Budżet Gminy na 2003 r.

Uchwała Nr V/42/03
Rady Gminy Banie
z dnia 14 lutego 2003 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2003 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 oraz z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806) - Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu gminy na 2003 rok w kwocie 9.134.016 zł
z tego:
1) dochody własne 8.227.066 zł,
2) dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie 906.950 zł
zgodnie z załącznikami Nr 1 i 2.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu gminy na 2003 rok w kwocie 9.444.376 zł
z tego na:
1) realizację zadań własnych 8.537.426 zł,
2) realizację zadań zleconych gminie 906.950 zł
zgodnie z załącznikami Nr 3 i 4.

§ 3. Ustala się spłatę w 2003 roku:
1) pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie 250.000 zł,
2) pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Szczecinie w kwocie 420.000 zł.

§ 4. Źródłem pokrycia wydatków nie mających zabezpieczenia w planowanych dochodach w kwocie 980.360 zł jest pożyczka z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie 902.360 zł i nadwyżka środków na rachunku bankowym z ubiegłego roku w kwocie 78.000 zł.

§ 5. Ustala się rezerwę budżetową ogólną na nieprzewidziane wydatki w wysokości 80.000 zł.

§ 6. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 11.500 zł zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 7. Ustala się dotację dla Powiatu Gryfińskiego w kwocie 5.000 zł z przeznaczeniem na zakup paliwa oraz dofinansowanie wydatków związanych z utrzymaniem Rewiru Dzielnicowych w Baniach.

§ 8. Ustala się wykaz wieloletnich programów inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 9. Ustala się dochody związane z realizacją zadań zlecanych gminie podlegające przekazaniu do budżetu państwa w kwocie 14.000 zł zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 10. Ustala się:
1) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
w kwocie 70.000 zł,
2) wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania
problemów alkoholowych 70.000 zł.

§ 11. Określa się prognozę długu publicznego zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 12. Upoważnia się Wójta Gminy do:
1) dokonywania zmian w planie wydatków budżetowych, z wyłączeniem przeniesień między działami,
2) zaciągania pożyczek i kredytów krótkoterminowych do kwoty 300.000 zł.

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2003 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Kalina Wójcik 25-06-2003 16:16:23
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Kalina Wójcik 25-06-2003
Ostatnia aktualizacja: Kalina Wójcik 25-06-2003 16:16:23