Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Banie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Statut Przedszkola w Baniach


Uchwała Nr 27/2004

Rady Pedagogicznej

Przedszkola w Baniach

z dnia 27 października 2004 r.

w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Przedszkola w Baniach i opracowania jednolitego tekstu.

Na podstawie art. 42 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329 z późn. zm.) Rada pedagogiczna uchwala, co następuje:

§ 1. Wprowadza się zmiany do statutu, polegające na dostosowaniu zapisów do aktualnie obowiązujących przepisów prawa oświatowego.

§ 2. Ustala się jednolity tekst statutu stanowiący załącznik do niniejszej uchwały, uwzględniający dotychczasowe zmiany.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Przedszkola w Baniach.

§ 4. Traci moc Statut Przedszkola w Baniach z dnia 23 października 2000 r.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik

do uchwały Nr 27/2004

Rady pedagogicznej

Przedszkola w Baniach

z dnia 27 października 2004 r.

STATUT

Przedszkola w Baniach

Opracowany w oparciu o :

- ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329 z późn. zm.)

- rozporządzenia MEN z dnia 21 maja 2001 r. „ w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół” (§ 1.1.1)

- ustawa z dnia 27 czerwca 2003 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw ( Dz. U. nr 137, poz. 1304).

ROZDZIAŁ I

Postanowienia ogólne

§ 1

 1. Przedszkole , zwane dalej „przedszkolem” jest przedszkolem publicznym.

 2. Siedziba przedszkola znajduje się w Baniach przy ul. Pocztowej 3.

 3. Organem prowadzącym przedszkole jest Gmina Banie.

 4. Nadzór pedagogiczny nad przedszkolem sprawuje Zachodniopomorski Kurator Oświaty.

 5. Ustalona nazwa jest używana przez przedszkole w pełnym brzmieniu: Przedszkole w Baniach.

6. Przedszkole posługuje się pieczęcią według poniższego wzoru: Przedszkole

ul. Pocztowa 3

74-110 Banie

tel. 4166-331

Regon 001003176

§ 2

Przedszkole działa na podstawie:

 1. Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. Nr 95, poz. 425 z 1991 r. z późn. zm.)

i rozporządzeń wykonawczych do tej Ustawy.

 1. Aktu założycielskiego.

3. Niniejszego statutu.

§ 3

1. Przedszkole funkcjonuje cały rok.

2. Przerwa wakacyjna ustalana jest przez organ prowadzący na wniosek dyrektora i rady rodziców, wykorzystywana jest na prowadzenie prac modernizacyjnych, remontowych oraz porządkowo-gospodarczych.

3. Przedszkole pracuje w godzinach od 6.30 do 16.00, w dni robocze od poniedziałku do piątku.

4. Czas pracy przedszkola wynosi 9,5 godziny dziennie, w tym 5 godzin przeznaczonych na realizację podstawy programowej.

§ 4

1. Przedszkole jest jednostką budżetową, której działalność finansowana jest przez:

 1. Gminę Banie,

 2. Radę rodziców w formie opłat za pobyt dziecka w przedszkolu.

2. Przedszkole może otrzymywać darowizny, które ewidencjonowane są zgodnie z przepisami o gospodarce finansowej w jednostkach budżetowych.

§ 5

1. Świadczenia udzielane przez przedszkole są nieodpłatne w zakresie realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego, określonej przez Ministra Edukacji i Sportu.

2. Wysokość opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu ponad czas przeznaczony na realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego ustala się zgodnie z bieżącą uchwałą Rady Gminy Banie.

3. Nieobecność dziecka w przedszkolu nie zwalnia od obowiązku uiszczania opłaty , o której mowa w §5 pkt 2.

4. Przedszkole zapewnia odpłatne wyżywienie dla dzieci i pracowników przedszkola. Zasady odpłatności za korzystanie z wyżywienia i wysokości stawki żywieniowej ustala organ prowadzący.

5. W przypadku nieobecności dziecka zwrotowi podlega dzienna stawka żywieniowa za każdy dzień nieobecności , z wyłączeniem pierwszego dnia nieobecności dziecka.

6. Opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu pobierane są z góry w dniach ustalonych na początku miesiąca.

7. Szczegółową organizację pracy przedszkola określa ramowy rozkład dnia ustalany przez dyrektora przedszkola na wniosek rady pedagogicznej, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy ( m.in. odpowiednia liczba dzieci w oddziale) oraz oczekiwań rodziców ( prawnych opiekunów).

8. Przedszkole na życzenie rodziców może organizować naukę religii.

9. Warunki i sposób wykonywania przez przedszkole zadania o którym mowa w § 5 pkt. 8 określają odrębne przepisy.

10. Dzieci na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) mogą uczestniczyć w zajęciach dodatkowych (gimnastyka ogólnorozwojowa, zajęcia muzyczne, języki obce, itp.)

