Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Banie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Statut Zespołu Szkół w Baniach


STATUT

ZESPOŁU SZKÓŁ W BANIACH

ROZDZIAŁ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1. 1. Szkoła nosi nazwę Zespół Szkół w Baniach.

2. W skład Zespołu Szkół w Baniach wchodzą:

 1. Szkoła Podstawowa im. Marii Skłodowskiej - Curie w Baniach, ul. Sportowa 1;

 2. Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II w Baniach, ul. Sportowa 1.

3. Siedziba Zespołu Szkół w Baniach mieści się przy ulicy Sportowej 1 w Baniach.

 • § 2. Ilekroć w statucie jest mowa bez bliższego określenia o:

 1. zespole - należy przez to rozumieć Zespół Szkół w Baniach;

 2. szkole podstawowej - należy przez to rozumieć Szkołę Podstawową im. Marii Skłodowskiej - Curie w Baniach;

 3. gimnazjum - należy przez to rozumieć Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła IIw Baniach;

 4. statucie - należy przez to rozumieć niniejszy statut;

 5. ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

(Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 z późn. zm.);

 1. kuratorze - należy przez to rozumieć Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty;

 2. ministrze - należy przez to rozumieć Ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.

§ 3. 1. Nazwa szkoły wchodzącej w skład Zespołu Szkół w Baniach składa się z nazwy zespołu i nazwy tej szkoły, to jest:

 1. Zespół Szkół w Baniach Szkoła Podstawowa im. Marii Skłodowskiej - Curie w Baniach, ul. Sportowa 1;

 2. Zespół Szkół w Baniach Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II w Baniach, ul. Sportowa 1.

2. Nazwa używana jest w pełnym brzmieniu Zespół Szkół w Baniach.

§ 4. 1. Organem prowadzącym zespół jest Gmina Banie.

2. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Zachodniopomorski Kurator Oświaty.

3. Zespół jest szkołą publiczną.

§ 5. Obwód zespołu obejmuje:

1)miejscowości: Banie, Dłużyna, Kunowo, Parnica, Piaskowo, Piaseczno, Skotniki i Tywica dla szkoły podstawowej;

2)teren całej gminy Banie dla gimnazjum.

§ 6. 1. Zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. Nr 61, poz. 624 z późn. zm.) czas trwania cyklu kształcenia w szkole podstawowej wynosi 6 lat, a w gimnazjum 3 lata.

2. W klasach I-III szkoły podstawowej wprowadza się nauczanie zintegrowane.

ROZDZIAŁ II

CELE I ZADANIA ZESPOŁU

§ 7. Zespół realizuje cele i zadania wynikające z przepisów prawa, ze szczególnym uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz przepisów wykonawczych wydanych na jej podstawie, uwzględniające program wychowawczy szkoły i program profilaktyki dostosowany do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb danego środowiska, a w szczególności:

 1. umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i gimnazjum, dostosowując sposób przekazywania wiedzy, kształtowania umiejętności i postaw do naturalnej w tym wieku aktywności dzieci;

 2. umożliwia uczniom podtrzymanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, kulturowej, językowej i religijnej;

 3. umożliwia absolwentom gimnazjum dokonanieświadomego wyboru dalszego kierunku kształcenia;

 4. umożliwia uczniom poznanie świata w jego jedności i złożoności;

 5. wspomaga ich samodzielność uczenia się;

 6. inspiruje do wyrażania własnych myśli i przeżyć;

 7. rozbudza ich ciekawość poznawczą oraz motywację do dalszej edukacji;

 8. kształtuje środowisko wychowawcze sprzyjające realizowaniu celów określonych w ustawie, stosownie do warunków zespołu i wieku uczniów;

 9. sprawuje opiekę nad uczniami odpowiednio do ich potrzeb i możliwości zespołu.

§ 8. Sposoby realizacji zadań wynikających z ustawy, a także z wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych:

 1. podtrzymanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i kulturowej;

  1. nauczanie przedmiotów objętych ramowym planem nauczania odbywa się w języku polskim (poza nauczaniem języków obcych),

  2. nauka języka narodowego mniejszości narodowych i etnicznych oraz inne zajęcia mogą być organizowane na zasadzie dobrowolności (w miarę posiadanych możliwości finansowych i kadrowych). Organizuje je dyrektor na pisemny wniosek rodziców lub opiekunów dziecka według odrębnych przepisów,

2) podtrzymanie poczucia tożsamości religijnej;

 1. w zespole odbywają się lekcje religii lub etyki zgodnie z konstytucyjną zasadą nienaruszalności wolności i godności osobistej oraz zasadą wolności wyznania,

 2. szczegółowe zasady organizowania lekcji religii i etyki określają odrębne przepisy,

 3. w zajęciach religii i etyki biorą udział uczniowie, których rodzice w formie oświadczenia wyrażą takie życzenie zapisując dziecko do szkoły podstawowej lub gimnazjum,

 4. w przypadku uczniów nie biorących udziału w tych zajęciach, oświadczenie, o którym mowa wyżej może być złożone w innym terminie przed dyrektorem lub wychowawcą klasy,

 5. oświadczenie, o którym mowa wyżej nie musi być ponawiane w kolejnym roku szkolnym, może natomiast być zmienione w każdym czasie.

§ 9. Szczegółowe zasady przebywania osób i zachowania na terenie zespołu, korzystania z pomieszczeń i urządzeń zespołu, a także bezpieczeństwa w czasie zajęć lekcyjnych, pozalekcyjnych i pozaszkolnych zawarte są w regulaminie zespołu, który uchwala Rada Pedagogiczna.

§ 10. 1. Zespół nauczycieli klas pierwszych i czwartych szkoły podstawowej oraz klas pierwszych gimnazjum ustala szkolny zestaw programów nauczania na trzyletni etap kształcenia.

2. Dopuszcza się w czasie danego, trzyletniego etapu kształcenia wprowadzenie elementów programów przewidzianych w ścieżkach edukacyjnych lub dodatkowych treści dotyczących bieżących wydarzeń z zakresu kultury, nauki, polityki, ochrony środowiska.

3. Propozycje zmian wprowadzane są po uprzedniej akceptacji i zatwierdzeniu przez Radę Pedagogiczną.

§ 11. 1. Zespół wychowawców oraz pedagog szkolny opracowują szkolny program wychowawczy.

2. Dopuszcza się dużą elastyczność programu i realizację treści związanych z nieprzewidzianymi, bieżącymi wydarzeniami oraz problemami i sprawami wychowawczymi, jakie wynikają w trakcie realizacji założonego programu wychowawczego.

§ 12. 1. W zespole realizowany jest program profilaktyki, opracowany przez zespół nauczycieli powołany przez dyrektora zespołu.

