Zarządzenie Wójta Gminy Banie w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji zadania publicznego Gminy Banie w 2009 r. z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu.

Zarządzenie Nr 300/09

Wójta Gminy Banie

z dnia 9 stycznia 2009 r.

 

 

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji zadania publicznego Gminy Banie w 2009 r.

z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu.

 

 

            Na podstawie art. 11 ust. 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873, z 2004 r. Nr 64, poz. 593, Nr 116, poz. 1203 i Nr 210, poz. 2135, z 2005 r. Nr 155, poz. 1298, Nr 169, poz. 1420, Nr 175, poz.1462, Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 94, poz. 651) zarządzam, co następuje:

 

 

 

            § 1. Ogłasza się otwarty konkurs ofert na wspieranie realizacji zadania publicznego Gminy Banie w 2009 r. z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu. Treść ogłoszenia o konkursie zawarta jest w załączniku do niniejszego zarządzenia.

 

            § 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

  WÓJT

   Teresa Sadowska

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik do zarządzenia Nr 300/09

Wójta Gminy Banie z dnia 9 stycznia 2009 r.

 

WÓJT GMINY BANIE

 

działając na podstawie  art. 11 ust. 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873, z późń. zm.)

 

ogłasza otwarty konkurs ofert

na wspieranie realizacji zadania publicznego Gminy Banie w 2009 r.

z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu

 

1. Rodzaj zadania i wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację danego zadania

 

Zadanie Nr 1/09

Organizowanie współzawodnictwa sportowego w zakresie piłki nożnej w miejscowości Banie.

Kwota przeznaczona z budżetu gminy na realizację zadania wynosi 25.500 zł.

 

Zadanie Nr 2/09

Organizowanie współzawodnictwa sportowego w zakresie piłki nożnej w miejscowości Babinek.

Kwota przeznaczona z budżetu gminy na realizację zadania wynosi 24.500 zł.

 

Zadanie Nr 3/09

Organizowanie współzawodnictwa sportowego w zakresie piłki nożnej w miejscowości Lubanowo.

Kwota przeznaczona z budżetu gminy na realizację zadania wynosi 25.500 zł.

 

Zadanie Nr 4/09

Organizowanie współzawodnictwa sportowego w zakresie piłki nożnej w miejscowości Swobnica.

Kwota przeznaczona z budżetu gminy na realizację zadania wynosi 24.500 zł.

 

Zadanie Nr 5/09

Organizowanie współzawodnictwa sportowego w zakresie piłki siatkowej kobiet i mężczyzn w gminie Banie.

Kwota przeznaczona z budżetu gminy na realizację zadania wynosi 8.000 zł.

 

Zadanie Nr 6/09

Organizowanie współzawodnictwa sportowego, imprez sportowych i rekreacyjnych w zakresie:

·         lekkoatletyki,

·         biegów masowych,

·         nauki pływania,

·         piłki halowej,

·         rajdów rowerowych,

·         tenisa stołowego,

·         wędkarstwa,

·         rozgrywek szachowych.

Kwota przeznaczona z budżetu gminy na realizację zadania wynosi 10.000 zł.

 

Zadanie Nr 7/09

Organizowanie zajęć w zakresie sportów strzeleckich.

Kwota przeznaczona z budżetu gminy na realizację zadania wynosi 6.000 zł.

2. Zasady przyznawania dotacji

1)      Podmiotami uprawnionymi do złożenia oferty są organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873, z późń. zm.) oraz jednostki organizacyjne podległe organom administracji publicznej lub przez nie nadzorowane, które:

a)  przedstawią ofertę wykonania wyodrębnionego zadania zgodnie z zasadami uczciwej konkurencji, gwarantującą wykonanie zadania w sposób efektywny, oszczędny i terminowy;

b)  prowadzą statutową działalność obejmującą swoim zakresem zadania będące przedmiotem zlecenia.

2)      Podmiot wnioskujący o przyznanie środków publicznych na realizację zadania zleconego powinien złożyć ofertę zawierającą w szczególności:

a)  szczegółowy zakres rzeczowy zadania publicznego proponowanego do realizacji;

b)  termin i miejsce realizacji zadania publicznego;

c)  kalkulację kosztów realizacji zadania publicznego;

d)  informację o wcześniejszej działalności podmiotu składającego ofertę w zakresie, którego dotyczy zadanie;

e)  informację o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych, zapewniających wykonanie zadania, w tym wysokość środków finansowych uzyskanych na realizację danego zadania z innych źródeł.

3)      Do oferty należy załączyć:

a)  aktualny odpis z rejestru lub odpowiednio wyciąg z ewidencji lub inne dokumenty potwierdzające status prawny oferenta oraz umocowanie osób go reprezentujących,

b)  sprawozdanie merytoryczne i finansowe (bilans, rachunek wyników lub rachunek zysków i strat, informacja dodatkowa) za rok 2008;

c)  potwierdzone kopie dokumentów dotyczących rejestracji podmiotu składającego ofertę;

d)  potwierdzone kopie nadania numeru NIP i numeru REGON;

e)  aktualny statut lub regulamin;

f)   umowę partnerską lub oświadczenie partnera (w przypadku wskazania w pkt V.1. partnera).

