Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Banie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała Nr XXXII/273/05 Rady Gminy Banie z dnia 29.12.2005 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2006 rok


Uchwała Nr XXXII/273/05

Rady Gminy Banie

z dnia 29 grudnia 2005 r.

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2006 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz.1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759 oraz z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457) oraz art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 231, Nr 167, poz. 1372, z 2003 r. Nr 80, poz. 719, Nr 122, poz. 1143, z 2004 r. Nr 29, poz. 257, Nr 99, poz. 1001, Nr 152, poz.1597, Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 23, poz. 186, Nr 132, poz. 1110, Nr 155, poz. 1298 i Nr 179, poz. 1485) Rada Gminy uchwala, co następuje:


§ 1. Uznając życie obywateli w trzeźwości za niezbędny warunek moralnego i materialnego dobra Narodu ustala się Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2006 rok, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Traci moc uchwała Nr XXII/196/04 Rady Gminy Banie z dnia 29 grudnia 2004 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2005 r.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2006 r.

Przewodniczący Rady

mgr Arkadiusz Augustyniak

Załącznik

do uchwały Nr XXXII/273/05

Rady Gminy Banie

z dnia 29 grudnia 2005 r.

Gminny Program

Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów

Alkoholowych na 2006 rok

Rozdział I

Postanowienia ogólne.

W myśl ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z dnia
26 października 1982 roku wraz z późniejszymi zmianami ”Organy administracji rządowej
i jednostek samorządu terytorialnego są zobowiązane do podejmowania działań zmierzających do ograniczenia spożycia napojów alkoholowych oraz zmiany struktury ich spożywania, inicjowania i wspierania przedsięwzięć mających na celu zmianę obyczajów w zakresie sposobu spożywania tych napojów, działania na rzecz trzeźwości w miejscu pracy, przeciwdziałania powstawaniu i usuwania następstw nadużywania alkoholu, a także wspierania działalności w tym zakresie organizacji społecznych i zakładów pracy”.

Natomiast do zadań własnych gmin należy „prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych”.


W szczególności zadania te obejmują:

1) zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób
uzależnionych od alkoholu,

2) udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy

psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie,

3) prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie
rozwiązywania problemów alkoholowych w szczególności dla dzieci i młodzieży,
w tym prowadzenie pozalekcyjnych działań sportowych, a także działań na rzecz
dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo -
wychowawczych i socjoterapeutycznych,

4) ustalanie szczegółowych zasad wydawania i cofania zezwoleń na prowadzenie

sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia na miejscu lub poza

miejscem sprzedaży oraz kontrolę przestrzegania zasad obrotu tymi napojami,

5) wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej

rozwiązywaniu problemów alkoholowych,

6) podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art. 131

i 15 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz
występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego.

Rozdział II

Cele programu

1. Cele główne:
a) zapobieganie powstawaniu nowych problemów alkoholowych na terenie gminy,

b) zmniejszanie rozmiarów aktualnie istniejących problemów,
c) ulepszanie sposobów ich rozwiązywania.

2. Cele szczegółowe:
a) zwiększenie bezpieczeństwa środowiska lokalnego, zapobieganie przestępczości, ochrona
zdrowia, zapobieganie problemom szkolnym i rodzinnym poprzez propagowanie w
społeczności abstynencji, trzeźwości i zdrowego stylu życia.

Rozdział III

Diagnoza sytuacji

W gminie Banie na jeden punkt sprzedaży napojów alkoholowych przypada średnio 151 mieszkańców.

Do podstawowych problemów alkoholowych należą:

1) szkody występujące u osób pijących,

2) szkody występujące u członków rodzin alkoholowych,

3) naruszenie prawa i porządku publicznego pod wpływem alkoholu.

Około 204 osoby, czyli 3 % ogólnej liczby mieszkańców gminy jest uzależniona od alkoholu
i wymaga natychmiastowej pomocy terapeutyczno - rehabilitacyjnej.

Uzależnienie prowadzi do uszkodzenia zdrowia, samozniszczenia, skrócenia życia o 15-20 lat.

