Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Banie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Statut Szkoły Podstawowej w Lubanowie


Uchwała Nr 7/2004

Rady Pedagogicznej

Szkoły Podstawowej w Lubanowie

z dnia 9 grudnia 2004 r.

w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Szkoły Podstawowej w Lubanowie i opracowania jednolitego tekstu.

Na podstawie art. 42 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329 z późn. zm.) Rada Pedagogiczna uchwala, co następuje:

§ 1. Wprowadza się zmiany do statutu, polegające na dostosowaniu zapisów do aktualnie obowiązujących przepisów prawa oświatowego.

§ 2. Ustala się jednolity tekst statutu, uwzględniający dotychczasowe zmiany.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Lubanowie.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący

Rady Pedagogicznej

Małgorzata Sikora

Załącznik

do uchwały Nr 7/2004

Rady Pedagogicznej

Szkoły Podstawowej w Lubanowie

z dnia 9 grudnia 2004 r.

STATUT PUBLICZNEJ SZEŚCIOLETNIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ

Statut opracowano na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329 ze zm.) zwanej dalej ustawą oraz Rozporządzenia MENiS z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. z 2001 r. Nr 61, poz. 624)

NAZWA SZKOŁY

§ 1.1. Szkoła nosi nazwę: Szkoła Podstawowa w Lubanowie.

2. Szkoła jest szkołą publiczną.

3. Siedziba szkoły znajduje się w miejscowości Lubanowo Nr 53.

§ 2. Szkoła będzie się starać, w oparciu o wnioski rady pedagogicznej oraz przedstawicieli rodziców i uczniów o nadanie imienia.

§ 3. Na pieczęciach i stemplach używany jest zapis:

Szkoła Podstawowa

w Lubanowie

74-111 Lubanowo 53

tel. 4166 - 728

Regon 001223417

INNE INFORMACJE O SZKOLE

§ 4.1. Organem prowadzącym szkołę jest Gmina Banie.

2. Czas trwania cyklu kształcenia zgodnie z przepisami w sprawie ramowych planów nauczania trwa 6 lat.

3. Szkoła prowadzi świetlicę.

1

4. Do obwodu szkoły należą miejscowości: Lubanowo, Rożnowo, Sosnowo, Trzaski i Otoki.

5. Obwód szkoły określa uchwała Nr IV/37/99 Rady Gminy w Baniach z dnia 12 marca 1999 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Banie.

CELE I ZADANIA SZKOŁY

§ 5. Szkoła realizuje cele i zadania określone w ustawie oraz przepisach wydanych na jej podstawie, w szczególności:

 • umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia szkoły,

 • umożliwia absolwentom dokonanie świadomego wyboru dalszego kierunku kształcenia,

 • kształtuje środowisko wychowawcze sprzyjające realizowaniu celów i zasad określonych w ustawie o systemie oświaty, stosownie do warunków szkoły i wieku uczniów,

 • sprawuje opiekę nad uczniami odpowiednio do ich potrzeb oraz możliwości szkoły.

§ 6.1. Szkoła organizuje w ramach planu zajęć szkolnych naukę religii lub etyki dla uczniów, których rodzice (prawni opiekunowie) wyrażają takie życzenie,

2. Uczestniczenie lub nie uczestniczenie w szkolnej nauce religii lub etyki nie może być powodem dyskryminacji przez kogokolwiek i w jakiejkolwiek formie,

3. Nie są objęci nauką religii lub etyki uczniowie, którzy zgodnie z oświadczeniem rodziców (prawnych opiekunów) pobierają naukę religii poza systemem oświaty lub świadomie z niej rezygnują. Rezygnacja z uczestniczenia w nauce religii powinna być wyrażona przez rodziców (prawnych opiekunów) na piśmie. Dla uczniów tych szkoła zapewnia opiekę świetlicową.

4. W szkole naukę religii może prowadzić ksiądz lub katecheta na podstawie pisemnego skierowania od biskupa.

5. Nauczyciel religii wchodzi w skład rady pedagogicznej.

§ 7. W celu podtrzymania poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i językowej, szkoła umożliwi uczniom kształcenie w języku ojczystym.

§ 8. Zespół nauczycieli wychowawców, powołany przez dyrektora szkoły opracowuje Szkolny Program Wychowawczy oraz Szkolny Program Profilaktyki. Programy te zatwierdzane są przez radę pedagogiczną, radę rodziców oraz samorząd uczniowski. Dopuszcza się modyfikację wymienionych programów i ich aktualizację w miarę potrzeb.

2

§ 9.1. Szkoła udziela uczniom pomocy psychologicznej i pedagogicznej.

2. Nauczyciele, a wychowawcy w szczególności, są zobowiązani do udzielania pomocy w rozwiązywaniu problemów szkolnych i osobistych uczniów, gdy uczeń lub jego rodzice z taką prośbą zwrócą się, a także gdy sami taką potrzebę zauważą.

3. Do zadań w zakresie indywidualnej opieki pedagogiczno - psychologicznej należy poradnictwo w zakresie:

 1. uświadamiania uczniom mechanizmów konfliktów i uczenie alternatywnych sposobów ich rozwiązywania,

 2. interakcji koleżeńskiej,

 3. poznawania swoich wad i zalet,

 4. umiejętności radzenia sobie w sytuacjach trudnych,

 5. uświadamiania wartości zdrowego trybu życia i troska o nie,

 6. uświadamianie więzi łączących uczniów z rówieśnikami i dorosłymi.

4. W szczególnie trudnych przypadkach szkoła korzysta z pomocy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Gryfinie.

§ 10.1. Szkoła umożliwia rozwój zainteresowań uczniów poprzez prowadzenie form pozalekcyjnych i pozaszkolnych, np.: kół przedmiotowych, kół zainteresowań, SKS.

2. Formy te organizowane są w miarę potrzeb i możliwości finansowych szkoły.

3. W opracowanych przez siebie programach nauczania, nauczyciele zobowiązani są do uwzględnienia zainteresowań uczniów.

§ 11.1. W uzasadnionych przypadkach podyktowanych potrzebą rozwijania szczególnych uzdolnień i zainteresowań ucznia, dyrektor szkoły może zezwolić na indywidualny program lub tok nauki.

2. Zasady udzielania wymienionego w ust. 1 zezwolenia reguluje rozporządzenie MENiS z dnia 19 grudnia 2001 r. w sprawie warunków i trybu udzielania zezwoleń na indywidualny program lub tok nauki oraz organizacji indywidualnego programu lub toku nauki (Dz. U. Nr 3, poz. 28).

§ 12.1. Dla dzieci, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły organizuje się indywidualne nauczanie.

2. Sposób i tryb organizowania indywidualnego nauczania reguluje rozporządzenie MENiS z dnia 29 stycznia 2003 r. w sprawie sposobu i trybu organizowania indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży (Dz. U. nr 23, poz. 193).

3

§ 13.1. Dyrektor szkoły, nauczyciele, i pracownicy szkoły są odpowiedzialni za bezpieczeństwo i zdrowie uczniów w czasie ich pobytu w szkole oraz podczas zajęć poza szkołą, organizowanych przez nią.

2. Dyrektor szkoły odpowiada nie tylko za stworzenie warunków do bezpiecznych zajęć w szkole i organizowanych poza szkołą, ale także za uświadomienie nauczycielom zagrożeń dla bezpieczeństwa uczniów i sposobów przeciwdziałania tym zagrożeniom.

3. Zadania nauczycieli w sprawie bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w czasie lekcji, zajęć i przerw w obiekcie szkolnym:

 1. każdy nauczyciel musi systematycznie kontrolować miejsce, gdzie prowadzi zajęcia; dostrzeżone zagrożenie musi albo sam usunąć, albo niezwłocznie zgłosić dyrektorowi szkoły;

 2. ważnym czynnikiem bezpieczeństwa jest kontrola obecności uczniów na każdej lekcji oraz reagowanie na nagłe zniknięcie ucznia ze szkoły;

 3. w pracowniach o zwiększonym stopniu ryzyka wypadku (wychowanie fizyczne, technika, informatyka) :

a) opiekun opracowuje i wywiesza regulamin, a w nim określa zasady bezpieczeństwa i każdorazowo na początku roku szkolnego zapoznaje z nim uczniów,

 1. zabrania się prowadzenia zajęć oraz praktycznych ćwiczeń bez nauczyciela,

c) w pomieszczeniach, o których mowa w pkt. 3, uczniowie nie mogą przebywać sami bez nauczyciela lub wychowawcy,

 1. w sali gimnastycznej i na boisku należy sprawdzać sprawność sprzętu sportowego przed rozpoczęciem zajęć, zadbać o dobrą organizację i zdyscyplinowanie uczniów.

4. Zasady organizacyjno-porządkowe pełnienia dyżurów:

1) w czasie przerw międzylekcyjnych nauczyciele pełnią dyżury zgodnie z harmonogramem ustalonym przez dyrektora szkoły;

2) nauczyciel dyżurujący zobowiązany jest do rozpoczęcia dyżuru 10 minut przed rozpoczęciem zajęć oraz dyżurowaniem podczas przerw na wyznaczonym stanowisku;

 1. nauczyciel dyżurujący odpowiada służbowo i prawnie za bezpieczeństwo dzieci w wyznaczonym miejscu i terminie dyżuru;

 2. nauczyciel dyżurujący dba o wygląd estetyczny swojego rejonu;

 3. nauczyciel dyżurujący zwraca uwagę na właściwe zachowanie się uczniów;

 4. nauczyciel dyżurujący opuszcza swoje stanowisko z chwilą rozpoczęcia zajęć lekcyjnych;

 5. nauczycielowi dyżurującemu pomaga zespół samorządu uczniowskiego;

 6. czas trwania dyżurów zależny jest od tygodniowego rozkładu lekcji;

4

 1. dyżur trwa łącznie z przerwą po ostatniej lekcji;

10) w przypadku nieobecności nauczyciela dyżurnego obowiązki przejmuje nauczyciel wyznaczony w zastępstwie;

 1. jeżeli pozwalają warunki atmosferyczne, nadzór nad uczniami przebywającymi na boisku przejmuje nauczyciel dyżurujący na piętrze; dzieci przebywające na piętrze schodzą na parter.

