Strategia Rozwoju


Uchwała Nr X/99/03

Rady Gminy Banie

z dniu 11 września 2003 r.

w sprawie przyjęcia „Strategii rozwoju gminy Banie”.

Na podstawie art. 18 ust. 1 i ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806 oraz z 2003 r. Nr 80, poz. 717 ) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się „Strategię rozwoju gminy Banie” w wersji stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Banie.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

mgr Arkadiusz Augustyniak

Załącznik do uchwały Nr X/99/03

Rady Gminy Banie

z dnia 11 września 2003 r.

Spis treści

1. Wprowadzenie

„Strategia rozwoju gminy Banie” została przygotowana w ramach projektu „Program Rozwoju Instytucjonalnego”, realizowanego przez Konsorcjum Canadian Urban Institute i Małopolskiej Szkoły Administracji Publicznej Akademii Ekonomicznej w Krakowie na zlecenie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Publicznej.

„Program Rozwoju Instytucjonalnego” jest częścią „Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich”, którego celem jest wspieranie rozwoju gospodarczego obszarów wiejskich poprzez zwiększenie pozarolniczego zatrudnienia, wsparcie procesu umacniania samorządów i rozwoju regionalnego oraz pomoc w budowaniu potencjału instytucjonalnego niezbędnego do uzyskania przedakcesyjnych i strukturalnych funduszy Unii Europejskiej.

U podstaw „Programu Rozwoju Instytucjonalnego” leży przekonanie, że jednym z kluczowych czynników służących rozwojowi obszarów wiejskich jest sprawna i efektywna administracja samorządowa, inicjująca i wspierająca działania na rzecz ich modernizacji. Aby jednostki administracji samorządowej mogły wypełniać te zadania na miarę istniejących i pojawiających się potrzeb, konieczne jest wzmocnienie ich potencjału instytucjonalnego. Pod pojęciem tym rozumie się odpowiednie struktury organizacyjne, właściwe procedury działania, mechanizmy zapewniające udział społeczności lokalnej w zarządzaniu sprawami publicznymi oraz kompetentnych i sprawnych urzędników.

„Strategia rozwoju gminy Banie” została przygotowana w ramach prac Komitetu Społeczno-Gospodarczego, powołanego w celu przygotowania strategii. W skład komitetu weszli pracownicy administracji gminnej, lokalnych organizacji pozarządowych, przedstawiciele lokalnego biznesu oraz inne osoby obdarzone społecznym zaufaniem. Przy opracowaniu „Strategii rozwoju gminy Banie” uczestniczyli również eksperci Małopolskiej Szkoły Administracji Publicznej Akademii Ekonomicznej w Krakowie.

W trakcie prac nad Strategią wykorzystano aktualny opis stanu gminy, zawarty w „Profilu gminy Banie”, który został przygotowany również w ramach realizacji Programu Rozwoju Instytucjonalnego na etapie poprzedzającym prace nad strategią.

Harmonogram prac nad strategią rozwoju gminy

Etap prac

Termin

Powołanie zespołu zadaniowego odpowiedzialnego za przygotowanie strategii.

24 marzec 2003

Opracowanie przez zespół zadaniowy profilu jednostki

25 marzec-30 kwiecień 2003

I sesja komitetu rozwoju społeczno-gospodarczego

5 maja 2003

Praca zespołu zadaniowego nad sformułowaniem wizji, misji, celów strategicznych oraz celów operacyjnych.

6 maja-2 lipiec 2003

II sesja komitetu rozwoju społeczno-gospodarczego.

9 lipiec 2003

Przekazanie strategii organowi stanowiącemu

20 lipiec 2003

Członkowie Komitetu Rozwoju Społeczno-Gospodarczego
(Zespołu Opracowującego Strategię)

L.p.

Imię i nazwisko

1.

Ryszard Juś, Przewodniczący Komitetu Rozwoju Społeczno-Gospodarczego, Urząd Gminy Banie

2.

Janusz Łyjak, Zastępca Przewodniczącego Komitetu Rozwoju Społeczno-Gospodarczego

3.

Joanna Hrabska, Sekretarz Komitetu Rozwoju Społeczno-Gospodarczego, Urząd Gminy Banie

4.

Arkadiusz Augustyniak

5.

Andrzej Banaszczyk

6.

Ewa Banaszczyk

7.

Krystyna Biziorek

8.

Teresa Budzińska

9.

Krzysztof Dankiewicz

10.

Ryszard Dragan

11.

Halina Jasek

12.

Marian Karbownik

13.

Zbigniew Kejs

14.

Bogumiła Korczyńska

15.

Zbigniew Kotnis

16.

Przemysław Kozak

17.

Tadeusz Majer

18.

Zdzisław Malik

19.

Józef Medyński

20.

Marian Mielczarek

21.

Teresa Niewiadomska

22.

Grażyna Nowak

23.

Katarzyna Pulwer

24.

Elżbieta Rozpondek

25.

Teresa Sadowska

26.

Marian Sadowski

27.

Sylwester Senda

28.

Małgorzata Sikora

29.

Małgorzta Stachniuk

30.

Anna Stefanowska

31.

Grażyna Sudakow

32.

Krystyna Szaja

33.

Stanisław Sztoban

34.

Mieczysław Szydełko

35.

Teresa Wołoszyn

36.

