UCHWAŁA NR X/100/07 Rady Gminy Banie z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Banie z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2008.


UCHWAŁA NR X/100/07

Rady Gminy Banie

z dnia 28 grudnia 2007 r.

w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Banie z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2008.

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 19 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337 oraz z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218) oraz art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873, z 2004 r. Nr 64, poz. 593, Nr 116, poz. 1203 i Nr 210, poz. 2135, z 2005 r. Nr 155, poz. 1298, Nr 169, poz. 1420, Nr 175, poz.1462, Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 94, poz. 651) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się Program współpracy Gminy Banie z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2008, następującej treści:

Programu współpracy Gminy Banie z organizacjami pozarządowymi

oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2008

§ 2. Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o:

 1. programie - należy przez to rozumieć Program współpracy Gminy Banie z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego;

 2. ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.);

 3. podmiotach Programu - należy przez to rozumieć organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy;

 4. dotacji - należy przez to rozumieć dotację w rozumieniu art. 2 pkt 1 ustawy;

 5. gminie - należy przez to rozumieć Gminę Banie.

§ 3. 1. Gmina opiera swoją współpracę z podmiotami Programu na zasadach pomocniczości, suwerenności stron, partnerstwa, efektywności, uczciwej konkurencji i jawności.

2. Współpraca z podmiotami Programu obejmować będzie następujące działania:

1) przekazywanie zainteresowanym informacji dotyczących:

 1. współdziałania i pomocy w pozyskiwaniu środków finansowych,

 2. zasad prowadzenia rachunkowości i księgowości,

 3. ważnych kwestii, takich jak zmiany w prawie, fundusze, szkolenia, konferencje;

 1. udostępnianie posiadanych zasobów - wiedzy, kontaktów, ludzi, doświadczenia, umiejętności;

 2. organizowanie wspólnych spotkań w celu harmonizowania współpracy;

 3. informowanie o swoich zamierzeniach i promowania wspólnych działań;

 4. powoływanie w miarę potrzeb zespołu doradczo-konsultacyjnego, którego zadaniem byłoby proponowanie i przygotowywanie partnerskich działań oraz rozpowszechnianie informacji o nich.

§ 4. Współpraca gminy z podmiotami Programu obejmować będzie w 2008 r. następujące obszary:

1) kultura fizyczna i sport, w tym w szczególności:

 1. wspieranie klubów sportowych i stowarzyszeń,

 2. promocja sportu dzieci i młodzieży,

 3. udział w utrzymaniu i wyposażeniu obiektów sportowo - rekreacyjnych,

 4. organizacja pozalekcyjnych zajęć sportowych;

2) ochrona zdrowia, polityka społeczna, w tym w szczególności:

 1. przeciwdziałanie zjawiskom patologii społecznej,

 2. badania profilaktyczne dla mieszkańców gminy;

3) nauka, edukacja, oświata i wychowanie, w tym w szczególności:

 1. działania zapewniające zagospodarowanie wolnego czasu dzieci i młodzieży,

 2. wspieranie działań edukacyjnych przeciwdziałających patologiom,

 3. organizacja zajęć pozaszkolnych, pozalekcyjnych, jako rozwój zainteresowań dzieci i młodzieży;

 1. ochrona środowiska, w tym w szczególności wspieranie zadań i akcji na rzecz edukacji ekologicznej;

 1. integracja europejska, rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami, w tym w szczególności:

 1. organizacja współpracy międzynarodowej,

 2. wymiana kulturalna dzieci i młodzieży,

 3. organizacja wspólnych działań, imprez i zawodów sportowych.

§ 5. Program będzie realizowany m.in. poprzez:

 1. udzielanie dotacji na realizację celów publicznych, na zasadach określonych w odrębnych przepisach;

 2. promocję działalności prowadzonej przez podmioty Programu;

 3. użyczania bądź wynajmowania na preferencyjnych warunkach lokali na spotkania podmiotów Programu.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Banie.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCA RADY

DANUTA ZAWADZKA-ZAJĄC

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, gmina zobowiązana jest do uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego. Program ten wskazuje zakres współpracy, a także obszary współpracy Gminy Banie z podmiotami Programu.

4

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Kalina Wójcik 15-01-2008 11:51:09
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Kalina Wójcik 14-01-2008
Ostatnia aktualizacja: Kalina Wójcik 15-01-2008 11:51:09