Zarządzenie Nr 444/10 Wójta Gminy Banie z dnia 8 stycznia 2010 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji zadania publicznego Gminy Banie w 2010 r. z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu.

Zarządzenie Nr 444/10

Wójta Gminy Banie

z dnia 8 stycznia 2010 r.

 

 

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji zadania publicznego Gminy Banie w 2010 r.

z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu.

 

 

            Na podstawie art. 11 ust. 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873, z 2004 r. Nr 64, poz. 593, Nr 116, poz. 1203 i Nr 210, poz. 2135, z 2005 r. Nr 155, poz. 1298, Nr 169, poz. 1420, Nr 175, poz.1462, Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 94, poz. 651, z 2008 r. Nr 209, poz. 1316 oraz
z 2009 r. Nr 19, poz. 100 i Nr 22, poz. 120) zarządzam, co następuje:

 

 

 

            § 1. Ogłasza się otwarty konkurs ofert na wspieranie realizacji zadania publicznego Gminy Banie w 2010 r. z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu. Treść ogłoszenia o konkursie zawarta jest w załączniku do niniejszego zarządzenia.

 

            § 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

 WÓJT  GMINY

Teresa Sadowska

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik do zarządzenia Nr 444/10

Wójta Gminy Banie z dnia 8 stycznia 2010 r.

 

 

WÓJT GMINY BANIE

 

działając na podstawie  art. 11 ust. 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873, z późń. zm.)

 

ogłasza otwarty konkurs ofert

na wspieranie realizacji zadania publicznego Gminy Banie w 2010 r.

z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu

 

1. Rodzaj zadania i wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania

 

Zadanie Nr 1/10

Organizowanie współzawodnictwa sportowego w zakresie piłki nożnej w miejscowości Banie.

Kwota przeznaczona z budżetu gminy na realizację zadania wynosi 28.500 zł.

 

Zadanie Nr 2/10

Organizowanie współzawodnictwa sportowego w zakresie piłki nożnej w miejscowości Babinek.

Kwota przeznaczona z budżetu gminy na realizację zadania wynosi 27.500 zł.

 

Zadanie Nr 3/10

Organizowanie współzawodnictwa sportowego w zakresie piłki nożnej w miejscowości Lubanowo.

Kwota przeznaczona z budżetu gminy na realizację zadania wynosi 28.500 zł.

 

Zadanie Nr 4/10

Organizowanie współzawodnictwa sportowego w zakresie piłki nożnej w miejscowości Swobnica.

Kwota przeznaczona z budżetu gminy na realizację zadania wynosi 15.500 zł.

 

Zadanie Nr 5/10

Organizowanie współzawodnictwa sportowego w zakresie piłki siatkowej kobiet i mężczyzn w gminie Banie.

Kwota przeznaczona z budżetu gminy na realizację zadania wynosi 8.000 zł.

 

Zadanie Nr 6/10

Organizowanie współzawodnictwa sportowego, imprez sportowych i rekreacyjnych w zakresie:

·         lekkoatletyki,

·         biegów masowych,

·         nauki pływania,

·         piłki halowej,

·         tenisa stołowego,

·         wędkarstwa,

·         rozgrywek szachowych.

Kwota przeznaczona z budżetu gminy na realizację zadania wynosi 8.000 zł.

 

Zadanie Nr 7/10

Organizowanie imprez sportowych i rekreacyjnych w zakresie rajdów rowerowych, promujących Gminę Banie i region.

Kwota przeznaczona z budżetu gminy na realizację zadania wynosi 2.000 zł.

 

Zadanie Nr 8/10

Organizowanie zajęć w zakresie sportów strzeleckich.

Kwota przeznaczona z budżetu gminy na realizację zadania wynosi 6.000 zł.

2. Zasady przyznawania dotacji

1)      W konkursie mogą uczestniczyć podmioty wymienione w art. 11 ust. 3 ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873, z późń. zm.), które:

a)  przedstawią ofertę wykonania wyodrębnionego zadania zgodnie z zasadami uczciwej konkurencji, gwarantującą wykonanie zadania w sposób efektywny, oszczędny
i terminowy;

b)  prowadzą statutową działalność obejmującą swoim zakresem zadania będące przedmiotem zlecenia.

2)      Podmiot wnioskujący o przyznanie środków publicznych na realizację zadania zleconego powinien złożyć poprawnie wypełnioną ofertę, na właściwym formularzu wraz
z wymaganymi załącznikami.