Zbigniew Turnau

37.

Danuta Wąsik

38.

Natalia Zarzycka

W pracach nad strategią rozwoju gminy Banie uczestniczyli eksperci Programu Rozwoju Instytucjonalnego: Robert Chrabąszcz (Koordynator PRI w powiecie gryfińskim) Marcin Zawicki (Zastępca Lidera Projektu ds. Metody PRI), oraz Anatol Władyka (ekspert ds. rozwoju gospodarczego, Koordynator PRI w powiecie łomżyńskim).

W okresie przed i pomiędzy posiedzeniami Komitetu Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Gminy Banie prace związane z przygotowaniem strategii prowadził 4-osobowy Zespół Zadaniowy, wyłoniony spośród pracowników urzędu. Pracami Zespołu kierował Pan Zbigniew Fabiszak, Zastępca Wójta Gminy. Zespół Zadaniowy w toku prac nad strategią pełni funkcje redakcyjne i organizacyjne. Do jego zadań należą w szczególności:

 1. opracowanie „Profilu Gminy Banie”, przy współpracy z ekspertami PRI,

 1. redakcja dokumentu strategii, w oparciu o ustalenia poczynione w trakcie prac Komitetu Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Gminy Banie,

 1. udział w pracach nad przygotowaniem planów operacyjnych do strategii (po uchwaleniu Strategii przez Radę Gminy)

Członkowie Zespołu Zadaniowego

Imię i nazwisko

Stanowisko, jednostka organizacyjna

Zbigniew Fabiszak
Przewodniczący Zespołu Zadaniowego

Z-ca Wójta Gminy

Joanna Hrabska

Sekretarz

Grażyna Nowak

Skarbnik

Marian Sadowski

Inspektor

Strategia zawiera:

 • Analizę strategiczną gminy,

 • Zidentyfikowane problemy kluczowe,

 • Wizje,

 • Misję,

 • Cele strategiczne,

 • Cele szczegółowe,

 • Proponowane zadania,

 • Założenia monitoringu i oceny realizacji strategii.

Proponowane zadania, zawarte w niniejszej strategii mają charakter kierunkowy. Zadania te zostaną uszczegółowione w opracowaniu pt. „Plany operacyjne do strategii”, który zostanie przyjęty jako osobny dokument.

2. Analiza strategiczna

Analiza strategiczna została przeprowadzona przez członków Komitetu Rozwoju Społeczno-Gospodarczego za pomocą metody SWOT. Metoda ta polega na identyfikacji mocnych, słabych stron gminy oraz szans i zagrożeń. Mocne i słabe strony wyłaniane są spośród tych czynników, które są zależne od gminy, stąd ich nazwa - czynniki wewnętrzne, a analiza tych czynników nazywana jest mianem analizy otoczenia wewnętrznego. Z kolei szanse i zagrożenia są zbiorem czynników niezależnych od gminy- czynników zewnętrznych. Ich identyfikacja zwana jest analizą otoczenia zewnętrznego. Analiza strategiczna gminy Banie przedstawia się jak niżej:

Analiza otoczenia wewnętrznego

Mocne strony

Słabe strony

 1. Dziedzictwo historyczno-kulturowe

 1. Położenie przygraniczne

 1. Walory przyrodniczo-krajobrazowe

 1. Dogodny układ komunikacyjny

 1. Dobra klasa ziem rolniczych

 1. Uzbrojone tereny pod inwestycje

 1. Dogodne warunki dla rozwoju energii odnawialnej

 1. Tereny pod działalność turystyczną

 1. Obiekty do wykorzystania (kino)

 1. Cykliczne imprezy kulturalne i sportowe

 1. Zły stan techniczny zabytków

 1. Brak organizacji społecznych

 1. Zły stan dróg

 1. Słabe otoczenie rolnictwa (przetwórstwo)

 1. Brak środków finansowych na współfinansowanie projektów z funduszy strukturalnych

 1. Brak bazy turystycznej

 1. Bezrobocie, brak nowych miejsc pracy, zubożenie społeczeństwa

 1. Estetyka (wygląd gminy)

 1. Gospodarka wodno-ściekowa

 1. Gospodarka odpadami

 1. Niekorzystna struktura wiekowa społeczeństwa

 1. Brak aktywności, marazm

 1. Brak bazy gastronomicznej

 1. Nierozwinięta agroturystyka

 1. Brak gazyfikacji

 1. Organizacja czasu wolnego dla młodzieży

 1. Infrastruktura i sprzęt związany z bezpieczeństwem

Analiza otoczenia zewnętrznego

Szanse

Zagrożenia

 1. Kompleksowe zagospodarowanie turystyczne strefy przygranicznej

 1. Pozyskanie funduszy przedakcesyjnych i strukturalnych

 1. Zwiększenie dochodów własnych gminy z tytułu inwestycji związanych z siłowniami wiatrowymi

 1. Zalesienie gruntów rolnych

 1. Współpraca z innymi gminami na rzecz poprawy stanu infrastruktury i środowiska

 1. Współpraca transgraniczna

 1. Negatywne oddziaływanie na środowisko (duże zakłady, przewozy substancji niebezpiecznych)

 1. Dalszy wzrost bezrobocia

3. Kluczowe problemy

Na podstawie profilu gminy oraz analizy strategicznej, za kluczowe problemy rozwoju gminy zostały uznane:

 1. Infrastruktura techniczna

 1. Rolnictwo

 1. Turystyka

 1. Warunki życia mieszkańców

4. Wizja gminy Banie

Wizja gminy - jest to obraz przyszłego stanu gminy, będący wyobrażeniem pożądanej przyszłości. Wizja powinna zawierać syntetyczny opis dążeń i aspiracji społeczności lokalnej, opracowany przy współudziale mieszkańców oraz ich reprezentantów.

