Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Banie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Zarządzenie Nr 363/06 Wójta Gminy Banie z dnia 16.06.2006 r. zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Banie


Zarządzenie Nr 363/06

Wójta Gminy Banie

z dnia 16 czerwca 2006 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Banie.

Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457 oraz z 2006 r. Nr 17, poz. 128) oraz § 94 ust. 2 Statutu Gminy Banie stanowiącego załącznik do uchwały Nr IX/75/03 Rady Gminy Banie z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Banie (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego Nr 70, poz. 1240, z 2004 r. Nr 89, poz. 1709 oraz z 2005 r. Nr 85, poz. 1753) zarządzam, co następuje:

§ 1. W zarządzeniu Nr 72/03 Wójta Gminy Banie z dnia 5 września 2003 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Banie w załączniku do niniejszego zarządzenia wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 6 w ust. 1 pkt 12 i 13 otrzymuje brzmienie:

„12) stanowisko ds. budownictwa B;

13) stanowiska ds. gospodarki komunalnej i planowania przestrzennego GK;”;

2) w § 13 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Do zadań Zastępcy Wójta należy sprawowanie nadzoru nad stanowiskami pracy wymienionymi w schemacie organizacyjnym oraz planowanie i nadzorowanie prac wykonywanych w ramach robót publicznych.”;

3) w § 20 skreśla się pkt 5;

4) w § 25 dodaje się pkt 22, 23 i 24 w brzmieniu:

„22) pełnienie funkcji administratora bezpieczeństwa informacji danych;

23) prowadzenie spraw związanych z opłatami adiacenckimi;

24) pełnienie funkcji administratora systemu elektronicznego obiegu dokumentów (e-urząd).”;

5) § 26 otrzymuje brzmienie:

„§ 26. Do zakresu działania stanowiska pracy do spraw budownictwa należy:

1) opracowywanie programów rozwoju urządzeń komunalnych w gminie;

2) nadzór nad funkcjonowaniem urządzeń komunalnych w gminie;

3) zlecanie opracowań projektowych i założeń techniczno-ekonomicznych dla obiektów urządzeń komunalnych w gminie;

4) planowanie rocznych i wieloletnich zadań remontowych i inwestycyjnych w gospodarce mieszkaniowej i komunalnej;

5) wykonywanie remontów obiektów gminnych;

6) realizowanie zadań inwestycyjnych;

7) prowadzenie książki obiektu budowlanego;

8) przygotowywanie wniosków o przyznanie środków finansowych na inwestycje;

9) współdziałanie z administracją rządową w sprawach nadzoru urbanistyczno-architektonicznego i budowlanego;

10) prowadzenie ewidencji zabytków;

11) praca w komisjach przetargowych przy realizacji ustawy o zamówieniach publicznych;

12) organizowanie przeglądów budynków gminy w zakresie bezpieczeństwa pożarowego i badania instalacji odgromowej;

13) prowadzenie spraw związanych z funkcjonowaniem placu targowego;

14) nadzorowanie pracy urządzeń kanalizacyjnych.”;

6) § 27 otrzymuje brzmienie:

„§ 27. Do zakresu działania stanowiska pracy do spraw gospodarki komunalnej i planowania przestrzennego należy:

1) prowadzenie spraw związanych z funkcjonowaniem oświetlenia ulicznego w gminie;

2) prowadzenie ewidencji zużycia energii elektrycznej na oświetlenie ulic i miejscowości;

3) prowadzenie spraw związanych z utrzymaniem czystości na terenie gminy;

4) prowadzenie spraw związanych z dostawą energii cieplnej do budynków gminy;

5) kierowanie i nadzorowanie pracy konserwatora oraz kierowcy ciągnika;

6) praca w komisji przetargowej do praw sprzedaży mienia oraz przy realizacji ustawy o zamówieniach publicznych;

7) udzielanie pomocy przy inwentaryzacji mienia gminy;

8) sporządzanie raportów i naliczanie opłat za korzystanie ze środowiska;

9) prowadzenie spraw związanych z planowaniem przestrzennym;

10) nadzór nad realizacją studium ukierunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy;

11) wydawanie decyzji o warunkach zabudowy;

12) prowadzenie rejestru wydanych decyzji o warunkach zabudowy;

13) wnioskowanie i zgłaszanie potrzeb w zakresie zabezpieczenia środków finansowych na cele poprawy stanu bhp;

14) zapewnienie wymaganych prawem szkoleń wstępnych i okresowych pracowników urzędu w zakresie bhp;

15) bieżące informowanie Wójta o stwierdzonych zagrożeniach zawodowych wraz z wnioskami zmierzającymi do usuwania tych zagrożeń;

16) przeprowadzenie kontroli warunków pracy oraz przestrzegania zasad i przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy;

17) współpraca ze służbą pracowniczą w zakresie organizowania i zapewnienia odpowiedniego poziomu szkoleń w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zapewnienia właściwej adaptacji zawodowej nowo zatrudnionych pracowników;

18) występowanie z zaleceniami usunięcia stwierdzonych zagrożeń oraz uchybień w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy;

19) prowadzenie ewidencji źródeł zanieczyszczenia środowiska i podejmowania działań w celu ich zmniejszenia;

20) współpraca i współdziałanie z ośrodkami badań i ochrony środowiska.”;

7) w § 28 w ust. 1 dodaje się pkt 10 w brzmieniu:

„10) planowanie, organizowanie i kontrolowanie realizacji zadań gminy w zakresie zadań obronnych, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego.”.

8) załącznik do Regulaminu Organizacyjnego otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT

mgr inż. Ryszard Juś

2

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 za__cznik_do_zarz_dzenia_Nr_363-06.doc (DOC, 51.50Kb) 2006-06-29 12:26:12 549 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Kalina Wójcik 29-06-2006 12:26:12
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Kalina Wójcik 29-06-2006
Ostatnia aktualizacja: Kalina Wójcik 29-06-2006 12:26:12