11. Rodzaj zajęć dodatkowych, ich częstotliwość i forma organizacyjna uwzględniają w szczególności potrzeby i możliwości rozwojowe dzieci oraz zależą od wyboru rodziców. Zajęcia te finansowane są w całości przez rodziców.

12. Czas zajęć prowadzonych dodatkowo, w szczególności zajęć umuzykalniających, nauki języka obcego, nauki religii i zajęć rewalidacyjnych jest dostosowany do możliwości rozwojowych dzieci i wynosi około 15 minut dla dzieci 3-4 letnich i około 30 minut dla dzieci 5-6 letnich.

13. Organizacja i terminy zajęć dodatkowych ustalane są przez dyrektora placówki.

14. Sposób dokumentowania tych zajęć określają odrębne przepisy.

ROZDZIAŁ II

Cele i zadania przedszkola

§ 6

1.Przedszkole realizuje cele i zadania określone w Ustawie o systemie oświaty oraz przepisach wydanych na jej podstawie , a w szczególności podstawie programowej wychowania przedszkolnego, koncentrując się na :

a) wspomaganiu i ukierunkowaniu rozwoju dziecka z jego wrodzonym potencjałem i możliwościami rozwoju w relacjach ze środowiskiem społeczno-kulturalnym i przyrodniczym,

b) udzielaniu dzieciom pomocy psychologiczno-pedagogicznej i logopedycznej,

c) umożliwianiu dzieciom podtrzymywania poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej,

d) sprawowaniu opieki nad dziećmi odpowiednio do ich potrzeb oraz możliwości przedszkola, organizowaniu opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi,

e) współdziałaniu z rodziną poprzez wspomaganie rodziny w wychowywaniu dzieci, rozpoznawaniu możliwości rozwojowych dziecka, w miarę potrzeby podjęciu wczesnej interwencji specjalistów oraz przygotowaniu dziecka do nauki szkolnej.

2. Wynikające z powyższych celów zadania przedszkole realizuje w ramach następujących obszarów edukacyjnych:

- Poznawanie i rozumienie świata i siebie.

- Nabywanie umiejętności poprzez działanie.

- Odnajdywanie swojego miejsca w grupie rówieśniczej, wspólnocie.

- Budowanie systemu wartości.

Działania wychowawcze i edukacyjne nauczycieli koncentrują się w szczególności na:

 1. zapewnieniu opieki i wspomaganiu rozwoju dziecka w przyjaznym, bezpiecznym i zdrowym środowisku,

 2. uwzględnianiu indywidualnych potrzeb dziecka, trosce o zapewnienie równych szans, wzmacnianiu wiary we własne siły i możliwości osiągania sukcesu,

 3. stwarzaniu warunków do rozwijania samodzielności, dążenia do osiągania celów, podejmowania odpowiedzialności za siebie i za najbliższe otoczenie,

 4. rozwijanie wrażliwości moralnej,

 5. kształtowaniu umiejętności obserwacji, ułatwianiu rozumienia zjawisk zachodzących w otoczeniu dziecka - w otoczeniu przyrodniczym, społecznym kulturowym i technicznym,

 6. rozbudzaniu ciekawości poznawczej, zachęcaniu do aktywności badawczej i wyrażania własnych myśli i przeżyć,

 7. rozwijaniu wrażliwości estetycznej, tworzeniu warunków do rozwoju wyobraźni, fantazji oraz ekspresji plastycznej, muzycznej, ruchowej,

 8. zapewnieniu warunków do harmonijnego rozwoju fizycznego, bezpiecznego postępowania i zachowań prozdrowotnych.

3. Przedszkole zapewnia opiekę, wychowanie i uczenie się w atmosferze akceptacji i bezpieczeństwa oraz tworzy warunki umożliwiające dzieciom osiągnięcie dojrzałości szkolnej.

§ 7

1.Celem wychowania przedszkolnego zgodnie z podstawą programową jest wspomaganie i ukierunkowywanie rozwoju dziecka zgodnie z jego wrodzonym potencjałem i możliwościami rozwojowymi w relacjach ze środowiskiem społeczno-kulturowym i przyrodniczym.

2. Praca wychowawczo-dydaktyczna i opiekuńcza prowadzona jest na podstawie programu wychowania przedszkolnego.

3. Szczegółowe zadania przedszkola i sposób ich realizacji ustalany jest w programie rozwoju placówki, rocznym planie pracy przedszkola oraz planach pracy poszczególnych oddziałów przedszkolnych.

4. Godzina zajęć w przedszkolu trwa 60 minut.

5. Czas trwania zajęć dydaktyczno-wychowawczych z dziećmi powinien być dostosowany do możliwości rozwojowych dzieci i wynosić od 15 do 30 minut.