Wizja gminy Banie, sformułowana w oparciu o przeprowadzoną analizę strategiczną oraz uzgodnione kluczowe problemy gminy, przedstawia się następująco:

Banie gminą nowoczesnego rolnictwa, o rozbudowanej infrastrukturze przetwórczej oraz przyjazną mieszkańcom i gościom korzystającym z bogatej oferty turystycznej.

5. Misja gminy Banie

Misja gminy - opisuje mandat danej jednostki administracji publicznej do realizacji jej wizji rozwoju oraz nadrzędne wartości (zasady), jakimi ta jednostka będzie się kierować podejmując działania na rzecz realizacji wizji. Misja to syntetyczny opis sposobu postępowania w celu realizacji wizji gminy.

W oparciu o przyjętą wizję gminy Banie, została sformułowana misja gminy w następującym brzmieniu:

Gmina Banie będzie rozwijać infrastrukturę techniczną, tworzyć korzystne warunki dla aktywności gospodarczej w sektorze rolnym, podejmować różnorodne działania na rzecz poprawy jakości życia mieszkańców oraz stwarzać możliwości zwiększenia dochodów mieszkańców z tytułu działalności turystycznej. Kluczowe dla rozwoju gminy decyzje będą podejmowane przy udziale społeczności lokalnej.

6. Struktura celów strategii

Na podstawie przyjętej wizji oraz misji gminy Banie, zespół opracowujący Strategię w toku dyskusji prowadzonych w trakcie sesji strategicznych, uzgodnił cele strategiczne oraz podporządkowane im cele szczegółowe, o strukturze przedstawionej na poniższym schemacie.

Schemat struktury celów

7. Opis celów strategicznych i celów szczegółowych

Cel strategiczny nr 1: Rozwój infrastruktury technicznej

Cel strategiczny nr 1 - Rozwój infrastruktury technicznej - będziemy starali się osiągnąć, realizując następujące cele szczegółowe:

Cel szczegółowy 1.1. Modernizacja dróg na obszarze gminy

Cel szczegółowy 1.2. Gazyfikacja gminy

Cel szczegółowy 1.3. Poprawa gospodarki wodno-ściekowej

Cel szczegółowy 1.4. Poprawa gospodarki odpadami

Cel szczegółowy 1.5. Zwiększenie wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych

Cel szczegółowy nr 1.1. Modernizacja dróg na obszarze gminy

Opis celu:

W celu modernizacji dróg na terenie gminy pożądane jest opracowanie programu poprawy jakości dróg, uwzględniającego określenie priorytetowych ciągów transportowych, wymagających modernizacji (drogi gminne, powiatowe i wojewódzkie), źródła finansowania przedsięwzięć modernizacyjnych oraz koncepcję rozbudowy lokalnej sieci transportowej. Opracowanie spójnego programu modernizacji sieci transportowej musi być przeprowadzone wspólnie z samorządem powiatowym i wojewódzkim. Ważne jest to, by program był podporządkowany realizacji innych celów strategicznych wynikających ze strategii, takich jak zwiększenie atrakcyjności turystycznej gminy i poprawa życia mieszkańców.

Proponowane zadania:

 1. Poprawa efektywności zarządzania drogami gminnymi - bieżące utrzymanie i zarządzanie drogami

 1. Wsparcie samorządu wojewódzkiego w realizacji programu modernizacji dróg wojewódzkich 121 i 122 na odcinkach znajdujących się na terenie gminy

 1. Wsparcie samorządu powiatowego w realizacji programu modernizacji dróg

Cel szczegółowy nr 1.2. Gazyfikacja gminy

Opis celu

Gazyfikacja gminy jest niezwykle istotnym zadaniem, związanym z poprawa infrastruktury technicznej. Jako że w chwili obecnej mieszkańcy gminy zaopatrują się w gaz wyłącznie z butli gazowych, kompleksowy program gazyfikacji gminy staje się koniecznością. Uwarunkowany jest on jednak realizacją wojewódzkiego programu gazyfikacji. Samorząd bański podejmować będzie również starania na rzecz wdrożenia zapisów strategii powiatu gryfińskiego, w której program gazyfikacji uznano za priorytetowe zadanie do realizacji na obszarze gminy Banie.