5. Bezpieczeństwo na wycieczkach, biwakach i imprezach pozaszkolnych.

 1. zasady opieki nad grupami uczniowskimi:

 1. jeden opiekun na 30 uczniów, jeśli grupa nie wyjeżdża poza miasto, miejscowość i nie korzysta z publicznych środków lokomocji,

b) jeden opiekun na 10 uczniów, jeśli jest to impreza turystyki kwalifikowanej lub jeśli przepisy szczegółowe (danej dziedziny turystyki ) nie stanowią inaczej,

c) przy wyjeździe z uczniami poza miejscowość, która jest siedzibą szkoły, powinien być zapewniony 1 opiekun na 15 uczniów,

d) grupa rowerowa wraz z opiekunem nie może przekraczać 15 osób,

 1. na udział w wycieczce kierownik wycieczki musi uzyskać zgodę rodziców uczniów;

 2. wszystkie wycieczki i imprezy pozaszkolne wymagają wypełnienia „Karty wycieczki”;

 3. kąpiel tylko w grupach do 15 osób i wyłącznie w kąpieliskach strzeżonych;

 4. nie wolno organizować żadnych wyjść w teren w wypadku: burzy, śnieżycy i gołoledzi;

 5. w celu zapewnienia poprawy bezpieczeństwa dzieci i młodzieży szkolnej na drogach publicznych szkoła będzie:

a) prowadzić wśród uczniów systematyczną pracę nad zaznajomieniem ich z przepisami ruchu drogowego,

b) organizować różne formy pracy sprzyjające opanowaniu przepisów ruchu drogowego i podnoszeniu umiejętności poruszania się po drogach,

c) współdziałać z instytucjami i organizacjami zajmującymi się zagadnieniami ruchu drogowego,

 1. w wycieczkach turystyczno-krajoznawczych nie mogą brać udziału uczniowie, w stosunku do których istnieją przeciwwskazania lekarskie.

6. Uczniowie dojeżdżający, po skończonych zajęciach, do czasu odjazdu autobusu przebywają w świetlicy szkolnej.

7. Opiekę nad dziećmi sześcioletnimi w drodze ze szkoły i do szkoły sprawują:

 1. rodzice dzieci, zamieszkałych w Lubanowie;

5

 1. opiekunka dowożąca dzieci z Sosnowa, Otok;

 2. opiekunka dowożąca dzieci z Rożnowa.

8. Szkoła otoczy opieką uczniów z zaburzeniami rozwojowymi, uszkodzeniami narządów: ruchu, słuchu i wzroku zgodnie z zaleceniami lekarzy specjalistów.

9. Na wniosek wychowawcy, uczniowie mający trudne warunki materialne mogą otrzymywać pomoc materialną z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Baniach lub z innych instytucji.

§ 14.1. Dyrektor szkoły powierza każdy oddział szczególnej opiece wychowawczej w zasadzie jednemu z nauczycieli uczących w tym oddziale zwanemu dalej „wychowawcą”.

2. Dla zapewnienia ciągłości wychowawczej i jej skuteczności pożądane jest, by wychowawca prowadził swój oddział przez cały tok nauczania w danym etapie szkoły: kl. I - III i IV - VI.

3. W przypadku jawnych i udokumentowanych wykroczeń ze strony nauczycieli bądź wychowawcy, rodzice i uczniowie mogą wnioskować do dyrektora szkoły o zmianę nauczyciela lub wychowawcy.

Do zmiany wychowawcy klasy może dojść w przypadku:

 1. poniżania uczniów w obecności innych uczniów;

 2. stosowania przemocy fizycznej wobec uczniów;

 3. brak właściwej reakcji na poważne problemy wychowanków,

 4. drastyczne zaniedbywanie obowiązków wychowawcy klasy.

4. Tryb postępowania w sprawie odwołania nauczyciela lub wychowawcy:

 1. trójka klasowa danej klasy zgłasza do dyrektora szkoły, uchwalony większością co najmniej 2/3 ogółu rodziców, wniosek o zmianę wychowawcy klasy;

 2. z wnioskiem, o którym mowa w ust. 4 pkt. 1 występuje rada rodziców na wniosek rodziców uczniów klasy lub na wniosek samorządu klasowego reprezentującego uczniów danej klasy;

 3. dyrektor po zapoznaniu się ze sprawą, przeprowadza rozmowę wyjaśniającą z wychowawcą;

 4. po przeprowadzeniu rozmowy dyrektor przekazuje swoje stanowisko radzie rodziców ewentualnie przesuwa termin realizacji wniosku o zmianę wychowawcy o miesiąc;

 5. po upływie tego terminu i po kolejnej rozmowie z radą rodziców i wychowawcą dyrektor podejmuje ostateczną decyzję.

6

ORGANY SZKOŁY

§ 15.1. Organami szkoły są:

 1. dyrektor szkoły;

 2. rada pedagogiczna;

 3. rada rodziców;

 4. samorząd uczniowski.

2. Kompetencje, zasady współdziałania organów szkoły oraz sposób rozwiązywania sporów pomiędzy nimi powinny:

 1. zapewnić każdemu z nich możliwości swobodnego działania i podejmowania decyzji w granicach swoich kompetencji określonych ustawą;

 2. umożliwiać rozwiązywanie sytuacji konfliktowych wewnątrz szkoły;

 3. zapewniać bieżącą wymianę informacji pomiędzy organami szkoły o podejmowaniu i planowanych działaniach lub decyzjach.

3. Dyrektor szkoły:

 1. kandydata na dyrektora szkoły wyłania się w drodze konkursu;

 2. funkcję dyrektora powierza się na okres pięciu lat szkolnych;

 3. dyrektor może być odwołany:

 1. na własną prośbę za trzymiesięcznym wypowiedzeniem,

 2. w razie ustalenia negatywnej oceny pracy lub negatywnej oceny wykonywania zadań wymienionych w art. 34a ust. 2 ustawy w trybie określonym przepisami w sprawie oceny pracy nauczycieli - bez wypowiedzenia,

 3. w razie złożenia przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny wniosku, o którym mowa w art. 34 ust. 2a ustawy,

 4. w czasie roku szkolnego bez wypowiedzenia, w przypadkach szczególnie uzasadnionych, po uzyskaniu pozytywnej opinii kuratora oświaty,

 1. po upływie okresu, o którym mowa w pkt. 2, organ prowadzący szkołę może przedłużyć pełnienie funkcji dyrektora na kolejne 5 lat lub na czas nieokreślony, po pozytywnym zaopiniowaniu przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny nad szkołą oraz po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i rady rodziców;

 2. dyrektor szkoły w szczególności:

 1. kieruje bieżącą działalnością dydaktyczno-wychowawczą szkoły i reprezentuje ją na zewnątrz,

 2. sprawuje nadzór pedagogiczny w stosunku do nauczycieli zatrudnionych w szkole,

7

 1. sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne,

 2. sprawuje kontrolę spełniania obowiązku szkolnego przez dzieci zamieszkujące w obwodzie tej szkoły, a w szczególności:

- kontroluje wykonywanie obowiązków, o których mowa w art. 18 pkt. 1, 2 ustawy, a także współdziała z rodzicami w realizacji obowiązku, o którym mowa w art. 18 pkt. 3,

- prowadzi ewidencję spełniania obowiązku szkolnego,

 1. realizuje uchwały rady rodziców, podjęte w ramach jej kompetencji,

 2. kieruje pracami rady pedagogicznej (jako jej przewodniczący):

- zwołuje zebrania rady pedagogicznej oraz podaje proponowany porządek obrad w zeszycie zarządzeń co najmniej trzy dni przed terminem zebrania,

- realizuje uchwały rady pedagogicznej podjęte w ramach jej kompetencji,

- wstrzymuje wykonanie uchwały rady pedagogicznej, jeżeli stwierdzi, że są one niezgodne z obowiązującymi przepisami. O fakcie tym niezwłocznie zawiadamia organ prowadzący szkołę oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny. Decyzja organu sprawującego nadzór pedagogiczny jest w tym względzie ostateczna.

 1. dysponuje środkami określonymi w planie finansowym szkoły zaopiniowanym przez radę rodziców i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie, a także może organizować administracyjną, finansową i gospodarczą obsługę szkoły,

 2. wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczególnych,

 3. odpowiada za właściwą organizację i przebieg sprawdzianu, o którym mowa w art. 9 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty,

 1. dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w szkole nauczycieli i pracowników nie będących nauczycielami; dyrektor decyduje w sprawach:

 1. zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników szkoły,

 2. przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom oraz innym pracownikom szkoły,

 3. występowania z wnioskami, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i rady rodziców , w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników szkoły,

 1. dyrektor szkoły w wykonywaniu swoich zadań współpracuje ze wszystkimi organami szkoły;

8

 1. dyrektor przedstawia radzie pedagogicznej, nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności szkoły;

 2. dyrektor jest zobowiązany do zapewnienia uczniom oraz pracownikom bezpiecznych i higienicznych warunków pracy oraz nauki w szkole zarówno podczas zajęć obowiązkowych i nadobowiązkowych organizowanych przez szkołę poza jej terenem;

 3. w przypadku nieobecności dyrektora szkoły zastępuje go inny nauczyciel tej szkoły, wyznaczony przez organ prowadzący.

4. Rada pedagogiczna.

 1. w szkole działa rada pedagogiczna; w jej skład wchodzą nauczyciele pracujący w tej szkole;

 2. rada pedagogiczna jest kolegialnym organem szkoły w zakresie realizacji jej statutowych zadań dotyczących kształcenia , wychowania i opieki;

 3. przewodniczącym rady pedagogicznej jest dyrektor szkoły;

 4. w zebraniach rady pedagogicznej z głosem doradczym mogą uczestniczyć:

a) przedstawiciele rodziców (rada rodziców),

b) przedstawiciele uczniów (samorząd uczniowski),

c) lekarz lub pielęgniarka,

d) przedstawiciele władz samorządowych,

Osoby te są zapraszane przez przewodniczącego rady pedagogicznej za zgodą lub na jej wniosek.

 1. zebrania rady pedagogicznej są organizowane:

 1. przed rozpoczęciem roku szkolnego,

 2. w każdym semestrze w związku z zatwierdzenie wyników klasyfikowania i promowania uczniów,

 3. po zakończeniu okresowych (rocznych) zajęć szkolnych w celu ich podsumowania,

 4. na wniosek organu sprawującego nadzór pedagogiczny,

 5. z inicjatywy przewodniczącego rady pedagogicznej,

 6. z inicjatywy rady rodziców,

 7. z inicjatywy organu prowadzącego szkołę,

 8. na wniosek co najmniej 1/3 członków rady pedagogicznej,

 1. do podstawowych zadań rady należy:

 1. podejmowanie uchwał w sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczniów,

9

 1. podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w szkole, po zaopiniowaniu ich projektów przez radę rodziców,

 2. ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli,

 1. rada zatwierdza:

 1. plany pracy szkoły po zaopiniowaniu ich przez radę rodziców,

 2. wyniki klasyfikacji i promocji uczniów,

 1. rada opiniuje:

 1. organizację pracy szkoły, w tym zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych,

 2. projekt planu finansowego szkoły,

 3. wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień,

 4. propozycje dyrektora szkoły w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych,

 1. rada pedagogiczna przygotowuje projekt statutu szkoły albo jego zmian i przedstawia do uchwalenia radzie rodziców i samorządowi uczniowskiemu;

10) rada pedagogiczna może wystąpić z wnioskiem do organu prowadzącego szkołę o odwołanie nauczyciela ze stanowiska dyrektora lub do dyrektora - o odwołanie nauczyciela z innego stanowiska kierowniczego w szkole; przed wystąpieniem z wnioskiem o odwołanie rada zobowiązana jest zasięgnąć opinii rady rodziców i samorządu uczniowskiego;