Około 679 osób, czyli 10 % ogólnej liczby mieszkańców Gminy to osoby nadmiernie pijące- bez cech uzależnienia, u których występują choroby somatyczne. Kilkadziesiąt młodych ludzi w gminie nadużywa alkoholu szkodząc sobie i stanowią zagrożenie dla innych. Obniżył się wiek inicjacji alkoholowej do 11 roku życia. W kilkudziesięciu rodzinach - u dorosłych członków występują zaburzenia psychosomatyczne i zaburzenia emocjonalne- osoby te wymagają specjalistycznej pomocy terapeutycznej. Kilkadziesiąt dzieci pochodzących z tzw. rodzin alkoholicznych odnosi szkody zdrowotne, rozwojowe, emocjonalne, materialne, często bardzo trudne do usunięcia i długotrwałe. Dzieci te również wymagają specjalistycznej pomocy.


Co roku kilkadziesiąt rodzin zagrożonych problemem alkoholowym korzysta z pomocy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Baniach. Rodzinom tym udzielana jest pomoc finansowa (zasiłki celowe, okresowe, dożywianie dzieci w szkołach), pomoc rzeczowa, a także pomoc w formie pracy socjalnej (praca socjalna-dzialalność zawodowa pracownika socjalnego, skierowana na pomoc osobom i rodzinom we wzmocnieniu lub odzyskaniu zdolności funkcjonowania w społeczeństwie oraz tworzenie warunków sprzyjających temu celowi). Dzieci z tych rodzin uczęszczają na zajęcia w świetlicach opiekuńczych.


W związku z tym Rada Gminy Banie ustala na 2006 rok następujące kierunki działania:

I. W zakresie zwiększania dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób
uzależnionych od alkoholu:
1. Dofinansowywanie szkoleń i kursów specjalistycznych dla lekarzy podstawowej opieki
zdrowotnej w zakresie stosowania w praktyce lekarskiej metody wczesnego
rozpoznawania i szybkiej interwencji wobec pacjentów nadużywających alkoholu.

2. Współpraca z poradnią odwykową w powiecie.

3. Dofinansowywanie placówek zajmujących się terapią odwykową.
4. Współpraca z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w zakresie organizowania
specjalistycznego poradnictwa.
5.Praca z osobami uzależnionymi od alkoholu.
-motywowanie do leczenia,
-informowanie o możliwości podjęcia leczenia w placówce leczenia odwykowego,
-rozpoznanie w trakcie rozmowy zjawiska przemocy domowej i udzielenie stosownego
wsparcia i informacji o możliwościach jej powstrzymania,
. - uruchomienie interwencji w przypadku zdiagnozowania przemocy domowej.

-pokrywanie kosztów związanych z uczestnictwem w terapiach.

II. W zakresie udzielania rodzinom, w których występują problemy alkoholowe

i przemoc, pomocy psychospołecznej i prawnej a w szczególności ochrony przed
przemocą w rodzinie.

1. Prowadzenie punktu Informacyjno-Konsultacyjnego, którego zadaniem
jest motywowanie i kierowanie do leczenia oraz udzielanie pomocy i informacji
ich rodzinom.
2. Udzielanie pomocy osobom uzależnionym i ich rodzinom oraz współpraca z
Ośrodkiem Pomocy Społecznej w zakresie rozeznania potrzeb poprzez sporządzenie
wywiadu środowiskowego.
3 Prowadzenie i finansowanie świetlic środowiskowych, środowiskowych świetlic
socjoterapeutycznych dla dzieci i młodzieży w Baniach, w Lubanowie, Babinku,
w Swobnicy, w Sosnowie oraz zorganizowanie świetlicy środowiskowej w Kunowie
i w Baniewicach .
4. Finansowanie szkoleń i kursów specjalistycznych w zakresie pracy terapeutycznej dla
kadry zatrudnionej w świetlicach. Doposażenie świetlic w pomoce i sprzęt niezbędny
do prowadzenia świetlic.
5.Dożywianie dzieci uczęszczajacych do świetlic.
6. Finansowanie i wspieranie kolonii, półkolonii letnich i zimowych oraz
obozów terapeutycznych dla dzieci i młodzieży z rodzin patologicznych.
7.Podejmowanie działań w ramach systemu pomocy ofiarom przemocy w
rodzinie(„Niebieska Karta” i „Niebieska Linia”)