Proponowane zadania:

 1. Działania na rzecz realizacji zapisów powiatowej strategii rozwoju, uwzględniających włączenie gminy Banie w program gazyfikacji powiatu

 1. Podjęcie starań na rzecz realizacji wojewódzkiego programu gazyfikacji

 1. Przygotowanie alternatywnego względem wojewódzkiego programu gazyfikacji gminy

Cel szczegółowy nr 1.3. Poprawa gospodarki wodno-ściekowej

Opis celu

Poprawa gospodarki wodno-ściekowa wydaje się być jednym z najistotniejszych wyzwań stojących przed gminą Banie. Koszty budowy odpowiedniej infrastruktury są bardzo wysokie i muszą być w znacznej części pokrywane ze środków zewnętrznych. Brak odpowiednich rozwiązań w zakresie poprawy gospodarki wodno-ściekowej może spowodować, że gmina nie będzie postrzegana jako atrakcyjne miejsce do wypoczynku, a także zmniejszenie zainteresowania potencjalnych inwestorów. Aby temu przeciwdziałać samorząd gminy podejmie działania porządkujące obecne rozwiązania systemowe w gospodarce wodno-ściekowej oraz wypracuje kompleksowy program modernizacji tego systemu. Program ten będzie uwzględniał lokalne zróżnicowanie stopnia kanalizacji wewnątrz gminy oraz możliwości alternatywnych propozycji modernizacji gospodarki wodno-ściekowej.

Proponowane zadania:

 1. Plan kanalizacji gminy w podziale na rozbudowę sieci w miejscowościach, w których sieć istnieje oraz budowę sieci w pozostałych miejscowościach.

 1. Modernizacja i rozbudowa systemu oczyszczania ścieków, uwzględniająca udział zewnętrznych źródeł jej finansowania

 1. Zabezpieczanie ścieków wytwarzanych w gospodarstwach domowych (zapobieganie nielegalnemu odprowadzaniu ścieków)

 1. Opracowanie koncepcji programu budowy małych oczyszczalni przydomowych na obszarach o rozproszonej zabudowie

Cel szczegółowy nr 1.4. Poprawa gospodarki odpadami

Opis celu

Efektywna gospodarka odpadami stanowi, oprócz wpływu na stan środowiska naturalnego, niezwykle istotny czynnik kształtujący wizerunek gminy zarówno na zewnątrz jak i w oczach jej mieszkańców. Samorząd gminy po przeanalizowaniu dotychczasowych rozwiązań w tym zakresie opracuje niezależnie bądź wspólnie z gminami sąsiednimi program poprawy gospodarki odpadami oraz zwróci uwagę na możliwości realizacji konkretnych zadań na rzecz przywrócenia i utrzymania czystości w gminie. Zadania 2 i 3 są alternatywnymi względem siebie rozwiązaniami, lub mogą uzupełniać się nawzajem w zależności od obranej ścieżki doskonalenia gospodarki odpadami w gminie.

Proponowane zadania:

 1. Dokonanie analizy efektywności dotychczasowych rozwiązań organizacyjnych w zakresie gromadzenia i składowania odpadów.

 1. Przygotowanie i wdrożenie gminnego programu poprawy gospodarki odpadami,

 1. Przygotowanie programu gospodarki odpadami we współpracy z gminami sąsiednimi.

 1. Likwidacja nielegalnych wysypisk śmieci

 1. Opracowanie założeń systemu segregacji odpadów

 1. Przeprowadzenie akcji promocyjnej systemu segregacji odpadów

Cel szczegółowy nr 1.5. Zwiększenie wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych

Opis celu

Mając na uwadze rosnące wykorzystanie oraz utrzymanie tradycyjnych sieci energetycznych samorząd gminy podjął starania o wykorzystanie zasobów energetycznych pochodzących ze źródeł odnawialnych. Za szczególnie istotne uznano wykorzystanie energii wiatrowej. Zgodnie z tym założeniem, priorytetowym działaniem staje się budowa siłowni wiatrowych, która ma zostać uwzględniona w planie zagospodarowania przestrzennego Bań. Ponadto, rozważane jest też wykorzystanie innych źródeł energii odnawialnej. Wdrożenie systemów energetycznych opartych na niekonwencjonalnych źródłach wymaga dogłębnej analizy, przede wszystkim uwzględniającej koszty jej wprowadzenia oraz użytkowania.

Proponowane zadania:

 1. Uwzględnienie projektu budowy siłowni wiatrowych w planie zagospodarowania przestrzennego gminy.

 1. Dokonanie analizy wdrożenia i wykorzystania energii odnawialnej, w tym pochodzącej z wierzby i rzepaku, ziarna zbóż, ziemniaków, buraków cukrowych i kukurydzy.

 1. Przygotowanie i realizacja programu promocji wykorzystania surowców rolniczych do produkcji biokomponentów.

Cel strategiczny nr 2. Modernizacja i restrukturyzacja gospodarki rolnej

Cel strategiczny nr 2 - Modernizacja i restrukturyzacja gospodarki rolnej - będziemy starali się osiągnąć, realizując następujące cele szczegółowe:

Cel szczegółowy 2.1. Wspieranie rozwoju przemysłu rolno-spożywczego

Cel szczegółowy 2.2. Promowanie specjalistycznej produkcji rolniczej

Cel szczegółowy 2.3. Wspieranie grup producenckich

Cel szczegółowy 2.4. Zalesianie gruntów nieprzydatnych do działalności rolniczej

Cel szczegółowy nr 2.1. Wspieranie rozwoju przemysłu przetwórstwa rolno-spożywczego

Opis celu

Samorząd bański zdecydowany jest podjąć szereg działań zorientowanych na wspieranie i rozwijanie przemysłu przetwórstwa rolno-spożywczego. Działania te mają sprzyjać modernizacji i restrukturyzacji istniejących firm oraz ułatwiać powstawanie nowych. Dlatego też ważnym zadaniem staje się wypracowanie spójnego i czytelnego systemu ulg i preferencji podatkowych dla instytucji lub osób zainteresowanych inwestowaniem w rozwój przetwórstwa. Istotne jest również opracowanie i bieżąca aktualizacja informacji o możliwościach uzyskania wsparcia zewnętrznego, przede wszystkim pochodzącego z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej. Działania na rzecz pozyskania inwestorów zewnętrznych uwarunkowane są w dużej mierze osiągnięciem celów związanych z poprawą infrastruktury technicznej gminy Banie.

