Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Banie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

ZARZĄDZENIE NR 554/10 Wójta Gminy Banie z dnia 30 listopada 2010 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 r.

 

ZARZĄDZENIE NR 554/10
Wójta Gminy Banie
z dnia 30 listopada 2010 roku
           
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 r.
           
  Na   podstawie § 13 pkt 3 uchwały Nr XXIX/297/09 Rady Gminy Banie  
 z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2010 r. oraz art. 222 ust.4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240) zarządzam, co następuje:
           
§ 1.  Przenosi się planowane wydatki na kwotę  62.614,51 zł
Dział Rozdział §  Wyszczególnienie Kwota w zł
Zmniejszenie Zwiększenie
010     ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 481,67 481,67
  01095   Pozostała działalność 481,67 481,67
    4210 Zakup materiałów i wyposażenia 142,56  
    4300 Zakup usług pozostałych   163,66
    4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 339,11  
    4750 Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji   318,01
600     TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 1 900,00 1 900,00
  60016   Drogi publiczne gminne 1 900,00 1 900,00
    4170 Wynagrodzenia bezosobowe   1 900,00
    4300 Zakup usług pozostałych 1 900,00  
700     GOSPODARKA MIESZKANIOWA 1 000,00 1 000,00
  70095   Pozostała działalność 1 000,00 1 000,00
    4170 Wynagrodzenia bezosobowe   1 000,00
    4300 Zakup usług pozostałych 1 000,00  
750     ADMINISTRACJA PUBLICZNA 8 280,60 8 280,60
  75023   Urzędy gmin 8 000,00 8 000,00
    4210 Zakup materiałów i wyposażenia   8 000,00
    4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 3 000,00  
    4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 5 000,00  
  75056   Spis powszechny i inne 280,60 280,60
    4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1,12  
    4120 Składki na Fundusz Pracy 7,54  
    4210 Zakup materiałów i wyposażenia 39,70  
    4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 232,24  
    4750 Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji   280,60
751     URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONA PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 13,01 13,01
  75109   Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie 13,01 13,01
    4410 Podróże służbowe krajowe   13,01
    4750 Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji 13,01  
757     OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO   5 000,00
  75702   Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego   5 000,00
    8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek   5 000,00
758     RÓŻNE ROZLICZENIA 5 000,00  
  75818   Rezerwy ogólne i celowe  5 000,00  
    4810 Rezerwy                (środki na obsługę długu) 5 000,00  
801     OŚWIATA I WYCHOWANIE 770,00 770,00
  80101   Szkoły podstawowe 770,00 770,00
    4170 Wynagrodzenia bezosobowe   770,00
    4270 Zakup uslug remontowych 770,00  
851     OCHRONA ZDROWIA 5 000,00 5 000,00
  85153   Zwalczanie narkomanii   1 100,00
    4300 Zakup usług pozostałych   1 100,00
  85154   Przeciwdziałanie akoholizmowi    3 900,00
    4300 Zakup usług pozostałych   3 900,00
  85195   Pozostała działalność 5 000,00  
    4300 Zakup usług pozostałych 5 000,00  
853     POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 6 369,23 6 369,23
  85395   Pozostała działalność 6 369,23 6 369,23
    4177 Wynagrodzenia bezosobowe 1 224,00  
    4179 Wynagrodzenia bezosobowe 216,00  
    4217 Zakup materiałów i wyposażenia   0,02
    4219 Zakup materiałów i wyposażenia 0,03  
    4247 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek   3 727,42
    4249 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek   657,78
    4307 Zakup usług pozostałych   1 686,41
    4309 Zakup usług pozostałych   297,60
    4757 Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji 4 189,82  
    4759 Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji 739,38  
900     GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 2 800,00 2 800,00
  90001   Gospodarka ściekowa i ochrona wód 1 200,00 1 200,00
    4110 Składki na ubezpieczenia społeczne   200,00
    4140 Wpłaty na PFRON 1 000,00  
    4270 Zakup uslug remontowych 200,00  
    4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii   1 000,00
  90002   Gospodarka odpadami 1 600,00 1 600,00
    4300 Zakup usług pozostałych 1 600,00  
    4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii   1 600,00
921     KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 31 000,00 31 000,00
  92109   Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 31 000,00 31 000,00
    6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   31 000,00
    6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych 31 000,00  
                                                                  RAZEM 62 614,51 62 614,51
           
§ 2.Określa się układ wykonawczy budżetu Gminy Banie zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia.
           
