Stanowisko do spraw kadrowych, szkolenia, oświaty i kultury


 

Stanowisko do spraw kadrowych,

szkolenia, oświaty i kultury

 

podinspektor Katarzyna Pulwer

e-mail: praca@banie.pl

 

Do zakresu działania stanowiska do spraw kadrowych, szkolenia, oświaty i kultury:

 

1. W zakresie spraw osobowych:

 1. prowadzenie spraw osobowych i akt pracowników Urzędu, GOKiS, GOPS, OSP oraz kierowników jednostek organizacyjnych;

 2. prowadzenie spraw związanych ze szkoleniem i doskonaleniem zawodowym pracowników;

 3. zapewnienie dyscypliny pracy;

 4. prowadzenie spraw socjalno - bytowych pracowników;

 5. prowadzenie spraw emerytalno - rentowych pracowników;

 6. prowadzenie ewidencji osób - pracowników podlegających obowiązkowi służby wojskowej;

 7. prowadzenie reklamacji;

 8. opracowywanie analiz i informacji o sytuacji kadrowej w Urzędzie oraz sporządzanie obowiązkowej sprawozdawczości w tym zakresie;

 9. prowadzenie archiwum zakładowego.

 

2. W zakresie oświaty :

 1. nadzór nad działalnością przedszkola i szkół, kontrola nadzorowanych placówek w zakresie przestrzegania przepisów dotyczących organizacji szkoły, przedstawianie propozycji zaleceń pokontrolnych organom gminy;

 2. występowanie z wnioskiem do dyrektora szkoły i kontrola oświaty w sprawach dydaktyczno-wychowawczych i opiekuńczych;

 3. prowadzenie spraw związanych z powierzeniem stanowiska dyrektora szkoły i przedszkola oraz odwołania z tego stanowiska;

 4. przedłużanie powierzania funkcji dyrektora szkoły lub przedszkola;

 5. wydawanie opinii w sprawie powierzania funkcji wicedyrektora i odwołania;

 6. prowadzenie postępowania wyjaśniającego w przypadku wniosku rady pedagogicznej o odwołanie z funkcji dyrektora;

 7. zapewnienie warunków do realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, w tym zakresie także warunków do realizacji przez dyrektorów szkół zadań w zakresie podstawowego wyposażenia nauczycieli;

 8. występowanie z urzędu w obronie nauczycieli w razie naruszenia ich uprawnień;

 9. dokonywanie cząstkowej oceny pracy dyrektora szkoły i przedszkola;

 10. prowadzenie spraw związanych z zatwierdzaniem rocznych arkuszy organizacyjnych szkół i przedszkola;

 11. przygotowanie projektu statutu dla nowo zakładanych szkół i przedszkoli;

 12. prowadzenie spraw związanych z likwidacją szkół;

 13. prowadzenie spraw związanych z organizowaniem konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora szkoły i przedszkola;

 14. organizowanie dowozu dzieci do szkół;

 15. egzekwowanie wypełniania obowiązku szkolnego przez dzieci zamieszkałe na terenie gminy.

 

3. W zakresie kultury:

 1. opracowywanie i przedkładanie organom samorządowym projektów aktów prawnych o tworzeniu, łączeniu, podziale lub likwidacji instytucji kultury, biblioteki oraz nadawanie im statutów;

 2. inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu upowszechnianie kultury.

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Kalina Wójcik 12-12-2003 14:04:22
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Kalina Wójcik 12-12-2003
Ostatnia aktualizacja: Kalina Wójcik 21-07-2014 12:13:17