Proponowane zadania:

 1. Intensyfikacja działań na rzecz upowszechnienia wśród przedsiębiorców informacji o możliwościach wykorzystania programów pomocowych zorientowanych na rozwój przemysłu rolno-spożywczego, w szczególności programu SAPARD.

 1. Przygotowanie i wdrożenie systemu ulg i preferencji dla inwestujących w przemysł przetwórstwa rolno-spożywczego

 1. Analiza możliwości rozwoju przemysłu przetwórstwa rolno-spożywczego, w aspekcie wykorzystania płodów rolnych do produkcji ekologicznych źródeł energii

Cel szczegółowy nr 2.2. Promowanie specjalistycznej produkcji rolniczej

Opis celu

Działania na rzecz realizacji celu będą dotyczyć określenia sprzyjających rozwojowi gminy typów specjalistycznej produkcji rolnej. Identyfikacja ta powinna być wynikiem analizy w zakresie lokalnych warunków przyrodniczo-klimatycznych pod kątem określonych upraw lub chowu; efektywności poszczególnych typów produkcji, potencjalnych rynków zbytu oraz istniejącej bazy przetwórstwa. Analizie powinien być również poddany wpływ specjalizacji produkcji rolnej na ograniczenie bezrobocia na obszarach wiejskich. Na podstawie raportu identyfikującego pożądany profil produkcji rolnej, konieczne będzie opracowanie szczegółowego programu kursów, uwzględniających problematykę związaną z przeprofilowaniem lub modyfikacją istniejących typów produkcji. Działaniom o charakterze badawczo-rozwojowym towarzyszyć będą akcje szkoleniowe poruszające problematykę specjalistycznej produkcji rolnej. Podjęte zostaną starania na rzecz silniejszego powiązania produkcji rolnej z przetwórstwem istniejącym w gminie i jej otoczeniu.

Proponowane zadania:

 1. Identyfikacja profilu specjalistycznych upraw rolnych i chowu, pożądanych dla gminy

 1. Przygotowanie i przeprowadzenie cyklu szkoleń w zakresie prowadzenia specjalistycznej produkcji rolnej, we współpracy z instytucjami doradztwa rolniczego

 1. Tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi działów specjalnych produkcji rolnej

 1. Promocja integracji produkcji rolniczej z przetwórstwem

Cel szczegółowy nr 2.3. Wspieranie spółdzielni rolniczych, spółek prawa handlowego oraz grup producenckich

Opis celu

Celem promocji możliwie najefektywniejszych form działalności produkcyjnej należy podjąć działania umożliwiające efektywne funkcjonowanie spółdzielni rolniczych, spółek prawa handlowego oraz powstawanie grup producentów, które prowadziłyby efektywną i zracjonalizowaną działalność rolną. Grupy rolników zainteresowane wspólnym podjęciem działalności produkcyjnej powinny otrzymać wszechstronne wsparcie, przede wszystkim o charakterze merytoryczno-organizacyjnym, głównie w fazie formowania grupy.

Pomoc doradcza powinna objąć również rozwiązywanie wszelkich problemów pojawiających się w późniejszych etapach działalności. Niezbędne wydaje się również zaznajomienie z funkcjonowaniem podobnego typu organizacji rolniczych na obszarze państw Europy Zachodniej lub w kraju, między innymi poprzez zorganizowanie wyjazdu studialnego.

Właściwym terminem do rozpoczęcia działań szkoleniowych będzie wprowadzenie sprzyjających regulacji prawnych dotyczących powstawania i funkcjonowania grup producentów rolnych oraz wprowadzenie zmian prawnych do ustawy o spółdzielniach rolniczych.

Proponowane zadania:

 1. Ożywienie działalności istniejących spółdzielni rolniczych oraz producentów rolnych, poprzez świadczenie bieżącej pomocy doradczej na rzecz inicjatorów tworzenia grup producenckich.

 1. Przygotowanie i przeprowadzenie szkoleń z zakresu tworzenia i funkcjonowania grup producenckich, w tym opartych na zasadach działalności spółdzielczości rolniczej

 1. Zorganizowanie wyjazdu studialnego dla reprezentantów istniejących spółdzielni i powstających grup producenckich w celu zaznajomienia z zasadami funkcjonowania organizacji rolniczych tego typu w innych miejscach

 1. Zorganizowanie lokalnego forum producentów i przetwórców płodów rolnych.

Cel szczegółowy nr 2.4. Zalesianie gruntów nieprzydatnych do działalności rolniczej

Opis celu

Alternatywą wobec działalności rolniczej formą gospodarowania na obszarach wiejskich jest gospodarka leśna. Zagospodarowywanie obszarów o niskiej jakości gleb musi odbywać się w sposób planowy i pozwalający uzyskać maksimum efektów. W tym celu proponuje się zatem aktywne włączenie samorządu gminnego w prace nad przygotowaniem wieloletniego programu zalesiania i gospodarowania użytkami leśnymi, tworzonego przez władze powiatowe. Wieloletni program zalesiania powinien uwzględniać: wyznaczenie obszarów podlegających zalesieniu, przygotowanie harmonogramu zalesiania poszczególnych obszarów, skonstruowanie budżetu programu, uwzględniającego obok środków z budżetu powiatu także inne źródła finansowania. Ważna rola samorządu gminnego w tym zakresie polega również na promowaniu wśród mieszkańców gminy działalności w postaci gospodarki leśnej.