2. Program profilaktyki zawiera strategię działań wychowawczych i zapobiegawczych oraz interwencyjnych wobec dzieci i młodzieży zagrożonych uzależnieniem.

3. Program jest zatwierdzony przez Radę Pedagogiczną, Radę Rodziców, Samorząd Uczniowski. Dopuszcza się modyfikację programu i jego aktualizację w miarę potrzeb.

§ 13. Do realizacji zadań statutowych Rada Pedagogiczna może powoływać spośród swoich członków inne zespoły nauczycielskie. Zasady powoływania i zadania zespołów nauczycielskich określa Rada Pedagogiczna w swoim wewnętrznym regulaminie.

§ 14. Szczegółowe zasady wewnątrzszkolnego systemu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów uchwala Rada Pedagogiczna po zasięgnięciu opinii Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego.

§ 15. 1. W zakresie udzielania uczniom pomocy psychologicznej i pedagogicznej zespół poprzez pedagoga szkolnego oraz wychowawców organizuje współpracę z poradnią psychologiczno-pedagogiczną i innymi ośrodkami poradnictwa i specjalistycznej pomocy dla dzieci i rodziców.

2. Zadania pedagoga szkolnego oraz zasady udzielania uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej określa szczegółowo minister w drodze rozporządzenia.

§ 16. 1. Podstawowymi formami pomocy uczniom niepełnosprawnym oraz mającym trudności w nauce są:

1) nauczanie indywidualne w domu ucznia;

2) nauczanie indywidualne w szkole z możliwością uczęszczania na część zajęć z klasą;

3) uczniom zakwalifikowanym do kształcenia specjalnego, których rodzice nie wyrazili zgody na nauczanie ich w szkołach specjalnych lub pozostających w zespole z powodu braku miejsca w odpowiedniej placówce kształcenia specjalnego, zespół ma obowiązek stworzyć możliwości realizacji obowiązku szkolnego w oparciu o program szkoły specjalnej.

2. Zespół może organizować oddziały integracyjne w celu umożliwienia uczniom niepełnosprawnym zdobycia wiedzy i umiejętności na miarę ich możliwości w warunkach szkoły ogólnodostępnej.

3. Zasady tworzenia oddziałów integracyjnych oraz zadania nauczyciela prowadzącego zajęcia w oddziale integracyjnym określa minister w drodze rozporządzenia.

§ 17. 1. W celu wspierania możliwości rozwojowych i wyrównania szans oraz uwzględniając potrzeby rozwojowe i zainteresowania uczniów w zespole mogą działać stowarzyszenia, organizacje młodzieżowe i uczniowskie kluby sportowe. Warunki działalności tych organizacji określa ustawa.

2. W ramach posiadanych środków i w porozumieniu z organem prowadzącym, w zespole mogą być organizowane zajęcia pozalekcyjne dla młodzieży, a w szczególności:

 1. zajęcia sportowe i rekreacyjne;

 2. koła przedmiotowe;

 3. koła artystyczne;

 4. koła hobbystyczne;

 5. inne wynikające ze szczególnych potrzeb środowiska.

§ 18. 1. Zespół współdziała z rodzicami (prawnymi opiekunami) ucznia we wszystkich sferach działalności, w szczególności w zakresie nauczania i wychowania oraz profilaktyki i udzielania informacji dotyczących zadań zespołu i przepisów prawa oświatowego.

2. Rodzice mogą uzyskać szczegółowe, bieżące informacje na temat dziecka, jego zachowania, postępów i trudności w nauce poprzez kontakt:

  1. z wychowawcą:

a) na zebraniach klasowych,

b) w uzgodnionym z rodzicami terminie na terenie zespołu,

c) na ustne lub pisemne wezwanie w ustalonym terminie,

d) podczas wizyty wychowawcy w domu rodzinnym ucznia,

2) z nauczycielem przedmiotu:

a) w uzgodnionym terminie na spotkaniach indywidualnych,

b) przed posiedzeniem klasyfikacyjnym Rady Pedagogicznej,

3) z pedagogiem szkolnym:

a) w sprawie skierowania na indywidualne badania w poradni psychologiczno - pedagogicznej,

b) w celu rozwiązania konkretnego problemu lub preorientacji zawodowej,

4) z dyrektorem zespołu:

 1. w przypadkach szczególnych, wykraczających poza kompetencje wychowawcy, nauczyciela przedmiotu i pedagoga szkolnego,

 2. w przypadkach konieczności rozwiązywania kwestii spornych między rodzicem a nauczycielem lub wychowawcą.

3. Rodzice współdziałają z zespołem poprzez udział w pracach organów zespołu - Rady Rodziców, bezpośrednio lub poprzez wybranych przedstawicieli.

4. Zasady informowania rodziców (prawnych opiekunów) o postępach w nauce i zachowaniu określa szczegółowo wewnątrzszkolny system oceniania.

5. Statut zespołu, szkolne programy nauczania i wychowania, wewnętrzne regulaminy organów zespołu, statuty i regulaminy organizacji i klubów uczniowskich oraz podstawowe przepisy prawa oświatowego są dostępne dla rodziców w sekretariacie zespołu.

§ 19. Zespół organizuje opiekę i pomoc uczniom, którym z przyczyn rozwojowych, rodzinnych i losowych potrzebna jest pomoc i wsparcie:

 1. indywidualne nauczanie i wychowanie;

   1. w celu zapewnienia możliwości wypełniania obowiązku szkolnego dzieciom z dysfunkcją narządu ruchu utrudniającą uczęszczanie do zespołu oraz dzieciom przewlekle chorym i innym stale lub okresowo niezdolnym do nauki w warunkach szkolnych, zespół może organizować indywidualne nauczanie i wychowanie,

   2. zasady organizowania indywidualnego nauczania i wychowania określają szczegółowo odrębne przepisy,

   3. w zakresie klasyfikowania i promowania uczniów objętych indywidualnym nauczaniem obowiązują odpowiednie przepisy w zależności od realizowanego programu nauczania,

2) zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze i korekcyjno-kompensacyjne;

 • a) zajęcia te są organizowane w zespole w miarę potrzeb oraz możliwości organizacyjnych i finansowych,

 • b) do zespołów wyrównawczych włącza się uczniów ze środowisk niewydolnych wychowawczo lub uczniów, którzy mają znaczne opóźnienia w opanowaniu programów obowiązkowych przedmiotów nauczania,

 • c) kwalifikacji uczniów do zespołów wyrównawczych dokonuje nauczyciel danego przedmiotu obowiązkowego na podstawie własnych obserwacji, jak również na podstawie badań w poradni psychologiczno-pedagogicznej,