11) podejmowanie uchwał:

 1. rada podejmuje uchwały na zebraniach plenarnych, uchwały rady obowiązują wszystkich pracowników i uczniów szkoły,

 2. uchwały są prawomocne, jeżeli zostały podjęte zwykłą większością głosów, przy udziale co najmniej 2/3 członków rady,

 3. głosowanie jest jawne z wyjątkiem spraw podanych w ust. pkt 11 litera d,

 4. głosowanie w sprawach personalnych jest tajne,

12) rada może powołać w zależności od potrzeb komisje stałe lub doraźne; pracami komisji kieruje przewodniczący wybrany przez jej członków; komisja informuje radę o wynikach swojej pracy na najbliższym posiedzeniu lub na posiedzeniu nadzwyczajnym;

13) członek rady jest zobowiązany do:

 1. rzetelnego realizowania uchwał rady,

 2. przestrzegania zarządzeń dyrektora szkoły oraz władz oświatowych i samorządowych,

10

 1. czynnego uczestniczenia w pracach rady lub komisji,

 2. realizowania uchwał rady także wtedy, gdy zgłosił do nich swoje zastrzeżenia (zastrzeżenia nauczyciel dopisuje pod protokołem i składa czytelny podpis),

 3. składania przed radą sprawozdań z wykonania przydzielonych zadań,

 4. nieujawniania spraw poruszanych na posiedzeniu rady, które mogą naruszać dobro osobiste uczniów lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników szkoły lub placówki,

 1. zebrania rady lub komisji są protokołowane;

 1. protokół sporządza się w terminie 7 dni,

 2. w księdze protokołów prowadzi się listę obecności; obecność na radzie potwierdza się własnoręcznym podpisem,

 3. protokół zebrania rady podpisują: przewodniczący obrad i protokolant,

 4. w terminie 14 dni od napisania protokołu wszyscy członkowie rady muszą zapoznać się z jego treścią i mogą dopisać swoje spostrzeżenia,

 5. wniesione zastrzeżenia mogą być rozpatrywane na następnym posiedzeniu lub oddalone, jeżeli są sprzeczne z obowiązującymi przepisami,

 6. księga protokołów jest przesznurowana, opieczętowana i podpisana przez dyrektora szkoły,

 7. księga protokołów może być udostępniona władzom oświatowym oraz związkowym,

 1. rada pedagogiczna ustala regulamin swojej działalności, który może być zmieniony na wniosek dyrektora szkoły lub na wniosek co najmniej 2/3 członków rady; zmiany przyjmuje się zwykłą większością głosów.

5. Rada Rodziców.

 1. w szkole tworzy się radę rodziców;

 2. zasady tworzenia rady rodziców uchwala ogół rodziców szkoły;

 3. rada rodziców uchwala regulamin swojej działalności, który nie może być sprzeczny ze statutem szkoły;

 4. celem rady rodziców jest reprezentowanie ogółu rodziców szkoły oraz podejmowanie działań zmierzających do doskonalenia statutowej działalności szkoły, a także wnioskowanie do innych organów szkoły w tym zakresie;

 5. szczególnym celem rady rodziców jest działanie na rzecz opiekuńczej funkcji szkoły;

11

 1. rada rodziców może występować do organu prowadzącego szkołę, organu sprawującego nadzór pedagogiczny, dyrektora, rady pedagogicznej z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw szkoły;

 2. w celu wspierania działalności statutowej szkoły, rada rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł; zasady wydatkowania funduszy określa regulamin rady rodziców;

 3. zadaniem rady rodziców jest w szczególności:

 1. pobudzanie i organizowanie form aktywności rodziców na rzecz wspomagania realizacji celów i zadań szkoły,

 2. zapewnienie rodzicom, we współdziałaniu z innymi organami szkoły, rzeczywistego wpływu na działalność szkoły a wśród nich:

- znajomość zadań i zamierzeń dydaktyczno-wychowawczych w szkole i klasie,

- uzyskania w każdym czasie rzetelnej informacji na temat swego dziecka i jego postępów lub trudności,

- znajomości regulaminu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów,

- uzyskiwania porad w sprawie wychowania i dalszego kształcenia swych dzieci,

- wyrażania i przekazywania opinii na temat pracy szkoły,

 1. określanie struktur działania rady rodziców;

10) organizacja działania rady rodziców:

 1. podstawowym ogniwem organizacyjnym ogółu rodziców szkoły jest zebranie rodziców klasy,

 2. zebranie rodziców wybiera spośród siebie „klasową radę rodziców” składającą się z 3 osób w głosowaniu jawnym,

 3. wszyscy członkowie klasowych rad rodziców tworzą radę rodziców szkoły,

 4. plenarne zebranie rady rodziców wybiera spośród siebie:

- prezydium rady rodziców, jako wewnętrzny organ kierujący pracami rady rodziców,

- komisję rewizyjną, jako organ kontrolny rady rodziców,

 1. najwyższą władzą ogółu rodziców jest plenarne zebranie rodziców, które jest zwoływane raz w czasie kadencji rady,

 2. kadencja rady rodziców i jej organów trwa 2 lata,

 3. uchwały podejmuje się zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy regulaminowego składu danego organu.

12

6. Samorząd uczniowski:

 1. sposób powoływania zarządu samorządu uczniowskiego:

 1. samorząd tworzą wszyscy uczniowie szkoły,

 2. zarząd wybierany jest w wyborach równych, tajnych i powszechnych,

 3. poszczególne klasy zgłaszają swoich kandydatów (1 na 5 uczniów),

 4. kolejność nazwisk kandydatów na liście wyborczej jest alfabetyczna,

 5. kampanię wyborczą można rozpocząć nie wcześniej niż 3 tygodnie przed wyborami,

 6. komisja wyborcza składa się z uczniów,

 7. zarząd samorządu uczniowskiego składa się z 10 osób,

 8. kadencja zarządu trwa jeden rok,

 9. na pierwszym posiedzeniu nowo wybrany zarząd wyłania ze swego grona przewodniczącego, wiceprzewodniczącego, sekretarza i skarbnika,

 1. zadania samorządu uczniowskiego:

 1. samorząd uczniowski (jego przedstawiciele) może przedstawiać dyrektorowi szkoły, radzie pedagogicznej, radzie rodziców wnioski i opinie dotyczące spraw szkoły i praw uczniów, a w szczególności:

- właściwe zorganizowanie procesu kształcenia procesu kształcenia, zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej,

- opieki wychowawczej i warunków pobytu w szkole zapewniających bezpieczeństwo, ochronę przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej oraz poszanowania i ochronę jego godności,

- swobody wyrażania myśli i przekonań religijnych,

- rozwijania zainteresowań, zdolności w kołach zainteresowań i kołach przedmiotowych,

- korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, środków dydaktycznych, księgozbioru biblioteki,

- jawnej i umotywowanej oceny z zachowania oraz z postępów w nauce,

- zapoznania się z programem nauczania, jego treścią, celami i stawianymi wymaganiami,

- zrzeszania się w organizacjach działających w szkole,

- uzyskiwania informacji o bieżących i okresowych wynikach w nauce,

- udziału w wycieczkach szkolnych, obozach, odpoczynku w czasie ferii zimowych i letnich,

 1. przewodniczący samorządu uczniowskiego może brać udział (z głosem doradczym) w posiedzeniach rady pedagogicznej w części obejmującej sprawy zachowania i pracy wychowawczo-opiekuńczej,

13

 1. samorząd uczniowski organizuje w porozumieniu z dyrektorem na terenie szkoły:

- imprezy związane z uroczystościami szkolnymi,

- programy rozrywkowe, rekreacyjne dla uczniów i ich rodziców,

- dyskoteki,

 1. samorząd uczniowski występuje do dyrektora szkoły z wnioskiem imiennym o powołanie opiekuna samorządu uczniowskiego,

 2. uczniowie mają prawo do redagowania i wydawania gazetki szkolnej,

 3. uczniowie mają prawo do prowadzenia kroniki szkolnej,

 4. uczniowie mają obowiązek dbać o porządek w szkole,

 5. uczniowie mają obowiązek prowadzenia dyżurów w szatni,

 6. uczniowie powinni zwracać uwagę na kulturę osobistą uczniów w szkole i poza nią,

 1. organizacja pracy i finansowanie samorządu uczniowskiego:

 1. zebrania zarządu samorządu uczniowskiego odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak, niż raz w miesiącu; zebrania zarządu mogą być zwoływane na wniosek dyrektora szkoły, opiekuna samorządu uczniowskiego, 1/3 członków rady pedagogicznej i rady rodziców; wymienione organy mogą brać udział w posiedzeniach zarządu samorządu uczniowskiego z głosem doradczym,

 2. w posiedzeniach zarządu biorą udział gospodarze klas, którzy mają obowiązek informowania na bieżąco uczniów ze swoich klas o pracach i działaniu zarządu,

 3. zebrania zarządu są protokołowane,

 4. protokoły sporządza się ze wszystkich imprez i konkursów organizowanych przez samorząd uczniowski,

 5. środki finansowe samorządu uczniowskiego mogą pochodzić:

- z prac wykonanych przez uczniów,

- z biletów sprzedawanych na imprezach szkolnych,

- z funduszy przekazywanych przez zakład pracy i osoby prywatne,

- ze środków przekazywanych przez radę rodziców,

 1. wydatki samorządu uczniowskiego muszą być udokumentowane (rachunki, faktury),

 2. środki pieniężne samorządu uczniowskiego są gromadzone na książeczce SKO,

 1. uczeń przestaje być członkiem zarządu samorządu uczniowskiego tylko w przypadku złożenia rezygnacji;

 2. wszelkie zmiany w regulaminie mogą być dokonywane w formie aneksu po zatwierdzeniu przez zarząd samorządu uczniowskiego.

14

§ 16. Rozwiązywanie sytuacji konfliktowych wewnątrz szkoły.

 1. Konflikt nauczyciel - rodzic.

Jeżeli bezpośrednia rozmowa rodzica z nauczycielem nie rozwiąże problemu, rodzic zgłasza sprawę u wychowawcy. Wychowawca rozmawia z nauczycielem, wyjaśnia sprawę, przekazuje swoje spostrzeżenia rodzicom. W przypadku braku zadowalającego rozwiązania problemu, zgłasza sprawę dyrektorowi, który przyjmuje procedurę jak w przypadku doboru bądź zmiany wychowawcy klasowego.

 1. Konflikt nauczyciel - nauczyciel.

Strona „poszkodowana” może bezpośrednio zwrócić się do strony przeciwnej z prośbą o wyjaśnienie, a także poprosić o pomoc „mediatora”. Jeśli to jednak nie rozwiąże problemu, zgłasza sprawę do dyrektora szkoły. Należy unikać nagłaśniania sprawy, gdyż powodować to może niepotrzebne napięcia w gronie.