Proponowane zadania:

 1. Nawiązanie współpracy z władzami powiatowymi na rzecz przygotowania wieloletniego programu zalesiania nieużytków i racjonalnego gospodarowania na użytkach leśnych.

 1. Uwzględnienie programu zalesiania w planie zagospodarowania przestrzennego gminy

 1. Promocja i wdrożenie wieloletniego programu zalesiania na terenach gminy Banie

Cel strategiczny nr 3. Zwiększenie atrakcyjności turystycznej gminy

Cel strategiczny nr 3 - Zwiększenie atrakcyjności turystycznej gminy- będziemy starali się osiągnąć, realizując następujące cele szczegółowe:

Cel szczegółowy 3.1. Rozwój bazy turystycznej

Cel szczegółowy 3.2. Promocja działalności agroturystycznej

Cel szczegółowy 3.3. Rozwój różnorodnych form turystyki kwalifikowanej - rowerowej, pieszej i wodnej

Cel szczegółowy nr 3.1. Rozwój bazy turystycznej

Opis celu

Przygotowanie zróżnicowanych produktów turystycznych stanowiących ofertę turystyczną gminy musi być poprzedzone zinwentaryzowaniem istniejącej bazy zasobów turystycznych. Zasoby te są bogate, o czym świadczy ich wstępne zewidencjonowanie ujęte w części diagnostycznej strategii. Wiedza ta powinna stać się podstawą dla wdrożenia koncepcji poprawy infrastruktury turystycznej gminy, uwzględniającej zagospodarowanie najbardziej atrakcyjnych terenów: brzegów jeziora Dłużec, rzeki Tywy oraz odrestaurowanie substancji zabytkowej w gminie. Zewidencjonowanie zasobów gminy pozwoli na ukazanie najlepszych stron i specyfiki terenu, co zaowocuje wzrostem ruchu turystycznego na Ziemi Bańskiej.

Proponowane zadania:

 1. Zewidencjonowanie potencjału turystycznego gminy - przygotowanie podstaw dla oferty turystycznej.

 1. Zagospodarowanie terenów przeznaczonych na rozwój turystyki nad jeziorem Dłużec w Baniach oraz wykorzystanie dla celów turystycznych rzeki Tywy

 1. Opracowanie wieloletniego programu restauracji zabytków znajdujących się na obszarze gminy.

Cel szczegółowy nr 3.2. Promocja działalności agroturystycznej

Opis celu

Rozwój działalności agroturystycznej w gminie Banie stanowić może ważny czynnik przyczyniający się do zwiększenia dochodów ludności. Istniejące na obszarze gminy indywidualne gospodarstwa rolne powinny stanowić potencjał dla zaistnienia w gminie tej formy działalności pozarolniczej. W celu możliwie najefektywniejszego wykorzystanie potencjału agroturystycznego gminy, rozwój turystyki powinien być silnie powiązany z realizacją pozostałych celów w obszarze turystyki, szczególnie z rozwojem turystyki kwalifikowanej, tak aby powstał spójny i kompleksowy produkt turystyczny gminy. Samorząd gminy Banie podejmie szereg działań o charakterze promocyjnym i szkoleniowym, które będą miały na celu uświadomienie mieszkańcom gminy o potencjalnych korzyściach osobistych i zbiorowych, płynących ze zmiany profilu swojej działalności z typowo rolniczej na agroturystyczną.

Proponowane zadania:

 1. Przygotowanie programu rozwoju agroturystyki w gminie

 1. Promocja agroturystyki jako pozarolniczej formy działalności gospodarczej mieszkańców obszarów wiejskich

 1. Upowszechnienie informacji wśród mieszkańców gminy o możliwościach uzyskania wsparcia finansowego dla inwestujących w rozwój gospodarstw agroturystycznych

 1. Przygotowanie i realizacja programów szkoleniowych dla zainteresowanych podjęciem działalności agroturystycznej.

 1. Stworzenie warunków dla powstania organizacji zrzeszającej gospodarstwa agroturystyczne z gminy Banie

 1. Przygotowanie i wdrożenie programu promocji ofert gospodarstw agroturystycznych funkcjonujących w gminie.

Cel szczegółowy nr 3.3. Rozwój różnorodnych form turystyki kwalifikowanej

Opis celu

Zidentyfikowanie i rozpoznanie stanu infrastruktury turystycznej w gminie pozwoli na rozpoczęcie prac nad opracowaniem kompleksowej oferty turystycznej, skierowanej na określony typ turystyki. Samorząd dostrzega potrzebę stworzenia oferty turystycznej w zakresie tzw. ścieżek edukacyjnych turystyki pieszej. Odpowiednio przygotowane i poprowadzone trasy turystyczne pełnić będą, oprócz funkcji rekreacyjnej, także edukacyjną, zapoznając odwiedzających z dziedzictwem historycznym, kulturowym oraz przyrodniczym Ziemi Bańskiej. Koniecznym elementem składającym się na ofertę turystyki kwalifikowanej jest przygotowanie planów rozwoju turystyki rowerowej, uwzględniających wytyczenie ścieżek rowerowych. Ważnym elementem rozwoju turystyki w gminie jest odpowiednie wykorzystanie zasobów wodnych. Realizacja tego zadania musi zostać skorelowana przede wszystkim z zagospodarowaniem brzegów jeziora Dłużec, ale powinna również uwzględnić bogactwo zasobów wodnych całego obszaru gminy.

