Zmiana Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2006 r.


Uchwała Nr XXXVII/315/06

Rady Gminy Banie

z dnia 21 września 2006 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Gminnego Programu

Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2006 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457 oraz z 2006 r. Nr 17, poz. 128) oraz art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz.1231, Nr 167, poz. 1372, z 2003 r. Nr 80, poz. 719 i Nr 122, poz. 1143, z 2004 r. Nr 29, poz. 257, Nr 99, poz. 1001, Nr 152, poz. 1597 i Nr 273, poz. 2703 oraz z 2005 r. Nr 23, poz. 186, Nr 132, poz. 1110, Nr 155, poz. 1298 i Nr 179, poz. 1485) Rada Gminy uchwala, co następuje :

§ 1. W uchwale Nr XXXII/273/05 Rady Gminy Banie z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2006 r. w załączniku do uchwały wprowadza się następujące zmiany: 1) w rozdziale III, w tytule II, ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Prowadzenie i finansowanie świetlic środowiskowych, środowiskowych socjoterapeutycznych dla dzieci i młodzieży w Baniach, w Lubanowie, w Babinku, w Swobnicy, w Sosnowie oraz zorganizowanie świetlicy środowiskowej w Baniewicach, w Kunowie i w Piasecznie .”;

2) załącznik Nr 1 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Banie

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

mgr inż. Sylwester Momot

Załącznik do uchwały Nr XXXVII/315/06

Rady Gminy Banie z dnia 21 września 2006 r.

Załącznik Nr 1

PLAN PRACY GMINNEJ KOMISJI ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA 2006 ROK

PROBLEMATYKA

FORMY POMOCY

TERMIN REALIZACJI

WYKONAWCY

zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu

1. Dofinansowywanie szkoleń i kursów specjalistycznych dla lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej w zakresie stosowania w praktyce lekarskiej metody wczesnego
rozpoznawania i szybkiej interwencji wobec pacjentów nadużywających alkoholu.
2.Współpraca z poradnią odwykową w powiecie.

3.Dofinansowywanie placówek zajmujących się terapią odwykową. 4. Współpraca z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w zakresie organizowania specjalistycznego poradnictwa.
5.Praca z osobami uzależnionymi od alkoholu.
-motywowanie do leczenia,
-informowanie o możliwości
podjęcia leczenia w placówce
leczenia odwykowego,
-rozpoznanie w trakcie rozmowy
zjawiska przemocy domowej
i udzielenie stosownego wsparcia
i informacji o możliwościach jej
powstrzymania .
- uruchomienie interwencji w
przypadku zdiagnozowania
przemocy domowej.

-pokrywanie kosztów związanych
z uczestnictwem w terapiach.

cały rok

-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

-Policja

-Dyrektorzy Szkół

-Gmina Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
- NZOZ „Panaceum”Banie

Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe

i przemoc, pomocy psychospołecznej i prawnej

1. Prowadzenie punktu Informacyjno-Konsultacyjnego, którego zadaniem
jest motywowanie i kierowanie do leczenia oraz udzielanie pomocy i informacji ich rodzinom.
2. Udzielanie pomocy osobom uzależnionym i ich rodzinom oraz współpraca z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w zakresie rozeznania potrzeb poprzez sporządzenie wywiadu środowiskowego.
3 Prowadzenie i finansowanie świetlic środowiskowych, środowiskowych świetlic
socjoterapeutycznych dla dzieci i młodzieży w Baniach, w Lubanowie, Babinku, w Swobnicy, w Sosnowie oraz zorganizowanie świetlicy środowiskowej w Kunowie ,w Baniewicach , w Piasecznie.
4. Finansowanie szkoleń i kursów specjalistycznych w zakresie pracy terapeutycznej dla kadry zatrudnionej w świetlicach. Doposażenie świetlic w pomoce i sprzęt niezbędny do prowadzenia świetlic.
5.Dożywianie dzieci uczęszczających do świetlic.
6. Finansowanie i wspieranie kolonii, półkolonii letnich i zimowych oraz
obozów terapeutycznych dla dzieci i młodzieży z rodzin patologicznych.
7.Podejmowanie działań w ramach systemu pomocy ofiarom przemocy w rodzinie(„Niebieska Karta” i „Niebieska Linia”)

