Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Banie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Zarządzenie Nr 473/2010 Wójta Gminy Banie z dnia 16 kwietnia 2010 r. w sprawie powołania komisji przetargowej.

 

 

Zarządzenie Nr 473/2010

Wójta Gminy Banie

z dnia 16 kwietnia 2010 r.

 

w sprawie powołania komisji przetargowej.

 

 

        Na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, z 2008 r. Nr 171, poz. 1058, Nr 220, poz. 1420 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 19, poz. 101, Nr 65, poz. 545, Nr 91, poz. 742, Nr 157, poz. 1241, Nr 206, poz. 1591, Nr 219, poz. 1706 i Nr 223, poz. 1778) zarządzam, co następuje:

 

§1. Powołuję komisję przetargową do dokonania oceny i wyboru najkorzystniejszych ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na:

1.   Dostawę sprzętu informatycznego wraz z instalacją oprogramowania w ramach

projektu „Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci wiejskich z terenu gminy Banie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki”.

 

W skład komisji wchodzą:

1) Katarzyna Kudła - przewodniczący komisji

2) Aleksandra Kamieniorz - sekretarz komisji

3) Jerzy Zgoda - członek komisji

4) Kalina Wójcik – członek komisji

 

            §2. Komisja przeprowadza postępowanie zgodnie z regulaminem pracy komisji stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

 

§3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

 

       W Ó J T

Teresa Sadowska

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                 

Załącznik

do zarządzenia Nr 473/10

                                                                          Wójta Gminy Banie

z dnia 16 kwietnia 2010 r.

                                                                

 

REGULAMIN PRACY KOMISJI PRZETARGOWEJ

 

powołanej do dokonania oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu p.n.:

1.      Dostawę sprzętu informatycznego wraz z instalacją oprogramowania w ramach

projektu „Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci wiejskich z terenu gminy Banie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki”.

 

 

 

 

1.      Komisja przetargowa działa w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) oraz  przepisy wykonawcze do tej ustawy.

 

2.      Komisja rozpoczyna działalność z dniem powołania.

 

3.      Osoby wchodzące w skład komisji składają pisemne oświadczenia pod rygorem odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania o braku lub istnieniu okoliczności,             o których mowa w art.17 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

4.      Komisja jest zobowiązana do zapoznania się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.

5.      Zadaniem Komisji jest:

a)      dokonanie oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty.

b)     sporządzenie protokołu z przebiegu postępowania,

c)      przedłożenie Zamawiającemu do zatwierdzenia wniosków wynikających                      z  przeprowadzonego postępowania.

6.      Komisja pracuje kolegialnie. Postanowienia Komisji są wiążące, jeżeli w jej posiedzeniu będzie uczestniczyć co najmniej połowa liczby jej członków.

7.      Pracą Komisji kieruje przewodniczący komisji, a w przypadku jego nieobecności sekretarz komisji.

8.      Do zadań przewodniczącego komisji należy kierowanie pracami komisji, w szczególności:

a)      wyznaczanie terminów posiedzeń komisji oraz ich prowadzenie,

b)     podział prac między członków komisji,

c)      nadzorowanie prawidłowego prowadzenia dokumentacji postępowania.                           

9.      Do zadań sekretarza komisji należy w szczególności:

a)      prowadzenie dokumentacji postępowania,

b)     dokumentowanie prac komisji,

c)      sporządzanie projektów odpowiednich wniosków, ogłoszeń i pism niezbędnych do przeprowadzenia postępowania,

d)     przechowywanie dokumentacji do czasu zakończenia postępowania

e)      zastępowanie i wykonywanie zadań przewodniczącego komisji w czasie jego nieobecności.

 

10.  Komisja w części jawnej posiedzenia jest zobowiązana do:

a)      sprawdzenia stanu zabezpieczenia ofert,

b)     dokonania publicznego otwarcia ofert w terminie oznaczonym w ogłoszeniu i SIWZ,

c)      odczytania kwoty przeznaczonej przez Zamawiającego na wykonanie zadania,

d)     odczytania nazwy oferentów, proponowanych cen i terminów wykonania usługi.

 

11.  Komisja w części niejawnej posiedzenia:

a)      dokona oceny ofert w oparciu o kryteria zawarte w SIWZ,

b)     opracuje kompleksową dokumentację z postępowania i przekaże ją do zatwierdzenia przez Zamawiającego,

c)      opracuje ogłoszenie o wyniku przeprowadzonego postępowania i skieruje je do publikacji.

 

12.  Komisja ma obowiązek i prawo:

a)      rozpatrywać i rozstrzygać złożone podczas postępowania oświadczenia,

b)     poprawić w ofertach oczywiste pomyłki, ale za zgodą oferentów,

c)      uznać ofertę za nieważną z powodu błędów formalnych,

d)     stwierdzić spełnienie warunków ustalonych przez Zamawiającego                         poszczególnych ofertach,

e)      odrzucić wszystkie oferty,

f)       dokonać ponownego wyboru najkorzystniejszej oferty,

g)      korzystać z opinii powołanych ekspertów.

13.  Wszyscy członkowie Komisji wspólnie odpowiadają za dokonanie oceny spełniania przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia, dokonanie badania i oceny złożonych ofert oraz wybranie najkorzystniejszej oferty.

14.  Komisja ulega rozwiązaniu po przekazaniu pełniej dokumentacji postępowania do komórki merytorycznej.

 

       W Ó J T

Teresa Sadowska

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Kalina Wójcik 23-04-2010 09:11:59
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Kalina Wójcik 13-04-2010
Ostatnia aktualizacja: Kalina Wójcik 23-04-2010 09:11:59