Proponowane zadania:

 1. Opracowanie koncepcji i realizacja programu rozwoju turystyki pieszo-rowerowej w gminie

 1. Przygotowanie i realizacja programu rozwoju turystyki wodnej

 1. Opracowanie programu promocji turystyki kwalifikowanej

Cel strategiczny nr 4. Poprawa jakości życia mieszkańców

Cel strategiczny nr 4 - Poprawa jakości życia mieszkańców - będziemy starali się osiągnąć, realizując następujące cele szczegółowe:

Cel szczegółowy 4.1. Doskonalenie form i instrumentów współpracy z organizacjami społecznymi

Cel szczegółowy 4.2. Doskonalenie świadczenia usług z zakresu: oświaty i edukacji, kultury, pomocy społecznej

Cel szczegółowy 4.3. Poprawa bezpieczeństwa publicznego

Cel szczegółowy 4.4. Poprawa stanu substancji mieszkaniowej gminy, poprzez modernizację budynków mieszkalnych

Cel szczegółowy nr 4.1. Doskonalenie form i instrumentów współpracy z organizacjami społecznymi

Opis celu

Organizacje społeczne, które funkcjonują na terenie gminy Banie, stanowią potencjał, który uzyskując odpowiednią pomoc zewnętrzną jest w stanie w większym stopniu, niż ma to miejsce obecnie, przyczynić się do nadawania impulsów prorozwojowych. W szczególności ustanowienie przejrzystych oraz stabilnych mechanizmów wielopłaszczyznowej współpracy pomiędzy organizacjami społecznymi oraz pomiędzy organizacjami społecznymi i samorządem gminnym, może być źródłem wielu przedsięwzięć, wartościowych dla rozwoju społecznego naszej wspólnoty gminnej.

Proponowane zadania:

 1. Identyfikacja społecznego potencjału organizacyjnego na terenie gminy

 1. Przygotowanie gminnego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi

 1. Przygotowanie platformy instytucjonalizującej współpracę sektora samorządowego i pozarządowego

Cel szczegółowy nr 4.2. Doskonalenie świadczenia usług z zakresu: oświaty i edukacji, kultury, pomocy społecznej i bezpieczeństwa publicznego

Opis celu

W zakresie realizacji usług o charakterze społecznym, najpilniejsze wyzwania o charakterze strategicznym dla naszej gminy dotyczą oferty i stanu technicznego infrastruktury oświatowej, rozwiązania problemu organizacji wolnego czasu dla młodzieży oraz realizacji programu warsztatów terapii zajęciowej dla dzieci i młodzieży z rodzin zagrożonych problemami społecznymi. Pomyślna realizacja tych zadań ma na celu zapobieżenie postępującej stagnacji w rozwoju społecznym młodych pokoleń naszej gminy oraz przeciwdziałanie marazmowi i wzbudzenie aktywności. W zakresie usług dotyczących bezpieczeństwa publicznego, samorząd zamierza podjąć działania na rzecz poprawy bazy materialnej jednostek ochotniczych straży pożarnej, działających na terenie gminy. W celu nadania temu zadaniu priorytetowego charakteru, przygotujemy kilkuletni program, który będzie określał zakres wsparcia OSP oraz określał mechanizmy finansowania.

Proponowane zadania:

 1. Poprawa i rozbudowa infrastrukturalna bazy oświatowej

 1. Opracowanie koncepcji programu organizacji czasu wolnego dla młodzieży

 1. Wsparcie organizacyjne programu warsztatów terapii zajęciowej dla dzieci i młodzieży z rodzin zagrożonych problemami społecznymi

 1. Współpraca z organizacjami społecznymi na rzecz poprawy warunków zycia osób niepełnosprawnych,

 1. Przygotowanie i wdrożenie programu poprawy bazy materialnej ochotniczych straży pożarnej.

Cel szczegółowy nr 4.4. Poprawa stanu substancji mieszkaniowej gminy, poprzez modernizację budynków mieszkalnych

Opis celu

Samorząd bański dostrzega, że zmiana systemu zarządzania budynkami wspólnot mieszkaniowych, przyczyniła się do większej troski samych właścicieli o zamieszkiwane przez nich budynki. Widać poprawę ich stanu technicznego. Gmina stara się współuczestniczyć w remontach budynków wspólnot mieszkaniowych poprzez partycypację w funduszu remontowym wspólnoty. Jednak ich stan techniczny nie jest całkowicie zadawalający. Wysoce niezadowalający i wymagający przeprowadzenia remontu kapitalnego jest natomiast stan techniczny budynków, których administracją zajmuje się nadal Urząd Gminy.