 • d) zajęcia korekcyjno-kompensacyjne organizuje się dla uczniów, u których nieprawidłowości rozwojowe utrudniają opanowanie określonych umiejętności. Zajęcia prowadzą nauczyciele z odpowiednim przygotowaniem,

 • e) dokumentację zajęć stanowią: dziennik zajęć oraz zeszyt lub teczka prac ucznia,

 • f) w celu wyłonienia uczniów wykazujących cechy dyslektyczne pedagog szkolny w porozumieniu z poradnią psychologiczno-pedagogiczną organizuje badania przesiewowe w klasach pierwszych i drugich. Dzieci z ryzykiem dysleksji są objęte specjalistyczną opieką,

3) gimnastyka korekcyjna;

 1. zespół może w ramach posiadanych środków i możliwości kadrowych organizować gimnastykę korekcyjną dla uczniów wykazujących zaburzenia w statyce ciała w placówkach służby zdrowia,

 2. gimnastyką korekcyjną obejmuje uczniów zakwalifikowanych na podstawie szczegółowych badań lekarskich,

 3. grupy korekcyjne mogą liczyć od 5 do 12 osób,

 4. do prowadzenia gimnastyki korekcyjnej upoważnieni mogą być nauczyciele wychowania fizycznego posiadający wykształcenie wyższe oraz inne uprawnienia specjalistyczne,

4) indywidualny program i tok nauki;

 1. w celu umożliwienia uczniowi rozwijania szczególnych uzdolnień i zainteresowań przez dostosowanie zakresu i tempa uczenia się do jego indywidualnych możliwości i potrzeb, dyrektor zespołu może zezwolić uczniowi na indywidualny program lub tok nauki,

 2. udzielanie zezwolenia na indywidualny program lub tok nauki lub odmowę zezwolenia wydaje się w drodze decyzji,

 3. zasady udzielania uczniowi zezwolenia na indywidualny program lub tok nauki określają szczegółowo odrębne przepisy.

§ 20. 1. Zespół sprawuje opiekę nad uczniami przebywającymi na jego terenie podczas trwania zajęć lekcyjnych ustalonych tygodniowym planem nauczania, w czasie trwania zajęć nadobowiązkowych, wycieczek i zajęć pozalekcyjnych organizowanych przez zespół (jeśli uczeń jest ich uczestnikiem) od momentu przybycia na zajęcia do momentu ich ukończenia.

2. Szczegółowe zasady przebywania na terenie zespołu oraz postępowania w przypadku zagrożenia bezpieczeństwa określa regulamin wymieniony w § 9 statutu oraz przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy i przepisy przeciwpożarowe.

§ 21. Zespół organizuje opiekę świetlicową dla uczniów oczekujących na zajęcia lekcyjne i pozalekcyjne oraz dla uczniów oczekujących na dowóz. Szczegółowe zasady korzystania z zajęć świetlicowych określa regulamin świetlicy szkolnej.

ROZDZIAŁ III

ORGANY ZESPOŁU SZKÓŁ

§ 22. Organami zespołu są:

 1. Dyrektor Zespołu;

 2. Rada Pedagogiczna, z zachowaniem odrębności rad pedagogicznych szkoły podstawowej i gimnazjum;

 3. Rada Rodziców;

 4. Rada Zespołu- jeśli została utworzona;

 5. Samorząd Uczniowski.

§ 23. 1. Dyrektor zespołu kieruje bieżącą działalnością dydaktyczną, opiekuńczą i wychowawczą zespołu oraz reprezentuje zespół na zewnątrz, a przede wszystkim:

1) jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w szkole podstawowej i gimnazjumnauczycieli i pracowników nie będących nauczycielami;

 1. realizuje uchwały Rady Pedagogicznej zgodnie z prawem oświatowym;

 2. dysponuje środkami finansowymi określonymi w budżecie zatwierdzonym przez organ prowadzący i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykonanie, a także organizuje finansową i gospodarczą obsługę zespołu;

 3. przyznaje nagrody oraz wymierza kary porządkowe nauczycielom i innym pracownikom zespołu;

 4. występuje z wnioskami po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników zespołu;

 5. sprawuje nadzór pedagogiczny;

 6. sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działanie prozdrowotne;

 7. podejmuje decyzje o wcześniejszym przyjęciu dziecka do szkoły podstawowejoraz w sprawie odroczenia obowiązku szkolnego po zasięgnięciu opinii poradni psychologiczno - pedagogicznej;

 8. sprawuje kontrolę spełniania obowiązku szkolnego przez dzieci zamieszkujące w obwodzie szkoły podstawowej i gimnazjum;

 9. na wniosek lub za zgodą rodziców ucznia, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej i poradni psychologiczno - pedagogicznej, dyrektor może zezwolić uczniowi na indywidualny tok nauki wyznaczając nauczyciela - opiekuna;

 10. przedstawia Radzie Pedagogicznej nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym ogólne wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności zespołu;

 11. wykonuje inne zadania wynikające z przepisów ustawy o wykonaniu swoich zadań i współpracuje z Radą Rodziców, Radą Pedagogiczną i Uczniowskim Samorządem;

2. Szczegółowe zadania dyrektora określa ustawa.

3. Dyrektor wykonuje swoje zadania przy pomocy wicedyrektora, pedagoga szkolnego, kierownika świetlicy.

§ 24. 1. Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem zespołu w zakresie realizowania jej statutowych zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki.

2. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w szkole podstawowej i gimnazjum. Zachowuje się odrębność rad pedagogicznych szkoły podstawowej i gimnazjum.

3. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest dyrektor zespołu.

4. Rada Pedagogiczna po zasięgnięciu opinii rodziców i Samorządu Uczniowskiego uchwala regulamin zespołu, który w szczególności określa:

  1. zasady zachowania uczniów przebywających na terenie obiektów zespołu w czasie trwania zajęć lekcyjnych i po ich zakończeniu;

  2. zasady korzystania z pomieszczeń zespołu, urządzeń i sprzętu szkolnego podczas zajęć

pozalekcyjnych;

3)zasady zachowania podczas dojazdu do zespołu;

4) zasady bezpieczeństwa i higieny pracy i postępowanie na wypadek pożaru i akcji ewakuacyjnej.

5. Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności:

1) organizację pracy zespołu, w tym tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych; 2)propozycje dyrektora dotyczące kandydatów na stanowiska kierownicze w zespole;

3)plany finansowe zespołu.

6. Rada Pedagogiczna może wystąpić z wnioskiem do organu prowadzącego zespół o odwołanie nauczyciela ze stanowiska dyrektora oraz innych stanowisk kierowniczych w zespole. Organ prowadzący albo dyrektor są zobowiązani przeprowadzić postępowanie wyjaśniające w ciągu 14 dni od otrzymania uchwały Rady Pedagogicznej.