§ 8

1. Przedszkole sprawuje opiekę nad dziećmi dostosowując metody i sposoby oddziaływań do wieku dziecka i jego możliwości rozwojowych, potrzeb środowiskowych z uwzględnieniem istniejących warunków lokalowych, a w szczególności:

 1. zapewnia bezpośrednią i stałą opiekę nad dziećmi w czasie pobytu w przedszkolu oraz w trakcie zajęć poza terenem przedszkola,

 2. zapewnia dzieciom pełne poczucie bezpieczeństwa, zarówno pod względem fizycznym jak i psychicznym,

 3. stosuje w swoich działaniach obowiązujące przepisy bhp i ppoż.,

 4. współpracuje z rejonową poradnią psychologiczno - pedagogiczną i poradniami specjalistycznymi zapewniając w miarę potrzeb konsultację i pomoc.

§ 9

1. W ramach posiadanych możliwości Przedszkole organizuje i udziela wychowankom oraz nauczycielom pomocy psychologiczno-pedagogicznej poprzez:

 1. diagnozowanie środowiska wychowanków,

 2. rozpoznawanie potencjalnych możliwości oraz indywidualnych potrzeb dziecka i umożliwianie ich zaspokojenia,

 3. rozpoznawaniu przyczyn w wychowaniu i nauczaniu dziecka,

 4. organizowanie różnorodnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej,

 5. wspieranie dziecka uzdolnionego,

 6. podejmowanie działań profilaktyczno-wychowawczych wynikających z programu wychowawczo-dydaktycznego przedszkola i wspieraniu nauczycieli w tym zakresie,

 7. prowadzenie edukacji prozdrowotnej i promocji zdrowia wśród wychowanków, nauczycieli, rodziców,

 8. wspieranie nauczycieli i dzieci w działaniach wyrównujących szanse edukacyjne dzieci,

 9. udzielanie nauczycielom pomocy w dostosowaniu wymagań edukacyjnych, wynikających z realizowanych przez nich programów nauczania, do indywidualnych potrzeb dziecka, u którego stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom,

 10. wspieranie rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych,

 11. umożliwianie rozwijania umiejętności wychowawczych rodziców i nauczycieli,

 12. podejmowanie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych.

2. W przedszkolu może być organizowane wczesne wspomaganie rozwoju dziecka mające na celu stymulowanie psychofizycznego rozwoju dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole, prowadzone bezpośrednio z dzieckiem oraz jego rodziną.

3. Zadania, o których mowa w ust. 1, są realizowane we współpracy z:

 1. rodzicami,

 2. nauczycielami i innymi pracownikami przedszkola,

 3. poradniami psychologiczno-pedagogicznymi i innymi poradniami specjalistycznymi,

 4. innymi przedszkolami,

 5. podmiotami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży.

4. Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej jest dobrowolne i bezpłatne.

5.Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w przedszkolu może być udzielana na wniosek:

 1. rodziców,

 2. nauczyciela, w szczególności wychowawcy i nauczyciela prowadzącego zajęcia specjalistyczne,

 3. pedagoga,

 4. psychologa,

 5. poradni psychologiczno-pedagogicznej lub innej poradni specjalistycznej.

6. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest organizowana w przedszkolu w formie:

- zajęć specjalistycznych: korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych oraz o innych zajęć o charakterze terapeutycznym,

- porad, konsultacji i warsztatów dla rodziców i nauczycieli,

- zajęć psychoedukacyjnych dla rodziców.

7. Objęcie dziecka zajęciami dydaktyczno-wyrównawczymi, specjalistycznymi, zajęciami psychoedukacyjnymi wymaga zgody rodziców.

8. Szczegółową organizację zajęć specjalistycznych oraz prowadzenia dokumentacji w tym zakresie określają odrębne przepisy.

§ 10

1. Dyrektor powierza każdy oddział opiece:

 1. jednego nauczyciela w przypadku 5-godzinnego czasu pracy oddziału,

 2. dwóch nauczycieli w przypadku powyżej 5-godzinnego czasu pracy.

2. Liczbę nauczycieli w poszczególnych oddziałach co roku zatwierdza organ prowadzący.

3. W miarę możliwości organizacyjnych oraz zapewnienia ciągłości pracy wychowawczej i jej skuteczności, nauczyciele prowadza swój oddział przez wszystkie lata pobytu dziecka w przedszkolu.

ROZDZIAŁ III

Organy przedszkola

§ 11

1. Organami przedszkola są:

 1. dyrektor przedszkola,

 2. rada pedagogiczna,

 3. rada rodziców.

2. Rada pedagogiczna i rada rodziców uchwalają regulaminy swojej działalności, które nie mogą być sprzeczne z przepisami prawa i niniejszym statutem.

§ 12

1. Dyrektor przedszkola jest wyłaniany w drodze konkursu lub mianowany przez organ prowadzący.

2. Dyrektor przedszkola kieruje bieżącą działalnością przedszkola, reprezentuje ją na zewnątrz. Jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w przedszkolu nauczycieli i pracowników obsługi i administracji.

