ZARZĄDZENIE Nr 324/09 Wójta Gminy Banie z dnia 2 marca 2009 r. w sprawie wyboru ofert na realizację zadania publicznego Gminy Banie w 2009 r. z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu.

ZARZĄDZENIE Nr 324/09

Wójta Gminy Banie

z dnia 2 marca 2009 r.

 

w sprawie wyboru ofert na realizację zadania publicznego Gminy Banie w 2009 r.

z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu.

 

            Na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873, z 2004 r. Nr 64, poz. 593, Nr 116, poz. 1203 i Nr 210, poz. 2135, z 2005 r. Nr 155, poz. 1298, Nr 169, poz. 1420, Nr 175, poz.1462, Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 94, poz. 651) i art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218 oraz z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458) zarządzam, co następuje:

 

            § 1. 1. Na podstawie przeprowadzonego otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji zadania publicznego Gminy Banie w 2009 r. z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu dokonuje się  wyboru ofert.

            2. Wykaz wyłonionych w konkursie podmiotów, które uzyskają dotację oraz wysokość tej dotacji na poszczególne zadania przedstawia poniższa tabela.

Nr zadania

Tytuł zadania

Wybrany oferent

Kwota dotacji

 

Nr 1/09

 

Organizowanie współzawodnictwa sportowego w zakresie piłki nożnej w miejscowości Banie.

Bański Klub Piłkarski „ISKRA”

25.500 zł

 

Nr 2/09

 

Organizowanie współzawodnictwa sportowego w zakresie piłki nożnej w miejscowości Babinek.

Klub Sportowy „Ogniwo” Babinek

24.500 zł

Nr 3/09

 

Organizowanie współzawodnictwa sportowego w zakresie piłki nożnej w miejscowości Lubanowo.

Klub Sportowy

„Czarni” Lubanowo

25.500 zł

Nr 4/09

 

Organizowanie współzawodnictwa sportowego w zakresie piłki nożnej w miejscowości Swobnica.

Ludowy Klub Sportowy

„Tywa” Swobnica

24.500 zł

Nr 5/09

 

Organizowanie współzawodnictwa sportowego w zakresie piłki siatkowej kobiet i mężczyzn w gminie Banie.

Stowarzyszenie Amatorów Piłki Siatkowej „Libero” w Gminie Banie

8.000 zł

Nr 6/09

 

Organizowanie współzawodnictwa sportowego, imprez sportowych i rekreacyjnych w zakresie: lekkoatletyki, biegów masowych, nauki pływania, piłki halowej, rajdów rowerowych, tenisa stołowego, wędkarstwa, rozgrywek szachowych

Gminny Ośrodek

Kultury i Sportu

w Baniach

10.000 zł

 

Nr 7/09

 

Organizowanie zajęć w zakresie sportów strzeleckich.

Klub Strzelectwa Sportowego

„Dąb”

w Baniach

6.000 zł

            § 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

        WÓJT

Teresa Sadowska

 

 

 

 

 

Uzasadnienie

Na ogłoszony otwarty konkurs ofert na wspieranie realizacji zadania publicznego Gminy Banie w 2009 r. z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu wpłynęło 7 ofert na 7 zadań. Termin składania ofert upłynął w dniu 16 lutego 2009 r. Na poszczególne zadania oferty złożyli:

 

1)      na zadanie Nr 1/09 - organizowanie współzawodnictwa sportowego w zakresie piłki nożnej w miejscowości Banie – 1 oferta złożona przez Bański Klub Piłkarski „ISKRA”,

2)      na zadanie Nr 2/09 - organizowanie współzawodnictwa sportowego w zakresie piłki nożnej w miejscowości Babinek – 1 oferta złożona przez Klub Sportowy „Ogniwo” Babinek,

3)      na zadanie Nr 3/09 - organizowanie współzawodnictwa sportowego w zakresie piłki nożnej w miejscowości Lubanowo – 1 oferta złożona przez Klub Sportowy „Czarni” Lubanowo,

4)      na zadanie Nr 4/09 - organizowanie współzawodnictwa sportowego w zakresie piłki nożnej w miejscowości Swobnica – 1 oferta złożona przez Ludowy Klub Sportowy „Tywa” Swobnica,

5)      na zadanie Nr 5/09 - organizowanie współzawodnictwa sportowego w zakresie piłki siatkowej kobiet i mężczyzn w gminie Banie – 1 oferta złożona przez Stowarzyszenie Amatorów Piłki Siatkowej „Libero” w Gminie Banie,

6)      na zadanie Nr 6/09 - organizowanie współzawodnictwa sportowego, imprez sportowych i rekreacyjnych w zakresie: lekkoatletyki, biegów masowych, nauki pływania, piłki halowej, rajdów rowerowych, tenisa stołowego, wędkarstwa, rozgrywek szachowych – 1 oferta złożona przez Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Baniach,

7)      na zadanie Nr 7/09 - organizowanie zajęć w zakresie sportów strzeleckich – 1 oferta złożona przez Klub Strzelectwa Sportowego „Dąb” w Baniach.

 

Wszystkie oferty złożono w terminie. Przy dokonywaniu wyboru oferty brano pod uwagę:

1)     możliwość realizacji zadania przez podmiot składający ofertę, w tym wysokość środków własnych gwarantowanych przez podmiot przedstawiający ofertę realizacji zadania;

2)     kalkulację kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania;

3)     wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania;

4)     dotychczasowe doświadczenie w realizacji zadań podobnego rodzaju.

Analiza ofert złożonych przez poszczególne podmioty na realizację zadań: Nr 1/09, Nr 2/09, Nr 3/09, Nr 4/09, Nr 5/09, Nr 6/09 i Nr 7/09 wykazała, że oferty spełniają kryteria konkursowe. Wysokość wysokości środków publicznych przeznaczonych na realizację zadań wraz ze środkami własnymi oferentów oraz ich dotychczasowe doświadczenie w wykonywaniu zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu gwarantują wykonanie zadania przez poszczególny podmiot.

Zrealizowanie zadań przyczyni się do upowszechnienia kultury fizycznej i sportu.

Biorąc powyższe pod uwagę dokonano wyboru ofert.

 

         WÓJT

Teresa Sadowska

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Kalina Wójcik 07-04-2009 11:41:37
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Kalina Wójcik 07-04-2009
Ostatnia aktualizacja: Kalina Wójcik 07-04-2009 11:41:37