Zaproszenie

 

 

Wydział Współpracy Społecznej Urzędu Marszałkowskiego zaprasza do zgłaszania reprezentantów swoich organizacji/podmiotów do udziału w pracach komisji konkursowych
w otwartych konkursach ofert Województwa Zachodniopomorskiego

 

W związku z nowelizacją ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, Wydział Współpracy Społecznej Urzędu Marszałkowskiego zaprasza organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do zgłaszania reprezentantów swoich organizacji/podmiotów do udziału w pracach komisji konkursowych w otwartych konkursach ofert Województwa Zachodniopomorskiego realizowanych w trybie ww. ustawy w latach 2010 i 2011.

 

Na obecnym etapie tworzona jest baza przedstawicieli organizacji pozarządowych lub podmiotów,
o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, którzy są zainteresowani udziałem w pracach komisji
konkursowych Województwa Zachodniopomorskiego
w latach 2010 i 2011.

 

W pracach komisji konkursowych mogą brać udział reprezentanci organizacji/podmiotów, którzy spełniają łącznie następujące kryteria:

·         w skład komisji konkursowej mogą wchodzić osoby reprezentujące organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
z wyłączeniem osób reprezentujących organizacje/podmioty biorące udział w konkursie
[1];

·         w skład komisji konkursowej mogą wchodzić osoby, które nie pozostają wobec wnioskodawców biorących udział w konkursie w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który mógłby budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności;

·         w skład komisji konkursowej mogą wchodzić osoby, które przed upływem trzech lat od daty wszczęcia procedury konkursowej nie pozostawały w stosunku pracy lub zlecenia z wnioskodawcą oraz nie były członkami władz któregokolwiek wnioskodawcy;

·         korzystają z pełni praw publicznych.

 

W bazie członków komisji mogą znaleźć się osoby, które:

·         są obywatelami RP i korzystają z pełni praw publicznych;

·         posiadają doświadczenie w zakresie przygotowania wniosków o dotacje i/lub realizacji projektów;

·         w określonym terminie zostały zgłoszone przez Zarząd przynajmniej jednej organizacji pozarządowej lub podmiotu wymienionego w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, do jej/ich reprezentowania w pracach komisji konkursowych w otwartych konkursach ofert Województwa Zachodniopomorskiego.

 

Zgłoszenie do bazy przedstawicieli organizacji/podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w komisjach konkursowych, następuje na podstawie złożonego, podpisanego przez zainteresowaną osobę oraz Zarząd organizacji zgłaszających, formularza zgłoszenia, który jest do pobrania poniżej.

 

Z uwagi na planowane ogłoszenie otwartych konkursów ofert w II półroczu, formularz należy przesłać do dnia 30 czerwca br. do Wydziału Współpracy Społecznej Urzędu Marszałkowskiego na adres podany w formularzu. Zgłoszenia są ważne 2 lata kalendarzowe.

 

Informujemy, iż po tym terminie nabór przedstawicieli organizacji/podmiotów wymienionych w art. 3
ust. 3 ustawy, do prac w komisjach konkursowych będzie otwarty. Wydział Współpracy Społecznej będzie na bieżąco informować osoby znajdujące się w bazie o zapotrzebowaniu na członków komisji konkursowych za pośrednictwem strony internetowej urzędu oraz poczty elektronicznej.

 

Po zaproszeniu wybranego z bazy reprezentanta do udziału w pracach komisji, zobowiązany on jest do złożenia wypełnionej deklaracji udziału w przedmiotowym konkursie, która zawiera zapisy dotyczące unikania konfliktu interesów.

 

Wydział Współpracy Społecznej na bieżąco będzie monitorować dobór członków komisji konkursowej, aby wszyscy zgłoszeni kandydaci mogli wziąć udział w pracach komisji.

 

Udział w pracach komisji konkursowej jest nieodpłatny i za udział w posiedzeniu komisji jej członkom nie przysługuje zwrot kosztów podróży.

 

Zadania komisji konkursowej są następujące:

·         ocena i opiniowanie ofert z uwzględnieniem kryteriów określonych w treści ogłoszonego konkursu;

·         rekomendowanie zaopiniowanych ofert Zarządowi Województwa Zachodniopomorskiego.

 

Wszelkich informacji udzielają pracownicy Wieloosobowego stanowiska ds. organizacji pozarządowych Pani Magdalena Pieczyńska i Pani Małgorzata Kuncewicz tel. 91 488 25 03.

 

 

 [1] Reprezentowanie oznacza w tym wypadku członkostwo ze władzach organizacji/podmiotu.

Załączniki do pobrania

1 formularz_zgloszenia_zal_nr_1.doc (DOC, 4.MB) 2010-06-07 11:29:21 404 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Kalina Wójcik 07-06-2010 11:29:21
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Kalina Wójcik 24-05-2010
Ostatnia aktualizacja: Kalina Wójcik 07-06-2010 11:29:21