WÓJT GMINY BANIE o g ł a s z a drugi publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr Swobnica 1/6

 

GN. 7145-7/2/09                                                                                                                Banie 28 październik 2009 r.

WÓJT GMINY BANIE

o g ł a s z a

   drugi publiczny przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr Swobnica 1/6 o powierzchni użytkowej 19,50 m2, wyposażonego w instalcję elektryczną, wod.-kan. i centralne ogrzewanie.

Lokal składa się z jednego pokoju i kuchni. Do lokalu przynależy pomieszczenie gospodarcze                        o powierzchni 11,10 m2 położone na poddaszu budynku mieszkalnym.

Lokal znajduje się w budynku mieszkalno - usługowym posadowionym na działce gruntu nr 553/2 o powierzchni 2245 m2 obrębu Swobnica.

Dla nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta nr 23549 przez Sąd Rejonowy w Gryfinie.

Z własnością lokalu związany jest udział 0,086 w częściach wspólnych nieruchomości, nie służących wyłącznie właścicielom poszczególnych lokali.

Lokal jest wolny od obciążeń.

Cena wywoławcza - 10 000 zł

         Wadium  1 000 zł.

Przetarg odbędzie się w dniu 1 grudnia 2009 r. o godz. 1100 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Banie.

 

Wadium należy wpłacić do dnia 25.11.2009 r. (włącznie) na rachunek Urzędu Gminy Banie                 nr 42 9377 0000 0101 5600 2001 0002   BS Gryfino  F/Banie.

Za datę wniesienia wadium przyjmuje się datę wpływu środków pieniężnych na konto Urzędu Gminy Banie.

 

Warunkiem udziału w przetargu jest okazanie komisji przetargowej dowodu wpłaty wadium, dowodu tożsamości, a w przypadku osób prawnych – aktualnego wypisu z rejestru handlowego, umowy, stosownych pełnomocnictw i dowodu tożsamości osoby reprezentującej podmiot. Aktualność wypisu winna być potwierdzona w KRS w okresie 1 miesiąca przed datą przetargu.

Przetarg będzie ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej, które wynosi 100 zł.

Cena ustalona w przetargu stanowić będzie cenę sprzedaży, płatną jednorazowo najpóźniej do dnia zawarcia umowy notarialnej. W dniu podpisania umowy notarialnej środki finansowe winny znajdować się na rachunku bankowym Urzędu Gminy Banie.

Wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia osobie, która przetarg wygra. W przypadku uchylenia się osoby wygrywającej przetarg od zawarcia umowy, wadium ulega przepadkowi. Pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone w ciągu 3 dni od daty zamknięcia lub odwołania, unieważnienia lub zakończenia wynikiem negatywnym przetargu.

Termin zawarcia umowy notarialnej zostanie ustalony w przeciągu 21 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu.

Informacje dodatkowe:

1.       Do urządzeń i części wspólnych budynku mieszkalnego należą w szczególności: fundamenty, ściany, stropy, kominy i przewody wentylacyjne, konstrukcja i pokrycie dachu, korytarze, klatka schodowa, przyłącza instalacyjne i rozprowadzenie instalacji wewnątrz budynku, a także grunt działki nr 553/2 obręb Swobnica   wraz z jego urządzeniem i zagospodarowaniem.

2.       Nabywcy lokalu ponoszą wydatki związane z utrzymaniem lokalu i zobowiązani są utrzymywać lokal w należytym stanie technicznym, przestrzegać porządku domowego, uczestniczyć w kosztach zarządu związanych z utrzymaniem nieruchomości wspólnej i korzystać z niej w sposób nie utrudniający korzystania przez innych współwłaścicieli bądź najemców oraz współdziałać z nimi w ochronie wspólnego dobra.

3.       Koszty związane z zawarciem umowy ponosi nabywca lokalu.

 

Poprzedni przetarg odbył się w dniu 3.06.2009 r.

Lokal można oglądać po uprzednim uzgodnieniu terminu z Urzędem Gminy Banie.

Szczegółowe informacje na temat lokalu można uzyskać w Urzędzie Gminy Banie pok. nr 5 lub pod nr telefonu            41-66-353 wewn. 12.

Wójt Gminy Banie zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia przetargu z ważnych przyczyn.

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Kalina Wójcik 29-10-2009 12:58:35
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Kalina Wójcik 23-10-2009
Ostatnia aktualizacja: Kalina Wójcik 29-10-2009 12:58:35