Zarządzenie Nr 62/03 Wójta Gminy Banie z dnia 3.07.2003 r. w sprawie określenia regulaminu konkursu


Zarządzenie Nr 62/03

Wójta Gminy Banie

z dnia 03 lipca 2003 r.

w sprawie określenia regulaminu konkursu

Na podstawie art. 36a ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329 i Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 28, poz. 153 i Nr 141, poz. 943, z 1998 r. Nr 117, poz. 759 i Nr 162, poz. 1126, z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 19, poz. 239, Nr 48, poz. 550, Nr 104, poz. 1104, Nr 122, poz. 1320 i Nr 120, poz. 11268, z 2001 r. Nr 111, poz. 1194 i Nr 144, poz. 1615, z 2002 r. Nr 41, poz. 362, Nr 141, poz. 1185, Nr 113, poz. 984 i Nr 200, poz. 1683 oraz z 2003 r. Nr 6, poz. 65) - zarządzam, co następuje:

§ 1. Określa się regulamin konkursu w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Przedszkola w Baniach stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

W Ó J T

mgr inż. Ryszard Juś

Załącznik

do Zarządzenia Nr 62/03

Wójta Gminy Banie

z dnia 03 lipca 2003 r.

REGULAMIN KONKURSU

§ 1. Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Przedszkola w Baniach ogłasza się w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gminy oraz w przedszkolu i we wszystkich szkołach na terenie gminy Banie.

§ 2. Do konkursu może przystąpić nauczyciel, który spełnia warunki określone w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329 ze zm.) oraz w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 6 maja 2003 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze, w poszczególnych typach szkół i placówek (Dz. U. Nr 89, poz. 826).

§ 3. Kandydat na stanowisko dyrektora winien złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 22 lipca 2003 r. w sekretariacie Urzędu Gminy w Baniach ofertę, która powinna zawierać:

  1. pisemne zgłoszenie przystąpienia do konkursu oraz koncepcję kierowania przedszkolem,

  2. życiorys z opisem dotychczasowej pracy zawodowej,

  3. akt nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela,

  4. uwierzytelnione odpisy dokumentów potwierdzających kwalifikacje kandydata, określone w/w rozporządzeniem,

  5. kartę oceny pracy z ostatnich pięciu lat pracy,

  6. zaświadczenie o posiadanym stażu pracy,

  7. aktualne zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym.

Dokumentację należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Przedszkola w Baniach” wraz z adresem do korespondencji.

§ 4. Pracami Komisji Konkursowej kieruje jej przewodniczący, który ustala szczegółowe zasady postępowania kwalifikacyjnego z kandydatami na stanowisko dyrektora.

§ 5. Prace Komisji Konkursowej są prowadzone, jeżeli w posiedzeniu bierze udział co najmniej 2/3 jej składu.

§ 6. Komisja Konkursowa powinna rozpocząć pracę nie później niż w ciągu 7 dni od daty upływu terminu składania ofert, określonego w ogłoszeniu o konkursie.

§ 7. Konkurs odbywa się dwuetapowo.

§ 8. 1. W pierwszym etapie konkursu członkowie Komisji Konkursowej zapoznają się z dokumentami złożonymi przez kandydatów i orzekają, czy spełniają oni warunki, o których mowa w § 2 regulaminu.

2. Głosowanie w sprawie, o której mowa w ust. 1 jest jawne. W przypadku równej liczby głosów rozstrzyga głos przewodniczącego Komisji.

3. Rozstrzygnięcie Komisji o dopuszczeniu lub odmowie dopuszczenia kandydata do drugiego etapu konkursu jest ostateczne.

§ 9. 1. W drugim etapie konkursu Komisja Konkursowa:

  1. przeprowadza indywidualne rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami,

  2. w głosowaniu tajnym wyłania kandydata na stanowisko dyrektora.

2. Głosowanie przeprowadza się przy użyciu kart do głosowania. Każdy z członków Komisji dysponuje jednym głosem. Dokonując wyboru należy postawić znak „x” w kratce przy nazwisku wybranego kandydata. Znak „x” przy nazwisku kandydata oznacza wybór „za”.

3. Komisja wyłania kandydata na stanowisko dyrektora w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością głosów pełnego składu Komisji, w obecności co najmniej 2/3 składu Komisji Konkursowej. Bezwzględna większość oznacza, że dany kandydat uzyskał 50 % plus jeden pełen głos „za” spośród członków Komisji.

§ 10. 1. Konkurs uważa się za nierozstrzygnięty w przypadku, gdy uczestniczył jeden kandydat i nie uzyskał bezwzględnej większości oddanych głosów. Zasadę tę stosuje się również w przypadku dwóch kandydatów.

2. W przypadku, gdy uczestniczyło więcej niż dwóch kandydatów i żaden nie uzyskał bezwzględnej większości oddanych głosów przeprowadza się powtórne głosowanie, w którym biorą udział dwaj kandydaci z największą liczbą głosów. W sytuacji, gdy i to głosowanie nie dałoby rozstrzygnięcia, konkurs uważa się za nierozstrzygnięty.

§ 11. Z prac Komisji i głosowania sporządza się protokół, który podpisują wszyscy członkowie Komisji Konkursowej.

§ 12. Ogłoszenie wyników konkursu następuje po zakończeniu głosowania przez odczytanie protokołu.

§ 13. Przewodniczący Komisji Konkursowej niezwłocznie zawiadamia Wójta Gminy o wynikach konkursu.

§ 14. Dokumentację z przebiegu postępowania konkursowego wraz z protokołem, przewodniczący Komisji przekazuje organowi prowadzącemu szkołę.

§ 15. Interpretacji przepisów regulaminu dokonuje Wójt Gminy.

§ 16. 1. Uczestnicy konkursu mogą wnosić do Wójta Gminy protesty i odwołania w terminie 3 dni od ogłoszenia wyników konkursu.

2. Wójt Gminy decyduje o uznaniu lub oddaleniu protestu czy odwołania. Decyzja Wójta jest ostateczna.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Kalina Wójcik 03-12-2003 11:28:43
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Kalina Wójcik 03-12-2003
Ostatnia aktualizacja: Kalina Wójcik 03-12-2003 11:28:43