7. Członkowie Rady Pedagogicznej są zobowiązani do nie ujawnienia spraw poruszanych na posiedzeniu rady, które mogą naruszać dobro osobiste uczniów lub ich rodziców, rodziców także nauczycieli i innych pracowników zespołu.

8. Rada Pedagogiczna do czasu utworzenia Rady Zespołu wykonuje jej zadania określone w ustawie.

9. Rada Pedagogiczna ustala regulamin swojej działalności.

10. Szczegółowe zadania i kompetencje Rady Pedagogicznej określa ustawa.

§ 25. 1. Rada Rodziców stanowi reprezentację rodziców uczniów.

2. Zasady tworzenia Rady Rodziców uchwala ogół rodziców uczniów zespołu.

3. Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności zgodny ze statutem zespołu.

4. Szczegółowe zasady funkcjonowania Rady Rodziców oraz gromadzenia i wydatkowania funduszy określa Rada w regulaminie swojej działalności, który nie może być sprzeczny ze statutem.

5. Występuje do dyrektora, Rady Pedagogicznej z wnioskami, opiniami dotyczącymi zespołu.

6. Podstawowe zadania Rady Rodziców określa ustawa.

§ 26. 1. Samorząd Uczniowski tworzą wszyscy uczniowie zespołu.

2. Zasady wybierania i działania organów Samorządu Uczniowskiego określa regulamin uchwalony przez uczniów w głosowaniu równym, powszechnym, tajnym i bezpośrednim. Regulamin ten nie może pozostawać w sprzeczności ze statutem.

3. Organy Samorządu Uczniowskiego są jedynymi reprezentantami ogółu uczniów.

4. Samorząd Uczniowski może przedstawiać Radzie Pedagogicznej oraz dyrektorowi wnioski i opinie we wszystkich sprawach zespołu, a w szczególności dotyczących:

1)realizacji podstawowych praw uczniów;

2)realizacji programów nauczania i podstaw programowych;

3)jawności ocen w nauce i zachowaniu;

4) organizacji życia szkolnego;

5)wydawania gazetki szkolnej;

 1. organizowania imprez szkolnych;

 2. wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu.

§ 27. 1. Dyrektor zespołu współpracuje bezpośrednio z przewodniczącymi organów zespołu, którzy działają niezależnie w ich imieniu oraz reprezentują je na zewnątrz.

2. Wszelkie wnioski, uwagi, opinie formułowane przez organy zespołu w ramach ich kompetencji i kierowane pod adresem dyrektora zespołu, organów zespołu, organu prowadzącego i sprawującego nadzór pedagogiczny i innych instytucji wymagają formy pisemnej.

3. Przedstawiciele organów zespołu mogą być zapraszani do wzięcia udziału w posiedzeniach innych organów zespołu, jeśli regulaminy tych organów dopuszczają taką możliwość.

4. Dyrektor zespołu realizuje uchwały Rady Pedagogicznej oraz czuwa nad zgodnością podejmowanych przez organy zespołu uchwał z przepisami prawa.

ROZDZIAŁ IV

ROZWIĄZYWANIE SPORÓW I KONFLIKTÓW W ZESPOLE

§ 28. Organy i osoby uprawnione do rozwiązywania sytuacji konfliktowych w zespole:

 1. sytuacje konfliktowe pomiędzy organami reprezentującymi nauczycieli, rodziców i uczniów rozstrzyga dyrektor zespołu z możliwością odwołania się stron do organu prowadzącego zespół;

 2. sytuacje konfliktowe między uczniami w klasie, uczniami różnych klas oraz miedzy uczniem a nauczycielem rozstrzygają wychowawcy klas z możliwością odwołania się stron do dyrektora zespołu;

 3. sytuacje konfliktowe między nauczycielami lub pracownikami zespołu, a także między nauczycielem (wychowawcą) a rodzicami uczniów rozstrzyga dyrektor zespołu z możliwością odwołania się stron do organu prowadzącego zespół lub sądu;

 4. sytuacje konfliktowe między uczniami lub ich rodzicami a zespołem oraz konflikty między nauczycielami i pracownikami zespołu a dyrektorem zespołu rozwiązuje organ prowadzący zespół z możliwością odwołania się stron do sądu.

§ 29.Postępowanie podczas rozwiązywania sytuacji konfliktowych w zespole:

  1. rozwiązywanie konfliktów wymaga stworzenia warunków sprzyjających swobodnej i pełnej wypowiedzi stron konfliktu w zamkniętym pomieszczeniu bez obecności osób trzecich;

  2. osoba lub organ rozstrzygający konflikt winien poznać i wziąć pod uwagę przy podejmowaniu decyzji:

  1. rację obu stron (ewentualnie informacje świadków konfliktu),

  2. przyczyny konfliktu,

  3. stopień zaangażowania stron konfliktu,

  4. stadium zaawansowania konfliktu,

  5. dotychczasowe i perspektywiczne skutki konfliktu,

  6. przepisy prawne dotyczące meritum sprawy,

3) osoba (instancja) rozstrzygająca konflikt ma prawo do:

 1. zasięgnięcia opinii znawców przedmiotu (np. psychologa, radcy prawnego) instancji wyższej, organów zespołu,

 2. 14 - dniowego terminu na zbadanie sprawy,

 3. przekazania sprawy innemu organowi w zespole, lub organowi prowadzącemu zespół,

4) decyzję w sprawie rozstrzygnięcia konfliktu należy podjąć jak najszybciej, najpóźniej w ciągu 14 dni, a w przypadkach uzasadnionych (spory zbiorowe, odwołanie się do innej instancji, konieczność zbadania sprawy lub zebrania informacji) w ciągu miesiąca;

5) decyzja powinna być umotywowana, obiektywna, sprawiedliwa dla stron i zgodna z przepisami prawa i statutem;

6) od decyzji organów zespołu przysługuje prawo odwołania się stron do organu prowadzącego zespół, a w przypadku drastycznego naruszenia prawa do sądu;

7) organy zespołu wymienione w § 22 mogą powołać własne komisje rozjemcze działające na podstawie wewnętrznych regulaminów zgodnych ze statutem.

§ 30. Sposoby rozwiązania konfliktu:

1) polubowne zakończenie sporu przy wzajemnej aprobacie stron konfliktu, zaprzestanie pretensji i roszczeń formalnoprawnych;

2) wzajemne przeproszenie się stron w obecności świadków konfliktu;

3) przeproszenie osoby poszkodowanej w konflikcie przy spełnieniu warunków, o których mowa w pkt. 2;

4) zastosowanie kary dyscyplinarno - porządkowej wobec osoby uznanej za winną w konflikcie:

a) wobec ucznia karę orzeka organ uprawniony zgodnie ze statutem,

b) wobec nauczyciela lub innego pracownika zespołu karę orzeka dyrektor zespołu na podstawie odrębnych przepisów,

c) wobec dyrektora zespołu karę orzeka organ prowadzący zespół,

d) wobec rodzica dyrektor może zastosować karę za nie spełnianie obowiązku szkolnego, inne kary orzeka sąd.

