protokołu.

Ad. 8) Interpelacje i zapytania radnych.
 Nie zgłoszono

Ad. 9) Zwołanie II sesji Rady Gminy Banie.
 Przewodnicząca Rady zwołała II sesję Rady Gminy Banie, która odbędzie się w dniu dzisiejszym, to jest 1 grudnia 2010 r., 10 minut po zakończeniu I sesji Rady Gminy Banie.

Ad. 10) Zamknięcie obrad.
 Wobec wyczerpania porządku obrad, Przewodnicząca Rady o godzinie 11:40 zamknęła I sesję Rady.
Liczba załączników – 18.
Protokołowała:                                                                      Przewodniczył:
Inspektor Anna Myszka                       Przewodniczący Rady Gminy – Danuta Zawadzka-Zając 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Kalina Wójcik 26-01-2011 07:35:42
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Kalina Wójcik 21-01-2011
Ostatnia aktualizacja: Kalina Wójcik 26-01-2011 07:35:42