4)      Wójt Gminy Banie dokona wyboru ofert i powierzy realizację zadania w formie umowy.

5)      Podmioty przyjmując zlecenie realizacji zadania publicznego zobowiązują się do wykonania zadania w zakresie i na zasadach określonych w umowie, a Gmina Banie zobowiązuje się do przekazania na realizację zadania odpowiednich środków publicznych w formie dotacji.

6)      Umowa wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. Umowa o wsparcie realizacji zadania będzie zawarta na czas określony, jednak nie dłuższy niż do końca 2009 r. Wzór umowy stanowi załącznik  nr 2 do rozporządzenia ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. Nr 264, poz. 2207).

7)      Umowa zostanie sporządzona niezwłocznie po dokonaniu wyboru oferty, najpóźniej w ciągu jednego miesiąca, po upływie terminu złożenia oferty.

3. Termin i warunki realizacji zadania

1) Zadanie musi być wykonane w 2009 r., przy czym początek realizacji zadania opisanego w ofercie nie może nastąpić wcześniej niż po podpisaniu umowy.

2) Zadanie winno być wykonane z najwyższą starannością, zgodnie z zawartą umową.

4. Termin składania ofert

1)      Oferty składać należy w Urzędzie Gminy Banie, ul. Skośna 6 (pokój nr 15).

2)      Ostateczny termin składania ofert upływa 16 lutego 2009 r. o godz. 15.00.

3)      Oferty należy składać na druku stanowiącym załącznik nr 1 do rozporządzenia ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. Nr 264, poz. 2207). Druk dostępny jest także w Urzędzie Gminy Banie – pokój nr 8 oraz w Biuletynie Informacji Publicznej (www.bip.banie.pl – organizacje pozarządowe – akty prawne).

5. Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty

1)      W terminie 14 dni od dnia, w którym upływa termin składania ofert, Wójt Gminy Banie dokona wyboru najkorzystniejszej oferty na poszczególne zadania i powierzy realizację zadania na zasadach określonych w umowie.

2)      Decyzję o udzieleniu dotacji podejmie Wójt Gminy Banie w formie zarządzenia.

3)      Wójt Gminy Banie dokonując wyboru oferty bierze pod uwagę:

a)  możliwość realizacji zadania przez podmiot składający ofertę, w tym wysokość środków własnych gwarantowanych przez podmiot przedstawiający ofertę realizacji zadania;

b)  kalkulację kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania;

c)  wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania;

d)  dotychczasowe doświadczenie w realizacji zadań podobnego rodzaju.

6. Zrealizowane przez Gminę Banie w 2008 r. zadania publiczne tego samego rodzaju i związane z nimi koszty, z uwzględnieniem wysokości dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym, podmiotom o których mowa w art. 3 ust. 3 cytowanej powyżej ustawy, oraz jednostkom organizacyjnym podległym organom administracji publicznej lub przez nie nadzorowanym.

 

Lp.

Nazwa podmiotu, tytuł zadania

Kwota dotacji w 2008 r.

1.

Bański Klub Piłkarski „Iskra”

Organizowanie współzawodnictwa sportowego w zakresie piłki nożnej w miejscowości Banie

25.500 zł

2.

Klub Sportowy „Ogniwo” Babinek                       Organizowanie współzawodnictwa sportowego w zakresie piłki nożnej w miejscowości Babinek

24.500 zł

3.

Klub Sportowy „Czarni” Lubanowo

Organizowanie współzawodnictwa sportowego w zakresie piłki nożnej w miejscowości Lubanowo

25.500 zł

4.

Ludowy Klub Sportowy „Tywa” Swobnica

Organizowanie współzawodnictwa sportowego w zakresie piłki nożnej w miejscowości Swobnica

24.500 zł

5.

Stowarzyszenie Amatorów Piłki Siatkowej „Libero” w Gminie Banie

Organizowanie współzawodnictwa sportowego w zakresie piłki siatkowej kobiet i mężczyzn w miejscowości Banie

8.000 zł

6.

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Baniach

Organizowanie współzawodnictwa sportowego, imprez sportowych i rekreacyjnych w zakresie: biegów masowych, nauki pływania, piłki halowej, rajdów rowerowych, tenisa stołowego, wędkarstwa, rozgrywek szachowych

10.000 zł

7.

Klub Strzelectwa Sportowego „Dąb” w Baniach

Organizowanie zajęć w zakresie sportów strzeleckich

6.000 zł

Ogółem

124.000 zł

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Kalina Wójcik 12-01-2009 14:19:57
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Kalina Wójcik 09-01-2009
Ostatnia aktualizacja: Kalina Wójcik 12-01-2009 14:19:57