3. Dyrektor zapewnia bezpieczne i higieniczne warunki pobytu w przedszkolu, a także bezpieczne i higieniczne warunki uczestnictwa w zajęciach organizowanych przez przedszkole poza obiektem do niego należącym.

4. Zadania dyrektora są następujące:

* kierowanie bieżącą działalnością placówki i reprezentowanie jej na zewnątrz,

* sprawowanie nadzoru pedagogicznego,

* opracowywanie mierzenia jakości pracy placówki, z uwzględnieniem lokalnych potrzeb, ustalanie sposobu jego wykonania, dokumentowania oraz wykorzystywania wyników,

* planowanie, organizowanie i przeprowadzenie mierzenia jakości pracy placówki,

* przekazywanie raportu o jakości pracy placówki radzie pedagogicznej i radzie rodziców,

* opracowywanie programu rozwoju placówki, wspólnie z radą pedagogiczną z wykorzystaniem wyników mierzenia jakości pracy placówki,

* gromadzenia informacji o pracy nauczycieli w celu dokonywania oceny ich pracy, według zasad określonych w odrębnych przepisach,

* ustalenie ramowego rozkładu dnia na wniosek rady pedagogicznej, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy oraz oczekiwań rodziców (prawnych opiekunów),

* przygotowanie arkusza organizacji przedszkola i przedstawienie go do zatwierdzenia organowi prowadzącemu,

* przewodniczenie radzie pedagogicznej i realizacja jej uchwał, w ramach jej kompetencji stanowiących,

* wstrzymywanie uchwał rady pedagogicznej niezgodnych z przepisami prawa i powiadomienie o tym stosowne organy,

* dysponowanie środkami finansowymi przedszkola i ponoszenie odpowiedzialności za ich prawidłowe wykorzystanie,

* planowanie i odpowiedzialność za realizowanie planu finansowego przedszkola zgodnie z odpowiednimi przepisami,

* organizowanie administracyjnej, finansowej i gospodarczej obsługi przedszkola,

* współpraca z rodzicami, organem prowadzącym oraz instytucjami nadzorującymi i kontrolującymi,

* kierowanie polityką kadrową przedszkola, zatrudnianie i zwalnianie nauczycieli oraz innych pracowników przedszkola,

* przyznawanie nagród, udzielanie kar pracownikom zgodnie z wnioskiem zaopiniowanym przez radę pedagogiczną,

* podejmowanie decyzji o przyjęciu lub usunięciu dziecka z przedszkola w czasie roku szkolnego po zaopiniowaniu przez radę pedagogiczną,

* zapewnienie pracownikom właściwych warunków pracy zgodnie z przepisami Kodeksu Pracy, bhp i ppoż.,

* stworzenie dzieciom optymalnych warunków do rozwoju,

* koordynacja współdziałania organów przedszkola, zapewnienie im swobodnego działania zgodnie z prawem oraz wymiany informacji między nimi,

* współdziałanie z organizacjami związkowymi wskazanymi przez pracowników,

*administrowanie Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych zgodnie z obowiązującym regulaminem,

* prowadzenie dokumentacji kancelaryjno-archiwalnej i finansowej zgodnie z obowiązującymi przepisami,

* wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów szczególnych.

5. W wykonywaniu swoich zadań dyrektor przedszkola współdziała z radą pedagogiczną i radą rodziców, a w szczególności:

 1. zapewnia bieżący przepływ informacji pomiędzy poszczególnymi organami przedszkola;

 1. w przypadku wyrażenia sprzecznych opinii organizuje spotkania negocjacyjne zainteresowanych organów przedszkola.

 1. Dyrektor przedszkola ponosi odpowiedzialność za właściwe prowadzenie i przechowywanie dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz za wydawanie przez przedszkole dokumentów zgodnych z posiadaną dokumentacją.

§ 13

1. Rada pedagogiczna jest organem kolegialnym przedszkola.

2. W skład rady pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele pracujący w przedszkolu.

3. Przewodniczącym rady pedagogicznej jest dyrektor przedszkola.

4. Przewodniczący prowadzi i przygotowuje zebrania rady Ppedagogicznej oraz jest odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku zebrania zgodnie z regulaminem rady.

5. Rada pedagogiczna działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu.

6. Do kompetencji stanowiących rady pedagogicznej należy w szczególności:

 1. przygotowanie projektu statutu przedszkola oraz przedstawienie propozycji jego zmian,

 2. opracowanie programu rozwoju placówki,

 3. podejmowanie uchwał w sprawie innowacji, eksperymentów pedagogicznych w przedszkolu,

 4. uchwalanie regulaminu pracy rady pedagogicznej, regulaminu pracy,

 5. ustalanie tygodniowego rozkładu zajęć w grupach,

 6. ustalenie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli.

7. Rada pedagogiczna opiniuje:

 1. przyjęcie lub skreślenie dziecka z listy w trakcie roku szkolnego,

 2. projekt planu finansowego przedszkola,

 3. wnioski dyrektora o nagrody, odznaczenia i wyróżnienia dla nauczycieli,

 4. organizację pracy placówki,

 5. propozycje dyrektora przedszkola w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktyczno-wychowawczych i opiekuńczych.

