Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Banie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

stanowisko ds. zarządzania projektami, prowadzenia strony internetowej gminy, promocji oraz Inspektor Ochrony Danych (IOD), Administrator Systemów Informatycznych (ASI) i Administrator Systemu

 

 

Stanowisko do spraw
zarządzania projektami, prowadzenia strony internetowej gminy, promocji oraz Inspektor Ochrony Danych (IOD), Administrator Systemów Informatycznych (ASI) i Administrator Systemu

podinspektor Kalina Wójcik

e-mail: promocja@banie.pl

 

Do zakresu działania stanowiska do spraw  zarządzania projektami, prowadzenia strony internetowej gminy, promocji oraz Administrator Bezpieczeństwa Informacji (ABI), Administrator Systemów Informatycznych (ASI) i Administrator Systemu należy :
1.   w zakresie zarządzania projektami i programami pomocowymi:

1)  bieżąca znajomość zagadnień związanych z programami pomocowymi ze szczególnym uwzględnieniem Funduszy Regionalnych, Planu Rozwoju Obszarów Wiejskich i innych,
2)  przygotowywanie i wypełnianie wniosków o dofinansowanie zadań inwestycyjnych, w tym programów pomocowych UE,
3)  udział w pracach komisji przetargowej,
4)      monitorowanie i prowadzenie rozliczenia rzeczowego inwestycji i zadań, na które gmina uzyskała dofinansowanie,

2.  w zakresie obsługi strony internetowej gminy:

1) obsługa strony internetowej ww.bip.banie.pl,
2) obsługa strony internetowej Gminy Banie, tym przesyłanie  na bieżąco informacji na stronę,
3) prowadzenie spraw związanych z dostępem do informacji publicznej, w tym prowadzenie biuletynu informacji publicznej,

3. w zakresie promocji:

1) opracowywanie ofert dotyczących promocji gospodarczej i inwestycyjnej gminy;
2) przygotowanie i nadzorowanie realizacji uzgodnionych kierunków i programów współpracy z zagranicą, m.in.:
a) inicjowanie kontaktów i różnych form współpracy,
b) organizowanie wymiany młodzieży, organizacji pozarządowych, spotkań pomiędzy instytucjami, podmiotami gospodarczymi z Polski i z zagranicy,
c) organizowanie spotkań i  seminariów dyskusyjnych,
d) obsługa związana z przyjmowaniem delegacji zagranicznych lub wyjazdem delegacji Gminy za granicę,
4) udział w przygotowaniu imprez i uroczystości o charakterze gminnym i lokalnym,
5) inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu upowszechnianie kultury;
6) przedkładanie wójtowi przy współpracy z Dyrektorem MCTKiS w Baniach rocznych planów imprez o charakterze kulturalnym, rekreacyjnym i sportowym,
7) przygotowanie i wydanie biuletynu informacyjnego,
8) prowadzenie spraw związanych z realizacją funduszu sołeckiego,

4.  w zakresie Administratora Bezpieczeństwa Informacji (ABI):

1)  nadzór nad wdrożeniem stosownych środków organizacyjnych, technicznych i fizycznych w celu ochrony przetwarzanych danych osobowych,
2) nadzór nad zapewnieniem przez Właścicieli zasobów danych osobowych dostosowania funkcjonalności systemów przetwarzających dane osobowe do wymagań określonych w przepisach,
3) prowadzenie dokumentacji opisującej zastosowaną ochronę danych osobowych (Polityka oraz wynikające z niej instrukcje i procedury),
4) zapoznawanie pracowników  z przepisami i zasadami ochrony danych osobowych oraz informowanie o zagrożeniach związanych z ich przetwarzaniem,
5) przygotowywanie wniosków zgłoszeniowych zbiorów danych osobowych do rejestracji w Biurze Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych,
6) reagowanie na zgłaszane incydenty związane z naruszeniem ochrony danych osobowych oraz analizowanie ich przyczyn i kierowanie wniosków dla Administratora Danych Osobowych – Wójta Gminy Banie,
7) kontrola oraz sprawdzanie wypełnienia obowiązków technicznych i organizacyjnych związanych z ochroną danych osobowych,
8) Administrator Bezpieczeństwa Informacji w zakresie realizacji swoich obowiązków, ma prawo żądania od pracowników bezzwłocznej pomocy w razie stwierdzenia naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych, które mogłoby skutkować odpowiedzialnością karną zawartą w Rozdziale 8  Ustawy,
9) pełnienie funkcji administratora systemu elektronicznego obiegu dokumentów (e-urząd);

5. w zakresie Administratora Systemów Informatycznych (ASI):