III. W zakresie prowadzenia profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej ,
w szczególności dla dzieci i młodzieży.
1. Organizowanie i finansowanie szkolnych programów profilaktycznych .
2. Podejmowanie działań o charakterze edukacyjnym przeznaczonych dla rodziców ,
których celem jest wspieranie abstynencji dziecka i przygotowanie go
do podejmowania świadomych i odpowiedzialnych decyzji związanych
z używaniem substancji psychoaktywnych ,

3.Wdrażanie programów profilaktyczno-interwencyjnych dla młodzieży upijającej się .
4.Wspieranie programów i przedsięwzięć profilaktycznych opracowanych i realizowanych
przez młodzież, skierowanych do grup rówieśniczych .
5.Udział w ogólnopolskich kampaniach medialnych. Systematyczne prowadzenie edukacji
społeczności lokalnej na tematy związane z profilaktyką problemów alkoholowych oraz
organizowanie kampanii edukacyjnych z wykorzystaniem ulotek i materiałów
o tematyce alkoholowej.
6.Inicjowanie i wspieranie różnorodnych form kształcenia w dziedzinie profilaktyki dla
pedagogów szkolnych, nauczycieli i wychowawców.
7.Tworzenie bazy do działalności profilaktycznej wśród dzieci i młodzieży.

a) finansowanie trwałych rozwiązań w zakresie urządzeń sportowych i rekreacyjnych,
b) wspieranie form spędzania wolnego czasu oraz zajęć pozalekcyjnych.
8.Współpraca z organizacjami pozarządowymi w celu promocji zdrowia i propagowania
trzeźwych obyczajów.
9.Organizowanie konkursów i wystaw z zakresu profilaktyki alkoholowej.
10 Organizowanie badań, sondaży i opinii pozwalających ocenić aktualny stan problemów
alkoholowych.
11.Stworzenie sieci punktów informacyjnych dotyczących możliwości otrzymania pomocy
na terenie gminy w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych.
12.Prowadzenie lokalnych i regionalnych kampanii edukacyjnych związanych
z profilaktyką problemów alkoholowych, organizowanie festynów, obchodów lokalnych.

IV. W zakresie wspomagania działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych,
służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych
.
1. Wspieranie materialne, edukacyjne, lokalowe i osobowe organizacji pozarządowych,
stowarzyszeń i fundacji pracujących na rzecz przeciwdziałania problemom
alkoholowym.
2. Udzielanie pomocy grupom anonimowych alkoholików w przypadku podjęcia przez nich
działalności na terenie gminy .


V. W zakresie działalności na rzecz przeciwdziałania nietrzeźwości kierowców
i bezpieczeństwa w miejscach publicznych.

1. Prowadzenie lokalnych kampanii edukacyjnych związanych z zagrożeniem
nietrzeźwości kierowców.

2. Nawiązanie współpracy z policją w celu zwiększenia liczby kontroli kierowców pod
względem trzeźwości.
3. Inicjowanie działań na rzecz podejmowania interwencji przez funkcjonariuszy Policji

w sytuacjach spożywania alkoholu w miejscach publicznych.

VI. W zakresie przestrzegania zasad wydawania i cofania zezwoleń na sprzedaż napojów
alkoholowych oraz kontrolowanie przestrzegania zasad obrotu tymi napojami
.

1.Prowadzenie kampanii informacyjnych służących zapoznaniu mieszkańców gminy
z regulacjami dotyczącymi problematyki alkoholowej.
2.Organizowanie szkoleń dla sprzedawców napojów alkoholowych.
3.Wydawanie opinii w sprawie wydania i cofania zezwolenia na sprzedaż tych napojów.
4. Podejmowanie działań kontrolnych w stosunku do podmiotów handlujących alkoholem.
5.Występowanie do organów ścigania i sądów w sprawach związanych z łamaniem ustawy
o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.
Szczegółowy plan pracy Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2006 r. przedstawia załącznik Nr 1 .

Członkowie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych inicjują
i podejmują działania służące realizacji zadań zawartych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
Wynagrodzenie dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wynosi: 50 zł brutto.
Preliminarz wydatków na 2006 r. stanowi załacznik Nr 2.

Rozdzial IV

Oczekiwane korzyści z realizacji Programu

Skuteczna realizacja programu przyniesie korzyści takie, jak:
1.Efekty ekonomiczne:
- zmniejszenie wydatków na opiekę zdrowotną,
- wzrost produktywności pracowników,

- zmniejszenie wydatków na pomoc społeczną i renty,
-zwiększenie efektywności wydatków na edukację,

-poprawa zasobów materialnych gospodarstw rodzinnych,
-zmniejszenie wydatków związanych z wymiarem sprawiedliwości.