ROZDZIAŁ V

ORGANIZACJA ZESPOŁU

§ 31. Podstawową jednostką organizacyjną zespołu jest oddział, liczący nie więcej niż 28 uczniów.

§ 32. 1. Oddział można podzielić na grupy na zajęciach, dla których z treści programu wynika konieczność prowadzenia ćwiczeń laboratoryjnych i innych, na zajęciach z języków obcych oraz informatyki, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Podział na grupy jest obowiązkowy na zajęciach z języków obcych i informatyki w oddziałach liczących powyżej 24 uczniów oraz podczas ćwiczeń w tym laboratoryjnych, w oddziałach liczących powyżej 26 uczniów.

3. W przypadku oddziałów liczących odpowiednio mniej niż 24 uczniów lub mniej niż 26 uczniów podziału na grupy na zajęciach, o których mowa w ust. 2 można dokonywać za zgodą organu prowadzącego zespół.

4. Zajęcia z wychowania fizycznego, w klasach IV - VI szkoły podstawowej i klasach I - III gimnazjum prowadzone są w grupach od 12 do 26 uczniów.

§ 33. 1. Godzina lekcyjna trwa 45 minut.

2. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się prowadzenie zajęć edukacyjnych w czasie 30 do 60 minut, zachowując ogólny tygodniowy czas pracy obliczony na podstawie ramowego planu nauczania (czas pracy nauczyciela w tym wypadku należy przeliczyć na godziny lekcyjne).

3. Czas trwania poszczególnych zajęć w klasach I - III szkoły podstawowej ustala nauczyciel prowadzący te zajęcia, zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć, o którym mowa w ust. 2.

§ 34. Dla uczniów, którzy ukończyli klasę I gimnazjum i nie rokują ukończenia gimnazjum w normalnym trybie, można organizować klasy przysposabiające do pracy zawodowej.

§ 35. 1. Dla uczniów, którzy muszą dłużej przebywać w zespole ze względu na czas pracy ich rodziców (prawnych opiekunów) lub organizację dojazdu do zespołu, zespół organizuje świetlicę.

2. W świetlicy prowadzone są zajęcia w grupach wychowawczych. Liczba uczniów w grupie nie powinna przekraczać 25.

3. W celu realizacji zadań opiekuńczych i wspomagania właściwego rozwoju uczniów zespół organizuje stołówkę.

§ 36. 1. Biblioteka szkolna jest pracownią, służącą realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów, zadań dydaktyczno - wychowawczych zespołu i doskonaleniu warsztatu pracy nauczyciela, popularyzowaniu wiedzy pedagogicznej wśród rodziców oraz w miarę możliwości wiedzy o regionie.

2. Z biblioteki mogą korzystać uczniowie, nauczyciele i inni pracownicy zespołu.

3. Pomieszczenia biblioteki powinny umożliwiać:

1) gromadzenie i opracowanie zbiorów;

2) korzystanie ze zbiorów w czytelni i wypożyczenie ich poza bibliotekę;

3) prowadzenie przysposobienia czytelniczo - informacyjnego uczniów (w grupach bądź oddziałach).

4. Godziny pracy biblioteki ustala dyrektor zespołu. Dostęp do zbiorów powinien być możliwy podczas zajęć, jak również po ich zakończeniu.

5. Bezpośredni nadzór nad pracą biblioteki sprawuje dyrektor zespołu, a pomocą instruktażowo - metodyczną służy biblioteka pedagogiczna.

6. Biblioteka może nawiązywać współpracę z innymi bibliotekami zgodnie z obowiązującymi przepisami.

7. Wydatki biblioteki są finansowane ze środków budżetu zespołu oraz ze środków Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego.

8. Zadania nauczyciela bibliotekarza określają szczegółowo odrębne przepisy.

§ 37. 1. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji zespołu opracowany przez dyrektora do 30 kwietnia każdego roku. Arkusz organizacji zespołu zatwierdza organ prowadzący zespół do dnia 30 maja danego roku.

2. W arkuszu organizacji zespołu zamieszcza się w szczególności: liczbę pracowników zespołu łącznie z liczbą stanowisk kierowniczych, ogólną liczbę zajęć edukacyjnych finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący zespół.

§ 38. Organizację stałych, obowiązujących i nadobowiązkowych zajęć edukacyjnych określa tygodniowy rozkład zajęć ustalony przez dyrektora zespołu na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy.

ROZDZIAŁ VI

NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY ZESPOŁU

§ 39. 1. W szkole podstawowej i gimnazjum zatrudnia się nauczycieli i pedagoga (pedagogów). Można także zatrudnić logopedę, psychologa oraz pracowników ekonomicznych, inżynieryjno - technicznych, administracyjnych, pracowników obsługi, pracowników świetlicy szkolnej.

2. Zasady zatrudniania nauczycieli i innych pracowników zespołu, o których mowa w ust. 1 określają odrębne przepisy.

§ 40. 1. W zespole tworzy się stanowisko wicedyrektora, jeśli liczba oddziałów wynosi co najmniej 12.

2. W zespole tworzy się stanowisko kierownika świetlicy.

3. Dyrektor może, w ramach posiadanych środków finansowych, tworzyć dodatkowe stanowiska wicedyrektorów lub inne stanowiska kierownicze, za zgodą organu prowadzącego zespół.

§ 41. Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczno - wychowawczą i opiekuńczą oraz jest odpowiedzialny za jakość tej pracy i bezpieczeństwo powierzonych jego opiece uczniów (wychowanków).

§ 42. Zadania nauczyciela:

  1. odpowiedzialność za życie, zdrowie i bezpieczeństwo uczniów;

  2. odpowiedzialność za prawidłowy przebieg procesu dydaktycznego;

  3. dbałość o pomoce dydaktyczne i sprzęt szkolny;

  4. wspieranie rozwoju psychofizycznego uczniów, ich zdolności i zainteresowań;

  5. bezstronność i obiektywizm w ocenie uczniów oraz sprawiedliwe traktowanie uczniów;

  6. udzielanie pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych w oparciu o rozpoznanie potrzeb uczniów;

  7. doskonalenie umiejętności dydaktycznych i podnoszenie poziomu wiedzy merytorycznej zgodnie z podstawą programową;

  8. sporządzanie rozkładów materiałów do poszczególnych przedmiotów zgodnie z obowiązującymi programami nauczania.