8. Rada pedagogiczna zbiera się na obowiązkowych zebraniach zgodnie z harmonogramem.

9. Zebrania mogą być zwoływane na wniosek organu sprawującego nadzór pedagogiczny lub z inicjatywy organu prowadzącego albo co najmniej 1/3 członków rady pedagogicznej.

10. W zebraniach rady pedagogicznej mogą uczestniczyć z głosem doradczym osoby zapraszane przez jej przewodniczącego za zgodą lub na wniosek rady pedagogicznej.

11. Uchwały rady pedagogicznej podejmowane są zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy liczby jej członków.

12. Zebrania rady pedagogicznej są protokołowane.

13. Nauczycieli obowiązuje zachowanie tajemnicy służbowej dotyczącej uchwał, wniosków i spostrzeżeń z posiedzenia rady. Informacje dotyczące bezpośrednio dziecka mogą być udzielane tylko rodzicom lub prawnym opiekunom dziecka.

14. Dyrektor może wstrzymać wykonanie uchwały rady pedagogicznej jeśli jest ona niezgodna z prawem i niezwłocznie powiadamia o tym organ prowadzący i sprawujący nadzór pedagogiczny.

15. Zasady pracy rady pedagogicznej określa regulamin jej działalności, o którym mowa w § 14 pkt 5.

16. Rada pedagogiczna może wystąpić do organu prowadzącego z wnioskiem o odwołanie nauczyciela ze stanowiska dyrektora oraz do Kuratora Oświaty o zbadanie i ocenę działalności przedszkola, dyrektora lub innego nauczyciela zatrudnionego w placówce.

§ 14

1. Rada rodziców jest organem społecznym przedszkola i stanowi reprezentację rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola.

2. Zasady tworzenia rady rodziców uchwala ogół rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola.

3. Rada rodziców funkcjonuje w oparciu o uchwalony przez siebie regulamin, który nie może być sprzeczny ze statutem przedszkola.

4. Członkowie rady rodziców wybierani są co roku podczas zebrań grupowych rodziców, przynajmniej po jednym przedstawicielu rodziców z każdej grupy.

5. Rada rodziców może występować do rady pedagogicznej z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw przedszkola.

6. W celu wspierania statutowej działalności przedszkola rada rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. Zasady wydatkowania funduszy określa regulamin działalności rady rodziców.

§ 15

1. Koordynatorem współdziałania poszczególnych organów jest dyrektor przedszkola, który zapewnia każdemu z organów możliwość swobodnego działania i podejmowania decyzji w ramach swoich kompetencji i umożliwia bieżącą wymianę informacji.

2. Wszelkie spory między organami przedszkola rozstrzyga dyrektor placówki, uwzględniając zakresy kompetencji tych organów.

ROZDZIAŁ IV

Organizacja przedszkola

§ 16

1. Podstawową jednostką organizacyjną przedszkola jest oddział złożony z dzieci zgrupowanych wg zbliżonego wieku, z uwzględnieniem ich potrzeb, zainteresowań, uzdolnień, możliwości umysłowych.

2.Liczba dzieci w oddziale nie może przekraczać 25.

3. W oddziałach integracyjnych liczba wychowanków wynosi od 15 do 20, w tym 3-5 dzieci niepełnosprawnych.

4. Szczegółową organizację wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji przedszkola opracowany przez dyrektora najpóźniej do 30 maja.

5. W arkuszu organizacji przedszkola zamieszcza się w szczególności:

 1. liczbę dzieci i czas pracy poszczególnych oddziałów,

 2. liczbę pracowników łącznie z liczbą stanowisk kierowniczych,

 3. ogólną liczbę godzin finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący,

 4. czas realizacji podstawy programowej w danym roku szkolnym.

6. Ramowy rozkład dnia ustalany jest przez dyrektora przedszkola na wniosek rady pedagogicznej na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji. Uwzględnia on wymagania zdrowotne, higieniczne i jest dostosowany do założeń programowych oraz oczekiwań rodziców.

7..Na podstawie ramowego rozkładu dnia nauczyciele, którym powierzono opiekę nad danym oddziałem, ustalają dla tego oddziału szczegółowy rozkład dnia, z uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań dzieci.

8. Liczba miejsc organizacyjnych w przedszkolu wynosi 83.

9. W przedszkolu łącznie są 4 oddziały :

a) 2 oddziały dzieci młodszych,

b) 2 oddziały dzieci objętych rocznym obowiązkowym przygotowaniem przedszkolnym.

10. Liczba oddziałów zbliżonych wiekowo w zależności od potrzeb i możliwości organizacyjnych placówki może ulegać zmianie.

