Informacja o podaniu do publicznej wiadomości decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pn.: "Remont i rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej wraz z przyłączem kanalizacyjny


BP - 7627/2/05/2006

I N F O R M A C J A

Działając na podstawie art. 32 ust.2 i art.. 53 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska( Dz. U.NR 62 poz. 627 z późniejszymi zmianami) art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami

podaje do publicznej wiadomości,

że w dniu 18-04-2006r. została wydana decyzja Wójta Gminy znak: BP-7331/21/05/2006 o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pn.:

Remont i rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej wraz z przyłączem kanalizacyjnym i wodociągowym „

usytuowanej na działce: nr 363, 362/2, obręb Baniewice.

Informacje o decyzji zostały zamieszczone w publicznym wykazie danych o decyzjach.

W terminie 14 dni od daty podania do publicznej wiadomości zainteresowani mogą zapoznać się z treścią decyzji w Urzędzie Gminy Banie, ul. Skośna 6, 74 - 110 Banie, pokój nr 6, w godzinach od 800 do 1430..

Od niniejszej decyzji strony postępowania administracyjnego mają prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie ul. Wały Chrobrego 4, 70 - 502 Szczecin, za pośrednictwem Wójta Gminy Banie w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.

Wójt Gminy Banie

Ryszard Juś

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Kalina Wójcik 18-04-2006 14:34:06
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Kalina Wójcik 18-04-2006
Ostatnia aktualizacja: Kalina Wójcik 18-04-2006 14:34:06