§ 43. 1. Nauczyciele prowadzący zajęcia w danym oddziale tworzą zespół, którego zadaniem jest ustalenie zestawu programów nauczania dla danego oddziału oraz jego modyfikowanie w miarę potrzeb.

2. Dyrektor zespołu może tworzyć zespoły wychowawcze, zespoły przedmiotowe lub inne zespoły problemowo- zadaniowe.

3. Pracą zespołu kieruje przewodniczący powoływany przez dyrektora zespołu szkół, na wniosek zespołu.

4. Do zadań zespołów, o których mowa w ust. 2 należy w szczególności:

1) udział w opracowaniu propozycji szczegółowych zasad wewnątrzszkolnego systemu oceniania zgodnie z odrębnymi przepisami;

2) udział w realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz profilaktycznych zespołu;

3) organizowanie doskonalenia zawodowego oraz doradztwa metodycznego;

4) udział w organizowaniu pracowni przedmiotowych, a także uzupełnieniu ich wyposażenia;

5) wspólne opiniowanie przygotowanych w zespole autorskich, innowacyjnych i eksperymentalnych programów nauczania.

§ 44.1. Dyrektor zespołu corocznie powierza nauczycielom sprawowanie opieki wychowawczej nad oddziałem.

2. Dla zapewnienia ciągłości pracy wychowawczej i jej skuteczności wskazane jest, by wychowawca opiekował się oddziałem przez dany etap nauki w szkole podstawowej i gimnazjum.

3. Zadaniem nauczyciela - wychowawcy jest sprawowanie opieki wychowawczej nad uczniami, a w szczególności:

  1. tworzenie warunków wspomagających rozwój ucznia, proces jego uczenia się oraz przygotowania do życia w rodzinie i społeczeństwie;

  2. inspirowanie i wspomaganie działań zespołowych uczniów;

  3. podejmowanie działań umożliwiających rozwiązywanie konfliktów w zespole uczniów oraz pomiędzy uczniami a innymi członkami społeczności szkolnej.

4. Wychowawca w celu realizacji zadań, o których mowa w ust. 3:

 1. otacza indywidualną opieką każdego wychowanka;

 2. planuje i organizuje wspólnie z uczniami i ich rodzicami:

a) różne formy życia zespołowego, rozwijające jednostki i integrujące zespół uczniowski,

b) ustala treść i formę zajęć tematycznych na godzinach do dyspozycji wychowawcy,

3) współdziała z nauczycielami uczącymi w jego klasie (oddziale), uwzględniając z nimi i

koordynując ich działania wychowawcze wobec ogółu uczniów, także wobec tych,

którym potrzebna jest indywidualna opieka,

4) utrzymuje kontakt z rodzicami ucznia w celu:

 1. poznania i ustalenia potrzeb opiekuńczo -wychowawczych ich dzieci,

 2. współdziałania z rodzicami, tzn. okazywania im pomocy w ich działaniach wychowawczych wobec dzieci i otrzymywania od nich pomocy w swoich działaniach,

5)współpracuje z pedagogiem i innymi specjalistami świadczącymi kwalifikowaną pomoc w rozpoznawaniu potrzeb i trudności (także zdrowotnych) oraz zainteresowań i szczególnych zdolności uczniów. Organizację i formy udzielania pomocy psychologicznej i pedagogicznej określają odrębne przepisy.

§ 45. Formy spełniania zadań wychowawcy:

 1. poznanie osobowości, zainteresowań i pozycji ucznia w zespole klasowym;

 2. otoczenie ucznia indywidualną opieką i zapewnieniu mu poczucia bezpieczeństwa;

 3. systematyczne kontrolowanie i analizowanie frekwencji oraz uzyskiwanych przez ucznia ocen z poszczególnych przedmiotów i ocen za zachowanie;

 4. podejmowanie działań mających na celu zapewnienie pomocy specjalistycznej i materialnej;

 5. tworzenie właściwych stosunków interpersonalnych w zespole klasowym oraz kształtowanie postaw tolerancji, aktywności, samodzielności i odpowiedzialności;

 6. w realizacji z rodzicami wychowawca organizuje współpracę przez:

 1. zaznajomienie się ze środowiskiem rodzinnym ucznia i stopniem zaspakajania potrzeb rozwojowych dziecka przez to środowisko,

 2. organizowanie spotkań z rodzicami (spotkania ze wszystkimi rodzicami oraz spotkania indywidualne),

 3. prowadzenie pedagogizacji rodziców,

 4. udzielanie pomocy rodzicom w rozwiązywaniu konkretnych problemów oraz włączanie ich w życie klasy i zespołu,

7) w relacjach z innymi nauczycielami i organami zespołu wychowawca jest rzecznikiem praw uczniów swojej klasy w szczególności:

 1. dba o przestrzeganie praw ucznia zawartych w statucie zespołu przez nauczycieli uczących poszczególnych przedmiotów,

 2. pomaga w rozwiązywaniu konfliktów, w których stroną jest uczeń jego klasy,

 3. współpracuje z pedagogiem szkolnym i poradnią psychologiczno - pedagogiczną w przypadkach pojawienia się szczególnych trudności wychowawczych i dydaktycznych,

 4. reprezentuje klasę na posiedzeniach Rady Pedagogicznej,

8) wychowawca prowadzi dokumentację pracy wychowawczej:

a) dziennik lekcyjny,

b) roczny plan pracy wychowawczej,

c) arkusz ocen ucznia.

ROZDZIAŁ VII

UCZNIOWIE ZESPOŁU

§ 45. 1. Obowiązek szkolny spełnia się poprzez uczęszczanie do szkoły podstawowej i gimnazjum.

2. Obowiązek szkolny dziecka rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat oraz trwa do ukończenia gimnazjum, nie dłużej jednak niż do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 18 lat.

3. Na wniosek rodziców naukę w szkole podstawowej może rozpocząć dziecko, które przed dniem 1 września kończy 6 lat, jeżeli wykazuje psychofizyczną dojrzałość do podjęcia nauki szkolnej.

4. Decyzję o wcześniejszym przyjęciu dziecka do zespołu podejmuje dyrektor zespołu po zasięgnięciu opinii psychologiczno - pedagogicznej.

5. W przypadkach uzasadnionych ważnymi przyczynami rozpoczęcie spełniania przez dziecko obowiązku szkolnego może być odroczone, nie dłużej jednak niż o jeden rok szkolny.

6. Decyzję w sprawie odroczenia obowiązku szkolnego podejmuje dyrektor zespołu po zasięgnięciu opinii poradni psychologiczno - pedagogicznej.

