Uchwała nr XXXVI/303/06 Rady Gminy Banie z dnia 28 czerwca 2006 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Banie.

Uchwała  Nr XXXVI/303/06

Rady Gminy Banie

z dnia 28 czerwca 2006 r.

 

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Banie.

 

            Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558,           Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457 oraz z 2006 r. Nr 17, poz. 128) Rada Gminy uchwala, co następuje:

 

            § 1. W uchwale Nr IX/75/03 Rady Gminy Banie z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Banie (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego Nr 70, poz. 1240,           z 2004 r. Nr 89, poz. 1709 oraz z 2005 r. Nr 85, poz. 1753) w załączniku do uchwały załącznik Nr 3 otrzymuje brzmienie:

„Załącznik Nr 3

 

WYKAZ  GMINNYCH  JEDNOSTEK  ORGANIZACYJNYCH

 

1) Gminna Biblioteka Publiczna w Baniach;

2) Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Baniach;

3) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Baniach;

4) Przedszkole w Baniach;

5) Szkoła Podstawowa w Lubanowie;

6) Szkoła Podstawowa w Swobnicy;

7) Zespół Szkół w Baniach.”.

 

            § 2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 września 2006 r.     

PRZEWODNICZĄCY RADY

                                                                                      Arkadiusz Augustyniak

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Kalina Wójcik 14-01-2009 11:43:18
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Kalina Wójcik 13-01-2009
Ostatnia aktualizacja: Kalina Wójcik 14-01-2009 11:43:18