11. Do realizacji celów statutowych przedszkole posiada :

a) sale zajęć dla poszczególnych oddziałów (, , , V ),

b) sypialnię,

c) pomieszczenia administracyjno- gospodarcze,

d) kuchnię,

e) szatnie dla dzieci i personelu.

12. Dzieci maja możliwość codziennego korzystania z ogrodu przedszkolnego z odpowiednio dobranymi urządzeniami dostosowanymi do wieku dzieci.

13. Przy sprzyjających warunkach atmosferycznych organizowany jest jak najdłuższy pobyt dzieci w ogrodzie.

14. Przedszkole w miarę możliwości zapewnia odpowiednie wyposażenie i oprzyrządowanie dla wychowanków.

15. Przedszkole może organizować dla wychowanków różnorodne formy krajoznawstwa i turystyki. Organizację i program wycieczek oraz imprez dostosowuje się do wieku, zainteresowań i potrzeb dzieci, ich stanu zdrowia oraz sprawności fizycznej.

§ 17

1. Dzieci powinny być przyprowadzane i odbierane z przedszkola osobiście przez rodziców (prawnych opiekunów), bądź inne osoby (pełnoletnie) upoważnione przez rodziców. Osoba odbierająca dziecko nie może być pod wpływem alkoholu.

2. Pisemne upoważnienie powinno zawierać nr i serię dowodu osobistego osoby wskazanej przez rodziców.

3. Dziecko może być odebrane przez osobę upoważnioną tylko za okazaniem dokumentu tożsamości.

4. Rodzice (prawni opiekunowie) przejmują odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo dziecka odbieranego z przedszkola przez upoważniona przez nich osobę.

5. Dzieci mogą być przyprowadzane do przedszkola od godziny 6:30 do 8:45.

6. Ze względów organizacyjnych oraz konieczności przygotowania odpowiedniej liczby posiłków, wskazane jest, aby późniejsze przyprowadzenie dziecka do przedszkola było zgłoszone wcześniej osobiście bądź telefonicznie.

7. Odbieranie dzieci z przedszkola trwa do godz. 16:00

§ 18

1. Przedszkole przeprowadza rekrutacje w oparciu o zasadę powszechnej dostępności.

2. Podstawa zgłoszenia dziecka do przedszkola jest „Karta zgłoszenia dziecka” złożona w przedszkolu.

3. O przyjęciu dziecka do przedszkola decyduje dyrektor w przypadku, gdy liczba dzieci zgłoszonych do przedszkola nie przekracza liczby miejsc.

4. W przypadku, gdy liczba dzieci zgłoszonych do przedszkola przekracza liczbę miejsc, o przyjęciu decyduje komisja powołana przez organ prowadzący na wniosek dyrektora.

5. W skład komisji wchodzą:

a) dyrektor przedszkola,

b) przedstawiciel Rady Pedagogicznej,

c) przedstawiciel rady Rodziców,

d) przedstawiciel Rady gminy

e) Przedstawiciel Ośrodka Pomocy Społecznej

6. W pierwszej kolejności do przedszkola przyjmowane są :

a) dzieci sześcioletnie, objęte rocznym obowiązkowym przygotowaniem przedszkolnym;

b) dzieci matek lub ojców samotnie wychowujących dzieci, matek lub ojców, wobec których orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności, bądź całkowitą niezdolność do pracy oraz niezdolność do samodzielnej egzystencji, na podstawie odrębnych przepisów, a także dzieci z rodzin zastępczych;

c) dzieci już uczęszczające do danego przedszkola;

d) dzieci obojga rodziców pracujących;

e) dzieci z rodzin wielodzietnych (3 i więcej dzieci),

7. Rekrutację dzieci prowadzi się, co rok wg następującego harmonogramu:

% 1 - 30 kwietnia - przedszkole wydaje i przyjmuje od rodziców wypełnione „ Karty zgłoszenia dziecka „,

% 1 - 10 maja - dyrektor lub komisja dokonuje kwalifikacji dzieci do przedszkola na najbliższy rok szkolny

% 11 - 30 maja - przedszkole wywiesza w miejscu dostępnym dla zainteresowanych imienne listy dzieci przyjętych i informację, że odwołania od decyzji komisji przyjmuje dyrektor przedszkola do 15 czerwca,

% 16 - 30 czerwca - weryfikacja decyzji komisji kwalifikującej na podstawie odwołań rodziców.

8. Przyjmowanie dzieci do przedszkola w ciągu roku szkolnego odbywa się w miarę potrzeb, nie częściej niż jeden raz w miesiącu, na podstawie wyżej wymienionych zasad.