7. Na wniosek rodziców dziecka dyrektor zespołu może zezwolić na spełnianie obowiązku szkolnego poza szkołą.

§ 46. 1. Rodzice (prawni opiekunowie) dzieci 7 letnich i uczniów klasy szóstej szkoły podstawowej, podlegających obowiązkowi szkolnemu i pozostający w obwodzie zespołu w terminie do dnia 30 kwietnia danego roku szkolnego dokonują zapisania dziecka do zespołu.

2. Do gimnazjum mogą być zapisani uczniowie spoza obwodu zainteresowani ofertą edukacyjną.

3. W celu zapisania dziecka do zespołu rodzice (prawni opiekunowie) udzielają w sekretariacie zespołu niezbędnych informacji dotyczących dziecka oraz składają oświadczenie dotyczące nauczania religii lub etyki oraz uczestniczenia w zajęciach edukacyjnych „Wychowanie do życia w rodzinie” realizowanych w zespole.

4. Warunki przyjmowania uczniów do zespołu, prowadzenie dokumentacji ewidencji spełniania przez uczniów obowiązku szkolnego określają odrębne przepisy.

ROZDZIAŁ VIII

PRAWA I OBOWIĄZKI UCZNIA

§ 47.1. Uczeń ma prawo do:

 1. znajomości swoich praw;

 2. właściwie zorganizowanego procesu kształcenia, zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej;

 3. opieki wychowawczej i warunków pobytu w szkole zapewniających bezpieczeństwo, ochronę przed wszelkimi formami przemocy, uzależnieniami, demoralizacją i innymi przejawami patologii społecznej;

 4. życzliwego i podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno - wychowawczym, do równego traktowania niezależnie od wyznawanej religii, światopoglądu i przynależności do grupy etnicznej czy kulturowej;

 5. swobody wyrażania myśli i przekonań w szczególności dotyczących życia zespołu, a także światopoglądowych i religijnych, jeśli nie narusza to dobra innych osób;

 6. zapoznania się z programami nauczania, z ich treścią, celem i stawianymi wymogami oraz uzyskania od nauczycieli i wychowawców niezbędnych informacji o formach poszerzania i pogłębiania swoich wiadomości i umiejętności;

 7. rozwijania swoich zainteresowań i talentów oraz organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, poprzez udział w zajęciach kół zainteresowań, imprezach kulturalnych, wycieczkach, i zawodach sportowych organizowanych dla uczniów zespołu;

 8. wpływania na życie zespołu przez działalność samorządową oraz zrzeszenia się w organizacjach szkolnych;

 9. sprawiedliwej, obiektywnej, jawnej i umotywowanej oceny jego postępów w nauce i zachowaniu;

 10. zapoznania się z ocenami klasyfikacyjnymi oraz możliwości odwołania się od ustalonych ocen w terminie i trybie, który określa wewnątrzszkolny system oceniania;

 11. rozstrzygania sporów na terenie zespołu na zasadach negocjacji, porozumienia i wzajemnego poszanowania stron;

 12. reprezentowania zespołu w konkursach, przeglądach, zawodach i innych imprezach zgodnie ze swoimi umiejętnościami i możliwościami;

 13. wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna Samorządu Uczniowskiego;

 14. redagowania i wydawania gazety szkolnej;

 15. ochrony prywatności rozumianej jako:

 1. ochronę danych osobowych (np. informacje o stanie zdrowia, wyniki testów psychologicznych, informacje dotyczące rodziny - status materialny, wykształcenie rodziców, ewentualne problemy - alkoholizm, rozwód itp.),

 2. zakaz publicznego komentowania sytuacji rodzinnej, społecznej, osobistej ucznia,

 1. równego traktowania wobec prawa szkolnego:

 1. jednakowego oceniania i traktowania ucznia bez względu na jego wygląd zewnętrzny, status rodzinny, społeczny czy status ucznia (dobry - słaby),

 2. równego traktowania w sytuacji konfliktu uczeń - nauczyciel (możliwości, dowiedzenia swoich racji),

 1. ochrony nietykalności cielesnej i poszanowania godności osobistej (zakaz poniżania, obrażania, wyśmiewania, stosowania presji psychicznej itp.);

 2. otrzymywania informacji z różnych źródeł bez cenzury, z wyjątkiem koniecznych ograniczeń np. ze względu na wiek;

 3. otrzymywania informacji dotyczących ucznia o zapadających w zespole decyzjach, takich, jak np. przeniesienie do innej klasy, otrzymanie kary, itp.;

 4. możliwości przedstawienia stanowiska (obrony) we własnej sprawie, a także wygłoszenia opinii, gdy zapadają decyzje dotyczące uczniów;

 5. uczeń, a w jego imieniu także jego rodzice, (prawni opiekunowie), pedagog, wychowawca, Samorząd Uczniowski mają prawo zgłoszenia dyrektorowi zespołu, organom: prowadzącemu i nadzorującemu zespół, gdy naruszane są prawa ucznia;

 6. tryb odwołania się, gdy naruszone są prawa ucznia:

 1. powołanie przez dyrektora zespołu zajmującego się rozpatrzeniem wniosku, w skład którego wchodzą:

- dyrektor zespołu, jako przewodniczący zespołu,

- wychowawca klasy,

- pedagog szkolny,

- przedstawiciel Samorządu Uczniowskiego,

- przedstawiciel Rady Rodziców,

 1. rozpatrzenie wniosku i przeanalizowanie jego zasadności w świetle przepisów prawa, a w szczególności statutu zespołu,

 2. w razie stwierdzenia przez komisję naruszenia praw ucznia, dyrektor podejmuje stosowne decyzje.

2. Uczeń ma obowiązek przestrzegania postanowień zawartych w statucie, a zwłaszcza:

 1. systematycznie i aktywnie uczestniczyć w zajęciach lekcyjnych i życiu zespołu;

 2. przestrzegać zasad kultury współżycia w odniesieniu do kolegów, nauczycieli i innych pracowników zespołu;

 3. przestrzegać zasad bezpieczeństwa w trosce o własne życie, zdrowie i higieniczny rozwój, nie stwarzać sytuacji zagrażających życiu lub zdrowiu innych;

 4. zachowywać się w każdej sytuacji w sposób godny ucznia, postępować zgodnie z dobrem szkolnej społeczności;

 5. szanować poglądy i przekonania innych ludzi;

 6. szanować pracę własną, pracę rodziców, wychowawców i kolegów, dbać o wspólne dobro, ład i porządek w zespole;

 7. szanować i dbać o mienie szkolne służące uczniom i pracownikom zespołu oraz społeczeństwu naszej gminy;

 8. szanować symbole narodowe i szkolne;

 9. dbać o honor i tradycje zespołu;

 10. w dniach uroczystości szkolnych nosić strój galowy, określony przez regulamin zespołu;

 11. reprezentować zespół na zawodach, konkursach i olimpiadach.

