Zarządzenie Nr 363/06 Wójta Gminy Banie z dnia 16.06.2006 r. zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Banie


Zarządzenie Nr 363/06

Wójta Gminy Banie

z dnia 16 czerwca 2006 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Banie.

Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457 oraz z 2006 r. Nr 17, poz. 128) oraz § 94 ust. 2 Statutu Gminy Banie stanowiącego załącznik do uchwały Nr IX/75/03 Rady Gminy Banie z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Banie (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego Nr 70, poz. 1240, z 2004 r. Nr 89, poz. 1709 oraz z 2005 r. Nr 85, poz. 1753) zarządzam, co następuje:

§ 1. W zarządzeniu Nr 72/03 Wójta Gminy Banie z dnia 5 września 2003 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Banie w załączniku do niniejszego zarządzenia wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 6 w ust. 1 pkt 12 i 13 otrzymuje brzmienie:

„12) stanowisko ds. budownictwa B;

13) stanowiska ds. gospodarki komunalnej i planowania przestrzennego GK;”;

2) w § 13 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Do zadań Zastępcy Wójta należy sprawowanie nadzoru nad stanowiskami pracy wymienionymi w schemacie organizacyjnym oraz planowanie i nadzorowanie prac wykonywanych w ramach robót publicznych.”;

3) w § 20 skreśla się pkt 5;

4) w § 25 dodaje się pkt 22, 23 i 24 w brzmieniu:

„22) pełnienie funkcji administratora bezpieczeństwa informacji danych;

23) prowadzenie spraw związanych z opłatami adiacenckimi;

24) pełnienie funkcji administratora systemu elektronicznego obiegu dokumentów (e-urząd).”;

5) § 26 otrzymuje brzmienie:

„§ 26. Do zakresu działania stanowiska pracy do spraw budownictwa należy:

1) opracowywanie programów rozwoju urządzeń komunalnych w gminie;

2) nadzór nad funkcjonowaniem urządzeń komunalnych w gminie;

3) zlecanie opracowań projektowych i założeń techniczno-ekonomicznych dla obiektów urządzeń komunalnych w gminie;

4) planowanie rocznych i wieloletnich zadań remontowych i inwestycyjnych w gospodarce mieszkaniowej i komunalnej;

5) wykonywanie remontów obiektów gminnych;

6) realizowanie zadań inwestycyjnych;

7) prowadzenie książki obiektu budowlanego;

8) przygotowywanie wniosków o przyznanie środków finansowych na inwestycje;

9) współdziałanie z administracją rządową w sprawach nadzoru urbanistyczno-architektonicznego i budowlanego;

10) prowadzenie ewidencji zabytków;

11) praca w komisjach przetargowych przy realizacji ustawy o zamówieniach publicznych;

12) organizowanie przeglądów budynków gminy w zakresie bezpieczeństwa pożarowego i badania instalacji odgromowej;

13) prowadzenie spraw związanych z funkcjonowaniem placu targowego;

14) nadzorowanie pracy urządzeń kanalizacyjnych.”;

6) § 27 otrzymuje brzmienie:

„§ 27. Do zakresu działania stanowiska pracy do spraw gospodarki komunalnej i planowania przestrzennego należy:

1) prowadzenie spraw związanych z funkcjonowaniem oświetlenia ulicznego w gminie;

2) prowadzenie ewidencji zużycia energii elektrycznej na oświetlenie ulic i miejscowości;

3) prowadzenie spraw związanych z utrzymaniem czystości na terenie gminy;

4) prowadzenie spraw związanych z dostawą energii cieplnej do budynków gminy;

5) kierowanie i nadzorowanie pracy konserwatora oraz kierowcy ciągnika;

6) praca w komisji przetargowej do praw sprzedaży mienia oraz przy realizacji ustawy o zamówieniach publicznych;

7) udzielanie pomocy przy inwentaryzacji mienia gminy;

8) sporządzanie raportów i naliczanie opłat za korzystanie ze środowiska;

9) prowadzenie spraw związanych z planowaniem przestrzennym;

10) nadzór nad realizacją studium ukierunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy;

11) wydawanie decyzji o warunkach zabudowy;

12) prowadzenie rejestru wydanych decyzji o warunkach zabudowy;

13) wnioskowanie i zgłaszanie potrzeb w zakresie zabezpieczenia środków finansowych na cele poprawy stanu bhp;

14) zapewnienie wymaganych prawem szkoleń wstępnych i okresowych pracowników urzędu w zakresie bhp;

15) bieżące informowanie Wójta o stwierdzonych zagrożeniach zawodowych wraz z wnioskami zmierzającymi do usuwania tych zagrożeń;

16) przeprowadzenie kontroli warunków pracy oraz przestrzegania zasad i przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy;

17) współpraca ze służbą pracowniczą w zakresie organizowania i zapewnienia odpowiedniego poziomu szkoleń w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zapewnienia właściwej adaptacji zawodowej nowo zatrudnionych pracowników;

18) występowanie z zaleceniami usunięcia stwierdzonych zagrożeń oraz uchybień w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy;

19) prowadzenie ewidencji źródeł zanieczyszczenia środowiska i podejmowania działań w celu ich zmniejszenia;

20) współpraca i współdziałanie z ośrodkami badań i ochrony środowiska.”;

7) w § 28 w ust. 1 dodaje się pkt 10 w brzmieniu:

„10) planowanie, organizowanie i kontrolowanie realizacji zadań gminy w zakresie zadań obronnych, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego.”.

8) załącznik do Regulaminu Organizacyjnego otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT

mgr inż. Ryszard Juś

2

Załączniki do pobrania

1 za__cznik_do_zarz_dzenia_Nr_363-06.doc (DOC, 51KB) 2006-06-29 12:26:12 455 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Kalina Wójcik 29-06-2006 12:26:12
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Kalina Wójcik 29-06-2006
Ostatnia aktualizacja: Kalina Wójcik 29-06-2006 12:26:12