9. Decyzje komisji są protokołowane.

§ 19

1. Dyrektor w porozumieniu z radą pedagogiczną może podjąć decyzję o skreśleniu dziecka z listy uczęszczających do przedszkola w następujących przypadkach:

 1. zaleganiu z odpłatnością za przedszkole powyżej 2 okresów płatniczych, a w przypadku dziecka 6-letniego podjęciu decyzji o przeniesieniu wychowanka do innego oddziału realizującego podstawę programową wychowania przedszkolnego,

 2. Nieobecności dziecka ponad jeden miesiąc i niezgłaszanie tego faktu do przedszkola,

 3. Nieprzestrzeganie przez rodziców postanowień niniejszego statutu.

2. Rodzice mają prawo do odwołania się od decyzji w sprawie skreślenia dziecka z listy do dyrektora przedszkola w terminie 14 dni od daty powiadomienia.

ROZDZIAŁ V

Wychowankowie przedszkola

§ 20

1. Do przedszkola uczęszczają dzieci od 3 do 6 lat.

Dzieci 6-letnie objęte są rocznym obowiązkowym przygotowaniem przedszkolnym.

2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach do przedszkola może uczęszczać dziecko, które ukończyło 2,5 rok.

3. Dziecko w wieku powyżej 6 lat, któremu odroczono realizacje obowiązku szkolnego, może uczęszczać do przedszkola nie dłużej niż do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym kończy 10 lat.

4. Do przedszkola przyjmowane są dzieci niepełnosprawne pod warunkiem przedstawienia przez rodziców orzeczenia kwalifikacyjnego poradni psychologiczno-pedagogicznej.

5. Dziecko w przedszkolu ma wszystkie prawa wynikające z Konwencji Praw Dziecka, a w szczególności do:

a) właściwie zorganizowanego procesu opiekuńczo - wychowawczo-dydaktycznego zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej,

b) szacunku dla wszystkich jego potrzeb, życzliwego i podmiotowego traktowania,

c) ochrony przed wszelkimi formami wyrażania przemocy fizycznej bądź psychicznej,

d) poszanowania jego godności osobistej,

e) poszanowania własności.

f) opieki i ochrony,

g) partnerskiej rozmowy na każdy temat,

h) akceptacji jego osoby.

ROZDZIAŁ VI

Rodzice

§ 21

Do podstawowych obowiązków rodziców należy:

 1. przestrzeganie niniejszego statutu,

 2. zaopatrzenie dziecka w niezbędne przybory, przedmioty i pomoce,

 3. respektowanie uchwał rady pedagogicznej, podjętych w ramach ich kompetencji,

 4. przyprowadzanie i odbieranie dziecka z przedszkola przez rodziców, lub upoważnioną przez rodziców osobę zapewniającą dziecku pełne bezpieczeństwo,

 5. terminowe uiszczanie odpłatności za pobyt dziecka w przedszkolu,

 6. informowanie o przyczynach nieobecności dziecka w przedszkolu, niezwłoczne zawiadamianie o zatruciach pokarmowych i chorobach zakaźnych.

§ 22

1. Rodzice nauczyciele zobowiązani są współdziałać ze sobą w celu skutecznego oddziaływania wychowawczego na dziecko i określenia drogi jego indywidualnego rozwoju.

2. Rodzice mają prawo do:

 1. zapoznania się z programem oraz zadaniami wynikającymi z programu rozwoju placówki i planów pracy w danym oddziale,

 2. uzyskiwania na bieżąco rzetelnej informacji na temat swojego dziecka,

 3. uzyskiwania porad i wskazówek od nauczycieli, pedagoga i psychologa oraz innych specjalistów w rozpoznawaniu przyczyn trudności wychowawczych oraz doboru metod udzielania dziecku pomocy,

 4. wyrażania i przekazywania nauczycielowi oraz dyrektorowi wniosków z obserwacji pracy przedszkola,

 5. wyrażania i przekazywania opinii na temat pracy przedszkola organowi prowadzącemu i nadzorującemu pracę pedagogiczną poprzez radę rodziców.

§ 23

Rodzice za szczególne zaangażowanie we wspieraniu pracy przedszkola mogą otrzymać na zakończenie roku szkolnego list pochwalny dyrektora.

§ 24

Spotkania z rodzicami w celu wymiany informacji oraz dyskusji na tematy wychowawcze organizowane są w przedszkolu trzy razy w roku szkolnym lub częściej na wniosek rodziców lub nauczycieli.

§ 25

Formy współpracy przedszkola z rodzicami:

 1. zebrania grupowe,

 2. konsultacje i rozmowy indywidualne z dyrektorem, nauczycielem, psychologiem i innym specjalistą,

 3. kąciki dla rodziców,

 4. zajęcia otwarte.

ROZDZIAŁ VII

Nauczyciele i inni pracownicy przedszkola

§ 26

1. W przedszkolu zatrudnieni są nauczyciele z przygotowaniem pedagogicznym do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym.

