UCHWAŁA NR XXVIII/285/09 Rady Gminy Banie z dnia 12 listopada 2009 r.w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2010 r.

UCHWAŁA NR XXVIII/285/09

Rady Gminy Banie

z dnia 12 listopada 2009 r.

 

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2010 r.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420) oraz
art. 5 ust. 1 i art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach
i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844, Nr 220, poz. 1601, Nr 225, poz. 1635, Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz. 1828, Nr 251, poz. 1847; z 2008 r. Nr 93, poz. 585, Nr 116, poz. 730, Nr 223, poz. 1463; z 2009 r. Nr 56, poz. 458) uchwala się, co następuje:

 

§ 1. Określa się następujące stawki podatku od nieruchomości obowiązujące na terenie gminy Banie:

1) od gruntów:

a)      związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków – 0,77 zł od 1 m2 powierzchni,

b)      pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne, retencyjne lub elektrowni wodnych
- 4,04 zł od 1 ha powierzchni,

c)      od pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 0,37 zł od 1 m2 powierzchni;

2) od budynków lub ich części:

a)      mieszkalnych - 0,65 od 1 m2 powierzchni użytkowej,

b)      związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej
17,00 od 1m2 powierzchni użytkowej,

c)      zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym - 9,57 zł od 1m2 powierzchni użytkowej,

d)      zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych - 4,16 od 1 m2 powierzchni użytkowej,

e)      pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 4,53 od 1 m2 powierzchni użytkowej;

3) od budowli - 2 % ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, z tym że od siłowni wiatrowych wraz z infrastrukturą techniczną  0,4 % ich wartości.

 

§ 2. 1. Zwalnia się z podatku od nieruchomości:

1)      budynki i grunty stanowiące własność (współwłasność) gminy, o ile nie są we władaniu osób fizycznych, osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych;

2)      budynki i grunty stanowiące własność lub będące w posiadaniu lub trwałym zarządzie instytucji kultury oraz gminnych jednostek organizacyjnych.

2. Zwolnienia, o których mowa w ust. 1, nie obejmują budynków i gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

 

            § 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Banie.

 

§ 4. Traci moc uchwała Nr XVIII/197/08 Rady Gminy Banie z dnia 20 listopada 2008 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2009 r. (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego Nr 99, poz. 2195).

 

§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2010 r.

 

PRZEWODNICZĄCA RADY

  Danuta  Zawadzka-Zając

 

Uzasadnienie

 

W oparciu o art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844) Rada Gminy, określa wysokość stawek podatku od nieruchomości z tym, że stawki nie mogą przekroczyć wysokości górnych granic stawek kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych ogłoszonych przez Ministra Finansów, obwieszczenie Ministra Finansów z dnia z dnia 03 sierpnia 2009 r. w sprawie  górnych granic stawek kwotowych  podatków i opłatach lokalnych w 2009 r. (M.P. Nr 52, poz. 742).

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Kalina Wójcik 30-11-2009 08:05:19
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Kalina Wójcik 30-11-2009
Ostatnia aktualizacja: Kalina Wójcik 30-11-2009 08:05:19