 1. Konflikt uczeń - nauczyciel.

Przy rozstrzyganiu sytuacji konfliktowych między uczniem a nauczycielem trzeba wziąć pod uwagę właściwości osobowości i postawy interpersonalnej nauczyciela i ucznia. Gdy przyczyny konfliktu leżą po stronie ucznia, w jego niewłaściwej postawie względem nauczyciela lub własnych obowiązków, należy zastosować perswazję i doprowadzenie do zrozumienia przez ucznia problemu. Sprawę wyjaśnia wychowawca klasy po wysłuchaniu obu stron. W przypadku niezbyt dużej rangi konfliktu stara się doprowadzić do zadowalającego obie strony rozwiązania. Jeśli jest to niemożliwe korzysta z pomocy dyrektora szkoły.

 1. Konflikt uczeń - uczeń.

Problemy tego rodzaju rozwiązuje wychowawca klasy, z ewentualną pomocą dyrektora szkoły. Powiadomienie o konflikcie rodziców ucznia pozostawia się do dyspozycji wychowawcy.

 1. Konflikt dyrektor - rada pedagogiczna.

Spory pomiędzy dyrektorem, a radą pedagogiczną rozstrzygane są na zebraniach rady pedagogicznej.

 1. Konflikt dyrektor - rada rodziców.

Spory pomiędzy dyrektorem, a radą rodziców rozstrzygane są na zebraniach zarządu rady rodziców z udziałem dyrektora.

15

 1. Konflikt dyrektor - samorząd uczniowski.

Spory pomiędzy dyrektorem, a samorządem uczniowskim rozstrzygane są między wybranymi przez samorząd uczniowski przedstawicielami samorządu uczniowskiego, a dyrektorem szkoły w obecności opiekuna samorządu uczniowskiego.

 1. Konflikt rada pedagogiczna - samorząd uczniowski.

Spory pomiędzy radą pedagogiczną, a samorządem uczniowskim rozstrzygane są na wspólnym posiedzeniu z udziałem wybranych przez radę pedagogiczną nauczycieli, przedstawicieli samorządu uczniowskiego i dyrektora.

§ 17. Współdziałanie rodziców i nauczycieli.

 1. rodzice i nauczyciele powinni współpracować ze sobą w sprawach wychowania i kształcenia młodzieży;

 2. współpraca rodziców i nauczycieli odbywa się przez:

 1. indywidualne kontakty - na prośbę nauczyciela lub rodzica,

 2. zebrania w szkole - zwoływane przez wychowawcę lub radę klasy,

 3. organy szkoły,

 1. współdziałanie rodziców i nauczycieli uwzględnia prawo rodziców do:

 1. znajomości zadań i zamierzeń dydaktyczno-wychowawczych w danej klasie i szkole poprzez ich zapoznawanie z planami wychowawców klasowych i planem dydaktyczno-wychowawczym na zebraniach rodzicielskich,

 2. znajomości przepisów dotyczących oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów poprzez przedstawianie ich na zebraniach rodzicielskich i w kontaktach z wychowawcą klasy,

 3. rzetelnego informowania na temat swego dziecka odnośnie jego zachowania, postępów i trudności w nauce, poprzez kontakty z wychowawcą klasy oraz nauczycielami poszczególnych przedmiotów,

 4. uzyskiwanie porad pedagogicznych w sprawach wychowania i dalszego kształcenia swych dzieci w kontaktach z wychowawcą i Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Gryfinie,

 5. wyrażania i przekazywania organowi nadzorującemu szkołę opinii na temat pracy szkoły,

 6. uczestnictwa w spotkaniach organizowanych przez szkołę w celu wymiany informacji i dyskusji na tematy wychowawcze nie rzadziej niż raz na kwartał,

 7. uczestnictwa w wycieczkach i uroczystościach szkolnych,

 1. zebrania z rodzicami przeprowadza się nie rzadziej niż raz na kwartał.

16

ORGANIZACJA SZKOŁY

§ 18. Terminy rozpoczynania i kończenia roku szkolnego, przerw świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określają przepisy w sprawie organizacji roku szkolnego.

§ 19.1. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacyjny szkoły opracowany przez dyrektora, najpóźniej do 30 kwietnia każdego roku, na podstawie planu nauczania oraz planu finansowego szkoły.

Arkusz organizacyjny szkoły zatwierdza organ prowadzący szkołę do dnia 30 maja danego roku, po zaopiniowaniu przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny.

2. W arkuszu organizacyjnym szkoły zamieszcza się w szczególności liczbę pracowników szkoły łącznie z liczbą stanowisk kierowniczych, ogólną liczbę godzin przedmiotów i zajęć obowiązkowych oraz liczbę godzin przedmiotów nadobowiązkowych, w tym kół zainteresowań i innych zajęć pozalekcyjnych finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący szkołę.

§ 20.1. Podstawową jednostką organizacyjną szkoły jest oddział złożony z uczniów, którzy w jednorocznym kursie nauki danego roku szkolnego uczą się wszystkich przedmiotów obowiązkowych, określonych planem nauczania zgodnym z odpowiednim ramowym planem nauczania i programem wybranym z zestawu programów dla danej klasy, dopuszczonych do użytku szkolnego.

2. W szkole podstawowej przeciętna liczba uczniów w oddziale nie powinna przekraczać 26 osób.

3. W szkole podstawowej jest prowadzony oddział obowiązkowego przygotowania przedszkolnego realizujący program wychowania przedszkolnego.

4. W klasach I - III obowiązuje nauczanie zintegrowane.

5. W klasach IV - VI obowiązuje nauczanie blokowe.

§ 21.1. Organizację stałych, obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć dydaktycznych i wychowawczych określa tygodniowy rozkład zajęć, ustalony przez dyrektora szkoły na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacyjnego z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy.

2. Tygodniowy rozkład zajęć klas I - III szkoły podstawowej określa ogólny przydział czasu na poszczególne zajęcia wyznaczone ramowym planem nauczania. Szczegółowy rozkład dzienny zajęć ustala nauczyciel prowadzący zajęcia w danej klasie.

§ 22.1. Podstawową formą pracy szkoły są zajęcia dydaktyczno-wychowawcze prowadzone w systemie lekcyjnym.

17

2. Godzina lekcyjna trwa 45 minut.

§ 23. Dyrektor szkoły dokonuje podziału oddziałów na grupy, przyjmując za zasadę miejsce zamieszkania uczniów i czas pracy rodziców z uwzględnieniem zasad wynikających z przepisów w sprawie ramowych planów nauczania.

§ 24.1. Niektóre zajęcia obowiązkowe, np.: zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, specjalistyczne, nauczanie języka obcego, elementów informatyki, koła zainteresowań i inne zajęcia nadobowiązkowe mogą być prowadzone poza systemem klasowo-lekcyjnym w grupach oddziałowych, międzyoddziałowych, międzyklasowych i międzyszkolnych, a także podczas wycieczek i wyjazdów. Decyzję podejmuje dyrektor szkoły.

2. Zajęcia, o których mowa w ust. 1 są organizowane w ramach posiadanych przez szkołę środków finansowych.

3. Liczba uczestników kół i zespołów zainteresowań oraz innych zajęć nadobowiązkowych finansowanych z budżetu szkoły, nie może być niższa niż 15 uczniów. Liczba uczestników zajęć gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej nie powinna przekraczać 12 osób.

4. Na zajęciach fakultatywnych organizowanych w grupach międzyklasowych, międzyoddziałowych i międzyszkolnych liczba uczniów nie może być niższa niż 15 osób.

§ 25. Szkoła może przyjmować słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli oraz studentów szkół wyższych kształcących nauczycieli na praktyki pedagogiczne (nauczycielskie) na podstawie pisemnego porozumienia zawartego pomiędzy dyrektorem szkoły lub za jego zgodą - poszczególnymi nauczycielami lub szkołą wyższą.

§ 26.1. Szkoła będzie zapewniać uczniom możliwość i higieniczne warunki spożycia co najmniej jednego ciepłego posiłku w stołówce szkolnej.

2. Odpłatność za korzystanie z posiłków w stołówce szkolnej lub z napoju, ustala dyrektor szkoły w porozumieniu z radą rodziców. Uczniom, będącym w trudnej sytuacji finansowej, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Baniach po przeprowadzeniu odpowiedniego wywiadu refunduje opłaty za spożywane w szkole posiłki.

§ 27.1. Biblioteka szkolna jest pracownią, służącą realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów, zadań dydaktyczno-wychowawczych szkoły, doskonaleniu warsztatu pracy nauczyciela, popularyzowaniu wiedzy pedagogicznej wśród rodziców oraz, w miarę możliwości wiedzy o regionie.

18

2. Z biblioteki mogą korzystać: uczniowie, nauczyciele i inni pracownicy szkoły, rodzice, a także inne osoby, po uzyskaniu zgody nauczyciela bibliotekarza. W bibliotece obowiązują następujące zasady:

 1. każdy czytelnik musi mieć kartę czytelnika z numerem ewidencyjnym;

2) w przypadku zagubienia książki należy nabyć nową o tej samej lub zbliżonej wartości;

3) czytelnik zobowiązany jest do poszanowania książek;

4) wypożyczenia książek są bezpłatne.

 1. Pomieszczenia biblioteki szkolnej umożliwiają:

 1. gromadzenie i opracowywanie zbiorów;

2) korzystanie ze zbiorów w czytelni i wypożyczanie ich poza bibliotekę;

3) prowadzenie przysposobienia czytelniczo-informatycznego uczniów.

4. Godziny pracy biblioteki umożliwiają dostęp do jej zbiorów podczas zajęć lekcyjnych i po ich zakończeniu. Są one ustalone w porozumieniu i z akceptacją dyrektora szkoły.

5. Obowiązki nauczyciela bibliotekarza:

 1. praca pedagogiczna z czytelnikami, która obejmuje:

 1. udostępnianie zbiorów,

 2. udzielanie informacji bibliotecznych, katalogowych, bibliograficznych, rzeczowych i tekstowych, informowanie nauczycieli o nowych pozycjach książkowych,

 3. rozmowy z czytelnikami o książkach,

 4. poradnictwo w wyborach czytelniczych,

 5. przysposobienie czytelnicze i kształcenie uczniów jako użytkowników informacji,

 6. udostępnianie nauczycielom, wychowawcom, uczniom potrzebnych im materiałów,

 7. inspirowanie pracy aktywu bibliotecznego i jego szkolenie,

 8. informowanie nauczycieli o czytelnictwie uczniów, przygotowywanie analiz stanu czytelnictwa w szkole na posiedzenia rad pedagogicznych,

 9. prowadzenie różnych form wizualnej informacji i propagandy książek,

 1. prace organizacyjne, które obejmują:

 1. gromadzenie zbiorów,

 2. ewidencję zbiorów,

 3. opracowanie biblioteczne zbiorów:

- opracowania techniczne,

- klasyfikowanie wg systemu UKD,

- katalogowanie zgodnie z zasadami obowiązującymi w bibliotekarstwie,

19

 1. selekcję zbiorów,

 2. konserwację zbiorów,

 3. organizowanie warsztatu informacyjnego,

 4. organizację udostępniania zbiorów.

