Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Banie za I półrocze 2006 roku


Przedkładam Państwu sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Banie za I półrocze 2006 roku.

Plan budżetu gminy po zmianach według uchwał Rady Gminy i Zarządzeń Wójta Gminy na dzień 30 czerwca 2006 roku wyniósł:

  • dochody - 13.039.473,00 zł,

  • wydatki - 12.112.473,00 zł.

Wykonanie budżetu za I półrocze 2006 roku przedstawia się następująco:

  • dochody - 6.946.420,39 zł,

- wydatki - 6.439.247,89 zł.

Z powyższego zestawienia wynika, że dochody zostały wykonane w 53,3 % w stosunku do planu rocznego a wydatki w 53,2 %.

Szczegółowe wykonanie dochodów przedstawiają załączniki Nr 1 i 3 natomiast wykonanie wydatków załączniki 2 i 4.

Wykonanie dochodów według ważniejszych źródeł przedstawia załącznik Nr 5.

Zaległości z tytułu dochodów budżetowych na 30 czerwca 2006 roku wynosiły 1.194.592,16

- podatek rolny 94.999,49

  • podatek od nieruchomości 643.542,41

razem 738.541,90

(w tym zaległości zabezpieczone hipotecznie na nieruchomościach - 573.261 zł z tego w podatku od nieruchomości - 503.712zł, w podatku rolnym 69.549 zł)

- podatek od środków transportowych 10.736,20

  • podatek od działaln. gosp. opłacany w formie karty podatkowej 13.360,60

- opłaty mieszkaniowe 414.618,25

- pozostałe 17.335,21

Na skutek obniżenia górnych stawek podatkowych w I półroczu 2006 roku do gminnego budżetu nie wpłynęły dochody w wysokości 129.392,36 zł, w tym:

- w podatku od nieruchomości 111.171,36

- w podatku od środków transportowych 18.221,00

Wykonanie wydatków wg ważniejszych kierunków:

Przeznaczenie wydatków

Kwota w zł

% udział w wydatkach ogółem

Oświata i wychowanie

2.927.149,65

45,5

Pomoc społeczna i ochrona zdrowia

1.660.600,59

25,8

Administracja publiczna

737.105,34

11,4

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

198.436,42

3,1

Gospodarka mieszkaniowa

215.401,81

3,4

Kultura i sport

246.886,43

3,8

Transport i łączność

265.936,83

4,1

Obsługa długu

46.260,59

0,7

Pozostałe

141.470,23

2,2

Razem

6.439.247,89

100

W I półroczu 2006 roku spłacono zadłużenia z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 616.000,00 zł, z czego:

- w WFOŚ i GW w Szczecinie: 210.000,00

- w NFOŚ i GW w Warszawie: 240.000,00

- w BGK w Szczecinie: 25.000,00

- w BGK w Szczecinie: 46.000,00

- w BGK w Szczecinie: 20.000,00

- w BOŚ w Szczecinie: 75.000,00

Zadłużenie ogółem na 30 czerwca 2006 roku wyniosło 3.132.371,00 zł z czego :

- 1.200.000,00 zł pożyczka w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie,

- 949.929,00 zł pożyczka w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie,

- 275.000,00 zł kredyt w Banku Ochrony Środowiska w Szczecinie

- 227.442,00 zł kredyt w Banku Gospodarstwa Krajowego w Szczecinie

- 480.000,00 zł kredyt w Banku Gospodarstwa Krajowego w Szczecinie

Zadłużenie stanowi 24,02 % dochodów gminy.

Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej:

Stan środków pieniężnych na początek roku 21.069,55

Przychody:

- ustawowa należność przekazywana przez Urząd Marszałkowski 8.244,23

- wpływy z tytułu odsetek 98,25

Razem przychody 29.412,03

Wydatki :

- edukacja ekologiczna 300,00

- dokumentacja tech .na rekultywację wysypiska w Kunowie 18.300,00

- pozostałe 975,81

Razem wydatki 19.575,81

Stan środków pieniężnych na 30 czerwca 2006 roku 9.836,22

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy opracowano na podstawie danych zawartych w sprawozdaniach za I półrocze 2006 roku, które przedkładane są Ministerstwu Finansów i Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

WÓJT

mgr inż. Ryszard Juś

2

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Kalina Wójcik 18-09-2006 09:59:33
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Kalina Wójcik 18-09-2006
Ostatnia aktualizacja: Kalina Wójcik 18-09-2006 09:59:33