1) nadawanie identyfikatorów użytkownikom danych osobowych,
2) zabezpieczenie i kontrolowanie prawidłowości przebiegu czynności serwisowych sprzętu komputerowego oraz systemów informatycznych,
3) pozbawianie zapisu danych osobowych lub uszkadzanie w sposób uniemożliwiający odczytanie urządzeń lub nośników, które przeznaczone są do likwidacji,
4) instalowanie zabezpieczeń w systemach informatycznych,
5) wyrejestrowywanie i rejestrowanie z systemu użytkowników w czasie instalowania oraz modyfikacji systemu,
6) przydzielanie uprawnień do poszczególnych systemów,
7) wykonywanie kopii awaryjnych danych z serwera, właściwe przechowywanie nośników, sprawdzanie poprawności zapisu oraz ich likwidowanie,
8) dokonywanie wyboru lub migracji do technologii minimalizującej zagrożenia uzyskania dostępu do sieci osobom nieupoważnionym,
9) nadzorowanie procesu monitorowania sieci pod kątem zabezpieczenia przed dostępem osób nieupoważnionych,
10) czuwanie nad właściwym eksploatowaniem podległych im systemów informatycznych,
11) stwarzanie właściwych warunków organizacyjno-technicznych gwarantujących bezpieczeństwo podległych im systemów informatycznych,
12) nadzorowanie właściwej lokalizacji sprzętu komputerowego, tj. ustawiania monitorów i drukarek uniemożliwiającego wgląd w dane osobowe osobom nieupoważnionym lub kradzież wymiennych nośników danych,
13) nadawanie haseł dostępu użytkownikom oraz ustawianie uprawnień w podległych im systemach
14) pozbawianie zapisu danych osobowych z nośników, które przeznaczane są do przekazania innemu podmiotowi, nieuprawnionemu do otrzymania tych danych,
15)  prowadzenie, uaktualnianie na bieżąco danych dotyczących:
a) listy użytkowników danych osobowych wraz z przydzielonymi im uprawnieniami do poszczególnych funkcji systemu,
b) lokalizacji pomieszczeń, w których te dane są przetwarzane, w przypadku jakichkolwiek zmian tych danych,
c) rodzaju systemów informatycznych funkcjonujących w zakresie ich działania,
d) czynności serwisowych wykonywanych w podległych systemach informatycznych,
e) zdarzeń wpływających na bezpieczeństwo systemów informatycznych, w tym m.in. wykrytych wirusów, koni trojańskich itp. oprogramowania nielegalnego lub zainstalowanego bez upoważnienia, awarii systemu informatycznego lub jego nieprawidłowego działania, stwierdzenia faktu korzystania z systemu informatycznego przez osobę niepowołaną, awarii zasilania,

6. w zakresie administratora systemu:

1) przydzielanie i odbieranie kont użytkowników systemu, wraz z przydzielaniem hasełszkolenie użytkowników,
2) konfigurowanie urządzeń i oprogramowania,
3) monitorowanie zmian dotyczących mechanizmów zabezpieczeń itp.,
4) przeglądanie plików zawierających informacje o wybranych zdarzeniach w systemie, tzw.  logów systemowych,
5) reagowanie na sygnały o incydentach w zakresie bezpieczeństwa i usuwanie ichskutków,
6) prowadzenie ewidencji sprzętu, oprogramowania i nośników danych,
7) tworzenie kopii bezpieczeństwa,
8) udział w opracowywaniu dokumentów  Szczególnych Wymagań Bezpieczeństwa  i Procedur Bezpiecznej Eksploatacji,
9) informowanie przełożonych i Inspektora BTI  o wszystkich zdarzeniach związanych lub mogących mieć związek z bezpieczeństwem systemu lub sieci TI,
10) prowadzenie dziennika administratora systemu,

          7. w zakresie kancelarii dokumentów niejawnych:

1) bezpośredni nadzór nad obiegiem dokumentów,
2) udostępnianie lub wydawanie dokumentów osobom do tego uprawnionym,
3) egzekwowanie zwrotu dokumentów,
4) kontrola przestrzegania właściwego oznaczania i rejestrowania dokumentów w kancelarii oraz jednostce organizacyjnej,
5) prowadzenie bieżącej kontroli postępowania z dokumentami,
6) wykonywanie poleceń pełnomocnika ochrony,
7) prowadzenie książek i dzienników ewidencyjnych dla rejestrowania i ewidencjonowania materiałów niejawnych,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Kalina Wójcik 12-12-2003 14:18:49
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Kalina Wójcik 12-12-2003
Ostatnia aktualizacja: Kalina Wójcik 03-01-2019 13:12:47