UCHWAŁA Nr XVIII/191/08 Rady Gminy Banie z dnia 21 października 2008 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Banie.

UCHWAŁA NR XVII/191/08

Rady Gminy Banie

z dnia 21 października 2008 r.

 

w sprawie zmiany Statutu Gminy Banie.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337 oraz z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218) Rada Gminy uchwala, co następuje:

 

            § 1. W Statucie Gminy Banie, stanowiącym załącznik do uchwały Nr IX/75/03 Rady Gminy Banie z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Banie (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego Nr 70, poz. 1240, z 2004 r. Nr 89, poz. 1709, z 2005 r. Nr 85, poz. 1753 oraz z 2006 r. Nr 94, poz. 1741), wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 56 dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1 i dodaje się ust. 2 i 3 w brzmieniu:

„2. W pozostałych komisjach rady gminy zastępcę przewodniczącego komisji wybiera komisja spośród swoich członków.

3. Zastępca przewodniczącego komisji wykonuje zadania przewodniczącego pod jego nieobecność.”;

2) po § 60 dodaje się § 60a w brzmieniu:

            „§ 60a. 1. Komisje mogą odbywać wspólne posiedzenia, które zwołuje  przewodniczący jednej z komisji w porozumieniu z przewodniczącymi pozostałych komisji rady gminy.

            2. Wspólne posiedzenie komisji prowadzi jeden z przewodniczących komisji wybrany na tym posiedzeniu.

            2. Głosowanie na wspólnym posiedzeniu komisji odbywa się łącznie.”.

 

            § 2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

 

 

PRZEWODNICZĄCA RADY

                                                                                     Danuta Zawadzka-Zając

Uzasadnienie

Proponowane zmiany w Statucie Gminy Banie wynikają z potrzeby uregulowania kwestii odbywania wspólnych posiedzeń komisji Rady Gminy, jak również z potrzeby wprowadzenia zapisu pozwalającego na wybór zastępcy przewodniczącego komisji, który wykonywać będzie zadania przewodniczącego pod jego nieobecność. Zgodnie z obowiązującym Statutem Gminy Banie jedynie w Komisji Rewizyjnej wybierany jest zastępca przewodniczącego komisji.

 

Opracowała:

Anna Myszka

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Kalina Wójcik 14-01-2009 11:44:48
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Kalina Wójcik 13-01-2009
Ostatnia aktualizacja: Kalina Wójcik 14-01-2009 11:44:48