§ 28.1. Dla uczniów, którzy muszą dłużej przebywać w szkole ze względu na czas pracy ich rodziców lub dojazd do szkoły, szkoła zapewnia opiekę w świetlicy szkolnej.

2. Do zadań świetlicy należy:

1) zapewnienie opieki wychowankom w godzinach ustalonych z rodzicami i dyrektorem szkoły,

2) zapewnienie wychowankom racjonalnego żywienia odpowiednio do czasu ich pobytu w szkole,

3) organizowanie zespołowej nauki własnej pod nadzorem kierownika świetlicy,

4) wdrażanie wszystkich wychowanków do samodzielnej pracy umysłowej i udzielanie uczniom słabszym pomocy w nauce,

5) organizowanie racjonalnego wypoczynku i pobytu na wolnym powietrzu oraz troska o tężyznę fizyczną,

6) nawiązanie systematycznej współpracy z rodzicami oraz udzielanie im porad i pomocy w organizowaniu opieki i wychowania w domu i w środowisku.

§ 29. Dla realizacji celów statutowych szkoła posiada:

 1. pomieszczenia dla działalności organizacji uczniowskich, takich jak: samorząd uczniowski, sklepik, świetlica szkolna,

 2. gabinet pielęgniarki szkolnej,

 3. archiwum,

 4. szatnię.

NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY SZKOŁY

§ 30.1. W szkole zatrudnia się nauczycieli oraz pracowników administracyjnych i pracowników obsługi.

2. Zasady zatrudniania nauczycieli i innych pracowników, o których mowa w § 29 ust. 1 określają odrębne przepisy.

3. Dla pracowników obsługi opracowuje się szczegółowe zakresy obowiązków przy każdej zmianie organizacyjnej (przyjmowanie nowych pracowników lub przy zmianie zakresu obowiązków).

20

4. Nauczyciele i inni pracownicy szkoły mają prawo do:

 1. poszanowania swej godności, swego dobrego imienia oraz swej własności osobistej ze strony wszystkich pozostałych pracowników i uczniów,

 2. rzetelnej i sprawiedliwej oceny pracy przez przełożonych.

5. Nauczyciele i inni pracownicy szkoły mają obowiązek:

 1. poszanowania godności osobistej, dobrego imienia i własności pozostałych pracowników i uczniów,

 2. przestrzegania zasad poszanowania cudzej godności w kontaktach z innymi ludźmi.

6. Pracownicy będący przełożonymi nad innymi osobami muszą dbać o dobro podległych sobie pracowników i uczniów, rzetelną i sprawiedliwą ich ocenę.

§ 31.1. Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczno-wychowawczą i opiekuńczą oraz jest odpowiedzialny za jakość i wyniki tej pracy i bezpieczeństwo powierzonych jego pracy i opiece uczniów.

2. Zadania nauczyciela:

1) nauczyciel realizuje program kształcenia, wychowania i opieki w zakresie powierzonych mu przedmiotów, klas i zespołów,

2) dba o pomoce dydaktyczno-wychowawcze i sprzęt szkolny,

3) czuwa nad prawidłowym przebiegiem procesu dydaktycznego,

4) wspiera rozwój psychofizyczny uczniów, rozwija ich zdolności oraz zainteresowania,

5) systematycznie ocenia wiadomości ucznia stosując różne formy sprawdzenia poziomu jego wiedzy,

6) sprawiedliwie, bezstronnie i obiektywnie traktuje wszystkich uczniów,

7) udziela pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych w oparciu o rozpoznanie potrzeb uczniów,

8) doskonali umiejętności dydaktyczne i podnosi poziom wiedzy merytorycznej,

9) sporządza plany wynikowe.

§ 32. Prawa nauczycieli.

Nauczyciel ma prawo do:

 1. korzystania w swej pracy z pomocy merytorycznej i metodycznej ze strony właściwych instytucji oświatowych i naukowych (szczególnie początkujący nauczyciele i wychowawcy),

 2. wyposażenia swojego stanowiska pracy, umożliwiającego mu realizację zadań dydaktyczno-wychowawczych,

21

 1. wynagrodzenia zasadniczego zgodnego z poziomem wykształcenia, stażu pracy i osiąganych wyników oraz dodatków, zgodnie z odrębnymi przepisami,

 2. awansowania do wyższego szczebla wynagrodzenia według przewidzianych przepisów,

 3. zachowania wynagrodzenia za czas usprawiedliwionej nieobecności w pracy według odpowiednich przepisów,

 4. uzyskiwania wyższego stopnia awansu zawodowego,

 5. nagród jubileuszowych,

 6. nagród i odznaczeń za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze,

 7. urlopu wypoczynkowego w wymiarze odpowiadającym okresowi ferii letnich i zimowych i w czasie ich trwania,

10) urlopu w ciągu roku szkolnego w wymiarze uzupełniającym do 8 tygodni w razie nie wykorzystania urlopu wypoczynkowego w całości lub części w okresie ferii szkolnych z powodu niezdolności do pracy wywołanej chorobą lub odosobnieniem w związku z chorobą zakaźną, urlopem macierzyńskim, odbywaniem ćwiczeń wojskowych.

§ 33.1. Zadaniem wychowawcy jest sprawowanie opieki wychowawczej nad uczniami, a w szczególności:

 1. tworzenie warunków wspomagających rozwój ucznia, proces jego uczenia się oraz przygotowania do życia w rodzinie i społeczeństwie,

 2. inspirowanie i wspomaganie działań zespołowych uczniów,

 3. podejmowanie działań umożliwiających rozwiązywanie konfliktów w zespole uczniów oraz pomiędzy uczniami a innymi członkami społeczności szkolnej.

2. Wychowawca, w celu realizacji zadań, o których mowa w ust. 1:

 1. otacza indywidualną opieką każdego wychowanka,

 2. planuje i organizuje wspólnie z uczniami i ich rodzicami:

 1. różne formy życia zespołowego, rozwijające uczniów i integrujące zespół uczniowski,

 2. ustala treści i formy zajęć tematycznych na godzinach do dyspozycji wychowawcy,

 1. współdziała z nauczycielami uczącymi w jego klasie, uzgadniając z nimi i koordynując ich działania wychowawcze wobec ogółu uczniów, a także wobec tych, którym potrzebna jest indywidualna opieka,

 2. prowadzi dokumentację przebiegu nauczania zgodnie z rozporządzeniem MENiS z dnia 19 lutego 2002 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. Nr 23, poz. 225 ze zm.);

22

 1. utrzymuje kontakt z rodzicami uczniów, w celu:

 1. poznania i ustalenia potrzeb opiekuńczo-wychowawczych ich dzieci,

 2. okazywania im pomocy w ich działaniach wychowawczych wobec dzieci oraz otrzymywania od nich pomocy w swoich działaniach,

 3. włączania ich w sprawy życia klasy i szkoły,

 1. współpracuje z pedagogiem szkolnym i innymi specjalistami świadczącymi kwalifikowaną pomoc w rozwiązywaniu i rozpoznawaniu potrzeb i trudności, także zdrowotnych oraz zainteresowań i szczególnych uzdolnień uczniów.

3. Wychowawca ma prawo korzystać w swojej pracy z pomocy merytorycznej i metodycznej ze strony właściwych placówek i instytucji oświatowych i naukowych.

4. Nauczyciel powinien zmierzać do wychowania człowieka:

 1. kierującego się w życiu najważniejszymi wartościami: umiłowaniem ojczyzny, humanitaryzmem, tolerancją, wolnością sumienia, sprawiedliwością społeczną,

 2. prezentującego właściwe postawy moralne i obywatelskie zgodne z ideą demokracji, pokoju pomiędzy narodami,

 3. zaangażowanego, aktywnego w życiu społecznym, ofiarnego w pracy dla społeczeństwa,

 4. odpowiedzialnego za słowa, czyny, zdyscyplinowanego, przestrzegającego zasad życia społecznego,

 5. gospodarnego, szanującego pracę, rzetelnie pracującego indywidualnie i w zespole,

 6. wrażliwego na sprawy drugiego człowieka, szanującego przekonania innych,

 7. myślącego, dążącego do pogłębienia swojej wiedzy i umiejętności,

 8. dbającego o zdrowie i życie swoje oraz innych, walczącego z nałogami,

 9. będącego świadomym współuczestnikiem życia kulturalnego, korzystającego z dorobku kultury narodowej i szanującego inne kultury,

10) miłującego świat przyrody, wrażliwego na piękno, chroniącego środowisko naturalne.

§ 34.1. W szkole tworzy się stanowisko kierownika świetlicy.

2. Do zadań kierownika świetlicy należy:

 1. planowanie, organizowanie i kierowanie pracą wychowawczo-opiekuńczą i dydaktyczną;

 2. opracowanie planu pracy, tygodniowego rozkładu zajęć, ramowego planu dnia;

 3. czuwanie nad zdrowiem, życiem i bezpieczeństwem wychowanków;

 4. prowadzenie i kontrola nad prawidłową działalnością w zakresie gospodarki pieniężno-materialnej;

23

 1. czuwanie nad zaopatrzeniem i wyposażeniem w odpowiedni sprzęt, materiały i pomoce naukowe do prowadzenia zajęć;

 2. prowadzenie zajęć w grupach wg ustalonej liczby godzin;

 3. utrzymywanie ścisłego kontaktu z dyrektorem szkoły, wychowawcami klas, nauczycielami poszczególnych przedmiotów, pedagogiem szkolnym i innymi pracownikami szkoły w celu prawidłowej realizacji zadań w jednolitym systemie wychowawczym szkoły;

 4. należyte przygotowanie się do prowadzenia zajęć programowych z wychowankami zgodnie z założeniami planu pracy opiekuńczo-wychowawczej szkoły;

 5. systematyczne utrzymywanie kontaktów z rodzicami uczniów;

 6. codzienna troska o estetyczny wygląd pomieszczeń, zdrowie i higienę swoich wychowanków;

 7. branie udziału w doskonaleniu zawodowym;

 8. prowadzenie dziennika zajęć oraz dokumentacji grupy;

 9. zapoznanie wychowanków z regulaminem świetlicy szkolnej;

 10. podejmowanie zadań zmierzających do rozwijania zainteresowań dziecięcych i młodzieżowych;

 11. organizowanie nauki własnej wychowanków w oparciu o plan pracy świetlicy;

 12. systematyczne zapewnienie odpowiedniej ilości artykułów żywnościowych i przemysłowych oraz ustalenie sieci placówek upoważnionych do sprzedaży;

 13. systematyczne prowadzenie dokumentacji (raporty żywieniowe, kartoteki materiałowe i żywnościowe, kwitariusze „Magazyn wyda i przyjmie”, ewidencję wydanego sprzętu, pokwitowanie odbioru itp.);

 14. wspólnie z kucharką i higienistką ustalanie tygodniowych lub okresowych jadłospisów;

 15. kontrolowanie zgodności zapisów w rachunkach z jakością i ilością otrzymanego materiału;

 16. prowadzenie kartotek magazynowych i właściwe ewidencjonowanie towarów oraz rachunków;

 17. prowadzenie raportów żywieniowych na podstawie wydanych towarów;

 18. przyjmowanie i załatwianie wszelkich spraw związanych ze świetlicą;

 19. ewidencja i realizacja przelewów bankowych i dochodów rachunkowych;

 20. przeprowadzanie rozliczeń i sporządzanie sprawozdań z wykonania budżetu;

 21. czuwanie nad prawidłowym wykonaniem budżetu szkoły;

24

 1. wykonywanie wszystkich innych obowiązków oraz prac zleconych przez dyrektora szkoły wynikających z przydzielonego zakresu.

