Kodeks etyki radnych Rady Gminy Banie


Kodeks etyki radnych Rady Gminy Banie

Celem Kodeksu etyki radnych Rady Gminy Banie jest sprecyzowanie wartości i zasad zachowania wybieralnych przedstawicieli władzy lokalnej (radnych), związanych z pełnieniem przez nich obowiązków, zebranie ich w postaci katalogu oraz poinformowanie obywateli o standardach zachowania, jakich mają prawo oczekiwać od radnych.

§ 1. 1. Kodeks etyki radnych Rady Gminy Banie, zwany dalej „Kodeksem”, wyznacza zasady postępowania radnych w związku z wykonywaniem przez nich zadań publicznych, to jest pełnieniem służby publicznej.

2. Zasady określone w Kodeksie winny być stosowane przez wszystkich radnych.

3. Radni służą Państwu, społecznościom lokalnym, przestrzegają porządku prawnego i wykonują powierzone im zadania.

§ 2. Radni pełniący służbę publiczną zobowiązani są dbać o wykonywanie zadań publicznych oraz o środki publiczne z uwzględnieniem interesu Państwa, interesu wspólnoty samorządowej oraz indywidualnego interesu obywateli, a w szczególności powinni działać zgodnie z zasadami:

  1. praworządności;

  2. bezstronności i bezinteresowności;

  3. obiektywizmu;

  4. uczciwości i rzetelności;

  5. odpowiedzialności;

  6. jawności;

  7. dbałości o interes publiczny;

  8. godnego zachowania przy wykonywaniu funkcji radnego;

  9. uprzejmości i życzliwości w kontaktach z obywatelami.

§ 3. 1. Służba publiczna opiera się na zaufaniu publicznym i wymaga od radnych poszanowania Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej i prawa oraz stawiania interesu publicznego ponad interes osobisty. Obywatele oczekują od radnych wysokich standardów etycznych zachowań.

2. Radni pełnią funkcje w ramach prawa i działają zgodnie z prawem, podejmowane przez nich rozstrzygnięcia i decyzje posiadają podstawę prawną, ich treść jest zgodna z obowiązującymi przepisami prawa, zawierają uzasadnienie oraz informację o możliwości złożenia odwołania.

3. Radni respektują konstytucyjną zasadę podziału władzy, nie ingerują w kompetencje organu wykonawczego.

§ 4. 1. Radni działają bezstronnie i bezinteresownie.

2. Radni nie uczestniczą w podejmowaniu decyzji, naradach, opiniowaniu lub głosowaniu w sprawach, w których mają bezpośredni lub pośredni interes osobisty.

3. Radni nie podejmują prac, ani zajęć kolidujących z funkcją radnego.

4. Radni nie podejmują arbitralnych decyzji, które mogą mieć negatywny wpływ na sytuację obywateli oraz powstrzymują się od wszelkich form faworyzowania.

5. Radni kierują się interesem wspólnoty samorządowej i nie czerpią korzyści materialnych ani osobistych z tytułu sprawowanej funkcji, nie działają też w prywatnym interesie osób lub grupy osób.

§ 5. 1. Radni nie dopuszczają do powstania konfliktu interesów między interesem publicznym a prywatnym. W sytuacji powstania konfliktu interesów dbają, aby został on rozstrzygnięty na korzyść interesu publicznego.

2. Radni korzystają z uprawnień wyłącznie dla osiągnięcia celów, dla których uprawnienia te zostały im powierzone mocą odnośnych przepisów.

3. Radni nie angażują się w działania, które zagrażają prawidłowemu wypełnianiu funkcji lub wpływają negatywnie na obiektywizm podejmowanych decyzji.

§ 6. 1. Radni pełnią funkcję rzetelnie, sumiennie, z szacunkiem dla innych i poczuciem godności własnej.

2. Radni nie ulegają żadnym naciskom, nie przyjmują żadnych zobowiązań wynikających z pokrewieństwa lub znajomości, nie przyjmują żadnych korzyści materialnych ani osobistych.

§ 7. 1. Radni są odpowiedzialni przed całą społecznością lokalną w zakresie sprawowanej funkcji publicznej.

2. Radni ponoszą odpowiedzialność za decyzje i działania, nie unikając trudnych rozstrzygnięć. Zobowiązani są do przestrzegania dyscypliny finansowej i budżetowej. W sprawach majątkowych i finansowych winni wykazywać należytą staranność i gospodarność.

3. Radni respektują zakazy i ograniczenia przewidziane w przepisach szczególnych w związku z pełnieniem funkcji radnego.

§ 8. 1. Radni udzielają obywatelom wyczerpujących informacji o realizacji zadań publicznych na rzecz społeczności lokalnej, którą reprezentują. W tym celu biorą udział w spotkaniach z mieszkańcami wspólnot lokalnych.

2. Radni nie ujawniają informacji poufnych ani nie wykorzystują ich dla korzyści finansowych lub osobistych, zarówno w trakcie kadencji, jak i po jej zakończeniu.

§ 9. 1. Radni zobowiązani są do znajomości przepisów prawa będącego podstawą pełnienia ich funkcji.

2. Radni nie podejmują działań, które mogłyby zachęcić innych do łamania przepisów prawa i niniejszego kodeksu.

3. Radni podnoszą swoje kwalifikacje związane z wykonywaniem zadań publicznych.

§ 10. Radni dbają o dobre stosunki międzyludzkie, przestrzegają zasad poprawnego zachowania, właściwych człowiekowi o wysokiej kulturze osobistej, w miejscu pracy i poza nim.

§ 11. 1. Radni zobowiązani są przestrzegać przepisów Kodeksu i kierować się jego zasadami.

2. Przewodniczący Rady Gminy upowszechnia przepisy Kodeksu wśród radnych, wspólnoty samorządowej oraz mediów, celem propagowania zawartych w nim wartości i zasad.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Kalina Wójcik 15-12-2005 15:06:16
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Kalina Wójcik 15-12-2005
Ostatnia aktualizacja: Kalina Wójcik 15-12-2005 15:06:16