Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Banie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Zarządzenie Nr 62/03 Wójta Gminy Banie z dnia 3.07.2003 r. w sprawie określenia regulaminu konkursu


Zarządzenie Nr 62/03

Wójta Gminy Banie

z dnia 03 lipca 2003 r.

w sprawie określenia regulaminu konkursu

Na podstawie art. 36a ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329 i Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 28, poz. 153 i Nr 141, poz. 943, z 1998 r. Nr 117, poz. 759 i Nr 162, poz. 1126, z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 19, poz. 239, Nr 48, poz. 550, Nr 104, poz. 1104, Nr 122, poz. 1320 i Nr 120, poz. 11268, z 2001 r. Nr 111, poz. 1194 i Nr 144, poz. 1615, z 2002 r. Nr 41, poz. 362, Nr 141, poz. 1185, Nr 113, poz. 984 i Nr 200, poz. 1683 oraz z 2003 r. Nr 6, poz. 65) - zarządzam, co następuje:

§ 1. Określa się regulamin konkursu w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Przedszkola w Baniach stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

W Ó J T

mgr inż. Ryszard Juś

Załącznik

do Zarządzenia Nr 62/03

Wójta Gminy Banie

z dnia 03 lipca 2003 r.

REGULAMIN KONKURSU

§ 1. Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Przedszkola w Baniach ogłasza się w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gminy oraz w przedszkolu i we wszystkich szkołach na terenie gminy Banie.

§ 2. Do konkursu może przystąpić nauczyciel, który spełnia warunki określone w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329 ze zm.) oraz w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 6 maja 2003 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze, w poszczególnych typach szkół i placówek (Dz. U. Nr 89, poz. 826).

§ 3. Kandydat na stanowisko dyrektora winien złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 22 lipca 2003 r. w sekretariacie Urzędu Gminy w Baniach ofertę, która powinna zawierać:

  1. pisemne zgłoszenie przystąpienia do konkursu oraz koncepcję kierowania przedszkolem,

  2. życiorys z opisem dotychczasowej pracy zawodowej,

  3. akt nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela,

  4. uwierzytelnione odpisy dokumentów potwierdzających kwalifikacje kandydata, określone w/w rozporządzeniem,

  5. kartę oceny pracy z ostatnich pięciu lat pracy,

  6. zaświadczenie o posiadanym stażu pracy,

  7. aktualne zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym.

Dokumentację należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Przedszkola w Baniach” wraz z adresem do korespondencji.

§ 4. Pracami Komisji Konkursowej kieruje jej przewodniczący, który ustala szczegółowe zasady postępowania kwalifikacyjnego z kandydatami na stanowisko dyrektora.

§ 5. Prace Komisji Konkursowej są prowadzone, jeżeli w posiedzeniu bierze udział co najmniej 2/3 jej składu.

§ 6. Komisja Konkursowa powinna rozpocząć pracę nie później niż w ciągu 7 dni od daty upływu terminu składania ofert, określonego w ogłoszeniu o konkursie.

§ 7. Konkurs odbywa się dwuetapowo.

§ 8. 1. W pierwszym etapie konkursu członkowie Komisji Konkursowej zapoznają się z dokumentami złożonymi przez kandydatów i orzekają, czy spełniają oni warunki, o których mowa w § 2 regulaminu.

2. Głosowanie w sprawie, o której mowa w ust. 1 jest jawne. W przypadku równej liczby głosów rozstrzyga głos przewodniczącego Komisji.

3. Rozstrzygnięcie Komisji o dopuszczeniu lub odmowie dopuszczenia kandydata do drugiego etapu konkursu jest ostateczne.

§ 9. 1. W drugim etapie konkursu Komisja Konkursowa:

  1. przeprowadza indywidualne rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami,

  2. w głosowaniu tajnym wyłania kandydata na stanowisko dyrektora.

2. Głosowanie przeprowadza się przy użyciu kart do głosowania. Każdy z członków Komisji dysponuje jednym głosem. Dokonując wyboru należy postawić znak „x” w kratce przy nazwisku wybranego kandydata. Znak „x” przy nazwisku kandydata oznacza wybór „za”.

3. Komisja wyłania kandydata na stanowisko dyrektora w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością głosów pełnego składu Komisji, w obecności co najmniej 2/3 składu Komisji Konkursowej. Bezwzględna większość oznacza, że dany kandydat uzyskał 50 % plus jeden pełen głos „za” spośród członków Komisji.

§ 10. 1. Konkurs uważa się za nierozstrzygnięty w przypadku, gdy uczestniczył jeden kandydat i nie uzyskał bezwzględnej większości oddanych głosów. Zasadę tę stosuje się również w przypadku dwóch kandydatów.

2. W przypadku, gdy uczestniczyło więcej niż dwóch kandydatów i żaden nie uzyskał bezwzględnej większości oddanych głosów przeprowadza się powtórne głosowanie, w którym biorą udział dwaj kandydaci z największą liczbą głosów. W sytuacji, gdy i to głosowanie nie dałoby rozstrzygnięcia, konkurs uważa się za nierozstrzygnięty.

§ 11. Z prac Komisji i głosowania sporządza się protokół, który podpisują wszyscy członkowie Komisji Konkursowej.

§ 12. Ogłoszenie wyników konkursu następuje po zakończeniu głosowania przez odczytanie protokołu.

§ 13. Przewodniczący Komisji Konkursowej niezwłocznie zawiadamia Wójta Gminy o wynikach konkursu.

§ 14. Dokumentację z przebiegu postępowania konkursowego wraz z protokołem, przewodniczący Komisji przekazuje organowi prowadzącemu szkołę.

§ 15. Interpretacji przepisów regulaminu dokonuje Wójt Gminy.

§ 16. 1. Uczestnicy konkursu mogą wnosić do Wójta Gminy protesty i odwołania w terminie 3 dni od ogłoszenia wyników konkursu.

2. Wójt Gminy decyduje o uznaniu lub oddaleniu protestu czy odwołania. Decyzja Wójta jest ostateczna.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Kalina Wójcik 03-12-2003 11:28:43
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Kalina Wójcik 03-12-2003
Ostatnia aktualizacja: Kalina Wójcik 03-12-2003 11:28:43