UCZNIOWIE SZKOŁY

§ 35.1. Do szkoły podstawowej uczęszczają w zasadzie uczniowie od 7, ale nie wcześniej niż od 6 roku życia, do 18 roku życia.

2. Dziecko w wieku 6 lat jest obowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne w oddziale obowiązkowego przygotowania przedszkolnego, zorganizowanym w szkole podstawowej.

3. Termin zapisu do oddziału, o którym mowa w ust. 2 przypada w dniach od 15 do 30 kwietnia.

§ 36.1. Uczeń ma prawo do:

 1. właściwie zorganizowanego procesu kształcenia, zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej;

 2. opieki wychowawczej i warunków pobytu w szkole zapewniających bezpieczeństwo, ochronę przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej oraz ochronę i poszanowanie jego godności;

 3. korzystania z pomocy społecznej na zasadach określonych odrębnymi przepisami;

 4. życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno-wychowawczym;

 5. sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny ustalonych sposobów kontroli postępów w nauce;

 6. pomocy w przypadku trudności w nauce;

 7. swobody wyrażania myśli i przekonań, w szczególności dotyczących życia szkoły, a także światopoglądowych i religijnych, jeśli nie narusza tym dobra innych osób;

 8. systematycznego rozszerzania swojej wiedzy, rozwijania umiejętności, zainteresowań i talentów;

 9. korzystania z poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego;

10) korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, środków dydaktycznych, księgozbioru biblioteki, świetlicy, stołówki i innych urządzeń szkolnych podczas zajęć pozalekcyjnych;

11) wpływania na życie szkoły przez działalność samorządową oraz zrzeszanie się w organizacjach działających w szkole.

25

2. Uczeń ma obowiązek przestrzegania postanowień zawartych w statucie szkoły, a zwłaszcza dotyczących:

 1. systematycznego i aktywnego uczestnictwa w zajęciach lekcyjnych i w życiu szkoły;

 2. przestrzegania zasad kultury współżycia w odniesieniu do kolegów, nauczycieli i innych pracowników szkoły;

 3. odpowiedzialności za własne życie, zdrowie i higienę oraz rozwój;

 4. dbałości o wspólne dobro, ład i porządek w szkole.

3. Cele, zadania i formy działalności organizacji, działających w szkole określają ich statuty i regulaminy.

§ 37. Rodzaje nagród stosowanych w szkole wobec uczniów oraz zasady ich stosowania.

 1. nagrody udzielane są uczniom wyróżniającym się:

 1. wysokimi osiągnięciami w nauce,

 2. wysokimi osiągnięciami w sporcie,

 3. wzorową frekwencją,

 4. udziałem w konkursach i olimpiadach,

 5. za pracę w bibliotece i organizacjach uczniowskich,

 1. nagrody mogą być udzielone przez:

 1. dyrektora szkoły,

 2. wychowawcę,

 3. samorząd uczniowski,

 4. radę rodziców,

 5. komisje konkursowe,

 6. opiekunów kółek i organizacji uczniowskich,

 1. szkoła może stosować wobec wyróżnionych uczniów następujące formy nagród:

 1. pochwała wychowawcy klasy przed zespołem klasowym z wpisem do dziennika,

 2. pochwała słowna dyrektora szkoły,

 3. pochwała dyrektora szkoły udzielona publicznie wobec uczniów na apelu,

 4. list pochwalny wychowawcy klasy i dyrektora szkoły do rodziców,

 5. wręczenie nagród książkowych, dyplomu lub upominku na uroczystym apelu,

 6. pisemna informacja na gazetce samorządu uczniowskiego,

 7. stypendium Wójta Gminy Banie.

§ 38. Rodzaje kar stosowanych w szkole, zasady ich stosowania oraz tryb odwoływania się od kary.

26

 1. wobec uczniów nie stosujących się do regulaminu szkoły lub nie wypełniających obowiązków szkolnych, zastosowane mogą być następujące kary:

 1. upomnienie wychowawcy klasy,

 2. upomnienie wychowawcy klasy przed zespołem klasowym,

 3. pisemne powiadomienie rodziców o rodzaju wykroczenia,

 4. upomnienie lub nagana dyrektora szkoły,

 5. obniżenie oceny z zachowania,

 6. zakaz udziału w zajęciach pozalekcyjnych,

 7. przeniesienie do równoległej klasy,

 8. zakaz uczęszczania na imprezy szkolne,

 9. w przypadku zniszczenia sprzętu sportowego lub mienia szkolnego, koszty naprawy lub wymiany pokrywa uczeń i rodzice (prawni opiekunowie),

 10. rozmowy indywidualne z rodzicami w szkole,

 11. w przypadku nieskuteczności innych kar, gdy uczeń rażąco i nagminnie narusza regulamin szkoły, dyrektor szkoły może wystąpić do kuratora z wnioskiem o przeniesienie ucznia do innej szkoły,

 1. nie mogą być stosowane kary naruszające nietykalność i godność osobistą ucznia;

 2. uczeń ma prawo do odwołania się od kary do instancji wyższej (dyrektor, kurator) z zachowaniem drogi służbowej:

 1. za pośrednictwem samorządu klasowego lub osobiście do wychowawcy klasy,

 2. za pośrednictwem samorządu uczniowskiego do dyrektora szkoły,

 3. za pośrednictwem dyrektora szkoły do kuratora oświaty,

 1. dyrektor szkoły może wstrzymać wykonanie wobec ucznia kary, jeżeli uzyska on poręczenie nauczyciela, wychowawcy, samorządu uczniowskiego lub rady klasowej, rodziców;

 2. odwołanie od kary rozpatruje się w ciągu 14 dni, a o sposobie jego rozpatrzenia powinien być powiadomiony uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie).

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 39. Szkoła używa pieczęci urzędowych zgodnie z odrębnymi przepisami.

§ 40. Szkoła może posiadać własny sztandar, godło oraz ceremoniał szkolny.

§ 41. Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.

27

§ 42. Zasady prowadzenia przez szkołę gospodarki finansowej i materiałowej określają odrębne przepisy.

§ 43.1. Wszystkie propozycje zmian w statucie przygotowuje i zatwierdza rada pedagogiczna, a następnie przesyła je organowi prowadzącemu i nadzorującemu szkołę, celem sprawdzenia zgodności z prawem.

2. Zmiany w statucie zatwierdza kurator oświaty. Kurator oświaty może uchylić statut szkoły, albo niektóre jego postanowienia, jeżeli są sprzeczne z prawem. Od decyzji kuratora przysługuje odwołania do Ministra Edukacji Narodowej i Sportu.

§ 44. W szkole funkcjonuje Szkolny System Oceniania, który stanowi załącznik do niniejszego statutu.

§ 45. Wszelkie sprawy nie uregulowane w statucie rozstrzyga się na podstawie stosownych przepisów.

28

Załącznik

do Statutu

Szkoły Podstawowej

w Lubanowie

SZKOLNY SYSTEM OCENIANIA

SZKOŁY PODSTAWOWEJ W LUBANOWIE

sporządzony w oparciu o art. 22 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329 ze zm.)oraz rozporządzenia MENiS z dnia 7 września 2004 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. Nr 199, poz. 2046)

Ocenianie szkolne ma na celu:

 1. sprawdzanie i ocenianie umiejętności i wiadomości;

 2. ujednolicenie zasad i kryteriów oceniania przez poszczególnych nauczycieli;

 3. monitorowanie postępów uczniów i ocenianie ich potrzeb;

 4. motywowanie uczniów do odpowiedzialności za udział w procesie uczenia się;

 5. planowanie procesu nauczania;

 6. porównywanie osiągnięć ze standardami.

§ 1. Rok szkolny dzieli się na dwa semestry:

I semestr - od 1 września do 31 stycznia;

II semestr - od 1 lutego do ostatniego dnia zajęć dydaktyczno-wychowawczych w danym roku szkolnym.

§ 2.1. Oceny roczne ustala się według następującej skali:

1) stopień celujący - 6 - cel

 1. stopień bardzo dobry - 5 - bdb

 2. stopień dobry - 4 - db

 3. stopień dostateczny - 3 - dst

 4. stopień dopuszczający - 2 - dop

 5. stopień niedostateczny - 1 - ndst

29

Taką samą skalę ocen stosuje się w przypadku ocen cząstkowych. W tym przypadku dopuszcza się stosowanie znaku „+” i „-”. Stopnie semestralne piszemy bez znaku „+” i „-”.

2. Szczegółowe kryteria oceniania z poszczególnych przedmiotów zawarte są w przedmiotowych systemach oceniania.

Ogólne kryteria ocen:

 1. stopień celujący otrzymuje uczeń, który:

 1. posiada wiedzę i umiejętności znacznie wykraczające poza ramy obowiązującego programu nauczania danej klasy, samodzielnie i twórczo rozwija swoje własne uzdolnienia,

 2. biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami i umiejętnościami, rozwiązuje zadania wykraczające poza program nauczania danej klasy,

 3. wykazuje szczególne zainteresowania określoną dziedziną wiedzy i osiąga sukcesy w konkursach i olimpiadach przedmiotowych, kwalifikując się do finałów na szczeblu co najmniej wojewódzkim,

 1. stopień bardzo dobry otrzymuje uczeń, który:

 1. opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określony programem nauczania w danej klasie,

 2. sprawnie posługuje się wiedzą, samodzielnie rozwiązuje problemy teoretyczne i praktyczne,

 3. zdobytą wiedzę i umiejętności potrafi zastosować do rozwiązywania zadań w nowych sytuacjach,

 1. stopień dobry otrzymuje uczeń, który:

 1. opanował pełny zakres wiadomości i umiejętności wynikający z programu nauczania w danej klasie, w wypowiedziach popełnia drobne błędy językowe,

 2. poprawnie stosuje wiadomości, wykonuje samodzielnie typowe zadania teoretyczne lub praktyczne,

 1. stopień dostateczny otrzymuje uczeń, który:

 1. rozwiązuje typowe zadania teoretyczne i praktyczne o średnim stopniu trudności,

 2. rozumie podstawowe prawa, zjawiska, pojęcia niezbędne w dalszej edukacji,

30

 1. stopień dopuszczający otrzymuje uczeń, który:

 1. rozwiązuje zadania teoretyczne i praktyczne o niewielkim stopniu trudności, z pomocą nauczyciela,

 2. uzyskuje podstawową wiedzę z danego przedmiotu,

 1. stopień niedostateczny otrzymuje uczeń, który:

 1. nie opanował wiadomości i umiejętności na poziomie osiągnięć koniecznych, a braki uniemożliwiają przyswojenie treści programowych danego przedmiotu,

 2. nie jest w stanie rozwiązać zadań nawet o elementarnym stopniu trudności.

