Zarządzenie Nr 257/05 Wójta Gminy Banie z dnia 12.05.2005 r. w sprawie powołania komisji przetargowej


Zarządzenie Nr 257/05

Wójta Gminy Banie

z dnia 12 maja 2005 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej.

Na podstawie § 8 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207, poz. 2108) zarządzam, co następuje:

§ 1. Powołuję komisję przetargową, zwaną dalej „komisją”, w składzie:

 1. Śliwowska Grażyna - przewodniczący komisji;

 2. Korczyńska Bogumiła - zastępca przewodniczącego komisji;

 3. Szydełko Mieczysław - członek komisji;

 4. Sadowski Marian - członek komisji;

 5. Jasek Halina - członek komisji.

§ 2. Zadaniem komisji jest przeprowadzenie przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem gospodarczym i budynkiem innym, położonej w Swobnicy, opisanej w KW nr 49391 i oznaczonej nr działki gruntu 553/3 o pow. 0,7026 ha.

§ 3. Komisja przeprowadza przetarg zgodnie z regulaminem pracy komisji, stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT

mgr inż. Ryszard Juś

Załącznik do zarządzenia Nr 257/05 Wójta Gminy Banie

z dnia 12 maja 2005 r.

REGULAMIN PRACY KOMISJI PRZETARGOWEJ

 1. Komisja pracuje w składzie, co najmniej trzyosobowym przy udziale przewodniczącego komisji lub jego zastępcy.

 1. Na 3 dni przed wyznaczoną data przetargu, komisja stwierdza prawidłowość ogłoszenia przetargu oraz dokonanie wpłat wadium na przetarg.

 1. Przetarg odbywa się w terminie i miejscu określonym w ogłoszeniu o przetargu.

 1. W przetargu nie mogą uczestniczyć osoby wchodzące w skład komisji przetargowej oraz osoby bliskie tym osobom, a także osoby, które pozostają z członkami komisji przetargowej w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może budzić to uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności komisji przetargowej.

 1. Przed otwarciem przetargu komisja żąda od uczestników przetargu przedłożenia dowodów wpłaty wadium i na tej podstawie dopuszcza osoby do uczestnictwa w przetargu.

 1. Komisja odmówi dopuszczenia do uczestnictwa w przetargu, jeżeli wadium zostało wpłacone po terminie lub w innej wysokości i formie niż wskazane w ogłoszeniu o przetargu.

 1. Przewodniczący komisji przetargowej otwiera przetarg, przekazując uczestnikom przetargu:

  1. informacje o nieruchomości wymienione w art. 35 ust. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami tj:

   • oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości

   • powierzchnie nieruchomości

   • opis nieruchomości

   • przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania

   • informacje o przeznaczeniu do sprzedaży

   • terminie do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami

   • cenę wywoławczą nieruchomości

  1. imiona i nazwiska albo nazwy lub firmy osób, które wpłaciły wadium oraz zostały dopuszczone do przetargu

  1. informację, że po trzecim wywołaniu najwyższej zaoferowanej ceny dalsze postąpienia nie zostaną przyjęte.

 1. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

 1. Uczestnicy przetargu zgłaszają ustnie kolejne postąpienia ceny, dopóki mimo trzykrotnego wywołania nie ma dalszych postawień.

Po ustaniu zgłaszania postąpień przewodniczący komisji wywołuje trzykrotnie ostatnią, najwyższą cenę i zamyka przetarg, a następnie ogłasza imię i nazwisko albo nazwę lub firmę osoby, która przetarg wygrała.

 1. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował, co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

 1. Przewodniczący komisji przetargowej sporządza protokół przeprowadzonego przetargu zgodnie z § 10 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207, poz. 2108).

 1. Informację o wyniku przetargu komisja podaje niezwłocznie do wiadomości Skarbnika Gminy w celu zwrotu wadium lub zaliczenia w poczet ceny nabycia.

W sprawach nie określonych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy:

  1. ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 46, poz. 543, z późn. zm.)

  2. rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207, poz. 2108)

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Kalina Wójcik 13-05-2005 15:33:16
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Kalina Wójcik 13-05-2005
Ostatnia aktualizacja: Kalina Wójcik 13-05-2005 15:33:16