3)      Do oferty należy załączyć:

a)  aktualny odpis z rejestru lub odpowiednio wyciąg z ewidencji lub inne dokumenty potwierdzające status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących,

b)  sprawozdanie merytoryczne za 2009 r.,

c)  sprawozdanie finansowe (bilans, rachunek wyników lub rachunek zysków i strat, informacja dodatkowa) za 2009 r.,

d)  aktualny statut, a w przypadku oferentów, którzy przystępowali do konkursu ofert
w 2009 r. - oświadczenie o braku zmian w statucie w 2009 r.

e)  umowę partnerską lub oświadczenie partnera - w przypadku wskazania partnera w pkt V.1 oferty.

4)      Wójt Gminy Banie dokona wyboru ofert i zleci realizację zadania w formie umowy.

5)      Podmioty przyjmując zlecenie realizacji zadania publicznego zobowiązują się do wykonania zadania w zakresie i na zasadach określonych w umowie, a Gmina Banie zobowiązuje się do przekazania na realizację zadania odpowiednich środków publicznych w formie dotacji.

6)      Umowa wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. Umowa o wsparcie realizacji zadania będzie zawarta na czas określony, jednak nie dłuższy niż do końca 2010 r. Wzór umowy stanowi załącznik  nr 2 do rozporządzenia ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. Nr 264, poz. 2207).

7)      Umowa zostanie sporządzona niezwłocznie po dokonaniu wyboru oferty.

3. Termin i warunki realizacji zadania

1) Zadanie musi być wykonane w 2010 r.

2) Szczegółowe warunki realizacji zadania reguluje zawarta umowa.

4. Termin składania ofert

1)      Oferty wraz z wymaganymi załącznikami składać należy w Urzędzie Gminy Banie, ul. Skośna 6 (pokój nr 15).

2)      Ostateczny termin składania ofert upływa 12 lutego 2010 r. o godz. 15.00.

3)      Oferty należy składać na druku stanowiącym załącznik nr 1 do rozporządzenia ministra Pracy
i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania
z wykonania tego zadania (Dz. U. Nr 264, poz. 2207). Druk dostępny jest także w Urzędzie Gminy Banie – pokój nr 8 oraz w Biuletynie Informacji Publicznej (
www.bip.banie.pl – organizacje pozarządowe – akty prawne).

5. Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty

1)      W terminie 14 dni od dnia, w którym upływa termin składania ofert, Wójt Gminy Banie dokona wyboru najkorzystniejszej oferty na poszczególne zadania i zleci realizację zadania na zasadach określonych w umowie.

2)      Decyzję o udzieleniu dotacji podejmie Wójt Gminy Banie w formie zarządzenia.

3)      Wójt Gminy Banie dokonując wyboru oferty bierze pod uwagę:

a)  możliwość realizacji zadania przez podmiot składający ofertę, w tym wysokość środków własnych gwarantowanych przez podmiot przedstawiający ofertę realizacji zadania,

b)  przedstawioną kalkulację kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania,

c)  wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania,

d)  dotychczasowe doświadczenie w realizacji zadań podobnego rodzaju.

6. Informacja o zrealizowanych w 2009 r. zadaniach publicznych Gminy Banie z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz o wysokości przekazanych dotacji.

 

Lp.

Nazwa podmiotu, tytuł zadania

Kwota dotacji w 2009 r.

1.

Bański Klub Piłkarski „Iskra”

Organizowanie współzawodnictwa sportowego w zakresie piłki nożnej w miejscowości Banie

25.500 zł

2.

Klub Sportowy „Ogniwo” Babinek                       Organizowanie współzawodnictwa sportowego w zakresie piłki nożnej w miejscowości Babinek

26.500 zł

3.

Klub Sportowy „Czarni” Lubanowo

Organizowanie współzawodnictwa sportowego w zakresie piłki nożnej w miejscowości Lubanowo

25.500 zł

4.

Ludowy Klub Sportowy „Tywa” Swobnica

Organizowanie współzawodnictwa sportowego w zakresie piłki nożnej w miejscowości Swobnica

24.500 zł

5.

Stowarzyszenie Amatorów Piłki Siatkowej „Libero”
w Gminie Banie

Organizowanie współzawodnictwa sportowego w zakresie piłki siatkowej kobiet i mężczyzn w gminie Banie

8.000 zł

6.

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Baniach

Organizowanie współzawodnictwa sportowego, imprez sportowych i rekreacyjnych w zakresie: lekkoatletyki, biegów masowych, nauki pływania, piłki halowej, rajdów rowerowych, tenisa stołowego, wędkarstwa, rozgrywek szachowych

9.200 zł

7.

Klub Strzelectwa Sportowego „Dąb” w Baniach

Organizowanie zajęć w zakresie sportów strzeleckich

6.000 zł

Ogółem

125.200 zł

 

 

 WÓJT  GMINY

Teresa Sadowska

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Kalina Wójcik 11-01-2010 11:05:51
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Kalina Wójcik 17-12-2009
Ostatnia aktualizacja: Kalina Wójcik 11-01-2010 11:05:51