Otwarty konkurs ofert na wspieranie realizacji zadania publicznego Gminy Banie w 2008 r. z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu.


WÓJT GMINY BANIE

działając na podstawie art. 11 ust. 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873, z późń. zm.)

ogłasza otwarty konkurs ofert

na wspieranie realizacji zadania publicznego Gminy Banie w 2008 r.

z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu.

1. Rodzaj zadania i wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację danego zadania

Zadanie Nr 1/08

Organizowanie współzawodnictwa sportowego w zakresie piłki nożnej w miejscowości Banie.

Kwota przeznaczona z budżetu gminy na realizację zadania wynosi 25.500 zł.

Zadanie Nr 2/08

Organizowanie współzawodnictwa sportowego w zakresie piłki nożnej w miejscowości Babinek.

Kwota przeznaczona z budżetu gminy na realizację zadania wynosi 24.500 zł.

Zadanie Nr 3/08

Organizowanie współzawodnictwa sportowego w zakresie piłki nożnej w miejscowości Lubanowo.

Kwota przeznaczona z budżetu gminy na realizację zadania wynosi 25.500 zł.

Zadanie Nr 4/08

Organizowanie współzawodnictwa sportowego w zakresie piłki nożnej w miejscowości Swobnica.

Kwota przeznaczona z budżetu gminy na realizację zadania wynosi 24.500 zł.

Zadnie Nr 5/08

Organizowanie współzawodnictwa sportowego w zakresie piłki siatkowej kobiet i mężczyzn w miejscowości Banie.

Kwota przeznaczona z budżetu gminy na realizację zadania wynosi 8.000 zł.

Zadanie Nr 6/08

Organizowanie współzawodnictwa sportowego, imprez sportowych i rekreacyjnych w zakresie:

 • biegów masowych,

 • nauki pływania,

 • piłki halowej,

 • rajdów rowerowych,

 • tenisa stołowego,

 • wędkarstwa,

 • rozgrywek szachowych.

Kwota przeznaczona z budżetu gminy na realizację zadania wynosi 10.000 zł.

Zadnie Nr 7/08

Organizowanie zajęć w zakresie sportów strzeleckich.

Kwota przeznaczona z budżetu gminy na realizację zadania wynosi 6.000 zł.

2. Zasady przyznawania dotacji

 1. Podmiotami uprawnionymi do złożenia oferty są organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873, z późń. zm.) oraz jednostki organizacyjne podległe organom administracji publicznej lub przez nie nadzorowane, które:

  1. przedstawią ofertę wykonania wyodrębnionego zadania zgodnie z zasadami uczciwej konkurencji, gwarantującą wykonanie zadania w sposób efektywny, oszczędny i terminowy;

  2. prowadzą statutową działalność obejmującą swoim zakresem zadania będące przedmiotem zlecenia.

 2. Podmiot wnioskujący o przyznanie środków publicznych na realizację zadania zleconego powinien złożyć ofertę zawierającą w szczególności:

  1. szczegółowy zakres rzeczowy zadania publicznego, proponowanego do realizacji;

  2. termin i miejsce realizacji zadania publicznego;

  3. kalkulację kosztów realizacji zadania publicznego;

  4. informację o wcześniejszej działalności podmiotu składającego ofertę w zakresie, którego dotyczy zadanie;

  5. informację o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych, zapewniających wykonanie zadania, w tym wysokość środków finansowych uzyskanych na realizację danego zadania z innych źródeł.

 3. Do oferty należy załączyć:

  1. sprawozdanie merytoryczne i finansowe (bilans, rachunek wyników lub rachunek zysków i strat, informacja dodatkowa) za rok 2007;

  2. potwierdzone kopie dokumentów dotyczących rejestracji podmiotu składającego ofertę;

  3. potwierdzoną kopię nadania NIP, numeru REGON;

  4. aktualny statut lub regulamin;

  5. dokumenty potwierdzające pełnione funkcje lub pełnomocnictwo osób składających ofertę w imieniu podmiotu.