§ 3.Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.    
         WÓJT GMINY
                                                                                                                                                                          Teresa Sadowska 

 

Załącznik do Zarządzenia Nr 554/10 
      Wójta Gminy Banie z dnia 30 listopada 2010 r.
Zmiany w planie wydatków Urzedu Gminy Banie
Dział Rozdział §  Wyszczególnienie Kwota w zł
Zmniejszenie Zwiększenie
010     ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 481,67 481,67
  01095   Pozostała działalność 481,67 481,67
    4210 Zakup materiałów i wyposażenia 142,56  
    4300 Zakup usług pozostałych   163,66
    4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 339,11  
    4750 Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji   318,01
600     TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 1 900,00 1 900,00
  60016   Drogi publiczne gminne 1 900,00 1 900,00
    4170 Wynagrodzenia bezosobowe   1 900,00
    4300 Zakup usług pozostałych 1 900,00  
700     GOSPODARKA MIESZKANIOWA 1 000,00 1 000,00
  70095   Pozostała działalność 1 000,00 1 000,00
    4170 Wynagrodzenia bezosobowe   1 000,00
    4300 Zakup usług pozostałych 1 000,00  
750     ADMINISTRACJA PUBLICZNA 8 280,60 8 280,60
  75023   Urzędy gmin 8 000,00 8 000,00
    4210 Zakup materiałów i wyposażenia   8 000,00
    4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 3 000,00  
    4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 5 000,00  
  75056   Spis powszechny i inne 280,60 280,60
    4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1,12  
    4120 Składki na Fundusz Pracy 7,54  
    4210 Zakup materiałów i wyposażenia 39,70  
    4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 232,24  
    4750 Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji   280,60
751     URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONA PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 13,01 13,01
  75109   Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie 13,01 13,01
    4410 Podróże służbowe krajowe   13,01
    4750 Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji 13,01  
757     OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO   5 000,00
  75702   Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego   5 000,00
    8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek   5 000,00
758     RÓŻNE ROZLICZENIA 5 000,00  
  75818   Rezerwy ogólne i celowe  5 000,00  
    4810 Rezerwy                (środki na obsługę długu) 5 000,00  
851     OCHRONA ZDROWIA 5 000,00 5 000,00
  85153   Zwalczanie narkomanii   1 100,00
    4300 Zakup usług pozostałych   1 100,00
  85154   Przeciwdziałanie akoholizmowi    3 900,00
    4300 Zakup usług pozostałych   3 900,00
  85195   Pozostała działalność 5 000,00  
    4300 Zakup usług pozostałych 5 000,00  
853     POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 6 369,23 6 369,23
  85395   Pozostała działalność 6 369,23 6 369,23
    4177 Wynagrodzenia bezosobowe 1 224,00  
    4179 Wynagrodzenia bezosobowe 216,00  
    4217 Zakup materiałów i wyposażenia   0,02
    4219 Zakup materiałów i wyposażenia 0,03  
    4247 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek   3 727,42
    4249 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek   657,78
    4307 Zakup usług pozostałych   1 686,41
    4309 Zakup usług pozostałych   297,60
    4757 Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji 4 189,82  
    4759 Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji 739,38  
900     GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 2 800,00 2 800,00
  90001   Gospodarka ściekowa i ochrona wód 1 200,00 1 200,00
    4110 Składki na ubezpieczenia społeczne   200,00
    4140 Wpłaty na PFRON 1 000,00  
    4270 Zakup uslug remontowych 200,00  
    4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii   1 000,00
  90002   Gospodarka odpadami 1 600,00 1 600,00
    4300 Zakup usług pozostałych 1 600,00  
    4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii   1 600,00
921     KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 31 000,00 31 000,00
  92109   Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 31 000,00 31 000,00
    6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   31 000,00
    6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych 31 000,00  
                                                                  RAZEM 61 844,51 61 844,51
           
Zmiany w planie wydatków Szkoły Podstawowej w Lubanowie
Dział Rozdział §  Wyszczególnienie Kwota w zł
Zmniejszenie Zwiększenie
801     OŚWIATA I WYCHOWANIE 770,00 770,00
  80101   Szkoły podstawowe 770,00 770,00
    4170 Wynagrodzenia bezosobowe   770,00
    4270 Zakup uslug remontowych 770,00  
                                                                  RAZEM 770,00 770,00 

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 inwestycje_30_listopad_2010.xls (XLS, 24.00Kb) 2010-12-09 09:37:37 442 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Kalina Wójcik 09-12-2010 09:37:37
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Kalina Wójcik 07-12-2010
Ostatnia aktualizacja: Kalina Wójcik 09-12-2010 09:37:37