Cały rok

-szkoły

-Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,

-Gminny Ośrodek Kultury i Sportu,

-organizacje kościelne

Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej ,

w szczególności dla dzieci i młodzieży

1. Organizowanie i finansowanie szkolnych programów profilaktycznych .
2. Podejmowanie działań o charakterze edukacyjnym przeznaczonych dla rodziców ,
których celem jest wspieranie abstynencji dziecka i przygotowanie go do podejmowania świadomych
i odpowiedzialnych decyzji związanych z używaniem substancji psychoaktywnych ,

3.Wdrażanie programów profilaktyczno-interwencyjnych dla młodzieży upijającej się .
4.Wspieranie programów i przedsięwzięć profilaktycznych opracowanych i realizowanych
przez młodzież ,skierowanych do grup rówieśniczych .
5.Udział w ogólnopolskich kampaniach medialnych. Systematyczne prowadzenie edukacji
społeczności lokalnej na tematy związane z profilaktyką problemów alkoholowych oraz organizowanie kampanii edukacyjnych z wykorzystaniem ulotek i materiałów
o tematyce alkoholowej.
6.Inicjowanie i wspieranie różnorodnych form kształcenia w dziedzinie profilaktyki dla
pedagogów szkolnych, nauczycieli i wychowawców.
7.Tworzenie bazy do działalności profilaktycznej wśród dzieci i młodzieży.

a/ finansowanie trwałych rozwiązań w zakresie urządzeń sportowych i rekreacyjnych,
b/wspieranie form spędzania wolnego czasu oraz zajęć pozalekcyjnych.
8.Współpraca z organizacjami pozarządowymi w celu promocji zdrowia i propagowania trzeźwych obyczajów.
9.Organizowanie konkursów i wystaw z zakresu profilaktyki alkoholowej.
10 Organizowanie badań, sondaży i opinii pozwalających ocenić aktualny stan problemów alkoholowych
11.Stworzenie sieci punktów informacyjnych dotyczących możliwości otrzymania pomocy
na terenie gminy w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych.
12.Prowadzenie lokalnych i regionalnych kampanii edukacyjnych związanych z profilaktyką problemów alkoholowych, organizowanie festynów, obchodów lokalnych .

Cały rok

-Szkoły,

-Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,

Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych.

1. Wspieranie materialne, edukacyjne, lokalowe i osobowe organizacji pozarządowych, stowarzyszeń i fundacji pracujących na rzecz przeciwdziałania problemom
alkoholowym.
2. Udzielanie pomocy grupom anonimowych alkoholików w przypadku podjęcia przez nich działalności na terenie gminy .

Wg potrzeb

-Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Działalność na rzecz przeciwdziałania nietrzeźwości kierowców i bezpieczeństwa w miejscach publicznych.

1. Prowadzenie lokalnych kampanii edukacyjnych związanych z zagrożeniem nietrzeźwości kierowców.

2. Nawiązanie współpracy z policją w celu zwiększenia liczby kontroli kierowców pod względem trzeźwości.
3. Inicjowanie działań na rzecz podejmowania ingerencji przez funkcjonariuszy Policji w sytuacjach spożywania alkoholu w miejscach publicznych.

Wg potrzeb

-Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

-Policja

Przestrzeganie zasad wydawania i cofania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz kontrolowanie przestrzegania zasad obrotu tymi napojami

1. .Prowadzenie kampanii informacyjnych służących zapoznaniu mieszkańców gminy z regulacjami dotyczącymi problematyki alkoholowej.
2.Organizowanie szkoleń dla sprzedawców napojów alkoholowych.
3.Wydawanie opinii w sprawie wydania i cofania zezwolenia na sprzedaż tych napojów.
4. Podejmowanie działań kontrolnych w stosunku do podmiotów handlujących alkoholem.
5.Występowanie do organów ścigania i sądów w sprawach związanych z łamaniem ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

Wg potrzeb

-Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

-Policja

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Kalina Wójcik 28-09-2006 14:58:38
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Kalina Wójcik 28-09-2006
Ostatnia aktualizacja: Kalina Wójcik 28-09-2006 14:58:38