2.Efekty zdrowotne:
-zmniejszenie ilości uszkodzeń ciała spowodowanych wypadkami przy pracy, na drogach
i w domu,
- obniżenie śmiertelności i ryzyka zachorowań podwyższenie sprawności psychofizycznej.

3. Poprawa jakości życia:
Efekty te obejmują między innymi zmniejszenie indywidualnych zagrożeń ekonomicznych wynikających z picia, poprawę kondycji psychicznej i moralnej oraz zwiększenie stabilności i bezpieczeństwa środowiska rodzinnego.


Załącznik Nr 1

PLAN PRACY GMINNEJ KOMISJI ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA 2006 rok

PROBLEMATYKA

FORMY POMOCY

TERMIN REALIZACJI

WYKONAWCY

zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu

1. Dofinansowywanie szkoleń i kursów specjalistycznych dla lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej w zakresie stosowania w praktyce lekarskiej metody wczesnego
rozpoznawania i szybkiej interwencji wobec pacjentów nadużywających alkoholu.
2.Współpraca z poradnią odwykową w powiecie.

3.Dofinansowywanie placówek zajmujących się terapią odwykową. 4. Współpraca z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w zakresie organizowania specjalistycznego poradnictwa.
5.Praca z osobami uzależnionymi od alkoholu.
-motywowanie do leczenia,
-informowanie o możliwości
podjęcia leczenia w placówce
leczenia odwykowego,
-rozpoznanie w trakcie rozmowy
zjawiska przemocy domowej
i udzielenie stosownego wsparcia
i informacji o możliwościach jej
powstrzymania .
- uruchomienie interwencji w
przypadku zdiagnozowania
przemocy domowej.

-pokrywanie kosztów związanych
z uczestnictwem w terapiach.

cały rok

-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

-Policja

-Dyrektorzy Szkół

-Gmina Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
- NZOZ „Panaceum”Banie

Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe

i przemoc, pomocy psychospołecznej i prawnej

1. Prowadzenie punktu Informacyjno-Konsultacyjnego, którego zadaniem
jest motywowanie i kierowanie do leczenia oraz udzielanie pomocy i informacji ich rodzinom.
2. Udzielanie pomocy osobom uzależnionym i ich rodzinom oraz współpraca z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w zakresie rozeznania potrzeb poprzez sporządzenie wywiadu środowiskowego.
3 Prowadzenie i finansowanie świetlic środowiskowych, środowiskowych świetlic
socjoterapeutycznych dla dzieci i młodzieży w Baniach, w Lubanowie, Babinku, w Swobnicy, w Sosnowie oraz zorganizowanie świetlicy środowiskowej w Kunowie i w Baniewicach
4. Finansowanie szkoleń i kursów specjalistycznych w zakresie pracy terapeutycznej dla kadry zatrudnionej w świetlicach. Doposażenie świetlic w pomoce i sprzęt niezbędny do prowadzenia świetlic.
5.Dożywianie dzieci uczęszczajacych do świetlic.
6. Finansowanie i wspieranie kolonii, półkolonii letnich i zimowych oraz
obozów terapeutycznych dla dzieci i młodzieży z rodzin patologicznych.
7.Podejmowanie działań w ramach systemu pomocy ofiarom przemocy w rodzinie(„Niebieska Karta” i „Niebieska Linia”)

Cały rok

-szkoły

-Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,

-Gminny Ośrodek Kultury i Sportu,

-organizacje kościelne

Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej ,

w szczególności dla dzieci i młodzieży

1. Organizowanie i finansowanie szkolnych programów profilaktycznych .
2. Podejmowanie działań o charakterze edukacyjnym przeznaczonych dla rodziców ,
których celem jest wspieranie abstynencji dziecka i przygotowanie go do podejmowania świadomych
i odpowiedzialnych decyzji związanych z używaniemsubstancji psychoaktywnych ,

