Uchwała Nr XIX/213/08 Rady Gminy Banie z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Banie z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2009.

UCHWAŁA NR XIX/213/08

Rady Gminy Banie

z dnia 29 grudnia 2008 r.

 

w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Banie z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2009.

 

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 19 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218 oraz z 2008 r. Nr 180, poz. 1111) oraz art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873, z 2004 r. Nr 64, poz. 593, Nr 116, poz. 1203 i Nr 210, poz. 2135, z 2005 r. Nr 155, poz. 1298, Nr 169, poz. 1420, Nr 175, poz.1462, Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 94, poz. 651) Rada Gminy uchwala, co następuje:

 

 

§ 1. Przyjmuje się Program współpracy Gminy Banie z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2009, następującej treści:

 

Programu współpracy Gminy Banie z organizacjami pozarządowymi

oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2009

 

            § 2. Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o:

1)      programie – należy przez to rozumieć Program współpracy Gminy Banie z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego;

2)      ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.);

3)      podmiotach Programu – należy przez to rozumieć organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy;

4)      dotacji – należy przez to rozumieć dotację w rozumieniu art. 2 pkt 1 ustawy;

5)      gminie – należy przez to rozumieć Gminę Banie.

 

            § 3. 1. Gmina opiera swoją współpracę z podmiotami Programu na zasadach pomocniczości, suwerenności stron, partnerstwa, efektywności, uczciwej konkurencji i jawności.

            2. Współpraca z podmiotami Programu obejmować będzie następujące działania:

1) przekazywanie zainteresowanym informacji dotyczących:

a)   współdziałania i pomocy w pozyskiwaniu środków finansowych,

b)  zasad prowadzenia rachunkowości i księgowości,

c)   ważnych kwestii, takich jak zmiany w prawie, fundusze, szkolenia, konferencje;

2)     udostępnianie posiadanych zasobów – wiedzy, kontaktów, ludzi, doświadczenia, umiejętności;

3)     organizowanie wspólnych spotkań w celu harmonizowania współpracy;

4)     informowanie o swoich zamierzeniach i promowania wspólnych działań;

5)     powoływanie w miarę potrzeb zespołu doradczo-konsultacyjnego, którego zadaniem byłoby proponowanie i przygotowywanie partnerskich działań oraz rozpowszechnianie informacji o nich.

 

§ 4. Współpraca gminy z podmiotami Programu obejmować będzie w 2009 r. następujące obszary:

1) kultura fizyczna i sport, w tym w szczególności:

a)  wspieranie klubów sportowych i stowarzyszeń,

b)  promocja sportu dzieci i młodzieży,

c)  udział w utrzymaniu i wyposażeniu obiektów sportowo – rekreacyjnych,

d)  organizacja pozalekcyjnych zajęć sportowych;

2) ochrona zdrowia, polityka społeczna, w tym w szczególności:

a)    przeciwdziałanie zjawiskom patologii społecznej,

b)   badania profilaktyczne dla mieszkańców gminy;

3) nauka, edukacja, oświata i wychowanie, w tym w szczególności:

a)     działania zapewniające zagospodarowanie wolnego czasu dzieci i młodzieży,

b)    wspieranie działań edukacyjnych przeciwdziałających patologiom,

c)     organizacja zajęć pozaszkolnych, pozalekcyjnych, jako rozwój zainteresowań dzieci i młodzieży;

4)     ochrona środowiska, w tym w szczególności wspieranie zadań i akcji na rzecz edukacji     ekologicznej;

 

5)     integracja europejska, rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami, w tym w szczególności:

a)      organizacja współpracy międzynarodowej,

b)      wymiana kulturalna dzieci i młodzieży,

c)      organizacja wspólnych działań, imprez i zawodów sportowych.

 

§ 5. Program będzie realizowany m.in. poprzez:

1)      udzielanie dotacji na realizację celów publicznych, na zasadach określonych w odrębnych przepisach;

2)      promocję działalności prowadzonej przez podmioty Programu;

3)      użyczania bądź wynajmowania na preferencyjnych warunkach lokali na spotkania podmiotów Programu.

 

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Banie.

 

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

PRZEWODNICZĄCA RADY

                                                                                     Danuta Zawadzka-Zając

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uzasadnienie

 

            Zgodnie z art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, gmina zobowiązana jest do uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego. Program ten wskazuje zakres współpracy, a także obszary współpracy Gminy Banie z podmiotami Programu.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Kalina Wójcik 14-01-2009 11:41:38
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Kalina Wójcik 13-01-2009
Ostatnia aktualizacja: Kalina Wójcik 14-01-2009 11:41:38