2. Zasady wynagradzania i zatrudniania nauczycieli i innych pracowników określają odrębne przepisy.

3. Każdemu pracownikowi powierza się określony zakres obowiązków.

4. Do zakresu zadań nauczycieli należy:

a) planowanie i prowadzenie pracy dydaktyczno-wychowawczej zgodnie z obowiązującym programem, ponoszenie odpowiedzialności za jej jakość,

b) wspieranie rozwoju psychofizycznego dziecka, jego zdolności i zainteresowań,

c) prowadzenie obserwacji pedagogicznych mających na celu poznanie i zabezpieczenie potrzeb rozwojowych dzieci oraz dokumentowanie tych obserwacji,

d) stosowanie twórczych nowoczesnych metod nauczania i wychowania,

e) odpowiedzialność za życie, zdrowie i bezpieczeństwo dzieci podczas pobytu w przedszkolu i poza jego terenem w czasie wycieczek i spacerów, itp.

f) współpraca ze specjalistami świadczącymi kwalifikowaną pomoc psychologiczno-pedagogiczną, logopedyczną, zdrowotną, itp.

g) planowanie własnego rozwoju zawodowego-systematyczne podnoszenie swoich kwalifikacji zawodowych poprzez aktywne uczestnictwo w różnych formach doskonalenia zawodowego,

h) dbałość o warsztat pracy poprzez gromadzenie pomocy naukowych oraz troska estetykę pomieszczeń,

i) eliminowanie przyczyn niepowodzeń dzieci,

j) współdziałanie z rodzicami (prawnymi opiekunami) w sprawach wychowania i nauczania dzieci z uwzględnieniem prawa rodziców (prawnych opiekunów) do znajomości zadań wynikających w szczególności z programu wychowania przedszkolnego realizowanego w danym oddziale i uzyskiwania informacji dotyczących dziecka, jego zachowania i rozwoju,

k) prowadzenie dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej zgodnie z obowiązującymi przepisami,

l) realizacja zaleceń dyrektora i osób kontrolujących,

ł) czynny udział w pracach rady pedagogicznej, realizacja jej postanowień i uchwał,

m) inicjowanie i organizowanie imprez o charakterze dydaktycznym, wychowawczym, kulturalnym lub rekreacyjno-sportowym,

n) realizacja wszystkich innych zadań zleconych przez dyrektora przedszkola, wynikających z bieżącej działalności placówki.

§ 27

Nauczyciel otacza indywidualną opieką każdego ze swoich wychowanków i utrzymuje kontakt z ich rodzicami w celu:

 1. poznaniu i ustaleniu potrzeb rozwojowych ich dzieci,

 2. ustaleniu form pomocy w działaniach wychowawczych wobec dzieci,

 3. włączenia ich w działalność przedszkola.

§ 28

Nauczyciel ma prawo korzystać w swojej pracy z pomocy merytorycznej i metodycznej ze strony dyrektora, rady pedagogicznej, wyspecjalizowanych placówek i instytucji naukowo-oświatowych.

§ 29

1. Zakres obowiązków pracowników administracyjno-obsługowych.

 1. w przedszkolu zatrudnieni są pracownicy administracji i obsługi,

 2. ich podstawowym zadaniem jest zapewnienie sprawnego działania przedszkola jako instytucji publicznej, utrzymanie obiektu i jego otoczenia w ładzie i czystości,

 3. pracownicy administracji i obsługi współpracują z nauczycielami w zakresie opieki i wychowania dzieci,

 4. szczegółowy zakres obowiązków tych pracowników ustala dyrektor przedszkola.

2. Stosunek pracy pracowników administracji i obsługi regulują odrębne przepisy.

ROZDZIAŁ VIII

Postanowienia końcowe

§ 30

Statut obowiązuje w równym stopniu wszystkich członków społeczności przedszkolnej - dzieci, nauczycieli, rodziców, pracowników obsługi i administracji.

§ 31

1. Zmiany w niniejszym statucie są uchwalane są przez radę pedagogiczną.

2. Kurator oświaty może uchylić statut przedszkola albo niektóre jego postanowienia, jeżeli są sprzeczne z prawem. Od decyzji Kuratora oświaty przysługuje odwołanie do Ministra Edukacji narodowej i Sportu.

§ 32

Dla zapewnienia znajomości statutu przez wszystkich zainteresowanych ustala się :

 1. wywieszenie statutu na tablicy ogłoszeń,

 2. udostępnienie zainteresowanym statutu przez dyrektora przedszkola.

§ 33

Regulaminy działalności uchwalone przez organy działające w przedszkolu nie mogą być sprzeczne z postanowieniami niniejszego statutu.

§ 34

Przedszkole prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.

§ 35

Zasady gospodarki finansowej i materiałowej przedszkola określają odrębne przepisy.

§ 36

Statut wchodzi w życie z dniem uchwalenia.

Statut niniejszy został uchwalony na posiedzeniu rady pedagogicznej przedszkola w dniu 14.10.2004 r.

Dyrektor przedszkola

.............................

Rada rodziców

.............................

Rada pedagogiczna

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Kalina Wójcik 24-03-2005 10:46:45
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Kalina Wójcik 24-03-2005
Ostatnia aktualizacja: Kalina Wójcik 24-03-2005 10:46:45