§ 48. 1. Za szczególne osiągnięcia ucznia w nauce i zachowaniu oraz w pracy społecznej uczeń może otrzymać wyróżnienia i nagrody:

 1. pochwała w obecności uczniów klasy przez nauczyciela lub wychowawcę;

 2. wyróżnienie na uroczystości szkolnej lub apelu przez dyrektora w obecności społeczności szkolnej;

 3. list pochwalny dla ucznia za bardzo dobre wyniki w nauce i najwyższe oceny
  z zachowania oraz list gratulacyjny dla rodziców ucznia;

 4. nagroda dyrektora zespołu za szczególne zaangażowanie ucznia w pracy społecznej na rzecz zespołu, a także za szczególne osiągnięcia ucznia w konkursach wiedzy, artystycznych i sportowych oraz promocji zespołu;

 5. uczeń, który uzyskał wyróżnienie, o którym mowa w pkt. 3 może otrzymać nagrodę rzeczową ufundowaną ze środków Rady Zespołu lub Rady Rodziców, jeśli organy te podejmują uchwałę w tej sprawie;

 6. w klasach I-III szkoły podstawowej po pierwszym semestrze odznaka „Wzorowy uczeń” lub dyplom za osiągnięcia w nauce i wyróżniające zachowanie;

 7. nagrody książkowe lub dyplom na koniec roku szkolnego w klasach I-III za „Wspaniałe” osiągnięcia w nauce i wyróżniające zachowanie;

 8. w klasach IV-VI szkoły podstawowej i I-III gimnazjum nagrody książkowe lub dyplom na koniec roku szkolnego za wzorowe zachowanie i średnią ocen przynajmniej 4,75;

 9. uczeń może otrzymać stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe, szczegółowe kryteria przyznawania stypendium ustala komisja stypendialna powołana przez dyrektora zespołu;

 10. samorząd uczniowski oraz organizacje wymienione w § 22 statutu mogą przyznawać uczniom będącym ich członkami nagrody za osiągnięcia w pracy na rzecz tych organizacji po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady Pedagogicznej;

 11. wpis do Kroniki Zespołu, jeśli uczeń otrzymał ze wszystkich przedmiotów na koniec roku szkolnego oceny co najmniej bardzo dobre oraz ocenę wzorową za zachowanie.

§ 49. 1. Za niespełnienie obowiązku szkolnego zgodnie z postanowieniami ustawy oraz za zachowanie niezgodne za statutem i wewnętrznymi regulaminami zespołu wobec ucznia mogą być zastosowane kary:

 1. ustne upomnienie ucznia wobec klasy - udziela nauczyciel lub wychowawca;

 2. nagana dyrektora zespołu przed społecznością uczniowską połączona z wpisem do arkusza ocen;

 3. upomnienie ucznia z dołączeniem notatki do akt ucznia;

 4. upomnienie ucznia w obecności klasy z jednoczesnym wpisem uwagi do dziennika;

 5. informacja o karze na gazetce samorządu uczniowskiego;

 6. powiadomienie rodziców o naruszeniu norm zachowania;

 7. zawieszenie praw dla całej klasy: przywileju „szczęśliwego numeru”, nieprzygotowania bez usprawiedliwienia;

 8. ograniczenia praw ucznia wymienionych w § 47 ust. 1 pkt 12 i 13;

 9. nagana z ostrzeżeniem o konsekwencjach dyscyplinarnych w przypadku powtórzenia się występku z dołączeniem notatki do akt ucznia i powiadomieniem rodziców;

 10. przeniesienie ucznia do innej (równorzędnej klasy);

 11. skreślenie ucznia po ukończeniu 18 roku życia w przypadku naruszania Regulaminu Zespołu;

 12. przeniesienie ucznia do innej szkoły;

2. W przypadku umyślnego spowodowania szkody obowiązek jej naprawienia bądź pokrycia kosztów należy do ucznia i rodziców (opiekunów prawnych).

3. Wniosek o przeniesienie ucznia do innej szkoły dyrektor zespołu kieruje w przypadku, gdy uczeń w sposób rażący naruszył postanowienia statutu lub wewnętrznych regulaminów zespołu i uczęszczając do zespołu wywiera demoralizujący wpływ na uczniów zespołu, a podjęte środki wychowawcze i zastosowane uprzednio kary nie przyniosły rezultatów w postaci poprawy zachowania.

§ 50. 1. Uczeń ma prawo odwołania się od kary.

2. Uczeń i jego rodzice (prawni opiekunowie), wychowawca, Samorząd Uczniowski mają prawo odwołania się od ustalonej kary w ciągu 7 dni od dnia jej ogłoszenia do osoby bądź organu, który udzielił kary.

§ 51. 1. Tryb odwołania się od kary:

1) rozpatrzenie wniosku odwoławczego;

2) przeanalizowanie zasadności kary w świetle przepisów prawa, w szczególności statutu;

3) niezwłocznie udzielenie odpowiedzi o utrzymaniu bądź odwołaniu kary.

2. Odwołanie kary ogłasza uczniowi osoba (lub organ) orzekająca uprzednio udzielenie kary w obecności tych samych osób oraz w podobnych okolicznościach.

3. Od orzeczenia organów szkolnych rozpatrujących odwołanie przysługuje rodzicom (prawnym opiekunom) ucznia prawo odwołania się do organu prowadzącego zespół, o ile nie uwzględniono zasad formalno - prawnych zawartych w statucie.

4. Orzeczenie organu prowadzącego zespół jest ostateczne.

ROZDZIAŁ IX

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 52. Zespół używa pieczęci urzędowych zgodnie z odrębnymi przepisami.

§ 53. 1. Zespół może posiadać sztandar.

2. Zespół posiada własny ceremoniał.

3. W czasie ważnych uroczystości szkolnych obowiązuje strój galowy.

4. Dni, w którym uczniowie przychodzą do zespołu w stroju galowym ustala dyrektor zespołu.

5. Zespół prowadzi Kronikę Zespołu oraz Księgę Absolwentów.

6. W zespole funkcjonuje izba tradycji, gdzie gromadzone są szczególnie ważne materiały dokumentujące historię i tradycje zespołu i miejscowości, kroniki, fotografie, sztandar, cenne pamiątki.

§ 54. 1. Zespół prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.

2. Zasady prowadzenia gospodarki finansowej i materiałowej określają odrębne przepisy.

§ 55. 1. Organem kompetentnym do uchwalenia zmian w statucie zespołu jest Rada Pedagogiczna.

2. Nowelizacja statutu następuje w formie uchwały.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Kalina Wójcik 04-09-2006 13:42:56
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Kalina Wójcik 04-09-2006
Ostatnia aktualizacja: Kalina Wójcik 04-09-2006 13:42:56