3. Przy ustalaniu ocen z wychowania fizycznego, muzyki, techniki i plastyki należy w szczególności brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć.

4. Zasady oceniania z religii i etyki regulują odrębne przepisy.

5. Nauczyciel jest obowiązany na podstawie publicznej lub niepublicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej dostosować wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się.

6. Uczeń może być zwolniony z zajęć wychowania fizycznego, informatyki lub technologii informacyjnej. Decyzję o zwolnieniu ucznia z tych zajęć podejmuje dyrektor szkoły na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach uczestniczenia ucznia w tych zajęciach wydanej przez lekarza, oraz na czas określony w tej opinii. W przypadku zwolnienia ucznia z tych zajęć, w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny wpisuje się „zwolniony”.

7. Uczestnictwo w zajęciach „Wychowanie do życia w rodzinie” nie wpływa na promowanie i ukończenie szkoły.

8. Udział w religii zostaje odnotowany w dokumentacji przebiegu nauczania. Ocena nie ma wpływu na promowanie ucznia oraz nie wliczana jest do średniej ocen.

9. W klasach I - III ocena klasyfikacyjna śródroczna i roczna jest oceną opisową.

Nauczyciel wystawiając śródroczną i roczną ocenę opisową uwzględnia na podstawie prowadzonej dokumentacji:

 1. rozwój poznawczy ucznia:

 1. umiejętności językowe,

b) mówienie i słuchanie,

31

 1. czytanie i pisanie,

 2. ortografie i gramatykę,

 1. umiejętności matematyczne:

 1. dodawanie i odejmowanie,

 2. mnożenie i dzielenie,

 3. zadania tekstowe, geometrię i umiejętności praktyczne,

3) umiejętności i wiadomości przyrodnicze;

4) rozwój artystyczny;

5) rozwój fizyczny;

6) rozwój społeczno-emocjonalny;

W klasach I - III stosuje się pieczątki z napisami:

 1. wspaniale;

 2. bardzo dobrze;

 3. ładnie;

 4. postaraj się;

 5. pracuj więcej;

 6. źle.

10. Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują uczniów, a wychowawcy ich rodziców (prawnych opiekunów) o wymaganiach edukacyjnych wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania oraz o sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów.

11. Pisemne formy sprawdzania wiedzy i umiejętności.

 1. Praca klasowa - praca pisemna sprawdzająca wiadomości uczniów trwająca 45 do 90 minut. Musi być zapowiedziana na tydzień przed planowanym terminem. Nauczyciel jest zobowiązany przeprowadzić wcześniej lekcję utrwalającą. W ciągu dnia może odbyć się tylko jedna praca klasowa, a w ciągu tygodnia nie więcej niż trzy. Fakt zapowiedzenia pracy klasowej nauczyciel odnotowuje ołówkiem w dzienniku lekcyjnym.

 2. Sprawdzian - klasówka sprawdzająca wiadomości z określonego rozdziału. Trwa od 15 do 45 minut. Musi być zapowiedziany na tydzień przed planowanym terminem. Fakt zapowiedzenia sprawdzianu nauczyciel odnotowuje ołówkiem w dzienniku lekcyjnym.

 3. Kartkówka - krótka klasówka, pisana na kartkach trwająca do 10 minut. Może być zapowiedziana, jednak nie jest to konieczne. W ciągu dnia mogą odbyć się maksymalnie trzy kartkówki.

32

 1. Dyktando - ćwiczenia ortograficzne polegające na zapisywaniu dyktowanego tekstu lub wstawianiu brakujących liter.

 2. Test - zestaw punktowanych pytań będący obiektywnym sprawdzianem wiadomości.

 3. Zadania domowe.

 4. Prace dodatkowe (referaty, monografie, własna twórczość).

12. Ustne formy sprawdzania wiedzy i umiejętności.

 1. odpowiedzi (dialog lub monolog);

 2. wypowiedzi podczas lekcji (aktywność);

 3. recytacja;

 4. formy sprawnościowe, doświadczalne, praktyczne.

W zależności od przedmiotu i jego specyfiki nauczyciel sam dokonuje wyboru trafności form i częstotliwości sprawdzania wiedzy.

13. Uczeń ma prawo poprawić otrzymaną z pracy klasowej lub sprawdzianu ocenę niedostateczną na zasadach określonych w przedmiotowych systemach oceniania.

14. Oceny są jawne zarówno dla ucznia jak i jego rodziców (prawnych opiekunów). Sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne uczniowie na swoją prośbę otrzymują do wglądu na zajęciach edukacyjnych, a ich rodzice (prawni opiekunowie) otrzymują prace do wglądu na zebraniach.

15. Oceny otrzymywane przez uczniów odnotowywane są każdorazowo w dzienniku lekcyjnym (w stosownie oznaczonej rubryce).

16. Szkoła daje uczniowi szansę uzupełnienia braków, organizując w miarę możliwości finansowych zespoły wyrównawcze.

17. Rodzice (prawni opiekunowie) mogą dowiedzieć się o osiągnięciach swoich dzieci na zebraniach, dyżurach lub z wykorzystaniem dzienniczków ucznia (ostatnia informacja musi być potwierdzona podpisem rodzica).

18. Informacje o uczniu gromadzi wychowawca. Uwagi z przeprowadzonych obserwacji notowane są w zeszycie wychowawcy, kartach obserwacji, arkuszach. Informacje przeznaczone do wiadomości rodziców notowane są w dzienniczku ucznia.

19. Uczeń ma prawo nie przygotować się do zajęć lekcyjnych:

 1. po przebytej chorobie;

 2. dłuższym wyjeździe poza teren zamieszkania;

 3. jeden raz na semestr z innych nie wymienionych powyżej powodów.

33

20. Zasady informowania rodziców o wynikach w nauce.

Wychowawca jest zobowiązany do poinformowania na piśmie rodziców (prawnych opiekunów) ucznia o przewidywanych dla niego ocenach z poszczególnych przedmiotów oraz ocenie z zachowania na 30 dni przed posiedzeniem rady pedagogicznej klasyfikacyjnej w przypadku oceny niedostatecznej i nagannej oceny z zachowania oraz na 7 dni przed w/w posiedzeniem rady w przypadku pozostałych ocen. Rodzice (prawni opiekunowie) podpisują dwa egzemplarze informacji. Jeden z nich otrzymują rodzice, drugi pozostaje w dokumentacji szkoły.

§ 3. Promocja.

1. Uczeń klasy I - III otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej z zastrzeżeniem ust. 2.

2. W wyjątkowych przypadkach rada pedagogiczna może postanowić o powtarzaniu klasy przez ucznia klas I - III, na podstawie opinii wydanej przez lekarza lub publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną, w tym publiczną poradnię specjalistyczną oraz w porozumieniu z rodzicami (prawnymi opiekunami).

3. Począwszy od klasy IV uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej jeżeli ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, uzyskał roczne oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej.

4. Począwszy od klasy IV uczeń otrzymuje promocję z wyróżnieniem lub odpowiednio kończy szkołę podstawową z wyróżnieniem, jeżeli w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę z zachowania.

§ 4. Uczniowie z upośledzeniem umiarkowanym i znacznym.

1. Klasyfikacja śródroczna oraz roczna ucznia z upośledzeniem w stopniu umiarkowanym lub znacznym polega na okresowym podsumowaniu jego osiągnięć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, z uwzględnieniem indywidualnego programu edukacyjnego opracowanego dla niego na podstawie odrębnych przepisów. Oceny bieżące oraz śródroczne i roczne oraz oceny z zachowania dla tych uczniów są ocenami opisowymi.

2. Ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym promuje się do klasy programowo wyższej, uwzględniając specyfikę kształcenia tego ucznia w porozumieniu z rodzicami (prawnymi opiekunami).

34

3. O ukończeniu szkoły przez ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym postanawia, na zakończenie klasy programowo najwyższej rada pedagogiczna, uwzględniając specyfikę kształcenia tego ucznia, w porozumieniu z rodzicami (prawnymi opiekunami).

§ 5. Klasyfikowanie.

1. Klasyfikowanie śródroczne polega na podsumowaniu osiągnięć ucznia w I semestrze z obowiązkowych zajęć edukacyjnych określonych szkolnym planem nauczania i ustaleniu ocen klasyfikacyjnych zgodnie ze skalą określoną w § 2 ust. 1.

2. Klasyfikowanie roczne w klasach I - III polega na podsumowaniu wiadomości i osiągnięć ucznia w danym roku szkolnym i ustaleniu jednej opisowej oceny klasyfikacyjnej oraz opisowej oceny z zachowania.

3. Klasyfikowanie roczne, począwszy od klasy IV polega na podsumowaniu osiągnięć ucznia w danym roku szkolnym z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania i ustaleniu ocen klasyfikacyjnych według skali, o której mowa w § 2 ust. 1.

4. Oceny klasyfikacyjne ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne obowiązkowe zajęcia edukacyjne.

5. Oceny klasyfikacyjne z dodatkowych zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne dodatkowe zajęcia edukacyjne. Ocena z tych zajęć nie ma wpływu na promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły.

§ 6. Egzamin klasyfikacyjny.

1. Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania.

2. Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny.

3. Na wniosek ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności lub na wniosek jego rodziców (prawnych opiekunów) rada pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny. Pisemna prośba w sprawie egzaminów powinna być złożona do dyrektora szkoły nie później niż na 3 dni przed posiedzeniem rady pedagogicznej klasyfikacyjnej rocznej. Termin przeprowadzenia egzaminu ustala dyrektor szkoły

35

w porozumieniu z zainteresowanym uczniem oraz jego rodzicami (prawnymi opiekunami). Termin, o którym mowa nie może być późniejszy niż przedostatni dzień zajęć dydaktyczno-wychowawczych w danym roku szkolnym.

4. W danym dniu uczeń może zdawać egzamin klasyfikacyjny maksymalnie z dwóch przedmiotów.

5. Do przeprowadzenia egzaminu klasyfikacyjnego dyrektor szkoły powołuje komisję w składzie:

 1. dyrektor szkoły jako przewodniczący;

 2. nauczyciel danego przedmiotu jako egzaminator;

 3. nauczyciel tego samego lub pokrewnego przedmiotu jako członek komisji.

6. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej, z wyjątkiem przedmiotów: plastyka, muzyka, technika, informatyka i wychowanie fizyczne, z których egzamin powinien mieć przede wszystkim formę ćwiczeń praktycznych. Część pisemna trwa 90 minut, a część ustna - 30 minut.

7. Pytania egzaminacyjne lub zadania praktyczne proponuje egzaminator, a zatwierdza przewodniczący komisji w porozumieniu z członkiem komisji.

8. Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół zawierający w szczególności:

 1. skład komisji;

 2. termin egzaminu;

 3. zadania (ćwiczenia egzaminacyjne);

 4. wynik egzaminu klasyfikacyjnego oraz uzyskane oceny.

Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia oraz zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen.

 1. Decyzja komisji jest ostateczna.

10. Uczeń, który z udokumentowanych przyczyn losowych, nie mógł w wyznaczonym terminie przystąpić do egzaminu klasyfikacyjnego, może przystąpić do niego w innym terminie ustalonym przez dyrektora szkoły.

11. W przypadku nieklasyfikowania ucznia z zajęć edukacyjnych, w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „nieklasyfikowany”.

§ 7. Egzamin poprawkowy.

1. Począwszy od klasy IV uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał ocenę niedostateczną z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, może zdawać egzamin

36

poprawkowy. W wyjątkowych przypadkach, rada pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin poprawkowy z dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych.

2. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły w ostatnim tygodniu ferii letnich i informuje o nim zainteresowanego ucznia oraz jego rodziców (prawnych opiekunów).

3. Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej oraz ustnej, z wyjątkiem egzaminu z plastyki, muzyki, informatyki, techniki oraz wychowania fizycznego, z których egzamin ma przede wszystkim formę zadań praktycznych. Część pisemna trwa 60 minut, a część ustna 30 minut.

4. Do przeprowadzenia egzaminu poprawkowego dyrektor szkoły powołuje trzyosobową komisję w składzie:

 1. dyrektor szkoły jako przewodniczący;

 2. nauczyciel danego przedmiotu jako egzaminator;

 3. nauczyciel tego samego lub pokrewnego przedmiotu jako członek komisji.

5. Nauczyciel, o którym mowa w ust. 4 pkt 2 może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku dyrektor szkoły powołuje jako osobę egzaminującą innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym, że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.

6. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający w szczególności:

 1. skład komisji;

 2. termin egzaminu;

 3. zadania (ćwiczenia egzaminacyjne);

 4. wynik egzaminu poprawkowego oraz uzyskane oceny.

Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia oraz zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen.

7. Uczeń, który z uzasadnionych przyczyn nie przystąpił do egzaminu poprawkowego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym przez dyrektora szkoły, nie później niż do końca września. O przyczynie nieobecności rodzice lub prawni opiekunowie zobowiązani są do poinformowania dyrektora szkoły nie później niż do dnia egzaminu. Nieusprawiedliwiona nieobecność na egzaminie jest równoznaczna z nie zdaniem egzaminu i pozbawia ucznia prawa do promocji warunkowej.

37

8. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej i powtarza klasę z zastrzeżeniem ust. 9.

9. Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia, rada pedagogiczna może jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych zajęć edukacyjnych, pod warunkiem, że te zajęcia edukacyjne, są zgodne ze szkolnym planem nauczania i realizowane są w klasie programowo wyższej.

§ 8. Ukończenie szkoły.

 1. Uczeń kończy szkołę podstawową:

 1. jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej, na którą składają się roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych uzyskał oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej, z zastrzeżeniem ust. 3;

 2. jeżeli ponadto przystąpił do sprawdzianu przeprowadzonego w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej, z zastrzeżeniem ust. 4.

2. Uczeń kończy szkołę podstawową z wyróżnieniem jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania.

3. O ukończeniu szkoły przez ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym postanawia na zakończenie klasy programowo najwyższej rada pedagogiczna, uwzględniając specyfikę kształcenia tego ucznia, w porozumieniu z rodzicami (prawnymi opiekunami).

4. Uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym nie przystępują do sprawdzianu przeprowadzonego w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej.

§ 9. Procedury odwoławcze.

1. Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego roczna lub semestralna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych jest ostateczna, z zastrzeżeniem pkt. 1 i 2:

 1. ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego niedostateczna roczna lub semestralna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego, z zastrzeżeniem pkt 2;

 2. uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły jeżeli uznają, że roczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub z zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia mogą być zgłoszone w terminie 7 dni po zakończeniu zajęć

38

dydaktyczno-wychowawczych.

2. W przypadku stwierdzenia przez dyrektora zasadności zgłoszonego zastrzeżenia zgodnie z ust. 1 pkt 2 dyrektor powołuje komisję, która:

 1. w przypadku rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia, w formie pisemnej i ustnej, w terminie uzgodnionym z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami) oraz ustala roczną (semestralną) ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych. W skład komisji wchodzą:

 • dyrektor szkoły, jako przewodniczący komisji,

 • nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne,

 • dwóch nauczycieli z danej lub innej szkoły tego samego typu prowadzący takie same zajęcia edukacyjne;

 1. w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania ustala roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania w drodze głosowania zwykłą większością głosów. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji. W skład komisji wchodzą:

 • dyrektor szkoły, jako przewodniczący komisji,

 • wychowawca klasy,

 • wskazany przez dyrektora nauczyciel, prowadzący zajęcia w danej klasie,

 • przedstawiciel samorządu uczniowskiego,

 • przedstawiciel rady rodziców.

Ustalona przez komisję roczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych oraz zachowania nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna, z wyjątkiem oceny niedostatecznej rocznej (semestralnej), która może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego.

Z prac komisji sporządza się protokół, zawierający:

 1. w przypadku oceny klasyfikacyjnej z poszczególnych przedmiotów nauczania:

- skład komisji;

- termin sprawdzianu - w przypadku rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych;

- zadania (pytania) sprawdzające;

- wynik sprawdzianu oraz ustaloną ocenę;

 1. w przypadku oceny z zachowania:

- skład komisji;

39

- termin posiedzenia komisji;

- wynik głosowania;

- ustaloną ocenę zachowania wraz z uzasadnieniem.

Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

§ 10. Kryteria wystawiania ocen z zachowania.

1. Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia w szczególności:

 1. wywiązywanie się z obowiązków ucznia;

 2. postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej;

 3. dbałość o honor i tradycje szkoły;

 4. dbałość o piękno mowy ojczystej;

 5. dbałość o bezpieczeństwo o zdrowie własne oraz innych osób;

 6. godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią;

 7. okazywanie szacunku innym osobom.

2. Roczna ocena klasyfikacyjna zachowania, począwszy od klasy IV ustalana jest według następującej skali:

 1. wzorowe;

 2. bardzo dobre;

 3. dobre;

 4. poprawne;

 5. nieodpowiednie;

 6. naganne.

3. Szczegółowe kryteria wystawiania ocen z zachowania:

1) ocenę wzorową otrzymuje uczeń, który:

 1. spełnia kryteria oceny bardzo dobrej,

 2. jest zawsze przygotowany do zajęć,

 3. jest aktywny na zajęciach,

 4. przestrzega regulaminu szkoły,

 5. nie ma spóźnień, a wszystkie godziny nieobecności są usprawiedliwione,

 6. reprezentuje szkołę na turniejach, zawodach sportowych, konkursach i olimpiadach,

 7. uzyskuje pochwały na apelach i w klasie,

 8. ma wzorową postawę wobec nauczycieli i pracowników szkoły,

 9. swoim zachowaniem daje dobry przykład innym,

40

2) ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który:

 1. spełnia kryteria oceny dobrej,

 2. jest pilny, systematyczny, sumienny w nauce, pracuje na miarę swoich możliwości,

 3. udziela pomocy koleżeńskiej,

 4. ma wysoką kulturę słowa,

 5. ma kulturalny stosunek do nauczycieli, kolegów, osób starszych,

 6. bierze czynny udział w życiu klasy i szkoły,

 7. rozwija swoje zainteresowania i uzdolnienia,

 8. nie spóźnia się na lekcje,

3) ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który:

 1. spełnia kryteria oceny poprawnej,

 2. oceny z przedmiotów ma adekwatne do swoich możliwości,

 3. wykonuje prace społeczne tylko z polecenia nauczyciela, bez własnej inicjatywy,

 4. ma nie więcej niż 10 godzin nieusprawiedliwionych,

 5. biernie uczestniczy w życiu klasy,

4) ocenę poprawną otrzymuje uczeń, który:

 1. posiada pozytywny stosunek do obowiązków szkolnych,

 2. przestrzega regulaminu szkoły,

 3. biernie uczestniczy w życiu klasy i szkoły,

 4. poprawnie odnosi się do pracowników szkoły,

 5. ma nie więcej niż 20 godzin nieusprawiedliwionych,

5) ocenę nieodpowiednią otrzymuje uczeń, który:

 1. w nieuzasadnionych przypadkach przebywa poza domem po godzinie 22,

 2. używa wulgarnych słów,

 3. wykazuje niewłaściwy stosunek wobec nauczycieli, kolegów, osób starszych,

 4. ma nieusprawiedliwiony ponad tydzień nieobecności w szkole,

 5. oceny z przedmiotów ma znacznie niższe niż możliwości,

 6. nie wykazuje chęci poprawy,

 7. ma niewłaściwy stosunek do obowiązków szkolnych,

41

6) ocenę naganną otrzymuje uczeń, który:

 1. wchodzi w konflikt z prawem,

 2. pali papierosy,

 3. niszczy mienie szkolne, publiczne,

 4. pije alkohol,

 5. używa lub rozprowadza narkotyki,

 6. stosuje przemoc fizyczną i psychiczną.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 11.1. Ewaluacja Szkolnego Systemu Oceniania odbywa się poprzez ankietowanie, obserwacje i konsultacje. Wyniki ankiet, konsultacji i obserwacji opracowuje komisja powołana przez dyrektora szkoły. Wnioski formułowane przez komisję są przedstawiane do akceptacji radzie pedagogicznej.

2. Zmiany w Szkolnym Systemie Oceniania mogą proponować wszystkie organy szkoły, tzn. samorząd uczniowski, rada pedagogiczna, rada rodziców i dyrektor szkoły.

Po rozpatrzeniu zmian decyzję o ich wprowadzeniu podejmuje rada pedagogiczna, po zasięgnięciu opinii samorządu uczniowskiego i rady rodziców.

3. Wprowadzenie zmian w Szkolnym Systemie Oceniania jest możliwe tylko z początkiem nowego semestru, z wyjątkiem zmian wynikających bezpośrednio ze zmian w przepisach prawa.

42

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Kalina Wójcik 24-03-2005 10:45:09
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Kalina Wójcik 24-03-2005
Ostatnia aktualizacja: Kalina Wójcik 24-03-2005 10:45:09