 4. Wójt Gminy Banie dokona wyboru ofert i powierzy realizację zadania w formie umowy.

 5. Podmioty przyjmując zlecenie realizacji zadania publicznego zobowiązują się do wykonania zadania w zakresie i na zasadach określonych w umowie, a Gmina Banie zobowiązuje się do przekazania na realizację zadania odpowiednich środków publicznych w formie dotacji.

 6. Umowa wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. Umowa o wsparcie realizacji zadania będzie zawarta na czas określony, jednak nie dłuższy niż do końca 2008 r. Wzór umowy stanowi załącznik nr 2 do rozporządzenia ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. Nr 264, poz. 2207).

 7. Umowa zostanie sporządzona niezwłocznie po dokonaniu wyboru oferty, najpóźniej w ciągu jednego miesiąca, po upływie terminu złożenia oferty.

3. Termin i warunki realizacji zadania

1) Zadanie musi być wykonane w 2008 r., przy czym początek realizacji zadania opisanego w ofercie nie może nastąpić wcześniej niż po podpisaniu umowy.

2) Zadanie winno być wykonane z najwyższą starannością, zgodnie z zawartą umową.

4. Termin składania ofert

 1. Oferty składać należy w Urzędzie Gminy Banie, ul. Skośna 6 (pokój nr 15).

 2. Ostateczny termin składania ofert upływa 29 lutego 2008 r. o godz. 15.00.

 3. Oferty należy składać na druku stanowiącym załącznik nr 1 do rozporządzenia ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. Nr 264, poz. 2207). Druk dostępny jest także w Urzędzie Gminy Banie - pokój nr 8 oraz w Biuletynie Informacji Publicznej (www.bip.banie.pl - organizacje pozarządowe - akty prawne).

5. Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty

 1. W terminie 14 dni od dnia, w którym upływa termin składania ofert, Wójt Gminy Banie dokona wyboru najkorzystniejszej oferty na poszczególne zadania i powierzy realizację zadania na zasadach określonych w umowie.

 2. Decyzję o udzieleniu dotacji podejmie Wójt Gminy Banie w formie zarządzenia.

 3. Wójt Gminy Banie dokonując wyboru oferty bierze pod uwagę:

  1. możliwość realizacji zadania przez podmiot składający ofertę, w tym wysokość środków własnych gwarantowanych przez podmiot przedstawiający ofertę realizacji zadania;

  2. kalkulację kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania;

  3. wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania.

6. Zrealizowane przez Gminę Banie w roku poprzednim zadania publiczne tego samego rodzaju i związane z nimi koszty, ze szczególnym uwzględnieniem wysokości dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym, podmiotom o których mowa w art. 3 ust. 3 cytowanej powyżej ustawy, oraz jednostkom organizacyjnym podległym organom administracji publicznej lub przez nie nadzorowanym

Lp.

Nazwa podmiotu, tytuł zadania

Kwota dotacji w 2007 r.

1.

Klub Sportowy „Ogniwo” Babinek

Zajęcia sportowe w zakresie piłki nożnej w miejscowości Babinek

18.047,51 zł

2.

Bański Klub Piłkarski „Iskra” Zajęcia sportowe w zakresie piłki nożnej w miejscowości Banie

34.052,98 zł

3.

Klub Sportowy „Czarni” Lubanowo

Zajęcia sportowe w zakresie piłki nożnej w miejscowości Lubanowo

20.095,27 zł

4.

Ludowy Klub Sportowy „Tywa” Swobnica

Zajęcia sportowe w zakresie piłki w miejscowości Swobnica

14.000,25 zł

5.

Stowarzyszenie Amatorów Piłki Siatkowej „Libero” w Gminie Banie

Zajęcia sportowe w zakresie piłki siatkowej w miejscowości Banie

6.000,00 zł

6.

Stowarzyszenie Amatorów Piłki Siatkowej „Libero” w Gminie Banie

Organizacja i realizacja współzawodnictwa sportowego z zakresu strzelectwa sportowego, tenisa stołowego i ziemnego, biegów masowych, rajdów rowerowych, wędkarstwa i turniejów szachowych

11.000,00 zł

Ogółem

103.196,01 zł

3

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Kalina Wójcik 25-01-2008 13:27:41
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Kalina Wójcik 14-01-2008
Ostatnia aktualizacja: Kalina Wójcik 25-01-2008 13:27:41