Proponowane zadania:

 1. Uwzględnienie programu renowacji komunalnej substancji mieszkaniowej w wieloletnich planach finansowych i przedsięwzięciach z udziałem funduszy zewnętrznych,

 1. Opracowanie wieloletniego planu remontów kapitalnych komunalnej substancji mieszkaniowej.

8. Monitoring i ocena realizacji strategii rozwoju gminy Banie

W celu realizacji monitoringu i oceny realizacji strategii ustanawia się następujące mechanizmy:

 1. Odpowiedzialność za realizację zadań wynikających ze strategii będą ponosić osoby (komórki organizacyjne), wskazane w planie operacyjnym do strategii.

 1. Monitoring realizacji strategii będzie prowadził 3 osobowy Zespół do spraw Monitoringu Strategii. W skład zespołu będą wchodzić: Przewodniczący Zespołu oraz 2 członków. Osoby wchodzące w skład Zespołu ds. Monitoringu Strategii nie mogą jednocześnie ponosić odpowiedzialności za realizację jakiegokolwiek zadania wynikającego ze strategii.

 1. Zespół do spraw Monitoringu Strategii odbywa spotkania w cyklu trzymiesięcznym. Spotkania Zespołu mają na celu dokonywanie bieżącej oceny postępu i skutków realizacji strategii, a w szczególności zgodności postępu we wdrażaniu zadań z przyjętym harmonogramem oraz z parametrami produktów końcowych.

 1. Zespół do spraw Monitoringu Strategii dokonuje bieżącej oceny realizacji zadań strategicznych na podstawie informacji otrzymanych ze strony osób odpowiedzialnych za realizację aktualnie realizowanych zadań.

 1. Informacje w sprawie postępu realizacji strategii będą przekazywane do publicznej wiadomości w cyklu trzymiesięcznym. Odpowiedzialność za przekazywanie informacji ponosi Przewodniczący Zespołu.

 1. Ocena realizacji strategii dokonywana jest przez Radę Gminy. Rada dokonuje oceny postępu i skutków realizacji strategii w cyklu półrocznym, na podstawie sprawozdań, składanych Radzie przez Wójta Gminy oraz Przewodniczącego Zespołu do spraw Monitoringu Strategii.

 1. Szczegółowe zasady dokonywania monitoringu i oceny realizacji strategii przygotuje Przewodniczący Zespołu ds. Monitoringu Strategii (w zakresie trybu pracy Zespołu) oraz Rada Gminy (w zakresie trybu oceny realizacji strategii).

 1. Raz na dwa lata, Komitet ds. Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Gminy dokona aktualizacji zapisów strategii w oparciu o ocenę jej realizacji. Zaktualizowana strategia jest przyjmowana na sesji Rady Gminy.

24

Wizja: Banie gminą nowoczesnego rolnictwa, o rozbudowanej infrastrukturze przetwórczej oraz przyjazną mieszkańcom i gościom korzystającym z bogatej oferty turystycznej.

Misja: Gmina Banie będzie rozwijać infrastrukturę techniczną, tworzyć korzystne warunki dla aktywności gospodarczej w sektorze rolnym, podejmować różnorodne działania na rzecz poprawy jakości życia mieszkańców oraz stwarzać możliwości zwiększenia dochodów mieszkańców z tytułu działalności turystycznej. Kluczowe dla rozwoju gminy decyzje będą podejmowane przy udziale społeczności lokalnej.

Cel strategiczny nr 1:

Rozwój infrastruktury technicznej

Cel strategiczny nr 2:

Modernizacja i restrukturyzacja gospodarki rolnej

Cel strategiczny nr 3:

Zwiększenie atrakcyjności turystycznej gminy

Cel strategiczny nr 4:

Poprawa jakości życia mieszkańców

Cel. 1.1. Modernizacja dróg na obszarze gminy

Cele szczegółowe

Cel. 1.2. Gazyfikacja gminy

Cel. 1.3. Poprawa gospodarki wodno-ściekowej

Cel. 1.4. Poprawa gospodarki odpadami

Cel. 1.5. Zwiększenie wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych

Cel. 2.4. Zalesianie gruntów nieprzydatnych do działalności rolniczej

Cel. 2.3. Wspieranie spółdzielni rolniczych, spółek prawa handlowego oraz grup producenckich

Cel. 2.2. Promowanie specjalistycznej produkcji rolniczej

Cel. 2.1. Wspieranie rozwoju przemysłu rolno-spożywczego

Cel. 3.3. Rozwój różnorodnych form turystyki kwalifikowanej - rowerowej, pieszej i wodnej

Cel. 3.2. Promocja działalności agroturystycznej

Cel. 3.1. Rozwój bazy turystycznej

Cel. 4.4. Poprawa stanu substancji mieszkaniowej gminy, poprzez modernizację budynków mieszkalnych

Cel. 4.3. Poprawa bezpieczeństwa publicznego

Cel. 4.2. Doskonalenie świadczenia usług z zakresu: oświaty i edukacji, kultury, pomocy społecznej

Cel. 4.1. Doskonalenie form i instrumentów współpracy z organizacjami społecznymi

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Kalina Wójcik 16-12-2005 08:53:01
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Kalina Wójcik 16-12-2005
Ostatnia aktualizacja: Kalina Wójcik 16-12-2005 08:53:01