3.Wdrażanie programów profilaktyczno-interwencyjnych dla młodzieży upijającej się .
4.Wspieranie programów i przedsięwzięć profilaktycznych opracowanych i realizowanych
przez młodzież ,skierowanych do grup rówieśniczych .
5.Udział w ogólnopolskich kampaniach medialnych. Systematyczne prowadzenie edukacji
społeczności lokalnej na tematy związane z profilaktyką problemów alkoholowych oraz organizowanie kampanii edukacyjnych z wykorzystaniem ulotek i materiałów
o tematyce alkoholowej.
6.Inicjowanie i wspieranie różnorodnych form kształcenia w dziedzinie profilaktyki dla
pedagogów szkolnych, nauczycieli i wychowawców.
7.Tworzenie bazy do działalności profilaktycznej wśród dzieci i młodzieży.

a/ finansowanie trwałych rozwiązań w zakresie urządzeń sportowych i rekreacyjnych,
b/wspieranie form spędzania wolnego czasu oraz zajęć pozalekcyjnych.
8.Współpraca z organizacjami pozarządowymi w celu promocji zdrowia i propagowania trzeźwych obyczajów.
9.Organizowanie konkursów i wystaw z zakresu profilaktyki alkoholowej.
10 Organizowanie badań, sondaży i opinii pozwalających ocenić aktualny stan problemów alkoholowych
11.Stworzenie sieci punktów informacyjnych dotyczących możliwości otrzymania pomocy
na terenie gminy w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych.
12.Prowadzenie lokalnych i regionalnych kampanii edukacyjnych związanych z profilaktyką problemów alkoholowych,organizowanie festynów,obchodów lokalnych .

Cały rok

-Szkoły,

-Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,

Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych.

1. Wspieranie materialne, edukacyjne, lokalowe i osobowe organizacji pozarządowych, stowarzyszeń i fundacji pracujących na rzecz przeciwdziałania problemom
alkoholowym.
2. Udzielanie pomocy grupom anonimowych alkoholików w przypadku podjęcia przez nich działalności na terenie gminy .

Wg potrzeb

-Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Działalność na rzecz przeciwdziałania nietrzeźwości kierowców i bezpieczeństwa w miejscach publicznych.

1. Prowadzenie lokalnych kampanii edukacyjnych związanych z zagrożeniem nietrzeźwości kierowców.

2. Nawiązanie współpracy z policją w celu zwiększenia liczyb kontroli kierowców pod względem trzeźwości.
3. Inicjowanie działań na rzecz podejmowania interencji przez funkcjonariuszy Policji w sytuacjach spożywania alkoholu w miejscach publicznych.

Wg potrzeb

-Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

-Policja

Przestrzeganie zasad wydawania i cofania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz kontrolowanie przestrzegania zasad obrotu tymi napojami

1. .Prowadzenie kampanii informacyjnych służących zapoznaniu mieszkańców gminy z regulacjami dotyczącymi problematyki alkoholowej.
2.Organizowanie szkoleń dla sprzedawców napojów alkoholowych.
3.Wydawanie opinii w sprawie wydania i cofania zezwolenia na sprzedaż tych napojów.
4. Podejmowanie działań kontrolnych w stosunku do podmiotów handlujących alkoholem.
5.Występowanie do organów ścigania i sądów w sprawach związanych z łamaniem ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

Wg potrzeb

-Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

-Policja

Załącznik Nr 2

PRELIMINARZ WYDATKÓW NA 2006 rok

Dział

Rozdział

Wyszczególnienie

Kwota w zł

851

85154

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

3030

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

(wynagrodzenia dla członków komisji za posiedzenia komisji)1.000

4110

składki na ubezpieczenie społeczne( za osoby prowadzące świetlice opiekuńcze, programy profilaktyczne)6.000

4120

Składki na Fundusz Pracy

(za osoby prowadzące świetlice opiekuńcze, programy profilaktyczne)1.000

4170

Wynagrodzenia bezosobowe20.000

4210

Zakup materiałów i wyposażenia16.000

4220

Zakup środków żywności

10.000

4260

Zakup energii

1.000

4300

zakup usług pozostałych

dowóz dzieci na obozy i kolonie z programem profilaktycznym, opłaty za kolonie i obozy z programem profilaktycznym, opłaty za programy profilaktyczne, zakup biletów na imprezy o tematyce profilaktycznej)


20.000

4605

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

20.000

RAZEM

95.000

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Kalina Wójcik 04-01-2006 13:33:57
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Kalina Wójcik 04-01-2006
Ostatnia aktualizacja: Kalina Wójcik 04-01-2006 13:33:57