ZARZĄDZENIE Nr 159/08 Wójta Gminy Baniez dnia 11 marca 2008 r.w sprawie wyboru ofert na realizację zadania publicznego Gminy Banie w 2008 r. z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu.


ZARZĄDZENIE Nr 159/08

Wójta Gminy Banie

z dnia 11 marca 2008 r.

w sprawie wyboru ofert na realizację zadania publicznego Gminy Banie w 2008 r.

z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu.

Na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873, z 2004 r. Nr 64, poz. 593, Nr 116, poz. 1203 i Nr 210, poz. 2135, z 2005 r. Nr 155, poz. 1298, Nr 169, poz. 1420, Nr 175, poz.1462, Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 94, poz. 651) i art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337 oraz z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218) zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Na podstawie przeprowadzonego otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji zadania publicznego Gminy Banie w 2008 r. z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu dokonuje się wyboru ofert.

2. Wykaz wyłonionych w konkursie podmiotów, które uzyskają dotację oraz wysokość tej dotacji na poszczególne zadania przedstawia poniższa tabela.

Nr zadania

Tytuł zadania

Wybrany oferent

Kwota dotacji

Nr 1/08

Organizowanie współzawodnictwa sportowego w zakresie piłki nożnej w miejscowości Banie.

Bański Klub Piłkarski „ISKRA”

25.500 zł

Nr 2/08

Organizowanie współzawodnictwa sportowego w zakresie piłki nożnej w miejscowości Babinek.

Klub Sportowy „Ogniwo” Babinek

24.500 zł

Nr 3/08

Organizowanie współzawodnictwa sportowego w zakresie piłki nożnej w miejscowości Lubanowo.

Klub Sportowy

„Czarni” Lubanowo

25.500 zł

Nr 4/08

Organizowanie współzawodnictwa sportowego w zakresie piłki nożnej w miejscowości Swobnica.

Ludowy Klub Sportowy

„Tywa” Swobnica

24.500 zł

Nr 5/08

Organizowanie współzawodnictwa sportowego w zakresie piłki siatkowej kobiet i mężczyzn w miejscowości Banie.

Stowarzyszenie Amatorów Piłki Siatkowej „Libero” w Gminie Banie

8.000 zł

Nr 6/08

Organizowanie współzawodnictwa sportowego, imprez sportowych i rekreacyjnych w zakresie: biegów masowych ,nauki pływania, piłki halowej, rajdów rowerowych, tenisa stołowego, wędkarstwa, rozgrywek szachowych

Gminny Ośrodek

Kultury i Sportu

w Baniach

10.000 zł

Nr 7/08

Organizowanie zajęć w zakresie sportów strzeleckich.

Klub Strzelectwa Sportowego

„Dąb”

w Baniach

6.000 zł

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT

Teresa Sadowska

Uzasadnienie

Na ogłoszony otwarty konkurs ofert na wspieranie realizacji zadania publicznego Gminy Banie w 2008 r. z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu wpłynęło 8 ofert na 7 zadań. Termin składania ofert upłynął w dniu 29 lutego 2008 r. Na poszczególne zadania oferty złożyli:

  1. na zadanie Nr 1/08 - organizowanie współzawodnictwa sportowego w zakresie piłki nożnej w miejscowości Banie - 1 oferta złożona przez Bański Klub Piłkarski „ISKRA”,

  2. na zadanie Nr 2/08 - organizowanie współzawodnictwa sportowego w zakresie piłki nożnej w miejscowości Babinek - 1 oferta złożona przez Klub Sportowy „Ogniwo” Babinek,

  3. na zadanie Nr 3/08 - organizowanie współzawodnictwa sportowego w zakresie piłki nożnej w miejscowości Lubanowo - 1 oferta złożona przez Klub Sportowy „Czarni” Lubanowo,

  4. na zadanie Nr 4/08 - organizowanie współzawodnictwa sportowego w zakresie piłki nożnej w miejscowości Swobnica - 1 oferta złożona przez Ludowy Klub Sportowy „Tywa” Swobnica,

  5. na zadanie Nr 5/08 - organizowanie współzawodnictwa sportowego w zakresie piłki siatkowej kobiet i mężczyzn w miejscowości Banie - 1 oferta złożona przez Stowarzyszenie Amatorów Piłki Siatkowej „Libero” w Gminie Banie,

  6. na zadanie Nr 6/08 - organizowanie współzawodnictwa sportowego, imprez sportowych i rekreacyjnych w zakresie: biegów masowych, nauki pływania, piłki halowej, rajdów rowerowych, tenisa stołowego, wędkarstwa, rozgrywek szachowych - 2 oferty, które złożyli: Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Baniach oraz Uczniowski Klub Sportowy „Unia” w Baniach,

  7. na zadanie Nr 7/08 - organizowanie zajęć w zakresie sportów strzeleckich - 1 oferta złożona przez Klub Strzelectwa Sportowego „Dąb” w Baniach.

Wszystkie oferty złożono w terminie. Przy dokonywaniu wyboru oferty brano pod uwagę:

  1. możliwość realizacji zadania przez podmiot składający ofertę, w tym wysokość środków własnych gwarantowanych przez podmiot przedstawiający ofertę realizacji zadania;

  2. kalkulację kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania;

  3. wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania.

Analiza ofert złożonych przez poszczególne podmioty na realizację zadań: Nr 1/08, Nr 2/08, Nr 3/08, Nr 4/08, Nr 5/08 i Nr 7/08 wykazała, że oferenci posiadają doświadczenie w realizacji podobnych zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu i dysponują wystarczającymi środkami finansowymi na realizację tych zadań.

Na zadanie Nr 6/08 wpłynęły dwie oferty. Porównując te oferty dokonano wyboru oferty Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Baniach biorąc pod uwagę wysokość środków własnych gwarantowanych przez oferentów. Na realizację tego zadania własne środki gwarantuje GOKiS w Baniach w kwocie 4 250,00 zł, a UKS „Unia” w kwocie 590,00 zł.

Koszt całkowity zadania z uwzględnieniem dotacji, wyniesie przy realizacji przez GOKiS w Baniach - 14.250,00 zł, a przez UKS „Unia” - 10.590,00 zł. Kwota przeznaczona z budżetu gminy na realizację tego zadania wynosi 10.000 zł.

Biorąc powyższe pod uwagę dokonano wyboru ofert.

WÓJT

Teresa Sadowska

3

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Kalina Wójcik 12-03-2008 08:00:11
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Kalina Wójcik 26-02-2008
Ostatnia aktualizacja: Kalina Wójcik 12-03-2008 08:00:11